Начало » Новини » Коментари
11.04.2018 г.

И млади фермери ще участват в организациите на производителите на плодове и зеленчуци

Промени в нормативите
И млади фермери ще участват в организациите на производителите на плодове и зеленчуци

sinor

По предложение на Българската асоциация на организациите на производителите на плодове и зеленчуци администрацията ще прекрои наредба 11 за условията и реда за признаване на организациите на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации, така че в тях да могат да участват и млади фермери. Договорката е постигната при общественото обсъждане на последните поправки в наредба 11, където браншовиците са настояли участниците в тези организации да имат пълна само една година като регистрирани земеделски стопани вместо над две години, каквото е било предложението на министерството на земеделието.

Приема се още едно важно предложение към § 2 от проекта. В чл. З, ал. 1 се правят следните изменения - след думата „регистрирани" се добави текстът „Да имат завършена финансова година", който се приема от администрацията. Мотивът за тази промяна е, че в производството е достатъчно да се докаже дейност, което е видно от счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за юридическите лица или данъчна декларация за физическите.

Обструкцията е във връзка с приемането на нови членове - млади земеделски производители, които ще могат да се присъединят като членове на организациите на производители, без да е необходимо да изчакват две години, но същевременно доказват че извършват дейност посредством направените разходите в отчета за приходите и разходите или данъчната декларация.

Администрацията обаче не е приела друго основно искане на градинарите – от организациите да бъдат изключени лица, които не са регистрирани като земеделски производители по членове 7 или 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Мотивът на администрацията е да се уреди възможността в организациите да членуват и лица, които не произвеждат плодове и зеленчуци, но тяхното дейност е свързана с дейността на организацията – преработватели, търговци на плодове и зеленчуци и др.

Фермерите имат предложения и по член 5 от наредбата, свързан с изискванията за одобряване на организациите, които са приети по принцип от министерството на земеделието. Браншовиците предлагат текстът на точката да се измени на „организацията или нейните членове всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лева“. В предложението на администрацията оборът трябва да бъде 200 хиляди лева, но тя приема предложението на фермерите, защото към текста ще се добави и изискване, че „стойността на предлаганата на пазара продукция се формира само от тези плодове и зеленчуци, за които организацията е призната.”

Мотивите за това предложение са, че действащата норма се прилага само за директни продажби от членове към пазара, а с изменението ще се обхване и процеса на продажба от организацията към пазара. Уточнява се от какво се формира стойността на предлаганата на пазара продукция.

Предложения има и по измененията в чл. 28, § 18. В този член се предлага след думите „арендован от групата производители“ се добавя „или от неин член“ и след думите „строеж на групата производители“ се добавя „или на неин член“. Да отпадне предложението „и след думите „строеж на групата производители“ се добавя „или на неин член.” Мотивът за това предложение е, че нормата на чл. 182 от ЗУТ е „Строежи в чужд урегулиран поземлен имот имат право да извършват лицата, в полза на които е учредено право на строеж или право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда, както и строежи под повърхността на земята.”.

Тъй като се предполага, че строежът се извършва от призната група, за което има одобрена ИТП и издадено разрешение за строеж в полза на групата, а за това също е ползвано основанието на учредено право на строеж в ползва на групата. Във връзка с горното не следва да се приема учредено право на строеж в полза на член на група, защото този нотариален акт ще бъде в конфликт с документи по ЗУТ. Предложението се приема от министерството на земеделието.

Приети са и промени, които регламентират свързаността на участниците в групата. Във връзка с препоръка, извършена при одит на ДФЗ-РА за финансова 2016 година, да не се допуска свързаност между членове на групата по условията на § 1 от Търговски закон констатирам разлика в записаните условията и посочения параграф. Разликата може ли да доведе до нови препоръки на сертификационния одит на ДФЗ-РА и от там заседания на комисии и тълувателни решение за прилагане на демократични принципи на управление, което е възможно да доведе до тяхното заявяване със задна дата, като неизпълнени условия от страна на Групата.

Във връзка с препоръката на сертификационен одит на ДФЗ-РА за прилагане на параграф § 1 от Търговски закон, се пита как следва да се приложи условието на точка 4 от този параграф по отношение на съдружниците, което по отношение на членовете на група с правна форма ООД ги прави свързани лица.

Отговорът на администрацията е, че приемат по принцип предложението за свързаност. „Забележките на сертификационния одит са свързани със съответствието на признатите организации и групи на производители с изискванията на правото на ЕС и с националното законодателство. Той не може да въвежда свои критерии за признаване.

С въвеждането на определение за свързани лица по наредбата запазването на изискванията за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4 от Закона за малки и средни предприятия и с изискването за регистрация през две стопански години с цел предотвратяване на изкуствено разделяне на стопанства, се осигурява съответствие с всички изисквания на ЕС за демократично управление“.

В приложение 8 се предлага да отпаднат следните документи:

2. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.

3. Копие от годишна данъчна декларация за предходната година, заверена от съответната ТД на НАП (когато е приложимо).

23. Документ от банката за банковата сметка на кандидата за привеждане на безвъзмездната финансова помощ.

27. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) При инвестиции в машини за обработка на земята и съответното оборудване за доказване размера на земята:

а) копие от документ за собственост на земя и/или на земеделска земя на групата производители и/или на неин член, и/или

б) договори за аренда на земя, сключени с групата производители или неин член, със срок не по-малък от 5 години след датата на подаване на плана за признаване, и/или

в) договори за наем на земя, сключени с групата производители или неин член.

Основанието за това искане е, че тези част от тези документи са налични за ползване по служебен път между ДФЗ и НАП. Документ по точка 23 за банкова сметка трябва да се представя само при искане за изменение на договора, защото банковата сметка е наличен реквизит в уводната част на договора. Документите по точка 27 съдържат информация, която е налична за ползване по служебен път от регистрите по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Администрацията приема по принцип това предложение, като се мотивира с факта, че документът за банкова сметка доказва нейното откриване и нейния титуляр. Но информацията по т. 27 не винаги е налична в посочените регистри.

Още едно от предложенията на бизнеса, свързано с изисканите документи се приема от вносителите на наредбата. Изисква се в Приложение 12 да се премахнат следните документи по буква „А”:

4. Удостоверение от Националната агенция за приходите, че групата производители няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие, от ползвателя на помощта.

22. Свидетелство за съдимост на физическото лице представляващо групата производители - юридическо лице, и на членовете на управителния му орган, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от групата производители. Когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод - оригинал или копие, заверено от групата производители.

Основанията за тези искания са, че документът по точки 4 е наличен за ползване по служебен път между ДФЗ и НАП, а документът по точки 22 се ползва служебно от ДФЗ и МП.

Регламентът определя максималния процент от правата на глас и дяловете в организацията да бъдат 50%, притежавани от всяко физическо или юридическо лице в организацията, като дава възможност всяка държава членка да го конкретизира. С оглед на националните особености, България е определила 40%. Именно затова и администрацията не приема предложението на бизнеса този процент да се вдигне до 49%.

И млади фермери ще участват в организациите на производителите на плодове и зеленчуци
12443

Последни материали
Виж
Сеем ранния пипер
Месни топки в кисело мляко
Има 2 седмици, в които да започне смяната на софтуера за управление на продажбите
От 1 април 2019 г. се забранява отделна употреба на софтуер за продажби и касови апарати
Мнения
Мариела Йорданова: Със закона за земята се допуска агресивна административна намеса в земеползването
Национална среща
Явор Гечев: Кооперациите са допустими по мярката за напояване през май-юни
Християнски празници
На Антоновден се правят медени питки
Свързани материали
Виж
Нормативни промени
Депутатите приеха на първо четене Закона за животновъдството
В края на годината
Матански: 2018 година премина под знака на сдружаването
Предстоящо
Най-късно до 17 декември ще се обяви окончателната оценка по мярка 9
Управителен съвет на фонд Земеделие
Държавата вдигна бюджета за развъдните организации от 5,5 млн. на 7,2 млн. лева
ПРСР 2014-2020 г.
По мярка 9 ще върви поредна оценка за проекти с не по-малко от 20 точки
Ново законодателство
При нарушения рибарските организации могат да бъдат закрити от министъра на земеделието
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам