Начало » Новини » Страната
19.04.2016 г.

Закъснялата наредба по подмярка 6,3 ще отложи приема на проекти за малките фирми с минимум месец

Нормативни промени
Закъснялата наредба по подмярка 6,3 ще отложи приема на проекти за малките фирми с минимум месец

Sinor.bg

Вместо от началото на април, както предвиждаше индикативния (предварителния) график на фонд „Земеделие” за приема на проекти по подмярка 6,3 от селската програма, кампанията ще се отложи минимум с един месец поради късното изработване на наредбата. Документът за прилагане на подмярката за стартова помощ за развитието на малки стопанства най-после е качен на интернет страницата на министерството на земеделието. Тепърва обаче наредбата ще се съгласува с останалите ведомства, затова и нейното обнародване ще стане най-рано през май.

Това означава, че прозорецът за прием, който трябваше да бъде отворен от 4 до 24 април, по всяка вероятност ще бъде изтеглен в края на май или началото на юни.

Само да припомним, че младите стопани получават по тази мярка 15 хиляди евро, с които се подпомагат техните 5-годишни планове за развитие на малък бизнес.

С предимство ще се ползват производителите на плодове и зеленчуци и животновъдите, чиито проекти ще получат 28 точки. По 10 точки ще се дават за стопанства в планински райони, а биопроектите ще се оценяват с 8 точки.

Право на тази помощ имат всички регистрирани земеделски производители с икономически размер на стопанството от 2 000 евро до 7 999 евро, измерени в стандартен производствен обем (СПО).

Преди годината на кандидатстване те трябва докажат, че поне 33 на сто от приходите им са получили от земеделска дейност.

Те са длъжни да докажат и собственост върху ползваната земя, която може да бъде и под наем. Самите договори за наем и/или аренда на земята трябва да са влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане и да са минимум за петгодишен срок от същата дата.

За последните пет години кандидатите не трябва да са получавали и субсидии като полупазарни стопанства по старата програма за развитие на селските райони.

От кандидатите се изисква още завършен обучителен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или завършено обучение от 150 часа по част от професия от професионално направление с код 621 "Растениевъдство и животновъдство" или с код 3451203 "Земеделско стопанство" или професионално направление с код 640 "Ветеринарна медицина".

В случай, че стандартният производствен обем на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от приоритетните сектори и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло  с отглеждане на животни и/или култури от приоритетните сектори, 1 евро СПО се изчислява върху отглежданите към момента на кандидатстването животни или култури от приоритетните сектори, умножено по коефициент 0,003, а планираното увеличение на СПО с животни и/или култури от приоритетните сектори се умножава по коефициент 0,002, но не – повече от 4 точки.

Какви документи се изискват при кандидатстването.

1.Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай че документите не се подават лично от кандидата.

2. Бизнес план, (по образец, подписан собственоръчно от кандидата), и таблиците от бизнес плана в електронен формат по образец.

3. Копие на регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и анкетни формуляри към нея. Прилага се и актуална справка за дейността-разпечатка от регистъра на земеделските стопани.

4. Справка - Декларация за приходи от земеделски дейности по образец съгласно – описани са в приложение 2 на наредбата.

5. Заверена от ТД на НАП годишна данъчна декларация за предходната финансова година, окомплектована в едно с съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закон за счетоводството (ЗСч), Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)*.

6. Документи доказващи правно основание за ползване на имотите за предходната календарна година от годината на кандидатстване съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

7. Удостоверение за регистрация на животновъден обект, валидно за предходната календарна година от годината на кандидатстване (в случай на приходи, формирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство).

8. Приходни/разходни документи в случай, че са издадени съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са формирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване по реда на тази наредба*;

9. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения на кандидата към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.

10. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице кандидат към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.

11. Удостоверение за семейно положение на кандидата ФЛ, на собственика на предприятието на кандидата ЕТ или на едноличния собственик на капитала на кандидата ЕООД, което представлява, издадено от съответната община не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.

12. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя, и/или копие от влязъл в сила договор за наем, вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда, с минимален срок пет години от датата на подаване на заявлението. Документите се придружават с копие от скица на имота/ имотите. (приложими за формиране на минималния икономически размер на стопанството от 2 000 евро СПО).

13. Документи, удостоверяващи право на ползване с правно основание, съгласно чл. 41, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, извън представените по т.12 (приложими за изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството по чл.5, ал.2, т.3).

14. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя, и/или копие на договор за наем, (включително ако е вписан в службата по вписванията към съответния районен съд) и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда, които са предоставени за временно ползване с договор за наем и/ или аренда на трети лица преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (Документите се изискват само за земята, която кандидатът не обработва или е предоставил на трети лица за обработка).

15. Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие на договор за наем на животновъдния обект, вписан в службата по вписванията към съответния районен съд. Договорът за наем следва да е влязъл в сила към датата на кандидатстване и със срок на действие не по-малко от пет години от датата на подаване на заявлението. (в случай че кандидатът отглежда животни).

16. Разпечатка от интегрираната информационна система (ИИС) по реда на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им (ДВ, бр. 90 от 2013г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай, че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират в ИИС) или Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират в ИИС)-(документът се изисква, в случай че кандидатът отглежда животни).

17. Валидно удостоверение издадено от БАБХ за регистрация на животновъден обект (за проекти в сектор „Животновъдство”).

18. Диплома за завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда или копие от писмения доклад за изпълнени консултантски пакет/ти по подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“ във формат, съгласно изискванията на наредбата за прилагане на подмярка 2.1.2.,включващ консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 ( в случай, на наличие на такъв документ) или удостоверение от проведено обучение по реда на Наредба № 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

19. Разрешение за производство на посевен и посадъчен материал, издадено от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и удостоверение за вписване в регистъра на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (в случай че в стопанството се произвежда посевен и посадъчен материал).

20. Удостоверение от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за вписване в списъка на обектите за първично производство на гъби (в случай че в стопанството се извършва добиване, съхранение и реализация в непреработен вид на култивирани гъби).

21. Удостоверение за регистрация в лозарския регистър по чл. 27, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки (важи в случай че в стопанството на кандидата се отглеждат винени лозя).

22. Лицензи, разрешения и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията, изискуеми и издадени съгласно българското законодателство във връзка с чл. 18.

23. Мотивираната писмена обосновка, придружена с доказателства за причините за разликата в заявената по схемите и мерките за директни плащания площ (последно заявената за подпомагане по тези схеми и мерки) и площта, заявена по тази наредба (само в случай че кандидатът има подадено заявление по схемите за директни плащания и има разлика в заявените площи по схемите над 3 на сто).

24. Декларация в оригинал - Приложение № 3 по чл. 6, ал. 3, т. 1, включително доказателства (когато е приложимо) при подаване на декларация във връзка с чл.6,ал.4.

25. Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни.

26. Декларация за нередности в оригинал.

27. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката).

28. Документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона защитените територии, и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите/дейностите от стопанството на кандидата (Уведомление за план/програма/проект по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони).

29. Становище от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), че стопанството не попада в обхвата на прилагане на Стандарти на Общността по отношение на съответните ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд (когато не е отбелязана съответната цел от Табл.7"Цели и специфични резултати" от бизнес плана).

*За кандидати еднолични търговци, които са регистрирани през годината на кандидатстване в Търговския регистър и като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, за съответствие с изискванията по чл.5, ал. 2, т. 2 и 3 е допустимо документите да бъдат представени за физическото лице.

Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка /в случай, че е приложимо/:

Валидно удостоверение издадено от БАБХ за регистрация на животновъден обект (при заявен приоритет по чл.20, ал.1, т.1).

31. Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз с контролиращо лице (при заявен приоритет по чл. 20, ал. 1, т. 3).

32. Копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и (при заявен приоритет по чл. 20, ал. 1, т. 3).

33. Документ(анекс), издадено от сертифициращия орган, удостоверяващ сертифицираните имоти, животни - местоположението и номера на имотите, видове куртури, категория и брой животните (при заявен приоритет по чл. 20, ал. 1, т. 3).

Закъснялата наредба по подмярка 6,3 ще отложи приема на проекти за малките фирми с минимум месец
10507

Последни материали
Виж
Съвет на министрите на земеделието на ЕС
България е за запазване на подкрепата на дребните фермери в новата ОСП
Стартират информационни дни за представяне на новооткрити мерки по Програмата за морско дело и рибарство
Предстоящо
Поредно издание на фермерския фестивал в София
Специализираната прокуратура проверява фонд „Земеделие“ заради делото срещу Миню Стайков
Предстои подписване на споразумението
ЕС и САЩ се договориха за внос на говеждо месо без хормони в Европа
Регистрирани са и ново огнище в област Плевен, и нов случай при диви свине в област Добрич
БАБХ потвърди ново огнище на Африканска чума в област Враца
Свързани материали
Виж
Електронно чрез ИСУН
От днес до 30 септември ще върви приемът по подмярка 6,3 за малките стопанства
Финансиране ще получат всички проекти с над 75 точки
Вдигат с над 38 милиона евро бюджета по подмярката за преработка и маркетинг
Те трябва да преминатоще 4 оценки за окончателно одобрение
Финансират проектите с поне 40 точки при инвестициите в неземеделски дейности
Насоки за кандидатстване
И кооперации ще кандидатстват по подмярка 6,3, стига да са със СПО до 7 999 евро
Национален форум
Танева: Последният прием по подмярка 6,3 за малки стопанства стартира в средата на юни
Фонд Земеделие
Проектите за занаяти по подмярка 6.4.1. с набрани 10 точки, покриват 96,13% от бюджета
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам