Начало » Новини » Страната
29.01.2018 г.

Обявени са насоките за електронния прием на проектите по подмярка 4,2

Нормативни промени
Обявени са насоките за електронния прием на проектите по подмярка 4,2

sinor

Вторият и последен прием на проекти по подмярка 4.2. за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще започне с бюджет от 166,2 милиона лева, от които 124,6 млн. лв. е европейското подпомагане, а останалите са от националния бюджет. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект ще бъде  29 337 лв., а максималната сума за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат е фиксирана на 3 911 600 лв. Това гласят насоките за кандидатстване по подмярката, които са качени на страницата на министерството на земеделието за съгласуване.

Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, е 3 911 600 лв.

Същата е сумата на допустимите разходи и за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Ако кандидатите за субсидии са микро-, малки или средни предприятия, тогава субсидията за един проект съставлява 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Ако става въпрос за проекти на предприятия, тогава помощта пада на 40 на сто от общите разходи.

Подпомагат се само предприятия, които са в селски райони.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:

a) земеделски стопани;

б) признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г.;

в) еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, б. „а“ и 1, б. „б“.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Земеделските стопани по т. 1а към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство се доказва с декларация по образец съгласно приложение № 3 за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да противоречи на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.

За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават обстоятелствата по т. 1, б. „а“, т. 3 и т. 4 като физически лица.

За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по т. 1, б. „а“, т. 3 и т. 4 на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

ВАЖНО: 8. В Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

г) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

д) постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

е) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

ж) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

з) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

и) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

й) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

к) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

б) месо и месни продукти;

в) плодове и зеленчуци, включително гъби;

г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);

и) гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по т. 25-33 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък "приложение № І от Договора", посочени в приложение № 5 от настоящите условия за кандидатстване.

Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства,  както и получените крайни продукти.

1. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.

2. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора или памук за проекти, които:

а) са подадени от кандидати големи предприятия, или

б) не се осъществяват на територията на селските райони съгласно приложение № 1 към настоящите условия за кандидатстване.

3. Проектите, представени от признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г., трябва да са пряко свързани с основната земеделска дейност на всеки член и с основната за групата/организацията.

4. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.

5. За да подлежат на подпомагане кандидатите представят бизнес план по образец съгласно приложение № 6, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период.

6. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на земеделското стопанство или предприятието на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на подмярката и в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

7. Бизнес планът трябва да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството или предприятието за период от 5 години, а в случаите на проекти, включващи инвестиции в строително-монтажни работи за период от 10 години и постигането на показателите, посочени в приложение № 6.

8. Бизнес планът за интегрирани проекти трябва да доказва, че изпълнението му води до по-добри финансови резултати от дейността на кандидата, отколкото ако операциите или дейностите се изпълняват поотделно, като показателите на бизнес плана за интегрирани проекти трябва да надвишават с не по-малко от 10 на сто показателите на същия съгласно приложение № 6.

9. Бизнес планът, представен от група/организация на производители, трябва да доказва подобряване на дейността на земеделските стопанства на членовете и основната дейност на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече цели на подмярката, както и да показва, че инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на производители.

10. Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50% от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по технологичен проект.

11. Минималният размер на произведената продукция се изчислява средноаритметично за срока за мониторинг.

12. Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50% осигурена суровинна база по видове основни земеделски суровини, съгласно производствената програма за първата прогнозна година от изпълнение на бизнес плана, а в случаите проекти със заявен приоритет по т. 1, буква „г“ от Раздел 15 „Допустими целеви групи“ - за периода на мониторинг.

13. Най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани.

14. В случай на осигуряване на суровинна база по т. 12 от кланични пунктове суровината трябва да е придружена от доказателство за произход от регистрирани земеделски стопани.

15. Кандидати с инвестиции за производство на гранулирани фуражи трябва да докажат осигурена реализация на 100 на сто от готовата продукция за целия период на изпълнение на бизнес плана.

16. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.

17. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилага документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за:

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;

б) строително-монтажни работи извън случаите по т. 16.

18. Документ по т. 17, буква „а“ не се изисква при кандидатстване за подпомагане за закупуване на специализирани транспортни средства и мобилни преработвателни съоръжения, които:

а) не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

б) поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.

19. Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:

 а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията;

 б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);

в) подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;

г) разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията;

д) становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията.

20. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията. Разрешение за поставяне се изисква и в случаи на представени проектни предложения за мобилни преработвателни съоръжения за преработка на продукти от Приложение № I от Договора за функциониране на ЕС в продукти извън приложение № I към същия договор, от което да е видно, че съоръжението ще бъде разположено на територията на селска община от Списъка на селските райони – Приложение № 1 към настоящите указания.

21. За проектите, включващи само заявени за подпомагане разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството, за които съгласно технологичен проект се изисква поставяне в затворени помещения, кандидатът предоставя документ за собственост или документ, доказващ правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на проектното предложение, на сградите или помещенията, където ще бъдат поставени или монтирани и за срок от 8 години - за кандидати големи предприятия.

22. Към проектите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес и описание на годишния капацитет на преработвателното предприятие по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана.

23. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.

24. Финансова помощ се предоставя и за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

25. Инвестиции по т. 24, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат, ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.

26. При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия.

27. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.

28. Проекти с инвестиции за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37 – 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

29. Използваните за производство на биоенергия, включително биогорива, суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи, не трябва да надхвърлят 20 на сто от общия обем суровини, използвани за това производство.

30. Условието по т. 29 не се прилага за отпадъчни продукти от култури, които не се използват за фуражи.

31. Към проектното предложение се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 25-30, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област.

32. При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана.

ВАЖНО: 33. Финансова помощ за преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора или памук се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014.

34. Кандидатите за финансова помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 702/2014, представят декларация за размера на получените държавни помощи по образец съгласно приложение № 7.

35. За заявление за подпомагане, подадено преди обявяване на настоящия прием, за което кандидатите заявяват искане за прехвърляне, допустими за подпомагане са и дейностите и разходите, извършени след подаване на заявлението за подпомагане и разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11 от Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, обн. бр. 84/2015 г.) ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г..Разходи за строително-монтажни работи, извършени след подаване на заявлението за подпомагане и преди подаване на искането за прехвърлене са допустими ако са извършени след посещението на място по чл. 36, ал. 2 от Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, обн. бр. 84/2015 г., изм., бр. 92 от 2015 г., изм. и доп., бр. 69 от 2016 г.,  бр. 102 от 2017 г.).

ВАЖНО:

36. Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност:

а) събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;

б) инвестициите в нематериални активи;

в) единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато проектът е за пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка на селскостопански продукти, извършена от кандидата.

г) закупуване на специализирани  транспортни средства.

37. Проекти за колективни инвестиции по настоящата процедура чрез подбор са допустими за подпомагане единствено ако са представени от признати групи/организации на производители.

Допустими разходи:

1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;

3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 1;

5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;

8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

9. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;

10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

Условия за допустимост на разходите:

1. Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

2. Допустимите разходи по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не може да превишават следните стойности:

а) за консултантски и правни услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, но не повече от 68 453 лева;

б) разходите за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават 2,25% от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

в) разходите за строителен надзор свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“,  не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

г) разходите, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта за предпроектно проучване, енергийно обследване, оценка на въздействието върху околната среда, хонорари за архитекти и инженери, както и извън тези по т. 1, 2 и 4, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

2. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, свързани с дейностите по проекта по т. 3 и 4 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2 и т. 5 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

3. Разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

7. Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11 Раздел 14.1 „Допустими разходи“, са допустими, ако са извършени след подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

8. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима собственост, свързани с дейностите по проекта, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

9. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

10. Разплащателната агенция извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по т. 1-11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“  чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.

11. Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, е приложен към настоящите условия за кандидатстване, Приложение № 9.

12. За всеки заявен за финансиране разход по т. 1 – 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване на проектното предложение е включен в списъка по т. 11, кандидатът представя една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС). Разплащателната агенция извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

13. За всеки заявен за финансиране разход по т. 1 – 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване на проектното предложение не е включен в списъка по т. 11, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по образец съгласно приложение № 10, а когато не е избрал най-ниската оферта – писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор.

14. В случаите по т. 12 и т. 13 оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага за Националната служба за съвети в земеделието, физически лица, предоставящи услуги по т. 13.

15. Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е включен в списъка по т. 11, РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, и размера на определения референтен разход, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер. Когато кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор, съпоставката се извършва между размера на определения референтен разход и размера на предложения за финансиране разход, като РА одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

16. Изискванията по т. 10-15 не се прилагат по отношение на заявени за финансиране разходи за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти.

17. За разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, извършени преди датата на подаване на проектното предложение, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, при подаване на проектното предложение представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки процедура за избор на изпълнител/и.

18. За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи.

Одобрените проекти се изпълняват в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца от датата на:

а) подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки;

б) получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки.

2. Крайният срок по т. 1 е до 15 септември 2023 г.

В следващия текст ще ви запознаем с оценката на проектите по 4,2.

Обявени са насоките за електронния прием на проектите по подмярка 4,2
7874

Последни материали
Виж
Представяме новия комбайн на марката X9
John Deere разкрива следващото измерение в продуктивността и ефективността при жътва
Подходящи цветя за сенчестите места в градината
Собствениците на земя – с най-голямо доверие в „Агрион“
Всеки четвърти арендатор е взел земя на лизинг
Поне 25% икономии на вода трябва да се постигнат с проектите по подмярка 4,3, чийто старт се очаква скоро
Общото тегло на малките рибки е 1200 килограма
Зарибиха язовир Доспат с шаран и бял амур
На семинар в Ямбол на 20 ноември
Учени ще представят добри практики в пчелина през есента
Свързани материали
Виж
Машината се задейства
Грудев: До 30 август ще се одобрят проектите от втория прием по подмярка 4,2
Срокът за обжалване е до 25 март
Фонд „Земеделие“ отхвърли 22 проекта за преработка по подмярка 4,2 след последната оценка
Официално писмо
Браншовици искат спестените 14 млн. лева по мярка 4,2 да се прехвърлят към втория прием
Проект за нормативи
Максималният брой точки за оценка на проекти за мандри ще бъде 118
Нормативни промени
Приемът по подмярка 4,2 още се бави заради насоките за кандидатстване
Заповед на министъра на земеделието
До 24 януари кандидатите по подмярка 4,2 трябва да намалят тавана на проектите си от три на два милиона евро
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам