Начало » Новини » Страната
05.06.2019 г.

И кооперации ще кандидатстват по подмярка 6,3, стига да са със СПО до 7 999 евро

Насоки за кандидатстване
И кооперации ще кандидатстват по подмярка 6,3, стига да са със СПО до 7 999 евро

sinor

Министерството на земеделието е готово с насоките за кандидатстване по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", чиито проекти ще започнат да се приемат от средата на юни. Допустими за подпомагане ще са всички физически лица, навършили 18 години, а също кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, както и еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон. Основно изискване е стандартният производствен обем (СПО) на тези стопанства да се движат между 2 000 евро и 7 999 евро включително. Кандидатите трябва да са регистрирани по наредба 3 като земеделски стопани и да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година.

Може да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя или на животновъдните обекти, а също да са да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

Максималните субсидии по тази мярка са левовата равностойност на 15 хиляди евро, като средствата се дават за повишаване на жизнеспособността на стопанствата, за подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени, както и за модернизация и технологично обновление.

С приоритет в одобряването на проектите ще са стопаните от сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и "Етерично-маслени култури", както и сертифицирани биопроизводителители или стопанства от планински райони.

Министерството е изброило и специфичните документи, които могат да се предоставят при кандидатстването.

Бенефициентът е собственик или ползвател на животновъден обект и извършва животновъдна дейност.

1.  Документ за собственост на животновъден обект и/или вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем на животновъден обект за срок не по-кратък от пет години от сключване на административния договор. Представя се във формат "pdf" или "jpg";

2. Удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Представя се във формат "pdf" или "jpg";

3. Паспорт/и на наличните в стопанството животни (когато бенефициентът отглежда животни, за които такива се изискват съгласно националното законодателство). Представя се във формат "pdf" или "jpg";

4. Становище на Областната дирекция по безопасност на храните, че животновъдните обекти в земеделското стопанство и дейността им отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (само за тези животновъдни обекти, за които се прилагат разпоредбите на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти). Представя се във формат "pdf" или "jpg";

5. Разпечатка от ИИС по реда на Наредба № 6 от 2013 г. за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на искането за плащане (в случай че бенефициентът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират в ИИС по реда на Наредба № 6 от 2013 г.) (когато бенефициентът разполага с такава), или

6. Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на искането за второ плащане (когато бенефициентът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират в ИИС по реда на Наредба №

 6 от 2013 г.).

При растениевъдство, включително създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, и ягодоплодни (отнасят се и за постигане на специфичен резултат за стопанството - създаване на нови трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени).

1. Документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем, и/или вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ договор за аренда със срок на действие, покриващ периода от пет години, считано от датата на сключване на административния договор за предоставяне на финансова помощ,  придружени от актуална скица и коректно отразен начин на трайно ползване. (за земята в стопанството, за която такива не са предоставени при подаване на проектното предложение и/или са настъпили промени след издаване на заповедта за одобрение). Представя се във формат "pdf" или "jpg";

2. Нотариално заверен и/или регистриран в съответната общинска служба по земеделие документ(и) за ползване през настоящата стопанска година на земеделската земя, придружени с актуална скица и коректно отразен начин на трайно ползване (само за случаите, в които ползвателят на помощта ползва земя, различна от описаната по т. 1 - напр. едногодишни договори за наем/аренда, споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ, включително за едногодишните договори за земя в УПИ).

3. Становище на областна дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията.

4. Разрешение за производство на посевен и посадъчен материал, издадено от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и удостоверение за вписване в регистъра на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (в случай на създаване на разсадник).

5. В случаите на създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения: При овощен посадъчен материал в зависимост от категорията - сертификат за сертифициран посадъчен материал, издаден от ИАСАС, а при стандартен (САС) материал - фирмен документ, издаден от производителя. При лозов посадъчен материал - сертификат за сертифициран посадъчен материал или документ за одобрение на стандартен лозов посадъчен материал, издаден от ИАСАС. При декоративен посадъчен материал - фирмен документ, издаден от производителя.

6. Растителен паспорт, издаден от БАБХ, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол.

7. Документ, удостоверяващ придобиване право на ново засаждане, право на презасаждане и право на засаждане, издаден по реда на Закона за виното и спиртните напитки (важи в случай на засаждане/презасаждане на винени лозя).

8. Валидно удостоверение за регистрация в лозарския регистър по чл. 27, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки (важи в случай на засаждане/презасаждане на винени лозя).

9. Дневник (регистър) на стопанството за всички земеделски дейности, извършвани в земеделските земи.

Подобряване на сградния фонд чрез строителство, покупка, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството.

1. Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (образец 16) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) – изисква се при строителство на сгради за дейността на стопанството и в зависимост от характера на инвестицията (категорията на строежа съгласно ЗУТ)

2. Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (образец 15) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) - изисква се при строителство на сгради за дейността на стопанството

3. Документ за собственост на новозакупени сгради – изисква се при новозакупени сгради за дейността на стопанството.

4. Удостоверение за данъчна оценка или оценка от независим оценител, валидна към датата на придобиването – изисква се при новозакупени сгради за дейността на стопанството.

5. Удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване – изисква се при строителство на сгради в зависимост от характера на инвестицията и съгласно изискванията на ЗУТ.

6. Обобщен приемно-предавателен протокол за предаване на строежа от изпълнителя на възложителя - изисква се при строителство и/или ремонт на сгради за дейността на стопанството

7. Документи, доказващи извършените разходи, съответстващи на заложените в таблица 10 от Бизнес плана.

Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство.

1. Договор за покупка на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство.

2. Приемно-предавателен протокол на закупените активи.

3. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и/или на моторно превозно средство (в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба).

4. Протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни условия (в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба).

Отглеждане на застрашени сортове земеделски култури и/или застрашени от изчезване редки породи в стопанството - 1 сорт култура и/или 1 порода съгласно изискванията на приложение № 8 към чл. 25 и приложение № 9 към чл. 41 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., сформиращи най-малко 1000 евро СПО.

1. Документи, доказващи отглеждането на застрашени сортове земеделски култури и/или застрашени от изчезване редки породи животни - нови за стопанството

2. Копие от удостоверение за породна принадлежност, издадено от Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството или от съответната развъдна асоциация (за земеделски стопани, отглеждащи застрашени от изчезване редки породи.

3. Документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че отглежданият сорт земеделска култура е застрашен от изчезване (за земеделски стопани, отглеждащи застрашени от изчезване сортове земеделски култури).

Създаване на допълнителна заетост и нови работни места в стопанството.

1. Справка за средносписъчния брой на наетите в стопанството лица за отчетен период от най-малко една година спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на искане за плащане, изчислен по Методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, публикувана на сайта на НСИ, заверена от ползвателя.

2. Документи, удостоверяващи изплащането на трудовите възнаграждения – напр. ведомост за заплати, платежни нареждания..

Завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или завършено обучение от 150 часа по част от професия от професионално направление с код 621 "Растениевъдство и животновъдство" или с код 3451203 "Земеделско стопанство" или професионално направление с код 640 "Ветеринарна медицина".

1. Удостоверение за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или завършено обучение от 150 часа по част от професия от професионално направление с код 621 "Растениевъдство и животновъдство" или с код 3451203 "Земеделско стопанство" или професионално направление с код 640 "Ветеринарна медицина".

Участие в призната група и/или организация на производители.

1. Устройствен акт (устав, дружествен договор) на организацията.

2. Договори между членовете и организацията за реализация на продукцията.

Достигане на съответствие със съществуващи и нововъведени стандарти на ЕС

1. Документи, удостоверяващи постигането на всеки от заложените в бизнес плана стандарт на ЕС – изискват се когато в бизнес плана е предвидено постигане на такова съответствие.

И кооперации ще кандидатстват по подмярка 6,3, стига да са със СПО до 7 999 евро
4986

Последни материали
Виж
Делови срещи
България и Германия ще си сътрудничат в намирането на зелени практики
Търговете за 2020 г. ще се открият в края на ноември
Догодина в Югозападна България ще се добият 1,111 млн. кубика дървесина
В Атина преди дни
Шефът на агенцията по рибарство Галин Николов стана координатор на групата за Черно море
Институт по земеделие в Карнобат
Зимен фуражен ечемик сорт Ахинора – новост от ССА
Мониторингов комитет на ПРСР
Най-после кредитен фонд от 37 милиона евро по селската програма
Bayer предлага на фермерите да плащат за семената според получените добиви
Свързани материали
Виж
Фонд Земеделие
Двойно повече са проектите по 6,3 за малки стопанства, внесени до края на септември
Електронно чрез ИСУН
От днес до 30 септември ще върви приемът по подмярка 6,3 за малките стопанства
Национален форум
Танева: Последният прием по подмярка 6,3 за малки стопанства стартира в средата на юни
Фонд „Земеделие“ е договорил първите 85 проекта за малки стопанства
ПРСР
Малките стопани искат 110,1 млн. лв. за стартов бизнес, при бюджет от 60 милиона
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам