Начало » Новини » Коментари
20.01.2021 г.

Как се променят субсидиите за постоянно затревените площи през 2021 г.

Промени в наредбата за агроекологията
Как се променят субсидиите за постоянно затревените площи през 2021 г.

sinor

Поради изтичането на преходния период 2014-2020 г. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и наложения преходен период от две години до края на 2022 г., в който ще се прилага старата ОСП, министерството на земеделието е длъжно да коригира начините на субсидиране по мерките от ПРСР, които се превеждат с директните плащания. Експертите са качили на страницата на агроминистерството промени в наредба 7 за  прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., които включват съществени корекции в ставките, особено по направленията за "Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС" и за "Контрол на почвената ерозия":

Фермерите могат да дават идеи по проекта за промени до 18 февруари тази година.

Ето и по-важните поправки в наредбата. Ако досега годишното агроекологично плащане по направление "Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС" беше следното - до 126,80 евро/ха за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша, а за поддържане на затревени площи с ВПС чрез косене - до 113,51 евро/ха, с новите корекции тези плащания се променят по следния начин.

При пашата думите „ до 126,80 евро/ха“ се заличават и се създават букви „аа“ и „бб“:

„аа) до 126,80 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2021 г.;

бб) до 134,09 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2021 г.“;

А при косенето думите „- до 113, 51 евро/ха“ се заличават и се създават букви „аа“ и „бб“:

„аа) до 113, 51 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2021 г.;

бб) до 125,78 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2021 г.“;

По отношение на направление "Контрол на почвената ерозия" старият вариант в наредбата гласеше, че за превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи се плащат:

аа) до 315 евро/ха - за площи, заявени до 1.01.2018 г.;

бб) 266 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2018 г.;

б) А при противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения плащанията са следните:

- затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения - до 156 евро/ха;

- изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди и напречно на склона - до 142 евро/ха;

в) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:

- (доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) за създаване и поддържане на буферни ивици - до 40 евро/ха за площи, заявени до 1.01.2018 г., и 36 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2018 г.;

- за поясно редуване на културите - до 38,2 евро/ха;

С промените в наредбата плащанията се променят по следния начин.

а) в буква „б“:

аа) в тире първо след думите „до 156 евро/ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г. и до 157,48 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.“;

бб) в тире второ след думите „до 142 евро/ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г. и до 128,85 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.“;

б) в буква „в“:

аа) в тире първо след думите „буферни ивици“ се добавя „с медоносна тревна растителност“, а след думите „след 1.01.2018 г.“ се добавя „а за площи, заявени след 1.01.2021 г. - до 63,82 евро/ха“;

бб) в тире второ след думите „до 38, 2 евро/ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г.“

вв) създава се тире трето:

„по-ясно редуване на окопни със слята повърхност култури, перпендикулярно на склона – до 91,88 евро/ха  за площи, заявени след 1.01.2021 г.;“.

Според новата наредба петгодишните ангажименти по мярка 10 ще се прилагат най-късно до края на 2022 г. След изтичане на срока по ал. 1 прилагането на агроекологичните дейности може да бъде ежегодно удължавано при спазване на изискванията по тази наредба.

Предложените промени в ангажиментите по направленията на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. на първо място отчитат прогнозните финансови средства по мярката и възможността новите ангажименти да бъдат по-кратки,  без това да има неблагоприятен ефект върху бюджета, като осигурят непрекъснатост на изпълняваните дейности по направленията и на второ място се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се съобразят промените, настъпили в националното законодателство и правото на Европейския съюз.

Във връзка с предложените текстове в НИД на Наредба № 7 от 2015 г., за нови ангажименти през 2021 г. по направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ се предлага да се изпълняват за срок от една година.

По отношение на направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ се създава възможността, в случай че са изключени площи от обхвата на мярката, поради влезли в сила заповеди за обявяване на зони по Натура 2000, ангажиментът да продължи да се изпълнява с останалите площи, а когато всички площи са включени в зони по Натура 2000 и ангажимента се прекрати, да не се изисква възстановяване на полученото финансово подпомагане по направлението или да  бъде продължен ангажимента по дейности за паша само с площи от ангажимента, които не са изключени от обхвата  на мярката.

Предвиден е по-кратък период от две години за изпълнение на нови ангажименти за дейности от направлението „Контрол на почвената ерозия“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”, като в съответствие с чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/2220 г. продължителността на ангажимента може да бъде от 1 до 3 години.

По отношение на част от прилаганите дейностите по направление „Контрол на почвената ерозия“, са въведени нови допустими разходи за:

- Противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения - чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения - поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията, както и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона. - Противоерозионни мероприятие в обработваеми земи: за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност и поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона.

Поради измененията и допълненията в цитираните дейности по направлението се правят промени в чл. 36 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (Наредба № 7 от 2015 г.), както и в чл. 46 във връзка с изискването да се предостави документ при закупуване на тревните смески и семена на медоносни растения при изпълнение на ангажименти свързани със затревяване или създаване на буферни ивици с медоносни растителност.

Практиката по прилагане на направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ показа необходимостта от усъвършенстване и повишаване изискванията в направлението. В резултат на проведени междуинституционални срещи между представители на министерствата на околната среда, на земеделието и на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, беше изпратено писмо с вх. № 0403-214 oт 23.11.2020 г., в което са посочени нуждата от краткосрочни мерки за подобряването на пасищните екосистеми в националните паркове. Това наложи  да бъдат направени допълнения в Приложение 6 към чл. 16 и чл. 23, ал. 2 от Наредба № 7 от 2015 г., във връзка с чл. 17 и чл. 21 от Закона за защитените територии.

Добавят се изисквания към направлението съгласно които животните са придружавани от пастир (гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин, а за бенефициентите, които осъществяват дейността с придружаващи стадото кучета, на същите да бъдат поставяни спъвачки.

Как се променят субсидиите за постоянно затревените площи през 2021 г.
43261

Последни материали
Виж
По индикативния график
Фонд „Земеделие” подрани със зелените плащания и преведе днес 480 млн. лева на фермерите
С цел осигуряване на вътрешния пазар с достатъчни количества
В Украйна се споразумяха за максимален износ на олио до края на сезона
Интелектуален капацитет или желание липсваха на управляващите у нас за подобни мерки
В Чехия глобяват жестоко магазините за продажба на храни с двоен стандарт
Мораторум
Новите назначения в горския сектор са предопределени с конкурсите, обявени през 2020 г.
В преходния период
Списък с общините в селските райони за приемите по ПРСР през 2021 година
Комисията по стоковите борси и тържищата
За разлика от останалите храни само яйцата не поскъпват преди Великден
Свързани материали
Виж
Кампания 2020
Още една част от парите за агроекология се превеждат днес
Важно!
Готова е заповедта за кандидатстване за агроекология и биоземеделие в Кампания 2021 г.
Фонд „Земеделие”
Платени са 24,6 млн. лв. по две от направленията за „Агроекология и климат”
Наредбата е допълнена
За кои медоносни треви и кои овошки ще се дават субсидии по агроекология през 2021 година
Мониторингов комитет на ПРСР
Субсидиите за мярка 10 се режат, ако пасищата от НАТУРА са в национални паркове
Фонд Земеделие
Преведени са нови 18 млн. лева за агроекология и климат
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам