Начало » Новини » Коментари
23.05.2023 г.

Санкциите заемат половината от наредбата за биорастениевъдство и биопчеларство

Общественото обсъждане приключва на 19 юни
Санкциите заемат половината от наредбата за биорастениевъдство и биопчеларство

sinor.bg

Текстовете, свързани с проверките на производителите в областта на биологичното растениевъдство и биопчеларството, както и санкциите при доказани нарушения, заемат половината от проекта за Наредба за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. По нея върви обсъждане до 19 юни и не е ясно в окончателен вид дали ще бъде обнародвана в „Държавен вестник” до 30 юни, крайния срок за подаване на заявления по директните плащания в тазгодишната кампания. Така че биофермерите изцяло ще си кандидатстват на сляпо тази година.

В полза на фермерите ще наблегнем на орязването на субсидии или отказите от плащания, които фонд „Земеделие” ще извършва след проверките на заявените парцели.

Ето как санкционират къщите за гости в Румъния 

Ето и основните случаи, при които от фонд „Земеделие“ няма да превеждат плащания по съответната операция от заявената интервенция, когато при административните проверки на място се установи едно от следните несъответствия:

1. ако допустимата за подпомагане по съответната операция площ е по-малка от заявеното;

2. ако в пчелините броят на пчелните семейства е по-малък от 20, както гласят изискванията;

3. земеделският стопанин, заявил подпомагане по тази наредба, или упълномощено от него лице възпрепятства извършването на проверка на място;

4. при проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС се установи, че на земеделския стопанин, заявил подпомагане по тази наредба, е наложена мярка с ниво на несъответствие и/или нарушение, класифицирано с ниво 3 „Критично несъответствие“, съгласно каталога „Мерки и несъответствия“ по приложение № 3 към чл. 48, ал. 6 от Наредба № 5 от 2018 г., в резултат на което е отнет или ограничен сертификат по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2018/848 за операция, за която е подадено заявление за подпомагане/плащане;

5. при проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС се установи прекратяване на договора за сертификация и контрол с контролиращото лице за годината на кандидатстване;

6. при проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС се установи, че не всички пчелни семейства са в система на контрол за годината на кандидатстване.

7. при проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС се установи, че от заявените за подпомагане  пчелните стопанства не е произведена биологична продукция;

8. при проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС се установи, че от заявените за подпомагане  пчелни стопанства не е реализирана биологична продукция;

9. при проверка се установи, че не е преминато обучение до края на годината на кандидатстване по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“;

И другите наредби, които все още се обсъждат

10. по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ не предостави сертификат  по чл. 35 от Регламент (EС) 2018/848 до 30 май на годината, следваща годината на заявяване.

При извършване на проверките по интервенция „Биологично пчеларство“, свързани с плащане на брой пчелно семейство, ДФЗ използва наличната информация в ИИС на БАБХ към 31 декември на съответната година за всяко едно заявено за подпомогне пчелно семейство. При проверките се има предвид и данните от регистъра на биофермерите3, който се поддържа от агроминистерството.

Когато при административни проверки или проверка на място се установи, че за съответните парцели или пчелни стопанства не са спазени изисквания за одобрение за участие или изискванията по управление, плащанията за биологични дейности се отказват или намаляват.

Държавен фонд „Земеделие“ ще намалява плащанията по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“, когато:

1. при проверка в биорегистъра на агроминистерството се установи, че парцел, заявен за подпомагане, не е в система на контрол - площта на парцела се счита за неизбираема и не се наддекларира; или

2. при проверка в регистъра или при проверка на място за заявен за подпомагане парцел се установи несъответствие в декларираната и установената култура – площта на парцела се счита за неизбираема и не се наддекларира; или

3. при административни проверки и/или при проверка на място за даден парцел се установи, че допустимата за подпомагане площ е под един декар, или 0.1 ха - площта на парцела се счита за недопустима за плащане и се наддекларира; или

4. при административни проверки се установи, че за даден парцел не е налично правно основание - площта на парцела се счита за недопустима за плащане и се наддекларира; или

5. при извършена проверка на място е установена площ  по чл. 43, ал. 1 и за нея земеделският стопанин не е предоставил документ от компетентен орган - площта на парцела се счита за недопустима за плащане и се наддекларира; или

6. при извършена проверка на място е установена площ по чл. 43, ал. 1 и за нея кандидата е предоставил документ от компетентен орган – площта на парцела се счита за неизбираема и не се наддекларира.

И още интервенции, по които ще се кандидатства тази пролет

От фонд „Земеделие“ намаляват плащанията по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ в следните случаи:

1. при проверка в биорегистъра на агроминистерството за заявено за подпомагане пчелно семейство се установи, че това пчелно семейство не е в система на контрол; или

2. при проверка в ИИС на БАБХ се установи, че заявено за подпомагане пчелно семейство не е собственост на земеделския стопанин; или

3. при проверка в ИИС на БАБХ се установи, че заявено за подпомагане пчелно семейство не е налично в стопанството на земеделския стопанин към 31 декември на съответната година; или

4. при извършена проверка на място се установи, че заявено за подпомагане пчелно семейство не е налично в стопанството на земеделския стопанин.

От фонда намаляват плащанията по съответната операция по чл. 22, ал. 1 и когато при проверка в бижрегистъра се установи, че земеделският стопанин има наложена повторна мярка ниво 2 „Сериозни несъответствия“, която не води до класифициране на несъответствието и/или нарушението в ниво 3 „Критични несъответствия“ съгласно приложение № 3 към чл. 48, ал. 6 от Наредба № 5 от 2018 г. Площта на парцела, засегнат от повторната мярка, се счита за неизбираема и не се наддекларира.

Намаляват се плащанията и когато фондът установи, че кандидатът не спазва изискванията на предварителните условия и стандарти в съответствие с чл. 55 от ЗПЗП.

Ето санкциите, планирани за „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“. Фондът го намалява, когато се установи, че земеделският стопанин не е произвел биологична продукция за заявен за подпомагане парцел до края на петата година. Площта, за която не е произведена биологична продукция в този срок се счита за неизбираема и за нея кандидатът не получава подпомагане. Той е длъжен да възстанови част от изплатената до момента финансова помощ през целия си многогодишен ангажимент. Тази част се определя като процентно съотношение между размера на площта, за която няма произведена биологична продукция и заявената площ през последната година от многогодишния си ангажимент ;

Държавен фонд „Земеделие“ едновременно прекратява ангажимента и предприема действия по възстановяване на получената до момента сума, когато:

1. след извършване на географско припокриване между одобрената площ за извършване на дейности по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ и заявената за подпомагане през текущата година по същата операция е под 90 на сто.;

2. след извършване на географско припокриване между одобрената площ за извършване на дейности по операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ и заявената за подпомагане през текущата година по същата операция е под 90 на сто;

3. преустанови прилагането по съответната операция преди изтичане на периода по чл. 23 ангажимента си преди изтичане на периода по прилагането му;

4. при проверка се установи, че не е преминато обучение до края на втората година от поетия ангажимент по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“;

5. при проверка се установи, че е прекратен договора с контролиращото лице, преди изтичане на поетия и изпълняван многогодишен ангажимент.

Проверките на място, прилагани от фонд „Земеделие”, обхващат следните стопанства, площи и пчелни кошери:

1. пчелни семейства в стопанството на бенефициента, за които е поискана финансова помощ по интервенциите по чл. 1, ал. 1;

2. измерване на площта и проверката на условията за допустимост, изискванията по управление на дейността в многогодишните ангажименти и всички базови задължения, които бенефициентът трябва да изпълнява, по отношение на площта и пчелните семейства, декларирани от бенефициента съгласно изпълняваните дейности по интервенцията.

Правят се пверки и на условията за допустимост, включително измерването на площта на земеделския парцели, на многогодишните ангажименти и другите задължения на земеделските парцели в рамките на проверката на място може да бъде ограничена до подбрана на случаен принцип извадка, която може да бъде увеличена при установени неспазвания на проверените парцели.

Когато някои условията  за допустимост, изисквания по управление на дейността в многогодишните ангажименти или други задължения за земеделските парцели не могат да бъдат адекватно проверени при ограничаване на проверките до подбрана на случаен принцип извадка по чл. 65 се изготвя допълнителна, основана на риска извадка, позволяваща проверка на тези условия, ангажиментите или други задължения.

С проверките на място се сверява дали са изпълнени всички критерии за допустимост, ангажименти и други задължения, като проверките обхващат всички пчелни семейства, за които са подадени заявления за плащане по интервенцията „Биологично пчеларство“, които подлежат на проверка. Най-малко 50 на сто от минималния брой проверки на място се разпределят в определените периоди за извършване на дейностите по интервенциите.

Проверките на място включват най-малко:

1. проверки дали броят на наличните в стопанството пчелни семейства, за които са подадени заявления за плащане, и когато е приложимо, броят на пчелни семейства, които потенциално отговарят на условията и са вписани в регистрите и в системата по чл. 30, ал.2, т. 3 от ЗПЗП;

2. дали всички пчелни семейства са идентифицирани със съответните средства за идентификация, снабдени, ако е приложимо, с паспорти на животните или документи за движение и дали са вписани в регистъра и са надлежно обявени в ИИС на БАБХ.

За всяка проверка на място се изготвя доклад за детайлите на извършените проверки и да се правят заключения по спазването на критериите за допустимост, изискваният по управление на дейностите за многогодишните ангажименти и другите задължения. Когато е приложимо в доклада се посочват най-малко:

1. проверените интервенции, заявления за плащане;

2. присъстващите лица;

3. проверените земеделски парцели, измерените земеделски парцели, включително, когато е приложимо, резултатите от измерванията за всеки измерен земеделски парцел и използваните измервателни методи;

4. дали бенефициентът е бил уведомен предварително за проверката, и ако е така, какъв е бил срокът на предварителното уведомление;

5. данни за конкретните мерки за контрол, които трябва да се предприемат във връзка с отделните интервенции, включени в заявлението за плащане на бенефициента;

6. данни за допълнителните мерки за контрол, които трябва да се предприемат;

7. данни за всички установени случаи на неспазване, които биха могли да изискват взаимно уведомяване с оглед на други интервенции и/или предварителните условия по чл. 55 от ЗПЗП;

8. данни и информация за всички установени случаи на неспазване, които биха могли да изискват последващи действия през следващите години.

На бенефициента се дава възможност да подпише доклада в съответствие с чл. 26б, ал. 4 от ЗПЗП. Той се предоставя на бенефициента чрез СЕУ. Когато проверяваният земеделски стопанин не приема доклада по ал. 1, може да изпрати чрез СЕУ възражения до ДФЗ в 14-дневен срок. Възраженията по ал. 2 се разглеждат в едномесечен срок, след което кандидатите се уведомяват за резултатите в срок до 5 работни дни чрез СЕУ.

Когато при проверки на място се установят случаи на неспазване на разпоредби на друго приложимо европейско или актове на националната правна уредба, тази информация от доклада за проверка, се изпращат своевременно на органите, отговорни за прилагането на законодателството.

В съответствие с чл. 72 от Регламент (ЕС) 2021/2116 извършваните ежегодно административни проверки от ДФЗ на заявленията за подпомагане/плащане се допълват от проверки на място, които могат да се извършват дистанционно с използване на технологии, за да се направи заключение относно допустимостта на поисканата финансова помощ по съответната интервенция.

Държавен фонд „Земеделие“ може да извърши проверки на място в случаите, когато съответните доказателства, включително доказателствата, представени от бенефициента в резултат на проведената комуникация, не позволяват да се направи заключение относно допустимостта на поисканата финансова помощ.

Санкциите заемат половината от наредбата за биорастениевъдство и биопчеларство
16659
 

Последни материали
Виж
По време на сеитбата торът и семената се разделят прецизно чрез система с двоен нож
От Канада до Европа: No-till сеялките Vаderstad Seed Hawk стъпват в България
Мотивирана критика
От НАЗ настояват за оставката на зам. министър Таня Георгиева поради несправяне с работата
Актуално по темата
Основни правила за поливане на растенията в горещините
Координация с пожарникарите
Зърнопроизводителите ще се включат в борбата с пожарите
А в магазините се продават по 30-32 лв. за килограм
Цената на малините от производител до търговец на едро скача с 250 процента. ЕС трябва да чуе това!
Kubota отново в челните позиции на пазара на земеделска техника у нас
Свързани материали
Виж
Насърчаване и на естественото опрашване
Плащанията за биопчели в преход и за сертифицирани биосемейства
Конференция в Брюксел
Танева: В България най-много биопроизводители има в сектор пчеларство
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини