Начало » Новини » Страната
20.08.2019 г.

Проект изработва механизъм, чрез който да се осигури прозрачност на процеса на оценяване на риска по хранителната верига

Проект изработва механизъм, чрез който да се осигури прозрачност на процеса на оценяване на риска по хранителната верига

На обществен форум на 1 април 2019 г. в София стартира проектът „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателството свързано с оценката на риска по хранителната верига”. Проектът е за 12 месеца и е финансиран по Оперативна програма „Добро управление” и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се от Фондация „Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество” (НОИС), която се занимава с научноизследователска работа в различни сектори на земеделието. Партньорската организация по същия проект е Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). По този повод разговаряме с д-р Теодора Саракостова – началник отдел „Обучение и проекти“, Дирекция „Комуникация на риска, обучение и контактен център“ в ЦОРХВ.

 

Д-р Саракостова, каква е основната дейност на Центъра за оценка на риска по хранителната верига?

Центърът за оценка на риска по хранителната верига извършва независима научна оценка на здравето на животните и на растенията, както и на качеството на растителните продукти, растителния и животински репродуктивен материал и на безопасността на храните и фуражите. Центърът е компетентният орган в България, когато се пускат на пазара продукти за растителна защита – отговаряме за процедурите по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти (противоотрови) и синергисти (засилващи действието на активните вещества).

Центърът функционира като умален модел на Европейския орган по безопасност на храните, като покрива всички области на неговата компетентност – здравеопазване на животните, хуманно отношение и репродукция на животните; биологични опасности; здраве на растенията; продукти за растителна защита и техните остатъци; генномодифицирани организми; химически замърсители; материали в контакт с храни и ензими; добавки в храни и хранителни добавки; фуражни добавки; диетични храни, хранене, алергени и храни със здравни претенции.

Разкажете повече за проекта „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.

По изпълнението на този проект Центърът е партньор на Фондация „Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество”.

Проектът изработва механизъм, чрез който да се осигури прозрачност на процеса на оценяване на риска по хранителната верига. Това ще повиши доверието на потребителите и на широката общественост към работата на Центъра и ще допринесе за легитимността му в очите на обществото.

Общата цел е повишаване на гражданското участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на политиката и законодателството в сферата на безопасността на храните и оценката на риска. Стремим се към партньорско управление съвместно с гражданите и бизнеса, като прилагаме добри практики и иновативни решения в тази насока.

Управлението на администрацията може да стане по-открито и отговорно чрез създаване на Регистър на заинтересованите страни в сферата на безопасността на храните и риска по хранителната верига, както и чрез провеждане на широка информационна кампания.

Предлагаме работещ механизъм за отправяне на препоръки: как да се подобри нормативната база, как да се въведат добри практики и как да се осигури обратна връзка и оценка от страна гражданите и бизнеса за действията на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Какви конкретни дейности ще предприемете по проекта?

Проучваме добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството в сферата на риска по хранителната верига.

Разработваме механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на ЦОРХВ при оценката на риска.

Планираме съвместни действия между администрацията и неправителствени организации, за да приложим новата европейска политика и законодателство в тази сфера.

Организираме също широка информационна кампания, за да научи обществото за възможностите за гражданско участие в политиката в сферата на риска по хранителната верига.

Какви са добрите практики в Европейския съюз за гражданско участие в политиката в тази област?

Тези практики са конкретно описани в разработения по проекта „Сборник с добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството в сферата на риска по хранителната верига”. Анализирана е също тяхната приложимост в нашата страна. Ефективното гражданско участие предполага предоставяне на пълна, своевременна и актуална информация за разработваните законопроекти; поддържане на диалог и създаването на работни групи с експерти и НПО; практически предложения за подобряване на нормативни текстове в полза на обществото.

Как въвличате заинтересованите страни в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за оценка на риска по хранителната верига?

Първият етап от въвличането на заинтересованите страни в процеса е тяхното информиране. Ние публикуваме актуалната информация на интернет страниците на националните органи; изпращаме резюмета на научни становища до заинтересованите страни; провеждаме информационни събития и др.

Получаването на обратна връзка е вторият етап, който е точно определен процес. Предоставя се достатъчно време за обратна връзка и се включват всички, които ще бъдат конкретно засегнати от съответния документ, решение или промяна. Получаването на обратна връзка става чрез електронни платформи и интернет страници, панели и фокус групи, семинари и публични дебати. Този втори етап – обратната връзка със заинтересованите страни – е ключов за изграждане на доверие към националните органи по безопасност на храните.

Третият етап е свързан с директната работа със заинтересованите общности. Той предоставя възможност за тяхното активно включване в обсъждането на мнения и предложения на консултативни срещи. Налице са практики, в които гражданите сами могат да изискат от управляващите да бъдат запитани по конкретни казуси. За целта се организират междусекторни работни групи, експертни срещи, електронни форуми и др. с представители на компетентните министерства и структури на държавната администрация с отношение към рисковете по хранителната верига, членове на граждански и други организации (включително бизнеса), вътрешни и външни експерти, както и други заинтересовани страни, дори индивидуално участие на граждани.

Сътрудничеството, активното участие и партньорство е четвъртият етап от въвличането на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения, на водене на политики и промяна на законодателството в сферата на безопасност на храните и оценка на риска по хранителната верига. Добрите практики най-често стигат до извеждане на план-програма, идентифициране на проблеми и казуси, изработване на законопроекти, вземане на решения и делегиране на конкретни задачи на заинтересованите страни.

Какви резултати постигнахте с настоящия проект?

Постигнахме по-ефективно взаимодействието между ЦОРХВ и гражданите и бизнеса. Нарасна активността на повече от 160 неправителствени организации при формулирането, изпълнението и мониторинга на политиката за безопасност на храните. Това в крайна сметка подобрява социалноикономическата среда.

Целевите групи станаха по-информирани за това какви добри практики и иновативни решения се използват от институциите на Европейския съюз и от държавите членки за ефективен диалог с гражданите и бизнеса в сектора на храните.

Освен това целевите групи научиха какви успешни модели прилагат европейските неправителствени организации и мрежи от НПО, за да участват в процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политиката в сектора на безопасността на храните и оценката на риска по хранителната верига.

Подобри се взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса в резултат на проведения Обществен форум. Нарасна също капацитетът на неправителствените организации да отправят препоръки за по-добра регулаторна среда.

Какви са общите Ви впечатления от изпълнението на настоящия проект?

На първо място изказваме благодарност на Фондацията за ползотворното партньорство и сътрудничество по този проект. Това взаимодействие между двете страни, както и включването на заинтересованите страни показа, че когато проблемите са поставени за обсъждане и е проведена дискусия между всички участници в даден процес, винаги може да се намери решение.

Проект изработва механизъм, чрез който да се осигури прозрачност на процеса на оценяване на риска по хранителната верига
2363

Последни материали
Виж
Други сектори обаче се справят още по-добре
Наемният труд в британското селско стопанство е все по-скъпоплатен
Липсва адекватен контрол върху качеството на продукта на вътрешния пазар
Запасите от мед в Украйна достигнаха половината от годишното производство
От компанията-майка Ferrero се оправдават със сушата в страната през последните години
Италианците ще бойкотират Nutella заради турските лешници в кремовете
През 2020/21 г. добивът от пшеница в Европа ще е по-малък
Първи прогнозни данни за новата зърнена реколта в ЕС
Причините за тях са в екологичните ограничения и търговските споразумения
Германските фермери търпят значителен спад на доходите
Кубота разширява гамата високотехнологична техника
През 2020 г. тракторите Кубота ще са с 5-годишна пълна гаранция
Свързани материали
Виж
Изводите от междинната оценка на ПРСР
Крах в интереса към енегоспестяващите мерки и риск за усвояване на проектите по „Лидер“
Мониторингов комитет на програмата
Обсъжда се вариант да се орежат някои от подмерките на ПРСР 2014-2020
В края на август 2019 г. Еврокомисията ще обяви кои цели не са постигнати
При междинната оценка на ПРСР до 2018 г. са платени едва 662, 5 милиона от общо 2,9 милиарда евро
Фермерите получават ориентир за корекция на прилаганите земеделски практики
Разработват светофари за оценка състоянието на британските почви
Документът ще се доработва
Агроминистърът е отхвърлил оценката за районите с природни ограничения
Отчет в края на годината
Лозана Василева: България няма да загуби средства по ПРСР при междинната оценка
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам