Начало » Новини » Коментари
07.01.2020 г.

Пълен обрат в индикативния график – само до средата на 2020 се отварят 15 приема по ПРСР

Тепърва ще се приема от Комитета по наблюдение на ПРСР
Пълен обрат в индикативния график – само до средата на 2020 се отварят 15 приема по ПРСР

sinor

Цели 15 приема - и то в първото полугодие на годината, са предвидени според актуализирания индикативен график на програмата за развитие на селските райони, която министерството на земеделието и фонд „Земеделие“ ще предложат на земеделските стопани и преработвателния сектор по време на първото заседание на мониторинговия комитет на програмата, насрочен да се проведе на 15 януари тази година. Според консултанти тези намерения са твърде амбициозни, защото и в момента администрацията във фонд „Земеделие“ е затрупана с маса проекти от досегашните приеми, чието одобрение се бави вече цяла година.

Като се добавят и 15-те нови приеми в следващите 6 месеца, има голяма опасност от сериозен блокаж в разглеждането на инвестиционните предложения - и то в последната година от прилагането на програмата.

Според експерти от министерството обаче има логика в разкриването на всички приеми до средата на годината, тъй като в края на годината изтича 7-годишният период от прилагането на ПРСР. С ускорените приеми през първото полугодие управата на агроведомството и фонда ще имат яснота за проблемните мерки от ПРСР, по които би се освободил остатъчен неусвоен ресурс. Това ще позволи да се направят и последните приеми до края на годината, така че неизползваните средства да се насочат към най-търсените от бранша мерки.

Синор.бг ще ви представи проекта за индикативен график на новите приеми с изричното уточнение, че той е неокончателен и ще бъде приет на 15 януари, на поредното заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР.

От май до юни ще вървят три приема - по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ с бюджет от 15 милиона евро, където ще участват организации и институти с опитни полета, където ще се провеждат тези демонстративни дейности. През същия период ще има прием и по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ с бюджет от 6 млн. евро, който ще се усвоява от Националната служба за съвети в земеделието. Също от май до юни ще има прием и по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, която ще бъде насочена изцяло за покриване на щетите от болестите по животните (епизоотиите) и за борбата с градушките. Бюджетът по тази мярка е 8 млн. евро и ще бъде усвояван от свиневъди, които трябва да възстановят избитите си заради африканската чума животни, а също и от овцевъдите, пострадали от чумата по овцете.

В периода от март до април ще върви приемът по следните три подмерки – 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където ще има целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ – основно за модернизиране на активите във фермите. Бюджетът ще бъде фиксиран след одобрението от Брюксел на шестото изменение на ПРСР. Вторият прием в същия период ще бъде по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, където бюджетът е левовата равностойност на 5 257 548 евро. Парите ще се отпускат за земеделци, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем, които инвестират в развитието на селски туризъм, в традиционното занаятчийство и др. Субсидията по проектите ще варират от 5 хил. евро до 70 хил. евро.

Също от март до април ще има прием и по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“, където ще се подпомагат основно местните пазари. Бюджетът по тази мярка е левовата равностойност на до 8 млн. евро за втора фаза и по него могат да кандидатстват организации н земеделски стопани, малки и средни предприятия или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки. Максимумът на помощта за един проект е 500 хил. евро.

Между април и май ще върви приемът на проекти по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", която е с бюджет от 5 млн. евро и по нея могат да кандидатстват фермери със стандартен производствен обем на стопанството между 6 000 и 7 999 евро. Таванът на помощта там е до 25 хил. евро за проект.

От февруари до април ще се отворят прозорци  за подмерките 4.3 “Инвестиции в инфраструктура“ и подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Първата е за възстановяването на инфраструктурата за напояване, където ще участва основно държавното предприятие „Напоителни системи“ и отчасти сдруженията за напояване. Бюджетът е в размер на 50 465 860 евро.

При общинската подмярка 7.6 бюджетът е до левовата равностойност на 12 112 401 евро, но това зависи от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.

В периода от февруари до март ще се приемат проекти по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, където бюджетът е 23 млн. евро и основни получатели на помощта ще бъдат Българската агенция за безопасност на храните БАБХ, Изпълнителна агенция борба с градушките и от регистрирани земеделски стопани. Парите ще се отпускат за оборудване в лаборатории, за противоградните системи и др. Държавните и европейски субсидии по тези проекти ще заемат 80 на сто от стойността на проектите за държавните учреждения и между 60 и 70% - при частните проекти. Останалото ще бъде съфинансиране.

От януари до март 2020 г. е предвидено да има прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП), където бюджетът е 6 млн. евро и ще се разходва от малки животновъдни стопанства, които отглеждат свине, овце, кози или птици. Помощта за един проект ще бъде левовата равностойност на 15 хил. евро и ще се дават за развитието на тези стопанства.

В периода от февруари до май ще бъде отворен прозорец по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение”, където бюджетът е 30 милиона евро и ще се усвои основно от Държавна агенция "Електронно управление". Парите се дават за изграждане на пасивна широколентова инфраструктура за достъп от ново поколение (напр. строителни дейности като канали, както и оптични кабели, стълбове, помещения), за покупка и инсталиране на агрегиращо активно оборудване (напр. предаватели, рутери и комутатори и др.

От април до юни ще има прием по подмярката 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, където ще се подпомагат малки  пилотни проекти на МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. Бюджетът там е до левовата равностойност на 647 544 евро1 и ще се разпределя в три направления - з дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност, за материални и нематериални активи в интерес на местната общност и за въвеждане на иновативни за местната общност дейности.

Също от април до юни е предвиден прием и по подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“, която е с бюджет от 8 560 000 евро. Парите се дават за физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи, за общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи, а също и юридически лица - частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в това число и държавните горски предприятия, управляващи земеделски и неземеделски земи

Без да е уточнена дата за прием, но в индикативния график ще има отворен прозорец и за проекти по подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, с които ще се субсидират проекти за подготвителни дейности и на проекти за съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност; за създаване на европейска идентичност в допълнение към местните, регионални и национални традиции. Бюджетът по тази подмярка е левовата равностойност на 4 477 401 евро.

Екатерина Стоилова

Пълен обрат в индикативния график – само до средата на 2020 се отварят 15 приема по ПРСР
45703

Последни материали
Виж
Отново актуализират цените по училищните схеми със закъснение
Защо земеделка продаде биологично отглежданите сливи за ракия вместо за българските деца
С инвестиции на горските
Ремонтът на екопътеката до Стобските пирамиди е пред приключване
Щетите, нанесени от бракониера, се разпростират и извън границите на страната ни
Заловиха бракониер, убил десетки застрашени от изчезване птици и бозайници
Съвети към градинаря
Коренов акар унищожава лука през зимата
Кораб, натоварен с торове, заседна на скалите до Камен бряг
Торовите заводи спират работа заради скъпия газ
От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт
Свързани материали
Виж
Нова подмярка за консултантски услуги
Последните промени в индикативния график за ПРСР
Мониторингов комитет на ПРСР
Ударният прием по двете инвестиционни мерки 4.1 и 4.2 през април е с бюджет от 824 млн. лв.
Предстоящо
Индикативният график по ПРСР ще бъде готов в края на февруари
Обещават по-ранни преводи от обичайното
Индикативният график за директите плащания по дати до юни 2021 година
Фонд „Земеделие”
Индикативен график за плащанията от 1,7 млрд. лв. до края на 2020 г.
Предложения
Фермери предлагат заради сеитбата зелените плащания да се преведат по-рано
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам