Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
04.12.2020 г.

Биофермери с поредно писмо за незабавна реформа в органичното земеделие

Позицията на бранша
Биофермери с поредно писмо за незабавна реформа в органичното земеделие

sinor

Една от двете биоорганизации „Националната био асоциация”, която защитава интересите на бранша в сектор „Плодове и зеленчуци“ и „Биоземеделие“ публикува поредно писмо, изпратено до премиера Бойко Борисов и земеделския министър Десислава Танева, с което изразява своята позиция по провежданата политика в тези сектори. Целта е незабавно реформиране на административните мерки в полза на земеделските стопани. Публикуваме пълния текст на предложенията на бранша.

Раздел Първи “Биоземеделие“

След дългогодишна сага по кражба и източване на агроекологичните мерки, прилагани по линия на Общата селскостопанска политика през двата програмни периода на ПРСР (2007-2013 и 2014-2020), една значителна част от биологичните земеделски стопани бяха ограбени и излъгани, като не получиха подпомагане през 2017,2018 и 2019г., се посочва в писмото.

Според ръководството „основната вина е на ръководството на МЗХГ и ДФЗ, прилагащи тази политика през 2016 г. и 2017 г., които чрез нормативни промени, успяха на прокарат прилагането на мерки като сеитбообръщения, субсидиране на местообитания на гъски и др. Прокарване на проекти като уж биологични, като целенасочено се допусна ранкинг за предприятия в преход по мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Преработка/маркетинг на селскостопански продукти.“, както и още и още схеми и мерки по „източване“ на агроекологичните мерки.

Всичко това доведе до липса на бюджет за реалните биопроизводители, като същите останаха без компенсаторни плащания за 2017, 2018 и 2019г. Значителна част от стопанствата или фалираха, или прекратиха прилагането на скъпоструващи агроекологични мерки и преминаха отново към конвенционално земеделие.

Мярка 11 „Биологично земеделие“ е структуроопределяща мярка в сферата на биологичното производство, която се прилага в Република България по ПРСР (2014- 2020). Основните функции и цели на мярката се изразяваха в следното :

- да запази конкурентноспособността на вече създадените биологични стопанства, които стартираха и получиха подпомагане по програма САПАРД и ПРСР (2007-2013г.);

- да създаде условия за допълнителен растеж в сферата на биологичното производство, като се увеличат площите с биологично сертифицирана продукция;

- да компенсира земеделските стопани, чрез изплащане на ежегодни компенсаторни плащания в размер до 50% от дохода, който губят стопаните в резултат на прилаганите от тях агроекологични дейности.

Ние имаме желание за пореден опит да спрем неправилното управление на средства от националния и европейския бюджет, както и да съумеем да спасим поне малкото, което е останало.

„За да имаме възможност да се „спаси“ останалата малка част от бюджета по мярка 11„Биологично земеделие“ и да има някакъв положителен резултат за обществото, от асоциацията предлагат, водени от мотивите и препоръките на доклада на Сметната палата на Република България, че нормативната уредба, регламентираща прилагането на агроекологичните дейностти, трябва да предостави възможност за устойчивост на всеки земеделски стопанин, изразяващи се основно в това - след приключване на поетия петдогишен ангажимент агроекологичните мерки да продължат да бъдат прилагани. Налице е съществена деформация в разпоредбите и политиката на МЗХГ, а именно, че компенсаторните плащания на министерството трябва да обхванат само 5- годишния ангажимент на стопанина, а след това бенефициента е свободен да прави каквото си иска.”

По този начин МЗХГ не съумя да проведе никаква държавна политика в областта на биоземеделието, а просто прахоса един ресурс, който отиде за създаване на биологични стопанства, които впоследствие опропасти, като не им даде възможност за плавен преход от мярка 214 – „Агроекологични плащания“ към мярка 11 „Биологично земеделие“.

Органът по управлението на ПРСР и министърът на земеделието не изпълниха основното си задължение – да провеждат политика в интерес на земеделския сектор и обществото, което се явява краен потребител на това обществено благо.

Не на последно място съществуват редица разминавания между ортофото-картите, които ДФЗ прави на всеки 3 години и ортофото-картите, през годината на поемане на ангажимента. Получават се географски изкривявания, които водят до „загуба“ на площи само по картинка, което води до санкциониране на земеделските стопани, без значение че реално площите са съществуващи и ги има на терен.

Този проблем ще бъде изключително остър и през Кампания 2020г. с нововъведения т.н „СЛОЙ НОВИ БИО ПЛОЩИ 2020“. В този слой бяха включени всички парцели, които са биологични към 31.12.2019г., но в т.н. слой парцелът не се включва по неговата географска площ по БЗС, както е очертаван през годините, а по неговата географска площ спрямо КВС-картата. По този начин се получава разместване между очераванията през годините и възможността да се очертае парцела през 2020г. Така например се получават следните парадокси:

- Площи, които никога не са били очертавани за биологични, се водят за такива в системата ИСАК, а биологични площи, които са заявявани през годините винаги като биологични, вече са конвенционални. Всичко това поради разминаването на БЗС площта и КВС площта на един и същи парцел.

- За да могат да заявят парцелите си, биологичните стопани бяха принудени да се съобразят с т.н. „СЛОЙ НОВИ БИО ПЛОЩИ 2020“, в противен случай, ако не го сторят, заявленията за подпомагане влизат в т.н. „ФАТАЛНА ГРЕШКА“ и не могат да ги приключват. Бъдещата бомба идва в момент, когато вече изместените парцели съобразно мярка 11 „Биоземеделие“ не покриват критерия за изместване по мярка 10 „Агроекология и климат“. По този начин, се получава следният абсурд - съобразяваш се със слоя за мярка 11 „Биоземеделие“, но при изместване с повече от 10 % ще търпиш санкции по мярка 10 „Агроекология и климат“.

Предвид гореизложеното, ние предлагаме спешни нормативни промени в процента на припокриване по агроекологичните мерки, като процентът на припокриване да не е 90%, а 75%.

Всички стопанства, които са спазили био ангажиментите си към 2020г. и не са получили подпомагане през 2017, 2018 и 2019 г. поради направените нормативни промени за „източване“ на био мерките, да получат дължимото им плащане. В момента тези стопанства реално са в изключително тежно финансово положение, тъй като не са получаване компенсаторно плащане в годините назад и нямат ликвидни средства да посрещнат предизвикателствата през 2020г. и следващите.

Раздел Втори “Проект по схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ , прилагана през 2019г. и 2020г. “

Усложнената ситуация с разпространението от т.н. втора вълна на вируса covid19, изключително много притеснява и затруднява земеделските стопани при изпълнението на своите проектни предложения по визираната държавна помощ. За съжаление се срещат редица затруднения, които не са могли да се предвидят преди това като :

- Срещат се затруднения при намирането и отпускането на кредити с цел осигуряване на финансиране на проектите, тъй като земеделските стопани, особено при биологичните има влошени финансови показатели и липса на ликвидност за поемане на допълнителни кредити, за изпълнение на проектите;

- Банките и административните органи работят с разреден персонал поради спазване на противоепидемиологичните мерки. По този начин всяка една административна преписка се обработва за многократно повече време, отколкото е необходимо;

- Персоналът, който извършва производството на съоръженията, както и персоналът по доставните и монтажните дейностти бива поставян под карантина при наличие на заболеваемост или контактност;

- Среща се значително забавяне при преминаване на границите и доставката на машини и оборудване предвид изискванията за PCR изследвания към транспортните и логистични фирми;

- Налице е увеличение на цените на машините и оборудването в резултат на повишените разходи за епидемиология, транспорт и липсата на „здрав“ персонал.

Считано от 27.11.2020г. Министерският съвет одобри прилагането на противоепидемиелогични мерки, които затварят всички „нехранителни магазини“, което напрактика води до прекратяване на дейностите по доставка и монтаж на машини и оборудване, което е обект на проектните предложения. Това е така, тъй като не работят стоителните магазини, магазините за резервни части и спомагателно оборудване, не може да се извършат никакви дейности по доставка и монтаж на хладилно оборудване, изолационни панели, хладилни агрегати, палети, каси и др.

Предвид гореизложеното, ние предлагаме:

В спешен порядък да се удължи с 6 месеца изпълнението на вече одобрените проекти по „Проект по схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ , прилагана през 2019г. и 2020г.“

След като ЕК одобри подпомагането на дребни и средни стопани, да бъде повишена до 90% от стойността на одобрените разходи и това се прие от МЗХГ и ДФЗ по отношение на лозаро-винарския сектор, това да се приложи и за сектор „Плодове и зеленчуци“ по отношение на визираната държавна помощ.

През месец септември 2020 г. Делегираният Регламент на ЕС позволи изменения с цел преодоляване на смущенията на пазара на плодове и зеленчуци, както и в лозаровинарския сектор, породени от COVID – 19. Промените са за финансирането по мерки договорени до 15 октомври 2020 г. Това веднага се приложи за лозаро-винарския сектор като инвестиционното подпомагане стана 90%. Настояваме спешно и подпомагането за инвестициите в сектор плодове и зеленчуци да бъде също 90%? И ДДС-то за нас да бъде намалено на 9 или 5 % ! Справедливо ли се прилага Регламента за секторите: плодове и зеленчуци и вино?

Раздел Трети „Схема на държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020г.“

През месец март тази година по време на видеоконферентна връзка с ръководството на МЗХГ бяха обсъдени въпроси, касаещи прилагане на „Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020 г.“.

Тогава достигнахме до консенсус да се изготвят нови технологични карти чрез САПИ по земеделските култури за биологично производство, тъй като технологичните разходи за една и съща култура, произвеждата по конвенционален и биологичен начин се разминават с около 50%.

Срокът за прием по визираната държавна помощ изтече на 18.11.2020г., а одобрените Указания от страна на МЗХГ не отговарят на договореното и обещато между нас. Не са налице технологични карти за биологичните култури, като по този начин биологичното земеделско производство се ощетява с около 50 % от полагащата му се компенсация по визираната дъравна помощ, тъй като площите се третират като конвенционални, което реално не отговаря на истината.

Предвид гореизложеното, ние предлагаме:

В спешен порядък да се извърши промяна в Указанията на „Схема на държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020г.“ , като същата се допълни с нова таблица на технологичните разходи за биокултурите.

Раздел Четвърти - Схема на „Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция през 2021 г. и следвашите …..“

За съжаление прилагането на тази държавна помощ е обвързано с очертаване на парцелите в системата ИСАК за съответната година. Досега никога не сме били свидетели на тома земеделските стопани да могат „фактически“ да извършат очертаване на парцелите и да приключат своите заявление от 01.03.ХХ, както е нормативно определено.

По обясними причини т.н. „природни бедствия“ не се съобразяват с административните неуредици на ДФ „Земеделие“ – РА и те настъпват. През годините многократно сме настоявали да се определи друг механизъм на заявяване на парцелите пред ДФЗ, който да не е обвързан с очертаванията в ИСАК през годините. Това е особено важно за трайните насаждения, когато настъпват слани и измръзвания през периодите преди масивите да бъдат заявени пред ДФ „Земеделие“.

Предвид гореизложеното, ние предлагаме:

В спешен порядък да се променят Указанията по Схема на „Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция през 2021 г. и следвашите …..“, за да могат земеделските стопани още през месец Януари, да могат да подават заявления по визираната държавна помощ.

След като ЕК одобри подпомагането на дребни и средни стопани да бъде повишено до 90% от стойността на одобрените разходи и това се прие от МЗХГ и ДФЗ по отношение на лозаро-винарския сектор, това да се приложи и за сектор „Плодове и зеленчуци“ по отношение на визираната държавна помощ. Още повече, че все още няма голям интерес към прилагането на държавната помощ, поради неуредиците около подаването на заявления и обвързването им в ИСАК и твърде ниският интезитет на помощта.

Раздел V Схема на Държавна помощ „ Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“

При прилагането на тази държавна помощ се използват нормативно определени разходни норми от гориво за всяка култура. По този начин в зависимост от площите, които обработва всеки стопанин, се калкулира разходна квота от гориво, по която всеки стопанин може да кандидатства за отстъпка от стойността на акциза върху газьола.

Несправедливостта, която срещат биологичните земеделски стопани, че отново не е направена диверсификация по култури за биологично и конвенционално производство.

За разлика от конвенционалното производство, където е допустимо използването на препарати за растителна защита и не е необходимо механично отстраняване на плевелите, то в биологичното производство, понякога ежеседмично се налага механизирано окопаване на междуредията на зеленчуците, дисковане или окосяване в междуредията при трайните насаждения. По този начин се получава значително разминаване с около 50 %, между нормативно определената разходна норма при една и съща култура в зависимост производствения цикъл на стопанството – конвенционален или биологичен.

Липсата на разграничение на разходните норми, съобразени с производствения процес на стопанствата, прави неправилно, неефективно и несправедливо разпределението на финансовия ресурс на помощта.

Затова предлагаме да се извърши промяна в Указанията по прилагането на Схема на Държавна помощ „ Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, като се допълнят с разходни норми на газьол по култури – за биологично производство."

Писмото е подписано от председателя на асоциацията Слави Трифонов.

Биофермери с поредно писмо за незабавна реформа в органичното земеделие
12399
 

Последни материали
Виж
Жътвата в Монтанско приключва с високи добиви от пшеница и ечемик
В Добруджа очакват ниски добиви от царевица и слънчоглед
Денков предлага включване на селскостопанската авиация в борбата
Подпомагат и личните стопанства при загинали животни в пожар
В личното си стопанство Бойко Синапов кара вода с водоноски
Положението с изхранването на животните в източните Родопи е критично
Благодарение и на падналия вчера следобед дъжд
Потушиха пожара в старопланинския резерват Стенето
Спори с представителки на Белгия и Австрия при жените
Благовеста Василева от Дивата ферма е на финала за биологичен фермер на ЕС
Кършенето на лозата предотвратява щетите от сушата
Свързани материали
Виж
Общо събрание
Цветан Хубенов е новият председател на Националната био асоциация
35% увеличение на биологичните площи в страната за година
С общо 410 млн. евро ще бъдат подпомогнати биопроизводителите до 2027 г.
Събитието започва утре в Пловдив
Министерство на земеделието организира конференция за биологичното производство
ДФЗ
Преведени са над 30,5 млн. лева за биологично растениевъдство за 2023 - ето ставките!
Земята използвана за биологично земеделие в ЕС се увеличава
В очакване на отговор
Биофермерите искат среща с министър Тахов – заместиците му не решават проблема им
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини