Начало » Новини » Коментари
13.01.2021 г.

Икономисти повдигат завесата на дебатите за бъдещите екосхеми в новата ОСП

Алън Матюс и д-р Норберт Рьодер
Икономисти повдигат завесата на дебатите за бъдещите екосхеми в новата ОСП

sinor

В края на миналата година е публикувана интересна статия за дебатите около задължителните екологични схеми и цялостното „позеленяване”, което ще се прилага в Европейския съюз по новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Анализът е подготвен от д-р Норберт Рьодер от Федералния изследователски институт за селските райони, горите и рибарството на Института Thünen Institute Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries и от икономиста Алън Матюс. Публикацията беше предоставена на медиите със съдействието на Института за агростратегиии и иновации, като целта е българските земеделци да се запознаят с част от дискусиите по крайно важните за тях преговори на ниво триалог – Европейски парламент ЕП, Съвет на ЕС и Европейска комисия. Публикуваме текста на д-р Норберт Рьодер и Алън Матюс с минимални съкращения.

Екосхемите (схеми за околната среда и климата) са основната иновация в зелената архитектура на ОСП, предложена от Европейската комисия (ЕК) в нейния проект на регламент за стратегически план за ОСП през юни 2018 г. Като задължителни инструменти те биха задължили държавите-членки да разпределят част от техните плащания от Стълб 1 по схеми, които биха имали пряка полза за околната среда и климата. Участието ще бъде ограничено до реалните фермери, но ще бъде доброволно за тях. Както Съветът на ЕС, така и Европарламентът (ЕП) предложиха изменения в първоначалното предложение на Комисията. От една страна тези корекции ще ограничат минималния бюджет за екосхеми от 20% (предложението на Съвета на ЕС) или 30% (предложението на ЕП) от националните пакети за първи преводи по Стълб 1.

От друга страна, измененията значително биха разширили обхвата на екосхемите. Според предложението на ЕК те трябва да се използват за постигане на специфичните цели на ОСП (г), (д) ​​и (е), свързани с климата и околната среда. Съветът предлага екологичните схеми да подкрепят и практики, насочени към заетостта и растежа, включително биоикономиката и горското стопанство, както и здравеопазването, хранителните отпадъци и хуманното отношение към животните (специфични цели (з) и (i)).

Окончателният дизайн на екосхемите няма да бъде известен, докато не приключат тристранните преговори межд, ЕК, Съветът на ЕС и Европраламента през пролетта на 2021 г. Независимо от това, в момента държавите-членки се опитват да изготвят своите национални (и регионални) стратегически планове за ОСП в светлината на деветте специфични цели на ОСП, посочени в законопроекта. Стратегическото планиране е трудно в най-добрите времена, но е особено трудно, когато има несигурност около това как една основна позиция в бюджета на ОСП може да се използва, за да допринесе за постигането на тези цели. По този начин държавите-членки настояват за насоки от Комисията относно онези мерки, които тя смята за най-подходящи за прилагане на екосхемите. Комисията отговори с поредица документи: без хартиен носителпо четири водещи еко-схеми, както е обявено в Стратегията за ферми за разклоняване през октомври 2020 г .; презентация пред работната група на Съвета по хоризонтални селскостопански въпроси през ноември 2020 г., базирана главно на по-ранна презентация на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ пред семинар на ENRD през ноември 2019 г .; и документ с въпроси и отговори, представен на Управителния комитет по директните плащания през декември 2020 г.

Боянова: Не е политика да натякваш на фермерите колко субсидии се наливали в земеделието

Други органи предоставят идеи за практиките, които еко-схемите могат да подкрепят. Като например ръководството, изготвено съвместно от IFOAM, IEEP и FIB за управляващи органи относно използването на еко-схеми в новата ОСП , публикацията Проектиране на ефективна политика в областта на агроекологията и климата като част от Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. Научен консултативен съвет на Федералното министерство на храните и земеделието на Германия, както и петте принципа за екосхемите, предложени от Jabier Ruiz (WWF) на семинара на ENRD за земеделие и околна среда през ноември 2019 г.

В тази публикация Алън Матюс и д-р Норберт Рьодер оценяват насоките, дадени от Комисията, но с предположения - дали ако останат фокусирани върху климата и екологичните цели, както предлага ЕК, или ако обхватът на екосхемите се разшири по начина, предложен от Съвета и Парламента, тогава според тях подкрепените практики би тряввало да бъдат преосмислени. Фокусът на двамата експерти е върху практиките, които най-добре биха могли да бъдат подкрепени от екосхемите.

Експертите не разглеждат въпроси, повдигнати в дебата около екосхемите, като например как трябва да се определят ставките за плащане; дали схемата за плащания трябва да се основава на управление или на резултати; как да се осигури допълнителност; как да се справим с последиците от потенциалната променливост при включването в еко-схеми за пълното усвояване на националните пакети по Стълб1; как да се осигури съгласуваност между различните елементи на зелената архитектура и да се избегне двойно финансиране, и дали ограждането на еко-схеми в Стълб 1 също трябва да вземе предвид нивото на разходите за AECM в Стълб 2.

Насоки на Еврокомисията за екосхемите

В проекторегламента за стратегически планове на ЕК се отбелязва, че „държавите-членки могат да решат да създадат екосистеми за селскостопански практики като подобрено управление на постоянни пасища и ландшафтни характеристики и биологично земеделие. Тези схеми могат да включват и „схеми за начално ниво“, които могат да бъдат условие за поемане на по-амбициозни ангажименти за развитие на селските райони. “В това твърдение си струва да се подчертаят две неща. Първо, споменатите практики варират от схеми на начално ниво чрез създаване или подобрено управление на ландшафтните характеристики до биологичното земеделие. Второ, изглежда се дава гъвкавост на държавите-членки да проектират екосхеми като по-ниско ниво, дори с предположението, че участието в екосхемите от Стълб 1 може да бъде условие за участие и с мярката за околната среда и климата (AECM) от Стълб 2 - или пък да ги програмира като конкретни интервенции, работещи заедно с AECM по допълващ се, но независим начин. По този начин екосхемите биха могли да включват плащания за практики, които са още по-амбициозни, и да надхвърлят практиките, финансирани по AECM от стълб 2.

Работният документ на ЕК от май 2020 г., анализиращ връзките между реформата на ОСП и Зеления договор, отбелязва, че „екосхемите в първия стълб на ОСП ще бъдат основен нов инструмент в подкрепа на прецизното земеделие, биологичното земеделие, агроекологията и агролесовъдството, както и други подходи или специфични практики, свързани с изменението на климата, управлението на природните ресурси и биологичното разнообразие. Екосхемите ще позволят на голям брой ферми да подобрят своите екологични показатели ”.

Тези идеи бяха разработени в неофициален доклад на Еврокомисията през октомври 2020 г., описващ подробно четирите водещи екосхеми, обявени в стратегията Farm to Fork. Ето и основните четири направления:

Агролесовъдство . Докато водещото предложение определя агролесовъдството като специфичен тип система и технология за използване на земята, при която дървесните трайни насаждения (дървета, храсти и др.) са умишлено използвани в една и съща единица за управление на земите било чрез култури или отглеждане на животни, все още няма ясна индикация как еко-схеми биха могли да бъдат използвани за насърчаване на агролесовъдството. В презентация пред работната група на Съвета на ЕС, подготвена от представители на горския и аграрен сектор, объркващо се интерпретира ландшафтът и биологичното разнообразие с използването на земеделските земи. Съответните практики за екосхеми, които се предлагат, включват земя, оставена като угар, и създаване и управление на характеристиките на ландшафта за подобряване на тяхното качество, които са дефинирани като агроекология във водещото предложение.

Агроекология - водещото предложение за определение на агроекологията като практики, които разчитат и максимизират екологичните процеси в подкрепа на производствената система. Предлага се сравнително дълъг списък с възможни практики на екосхеми, включително биологично земеделие; практики за устойчиво управление на земите; подобрено сеитбообръщение, например, включително бобови култури; пейзажни характеристики; земя, лежаща угар; подкрепа за ниска до умерена паша; и прилагане на цветни ивици, полета ивици с високо разнообразие от пасища.

Прецизно земеделие - дефинира се като концепция за управление, фокусирана върху наблюдението, измерването и отговорите на интер- и интра-променливостта в култури, полета и животни, използващи сензорни технологии и софтуер, базирани на ИКТ. Подкрепата за план за управление на хранителните вещества е подчертана като възможна практика на еко-схема (макар как това би било свързано с използването на Инструмента за устойчивост на хранителните вещества в земеделските стопанства (GAEC 5) като задължително изискване за директни плащания не е ясно)

Въглеродно земеделие - отнася се до селскостопански дейности, които имат ефект върху въглеродните басейни в почвите и растителността. Отново има дълъг списък от възможни практики, които биха могли да бъдат подкрепени от екосхема, включваща консервационно земеделие, покривни култури, залесяване, преовлажняване на торфища, превръщане на обработваемите земи в пасища и управление на пасищата (напр. Преминаване към мултистрадни пасища).

Екосхемите като допълнителен инструмент, но с ограничения

Този раздел обобщава правилата по отношение на екосхемите. Припомнете си, че плащанията по екосхемата ще се извършват съгласно финансовите правила за всички директни плащания по Стълб 1. Това означава, че средствата, отпуснати за екосхеми, трябва да бъдат изразходвани през определената година, докато в Стълб 2 неизползваните средства могат да се пренасят от една година към следващата и дори след програмния период на МФР.

За разлика от AECM от стълб 2 плащането може да бъде поискано само от реалните земеделски производители за „допустими“ площи (съгласно предложенията на Комисията и Съвета). Държавите-членки могат да проектират екосхеми по начин, който изисква само едногодишно задължение, като те декларират ангажимента си с „нормалната“ си декларация за помощ през май всяка година за плащания, които ще бъдат извършени в края на годината. Комисията обаче потвърди в своя документ с въпроси и отговори, че държавите-членки имат възможността да разработят многогодишни схеми, които биха могли да бъдат формализирани чрез многогодишен договор точно както за AECM. В този случай единствените разлики биха били свързани с различните правила за бюджетиране и правилата, определящи подпомаганите области и бенефициенти.

Екосхемите могат да бъдат отворени за всички земеделски производители или могат да бъдат насочени към определени територии или конкретни групи фермери, при условие че това е оправдано от анализа на нуждите за стратегическия план за ОСП. Освен това държавите-членки могат да приложат процедура за подбор - ако съществува риск твърде високият брой да доведе до намаляване на сумата на единичното плащане под минималното ниво, предвидено в стратегическия план за ОСП. По този начин екосхемите, проектирани по този начин, не са с отворен край и не всички земеделски производители, които биха желали да участват, ще бъдат гарантирани за записване, смятат експертите.

Не на последно място трябва да се помисли и за това, че размерът на плащанията може да се основава или на принципа на компенсиране на направените разходи, или на пропуснати доходи от земеделския производител, който се задължава да следва конкретна практика на управление, или да даде конкретен резултат, или пък да бъде направен като допълнение към основните плащания за подпомагане на доходите.

Съгласно чл. 10 от Регламента за стратегическия план екосхемите трябва да бъдат нотифицирани в Зелената кутия съгласно приложението към Споразумението на СТО за земеделие. Следователно, ако споразумението за СТО се тълкува по конвенционалния начин, плащанията, предназначени за допълване и осигуряване на подпомагане на доходите, не трябва да бъдат обвързани с каквато и да е форма на производство. Веднага щом дадена схема е насочена към тип използване на земята - например постоянно управление на пасищата или на обработваемите земи, тогава би бил възможен само механизмът за изплащане на компенсации.

Въпросът е дали има предимства на екосхемата в Стълб 1 в сравнение с екологична мярка, свързана с обработвамите площи от Стълб 2 - било за администрациите на държавите-членки, или за участващите в това подпомагане земеделски производители? Екосхемите от Стълб 1 осигуряват за администрацията едно ключово предимство в сравнение с агроекологичните мерки в Стълб 2. Задължението може да бъде само годишно и досието може да бъде затворено след края на годината. За плащания по Стълб 2 задължението (в някои случаи, включително дори местоположението му) трябва да се управлява активно в Интегрираната система за счетоводство и контрол за цялото времетраене на задължението (поне 5 години), тъй като евентуалните нарушения, примерно през четвъртата година, може да доведе до намаляване на плащанията и санкциите за предходните години. Това би било така и ако държава-членка избере многогодишни схеми като еко-схема.

Общи принципи за проектиране на агроекологични интервенции

Агроекологичните плащания могат да се извършват за два основни типа интервенции - те или имат за цел да насърчат земеделските производители да а) модифицират своята дейност, за да станат по-екологични (напр. Промяна към по-ефективна технология, създаване на цветни ленти), или б) да поддържат екологосъобразна операция (например подходящо управление на варовиковата трева или живия плет).

Тези две интервенции могат да бъдат изпълнени в две различни настройки. При определяне на I) ключовият риск за съответното екологично благо е фермерите да се опитват да повишат печалбата, като продължават интензивното управление или допълнително интензифицират производството си. Това е ситуация, типична за много земеделски райони или региони с висока интензивност – примерно в производстнвото на млечни продукти в Западна и Централна Европа. При определяне на II) ключовият риск за въпросното благо на околната среда е, че земеделските производители се опитват да намалят разходите си, като изоставят трудно управляемите площи или изобщо земеделието. Това положение е типично за много планински пасища.

Ситуация б II) обикновено е най-лесният случай за програма за подпомагане, тъй като човек „просто“ трябва да отдели подходящо финансиране за района и често някои общи задължения са достатъчни, за да се постигне желаната екологична продукция. В случай б) интензивността на управление вероятно ще бъде близо до долната граница на задължението (т.е. земеделският стопанин ще управлява земята с най-ниската разрешена интензивност на управление (напр. плътност на отглеждане), тъй като пределните ползи от допълнително производство са отрицателни или в най-добрия случай положителни, но близо до нула). При долната граница реакцията за околната среда в повечето случаи е по-малко чувствителна към промените в интензивността на управлението в сравнение с горната граница.

В останалите ситуации решението е много по-деликатно. В ситуация б I) земеделският производител трябва или да поддържа екстензивно управление или да не премахва важни конструкции (например езера, горички, живи плетове). Ако резултатите за околната среда от тези структури не зависят от прилаганите от фермерите практики, законът за наредбите или общите задължения (като кръстосано съответствие или засилено условие) може да са достатъчни, за да го осигурят. Ако обаче съответната област изисква специална управленска практика, програмата за подпомагане трябва да включва подходящ набор от ограничения за ограничаване на интензивността на управлението (за да се предотврати нежелано усилване) и осигуряване на възнаграждение за труда и капитала на земеделския производител, което е конкурентно на нормалното им операции (тъй като в противен случай няма да се запишат в програмата). Ако заложеното екологично благо изисква непрекъснато подходящо управление, схемата трябва да бъде допълнително разработена по начин, който да предотврати ситуациите с въртящи се врати, без полза за околната среда.

Неподходяща схема би била например да се забрани разораването на тревните площи само за няколко години с намерение да се запази органичният въглерод в почвата. Тъй като динамиката за поддържане на въглерода в почвите следва принципа на „бързото забавяне“, то потенциалният ефект на спестяване е ограничен. По отношение на опазването на биологичното разнообразие единичното действие като например изсичането на самотен жив плет или горичка може да има драстично отрицателни ефекти. Затова би трябвало да се забрани разораването на тревните площи само за няколко години - с намерение да се запази органичният въглерод в почвата.

В ситуации А I и II фермерите трябва да променят поведението си. Ето какво трябва да имат предвид: техническият характер на планираната промяна (дискретно или непрекъснато решение?); структурата на разходите на промяната (разходите ли са предимно инвестиционни разходи или разходи за управление?); характеристиките на функцията за реакция на естествените системи на промяната в управлението (напр. забавяне на реакцията във времето, необходими прагови нива).

Критична оценка на водещите екосхеми

Имайки предвид тези характеристики на мерките за агроекология и климат като цяло и екосхемите по-специално, нека разгледаме дали предложените водещи варианти наистина имат смисъл от гледна точка на икономиката на околната среда.

Агролесовъдство трябва да се има предвид, че създаването на агролесовъдна система е свързано със значителни инвестиционни разходи. Потенциалните положителни ефекти (икономически и екологични) ще настъпят само след значително забавяне във времето. Предвид 5-годишния период на следващата ОСП е трудно да си представим, че фермерите ще създадат агролесовъдни системи въз основа на екосхемите. Само ако сумата от годишните плащания надвишава инвестиционните разходи, фермерите биха избрали тази опция. Това означава, че разходите трябва да бъдат капитализирани в рамките на 5 години или по-малко, което води до изключително високи плащания на хектар. Освен това поддръжката на тези новосъздадени функции не е осигурена след 2027 г. В най-добрия случай екосхемата би могла да помогне за запазване на съществуващите структури и подобряване на тяхното качество.

Според Алън Матюс и д-р Норберт Рьодер по отношение на агроекологията Еврокомисията я описва като цялостен подход, изискващ знания, инвестиции и управление. Подобрената сеитба се предлага като агро-екологична практика, която може да бъде финансирана по тази функция. Въпреки това, сеитбообръщението ще изисква националните власти да проследяват управлението на отделни ниви в продължение на няколко години, независимо от земеделския производител, който ги управлява. Това ще изисква създаването на информационна система за земеделските производители, която да ги информира за управлението на съответните площи през последните години. Тъй като краткосрочните договори за наем на обработваема земя не са необичайни, фермерите ще се нуждаят от достъп до такава информационна система, за да разполагат с информация за това кои култури ще бъдат разрешени всяка година. Препоръчва се също и установяване на характеристиките на ландшафта като например живия плет, но тук могат да се направят подобни аргументи и срещу агролесовъдството. Друг пример е управлението на хранителните вещества в почвите, ако примерно целта е да се намали нивото на хранителните вещества за определена зона и ако ограничението би трябвало да се изисква непрекъснато. Особено в случая на употреба на минерален фосфор или калий. Обикновено за околната среда няма полза, ако имаме 1 или 3 години постоянно торене, следвано от „буфер“ от няколко години. Тази цел спокойно може да бъде заменена само с класически AECM в Стълб 2 или с екосхеми, имитиращи тези AECM (т.е. многогодишни договори).

По отношение на прецизното земеделие: тук възражението срещу идеите на Комисията са малко по-различни от тези, направени по-рано. Често разходите за технологията, необходима за прецизно земеделие, не се разчитат в съответствие с обработваната площ (прилагането на прецизно земеделие често е двоично решение). Това означава, че ако плащането е свързано с обработваната площ, ще има огромна свръхкомпенсация на по-големите ферми, които така или иначе използват технологията поради нейните ефекти на спестяване на труд и по-голяма ефективност - иначе подкрепата не би била достатъчна за насърчаване на прилагането в малки и средни ферми. Освен това някои технологии като например подобреното внасяне на торове не са неутрални по размер.

В същото време мениджърите на по-малки ферми често познават своите парцели достатъчно добре. Вариацията на характеристиките на площадката в рамките на техните обикновено малки парцели е толкова малка, че прецизното земеделие едва ли носи някаква екологична и икономическа полза в сравнение с подходящо управление, основано на средни условия на парцел. Изглежда по-разумно да се подпомогне прецизното земеделие по AECM от стълб 2, тъй като инвестициите могат да бъдат пряко подпомогнати. Второ, подкрепата може да бъде насочена към по-разумни единици (напр. M³ течен разтвор, разпръснат с ефективна технология, вместо току-що приложен ха)- И трето, те биха могли да бъдат насочени към други подходящи бенефициенти (например машинни пръстени или изпълнители). Всички тези лостове могат значително да увеличат ефективността на мярката за подкрепа.

Мерките, свързани с въглерода в почвите и растенията– според експертите ефикасността на годишните плащания може да бъде поставена под въпрос – става въпрос за всички действия, свързани с производството на биомаса или със запазването на почвата, описана по-горе (консервационно земеделие, покривни култури, залесяване, преовлажняване, превръщане в пасища и др.). Същите аргументи се отнасят до залесяването, както до агролесовъдството, обсъдено по-горе.

В случай на преовлажняване на органични почви няма полза, ако нивото на водата е повишено само за една година. Преовлажняването изисква в повечето случаи планиране, консултации и инвестиции, като всичко това звучи забележително като инструментариума, предоставен от Стълб 2. Превръщането на обработваемата земя в пасища също има смисъл само ако парцелът остава пасище в продължение на няколко години ( за динамиката на въглерода в почвата следвайте принципа на "бавно в бързо навлизане"), като по този начин се изисква дългосрочен ангажимент, за да има ефект. И накрая, ефектите от природозащитното земеделие поне във влажната зона на Западна Централна Европа върху смекчаването на емисиите на парникови газове могат да бъдат много смесени, поради което се изисква внимателно очертаване на допустимите площи. Всичко това предполага, че за въглеродните дейности първият избор не би трябвало да бъде за екосхеми от Стълб 1, тъй като инструментите от Стълб 2 ще бъдат по-подходящи - като непроизводствени инвестиции с дългосрочни договори за управление.

Ефективно използване на екосхемите

Ако идеите на Еврокомисията за екосхемите не изглеждат убедителни, остава въпросът кои мерки имат смисъл от административна, екологична и земеделска гледна точка. Добрата практика на екосхемата би имала екологичен ефект от първата година на прилагане. Типичните мерки, попадащи в тази категория, са диверсификацията на културите; фрагментацията на ландшафта (по-малки парцели); осиротелите култури с ползи за околната среда, (груби) пасища, неуправлявани тревни ивици; стърнищата; забрана за употреба на определени пестициди върху обработваемата земя.

Угарите и цветните ивици върху обработваемата земя осигуряват положително въздействие върху околната среда през първата година. Въздействието им обаче се увеличава, колкото по-дълго те остават на място. С интелигентен дизайн на нивата на плащане може да се насърчава многогодишното изпълнение, например ако инсталационните разходи се разпределят в продължение на няколко години. В този случай задължението по закон би било само годишно, но икономическият стимул би насърчил земеделските производители да запазят угарата на същото място. Многогодишните угарни и цветни ивици са много по-подходящи за прилагане в екосхемите в сравнение с агролесовъдството и отглеждането на въглерод, тъй като делът на инсталационните разходи в общите разходи (при петгодишна продължителност) е много по-малък, се посочва още в анализа.

Втори набор от мерки са тези, за които е малко вероятно фермерите да коригират значително размера или площта на годишна база. Добрите възможности на това ниво включват насърчаването на биологичното земеделие, управлението на пасища с ниски суровини или забрана на минерални торове. На ниви парцели разумните мерки включват плащания, основани на резултата за богати на цветя ливади или за постоянни системи с ниско потребление (напр. Dehesas / Montado, ливадна градина „Streuobstwiesen“, местообитания от Директивата за местообитанията в зависимост от земеделието).

Ако мерките са насочени към нивото на фермата или поне към клона на селското стопанство, някои допълнителни мерки стават разумни, тъй като фермерите рядко коригират тези нива годишно. Това би включвало забрана за използване на минерални торове и пестициди или за намалена интензивност при управлението на пасищата.

Четвъртият вариант би бил използването на екосхемите за компенсиране на специфични законови ограничения, свързани с зоните за опазване на околната среда (например площите в Натура 2000 по рамковата директива за водите).

Годишният характер на екосхемите осигурява два допълнителни лоста за положително въздействие върху околната среда. Първият е в среди с голяма несигурност - например в случай на преобладаване на краткосрочни, годишни или двугодишни договори за наем на земя. В тази среда фермерите често се въздържат от участие в схеми по Стълб 2, тъй като не са сигурни дали могат да осигурят предвидената минимална площ. Мерки, при които резултатът зависи изключително от метеорологичните условия, също са от значение. Като се имат предвид подходящите почви и метеорологични условия, сравнително лесно се преминава към механично плевене на царевицата например.

Въпреки това високата влажност на почвата през пролетта може да направи механичното плевене невъзможно. Годишната екосхема ще позволи на земеделските производители биха предпочели нехимичния контрол на плевелите, тъй като те могат да коригират своето решение в края на годината. Второ, годишният характер на екосхемите може да бъде използван, за да стимулира фермерите да ограничат вноса си на торове или пестициди. При някои култури като царевица, ръж, тритикале, предхождащото използване на минерални торове и пестициди между началото на януари и реколтата не е свързано със силни промени в добивите. Въпреки че прекият екологичен ефект от такава мярка може да е малък, той би могъл да насърчи фермерите да използват по-пестеливо минералните торове и пестицидите.

Друг пример, при който еко-схемите биха могли да бъдат наистина подходящи, е когато през пролетта е необходима бърза корекция в управлението. Помислете за опазването на земно гнездящите птици, срещащи се с ниска до средна плътност. Проблемът е, че тези видове често не избират един и същ парцел в последователни години. За да се избегнат загуби при птиците поради земеделско управление, управлението трябва да бъде силно променено или дори прекратено. Необходими са помощни инструменти, които започват, когато съответният вид е започнал да се размножава, което в повечето случаи е някъде през пролетта.

Има недостатъци, както и предимства на годишните схеми, които могат да варират от година на година (едногодишни угари или цъфтящи площи). Възможно е да има значителни вариации в усвояването, ако нивата на компенсация са в чувствителна зона на кривата на агрегираните разходи. Това предполага, че малките промени в пазарните цени или очакваните добиви могат да доведат до силни корекции в записаните ангажименти от страна на земеделските производители. Нежеланите колебания могат да бъдат смекчени с подходящи механизми като например използване на плащания, намаляващи към реализирания дял на площта или определяне на абсолютни ограничения по отношение на нивото на изпълнение на ниво ферма (например 10%).

В заключени експертите припомнят, че на този етап държавите-членки са ангажирани основно с разработването на своите стратегически планове за ОСП. Затова според тях ключова иновация в зелената архитектура в бъдещата ОСП би трябвало да са екосхемите в Стълб 1. Поради тяхната новост има много несигурност около това как тези екосхеми могат да работят на практика и как най-добре да бъдат проектирани, за да допринесат за екологичните и климатичните цели на стратегическите планове на държавите-членки. Проблемът е, че измененията, предложени както от Съвета на ЕС, така и от Европарламента, могат радикално да променят обхвата на екосхемите, предложени от Еврокомисията.

В насоките, които ЕК представи на членките става ясно, че екосхемите могат да бъдат проектирани около многогодишни договори, както за AECM, но те също така осигуряват допълнителна гъвкавост, тъй като могат да финансират и годишни интервенции. Държавите-членки също ще могат да ограничат достъпа до екосхеми, ако потенциалното записване ще изисква стойностите на единичните плащания да варират с повече от предвиденото в Стратегическия план за ОСП.

Комисията подчерта приоритетните екосхеми, които смята за особено подходящи, но експертите не са убедени, че те непременно отговарят на характеристиките за цялостното опазване на околната среда. Според експертите голяма част от потенциала на инструмента се губи, ако екосхемите само (недостатъчно) имитират добре подходящи мерки от Стълб 2. В този случай преместването на средствата към Стълб 2 и ограждането на агроекологичните бюджети по двата стълба изглежда по-привлекателно. Те предлагат някои алтернативни практики, които изглежда по-добре биха отговарили на специфичните нови характеристики на еко-схемите. Ето и някои от подходящите екосхеми, които те предлагат, в случай че.

Намерението е да се подкрепят съществуващите възможности за управление на селското стопанство, които са от полза за околната среда, но са предизвикани от недостатъчна експлоатация или дори изоставяне;

* Планираната промяна в земеделската практика е непрекъсната по своя характер;

* Годишната продължителност на екосхемите има силни екологични предимства;

* Годишната продължителност може да отвори врати в селскостопанската общност и когато отрицателните ефекти по отношение на екологичната ефикасност са ограничени;

* Те могат да смекчат проблемите на националното административно право (напр. проблеми, породени от регламентите „без ранно започване на действие“ в Германия).

Изводът е, че по темата „Зелен пакет”  ще са необходими доста допълнителни дискусии за изясняване на дискусионните теми и това беше признато от Еврокомисия. В протокола от заседанието през декември 2020 на Управителния комитет по преките плащания, където ЕК представи най-новите си идеи, стана ясно, че се предвиждат допълнителни сесии за обмен в експертна група или управителен комитет.

И това е така, защото  екологичните показатели на новата зелена архитектура като цяло и на екосхемите в частност зависят от три общи аспекта:

- Мерките са ефективни на база единица (било то площ в хектари, на животно или други).

- Цялостното ниво на изпълнение на мярката е достатъчно за промяна на картината в общ мащаб.

- Нивата на плащане са адекватно свързани с предоставената екологична продукция.

- Слабата цялостна екологична ефективност на екологизирането не се дължи на това, че мерките са неподходящи сами по себе си, а на последните два аспекта са разгледани неадекватно. Голяма част от обществения дебат около еко-схемите се фокусира върху избора на мерки, докато останалите два аспекта някак си летят под радара.

убликацията е на д-р Норберт Рьодер и Алън Матюс и е предоставена на медиите от Института за агростратегии и иновации)

Икономисти повдигат завесата на дебатите за бъдещите екосхеми в новата ОСП
15260
 

Последни материали
Виж
Приеми за над 100 млн. лв. ще бъдат отворени по ПМДРА до края на 2024 г.
ДФЗ
Изплатени са близо 80,5 млн. лв. по еко схемата за разнообразяване на културите
ДФЗ
Преведени са над 30,5 млн. лева за биологично растениевъдство за 2023 - ето ставките!
Предстоящо
На 29 юни в Козлодуй ще се проведе Фестивалът на рибата
Министерство на иновациите и растежа
Меморандум за сътрудничество в областта на зеления водород
Наръчник Кампания 2024
Срокове и дейности, приложими през 2024 г. за екосхемата Еко-БРЕИ
Свързани материали
Виж
Министерство на иновациите и растежа
Меморандум за сътрудничество в областта на зеления водород
След фермерските протести
България и 19 държави в ЕС очакват решения от Европейската комисия по Зелената сделка
Министър Вътев: ЕК да направи цялостна оценка на правилата за Зелената сделка и въздействието й върху земеделието
От 19 до 28 януари
За малкия бизнес „Зелената седмица” в Берлин си е скоростна писта към външните пазари
Предстоящо
Одобрен е бюджетът за участие в изложението „Зелена седмица Берлин 2024“
Традиционното селскостопанско изложение в Берлин
Земеделските министри организират работна среща на „Зелената седмица” в Берлин
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини