Начало » Новини » Света
29.06.2022 г.

Антикризисната подкрепа на ЕС в сектора на плодовете и зеленчуците

Еврлопейска комисия - законодателство
Антикризисната подкрепа на ЕС в сектора на плодовете и зеленчуците

sinor.bg

Четири са главните направления за подкрепа на силно уязвимите производтва на плодове и зеленчуци в рамките на Европейския съюз, затова от Еврокомисията припомнят как държавите-членки биха могли да реагират при отпускането на помощи тази година. На първо място е помощта за организациите на производителите, които в останалите държави в ЕС са силно развити. Втората подкрепа цели да компенсира спадналите доходи на производителите, третата подкрепа включва мерки, които да стимулират по-голямата консумация на плодове и зеленчуци в ЕС. И на четвърто, но не на последно място е засиленото използване на екологични техники за отглеждане и производство.

Организации на производители

Според експертите сега е времето България да насърчи производителите за създаване на организации и групи на производителите (ОП), за да укрепят позициите си на пазара. Режимът на ЕС за плодове и зеленчуци подкрепя ОП за изпълнение на оперативни програми с финансови вноски.

Режимът изисква националните органи (Министерството на земеделието) да признават всяка група производители, която кандидатства за статут на ПО, ако отговаря на изискванията – да е доброволна и да докаже своята полезност чрез обхвата и ефективността на услугите, предлагани на членовете.

Националните органи трябва да създадат национална стратегия за устойчиви оперативни програми, за да определят кои мерки са допустими за подкрепа. Оперативните програми на ОП трябва да бъдат одобрени от съответните национални органи. Ще припомним, че и досега нашите фермери не знаят какви помощи са предвидени за групите и организациите в Стратегическия план на страната до 2027 г.

От ЕК припомнят, че признатата организации може да създаде оперативен фонд за финансиране на своята оперативна програма. Този фонд се финансира от финансовото участие на членовете (или самата ПО) и финансовата помощ на ЕС. Като общо правило финансовата помощ от ЕС е ограничена до 50% от общия оперативен фонд и може да бъде увеличена до 60% в определени случаи.

В региони, където производителите не са сформирали организации до голяма степен, националните правителства могат да осигурят национално финансиране над оперативния фонд. В някои случаи това може да бъде частично възстановено от ЕС.

По искане на ОП, държава от ЕС може също да направи обвързващи за ограничен период от време някои от правилата, договорени в рамките на тази организация, за други производители, които не са членове в региона или регионите, където оперира ОП. Признаването на междубраншовите организации също се предпочита, когато те докажат, че са достатъчно представителни за различните професионални категории в сектора на плодовете и зеленчуците и извършват практически действия, допринасящи за целите на схемата.

Предотвратяване на кризи

За намаляване на колебанията в доходите на производителите, причинени от кризи, е налично финансиране от ЕС за мерки за предотвратяване и управление на кризи, прилагани от огранизации и групите, в рамките на техните оперативни програми. ЕК осигурява финансиране за следните различни действия:

1. Изтегляне на продукти от пазара - за 16 основни продукта максималните размери на подкрепа са посочени в приложение iv към Регламент 891/2017 на ЕС . Ако някоя страна реши да разреши изтегляне на други продукти, тя трябва да определи максимални суми за подкрепа за тях. За всеки продукт това изтегляне не може да превиши 5% от обема на продукцията, пусната на пазара от организацията на производителите.

Обемът на пуснатата на пазара продукция се изчислява като средна стойност за предходните три години или, ако тази информация не е налична (напр. за новопризнати ОП), въз основа на обема на пуснатата на пазара продукция, за която е призната ПО.

Възможно е зеленчуците или п лодовете да бъдат използвани в преработвателната промишленост, ако това не нарушава конкуренцията за съответните отрасли (в или извън ЕС).

2. „Зелена жътва”, или неприбиране на реколтата - то се отнася до пълното бране на неузрелите (но не повредени) продукти на дадена култивирана площ преди нормалната реколта. Не се взема никаква търговска продукция от култивираната площ по време на нормалния производствен цикъл, като тук не влизат плодовете и зеленчуците, които са повредени от болести или от климатични събития като град например. И двете мерки трябва да бъдат допълнителни и различни от нормалните практики на култивиране. И двете не могат да се използват за един и същ продукт и площ през дадена година или в която и да е 2 последователни години.

Държавите, които разрешават тези мерки, трябва да приемат подробни правила за тяхното прилагане и контрол. Сумите на компенсациите (включително вноските на ЕС и ОП) трябва да бъдат определени на хектар от националните органи, за да покрият или само допълнителни разходи, генерирани от прибирането на реколтата (включително управление на околната среда и фитосанитарен режим), или не повече от 90% от максималното ниво на подкрепа при изтегляне от пазара.

3. Промоция, комуникация и обучениедържавите в ЕС, които разрешават тези мерки, трябва да приемат подробни правила за тяхното прилагане. Всяко действие по мерките за насърчаване/комуникация трябва да бъде допълнително към всяко текущо действие за насърчаване/комуникация, прилагано от съответната ОП.

4. Застраховка на реколтата - наличното финансиране от ЕС за организациите, които са застраховали реколтата, цели да покрие доходите на членовете при пазарните загуби, причинени от природни бедствия, климатични събития, болести или нашествия от вредители. Националните органи трябва да приемат подробни правила относно застраховането на реколтата, особено за да гарантират, че то няма да наруши конкуренцията на застрахователния пазар.

Те могат също да допринесат за допълнително национално финансиране. Въпреки това, общата обществена подкрепа за застраховка на реколтата (ЕС плюс национална) не може да надвишава следните проценти от застрахователните премии, плащани от производителите: 80% от премията за застраховка единствено срещу щети, дължащи се на неблагоприятни климатични събития, които могат да се считат за природни бедствия;

50% от премията за застраховка срещу природни бедствия и други щети, дължащи се на неблагоприятни климатични събития или срещу болести по животните/растенията или нашествия от вредители.

Мерките за застраховане на реколтата не могат да покриват застрахователни плащания, които компенсират производителите за повече от 100 % от понесената загуба на доход, като се вземат предвид всички компенсации от други свързани схеми за подпомагане. Мерките могат да осигурят подкрепа за административните разходи за създаване или попълване на взаимните фондове.

Финансирането от ЕС е налично през първите 3 години от функционирането на взаимния фонд – покривайки следните пропорции от вноската на организациите на производителите: през първата година 5%, през втората – 4% и 2% през третата година.

Националните органи трябва да приемат подробни правила за прилагане на тази мярка. Те могат да определят тавани за сумите, които могат да бъдат получени от ПО.

5. Обучения (коучинг) - сто процента финансова помощ от ЕС се дава за знания, свързани с мерките за предотвратяване и управление на кризи от все още непризнати организации на производителите, към организации на млади фермери или отделни производители (последните се намират в региони с ниво на организация под 20%).

6. Пресаждане на овощни градини - след задължителното изкореняване се подпомага презасаждането на овощни градини.

7. По-ефективно управление - Държавите могат да подкрепят инвестиции, което прави управлението на пуснатите на пазара обеми по-ефективно.

8. Насърчаване на консумацията - създадена е схема за плодове и зеленчуци в училища, за да се насърчи консумацията на плодове и зеленчуци от децата. Подкрепа се предоставя и за безплатно раздаване на плодове и зеленчуци в училища, болници и благотворителни организации. Други дейности, насърчаващи потреблението по оперативните програми на ПО, също могат да получат подкрепа.

Като мярка за управление на кризи, когато производителите изтеглят продукцията от пазара, те могат да получат финансиране съгласно режима на ЕС за изхвърлянето й. Това включва безплатно предоставяне на продукти на следните органи:

* признати благотворителни организации и фондации, за използване в работата им в помощ на хора в неравностойно положение;

* наказателни институции, училища/държавни образователни институции, детски ваканционни лагери, болници и домове за стари хора.

Националните органи трябва да определят кои такива органи могат да получават безплатна продукция и да гарантират, че количествата, които получават, са допълнителни (т.е. не заместват) количествата, които тези органи обикновено изкупуват.

* ЕС финансира 100% от безплатната дистрибуция (в сравнение с 50 или 60% за други употреби на изтеглена продукция) за количества до 5% от общия обем на пазара на ПО. Това се състои от следното:

* компенсация, изплатена в евро за 100 кг изтеглена продукция (с максимални количества, определени за основните 16 продукта);

* фиксирани суми за логистични разходи (транспорт, сортиране и опаковане).

Националните органи трябва да предприемат всички необходими стъпки, за да улеснят контакта и сътрудничеството между ОП и органите, които са одобрили да получават безплатна продукция.

9 Екологично отглеждане - най-малко 10% от разходите в оперативните програми трябва да са за екологични действия, които надхвърлят задължителните екологични стандарти. Алтернативно, програмите трябва да включват поне 2 такива действия. Когато получават подкрепа за доходи или агроекологични плащания по програмите на ЕС за развитие на селските райони, производителите подлежат на санкции, ако не спазват задължителните екологични стандарти ( кръстосано съответствие).

Държавите с признати рганизации на производителите трябва да изготвят национална рамка за екологични действия (NEF) като част от тяхната национална стратегия за устойчиви оперативни програми.

Антикризисната подкрепа на ЕС в сектора на плодовете и зеленчуците
3719

Последни материали
Виж
Служебен кабинет
Гечев ще назначи студент в екипа си – дано е с фермерско потекло!
Природни стихии
След пожара край Елшица държавните гори ще бъдат възстановени
Гечев: „Стратегическият план е приоритет, планираме да е готов през октомври”
Агроминистърът има екшън план по проблема с вноса на зърно от Украйна
Приоритетите на екипа на Явор Гечев
Половината служебен кабинет се е заел с „Капитан Андреево” веднага след назначението си
Годишно ще бъдат раздавани около 350 000 пакети
Европейската комисия одобри Програмата за храни за България с бюджет от 411.7 млн. лв.
Свързани материали
Виж
Преходен период
До 2025 г. се удължава изпълнението на 30-те проекта на фермерските групи и организации
В новия стратегически план
Предвиждат схема за подкрепа за фермерите при използване на стари български сортове
Шанс да приключат проектите си
С 2 години закъснение организациите на производителите може да получат финансиране
От ИАРА ще предадат на министерството на земеделието
Браншови организации недоволстват от забрана за улов на миди от май до юли
Наредби
Организациите на производителите ще бъдат признавани за 4 месеца
Проект на МЗХГ
Само три бранша одобряват проекта за представителност на организациите в агросектора
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам