Начало » Важно за фермера » Пчеларство
26.04.2023 г.

За подвижното пчеларство трябва да гарантирате, че ще останете в бизнеса поне три години

Ето как ще се кандидатства по новите програми
За подвижното пчеларство трябва да гарантирате, че ще останете в бизнеса поне три години

sinor.bg

Подкрепата за оборудване на пчеларите с нови кошери, за ремонт на съществуващите, за покупка на нови активи или за рационализация на подвижното пчеларство безспорно се цени от земеделските стопани. Още по-важна е за нови пчелари, които тепърва искат да се занимават с този природосъобразен бизнес.

В два поредни текста Синор.бг запознава читателите с новата наредба за прилагане на интервенциите в сектора на пчеларството от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Първа част от интервенциите, включени в наредбата за пчеларите

Едно от новите подпомагания е за „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително за развъждане на пчели“, където допустими за подпомагане са земеделски стопани, които отглеждат поне 10 кошера, обявени към датата на кандидатстване. Стопаните трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители като отглеждащи пчели; трябва да разполагат с регистрирани като животновъдни обекти пчелини; да имат договори с ветеринарни лекари и да притежават кошери, маркирани според правилата на Наредба 10 от 2015 г.

Недопустими за подпомагане са кандидати, които извършват дейности, свързани с производство и/или търговия на кошери и части от тях; или са получили финансиране за същия актив по интервенция от Стратегическия план или закупен с подкрепата на Европейския Съюз или на национално ниво в период от 3 години, предхождащ покупката (отнася се за покупката на повече от 150 кошери или 450 отделни части на кошери).

При това подпомагане се покриват разходите за покупка на:

1. Нови празни кошери за подмяна на негодните за употреба и/или за увеличаване на пчелните семейства от следните модели и окомплектовка:

а) „Лангстрот-Рут комплект”, с части на комплекта - 3 корпуса, дъно, капак, покривна табла;

б) „Дадан Блат комплект”, с части на комплекта - плодник, 2 магазина или 2 корпуса, дъно, капак, покривна табла;

в) „Лангстрот-Рут комплект”, с части на комплекта - 2 корпуса, дъно, капак, покривна табла;

г) „Дадан Блат комплект”, с части на комплекта - плодник, 1 магазин или 1 корпус, дъно, капак, покривна табла;

д) „Фарар комплект”, с части на комплекта - 4 корпуса, дъно, капак, покривна табла;

2. Отделни нови части/елементи от окомплектовката на кошерите за подмяна на негодните за употреба части/елементи – капак, покривна табла, дъно, плодник, магазин, корпус, които са трайно маркирани чрез обгаряне с номера на животновъдния обект или уникалния регистрационен номер на кандидата от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и годината на закупуване.

Броят на допустимите за подпомагане кошери или отделни части/елементи от тяхната окомплектовка се определя от броя на отглежданите пчелни семейства към датата на кандидатстване по следния начин:

1. при налични към датата на кандидатстване от 10 до 50 пчелни семейства включително, могат да се закупят кошери или части/елементи от окомплектовката на кошери за не повече от броя на наличните към тази дата пчелни семейства;

2. при налични към датата на кандидатстване на 51 и повече пчелни семейства, могат да се закупят до 50 броя кошери или части/елементи от окомплектовката на кошери.

Броят на допустимите за подпомагане части/елементи съответства на броя на допустимите за подпомагане кошери, като за всеки един допустим кошер се финансират до три различни части/елементи. Общият брой на допустимите за подпомагане нови кошери и броят на кошерите, за които са закупени нови части/елементи за подмяна на негодните за употреба не надвишава броя, с който разполагате.

Ето и условията, по окито ще се подпомагат разходите на пчеларите:

1. заявените за покупка кошери са нови, изработени от сух дървен материал с дебелина на стените минимум 25 мм или от полистирен и с размери на основните части/елементи съгласно приложение № 2;

2. заявените за покупка части/елементи от окомплектовката на кошерите са нови, изработени от сух дървен материал, като основните части/елементи са с размери съгласно приложение № 2;

3. новозакупените кошери са маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. и са заселени с пчелни семейства към датата на подаване на заявлението за плащане;

4. новозакупените отделни части/елементи са поставени на кошери, заселени с пчелни семейства към датата на подаване на заявлението за плащане.

Субсидията за даден проект ще бъде до 70% от одобрените разходи.  Одобрените разходи са до размера на реално извършените, в случай че реално те не надвишават определените референтни цени. Одобрените разходи са до размера на референтните цени, в случай че реално извършените разходи надвишават определените референтни цени.

Следващата интервенция, която масово би могла да се използва в новия програмен период, е за „Рационализиране на подвижното пчеларство“. Субсидирането по нея също ще бъде до 70% от инвестициите за проекта. Допустими са същите фермери като при предходната интервенция, а именно - да са регистърирани като земеделски производители или да членуват в  признати групи и организации на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации.

Пчеларите, членуващи в групите и организациите трябва да стопанисват семейства, които са регистрирани като пчелини – животновъдни обекти, а кошерите им са маркирани. Задължително трябва да имат договори и ветеринарни лекари.

Недопустими са кандидати, които са три години преди кандидатстването са получили финансиране за същия актив по интервенция от Стратегическия план или закупен с подкрепата на Европейския Съюз или на национално ниво. Също недопустими са пчелари, извършващи дейности, свързани с производство и/или търговия със заявения за подпомагане актив; а също и регистрираните пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки, регистрирани по реда на Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър.

С проектите за подвижното пчеларство ще се подпомагат разходите за покупка на прикачен инвентар за подвижно пчеларство (пчеларско ремарке, пчеларска платформа или система прикачен инвентар) съгласно приложение № 3 , а също и за придвижване на пчелните семейства за практикуване на подвижно пчеларство.

Разходите се подпомагат при спазване на следните условия:

1. кандидатите и земеделските стопани, членуващи в групите, организациите и асоциациите по чл. 23, ал. 1, т. 2 притежават най-малко 10 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване;

2. заявеният за подпомагане актив е с минимална вместимост от 10 броя кошери;

3. кандидатите поемат ангажимент, че ще практикуват подвижно пчеларство за период от 3 години от датата на изплащане на финансовата помощ;

4. заявеният за подпомагане актив е нов и не е употребяван;

5. заявеният за подпомагане актив е заприходен в инвентарната книга на земеделския стопанин (за едноличните търговци и юридическите лица);

6. заявеният за подпомагане актив – пчеларско ремарке е регистриран по Закона за движението по пътищата като превозно средство от категория О-1 или категория О-2;

7. броят на допустимите за финансиране активи по дейността е не повече от един брой за целия период на прилагане на Стратегическия план.

Финансовата помощ е до 12,50 лв. на придвижено за паша едно пчелно семейство.

Разходите се подпомагат при спазване на следните условия:

1. кандидатите и земеделските стопани, членуващи в групите, организациите и асоциациите по чл. 23, ал. 1, т. 2 притежават най-малко 50 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване;

2. пчелните семейства са придвижени на паша най-малко на 15 км в радиус от постоянния пчелин извън населеното място; разстоянието, на което са придвижени пчелните семейства за паша се определя като разстояние по въздух между две точки, определени от географските координати на пчелините;

3. пчелните семейства са придвижени на паша в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност като животновъдни обекти;

4. когато придвижването на пчелните семейства от един временен пчелин до втори временен пчелин се осъществява без връщане в постоянния пчелин, разстоянието между временните пчелини е не по-малко от 5 км, при спазване условията по т. 2;

5. пчелните семейства са придвижени на най-малко две паши в периода от месец април до края на месец юли в рамките на периода по чл. 5 за съответната финансова година, като се финансират до три паши за един кандидат;

6. има минимален, непрекъснат период на престой на пчелните семейства за една паша от 15 календарни дни;

7. за една паша се придвижват най-малко 50 броя и най-много 300 броя пчелни семейства;

8. изпълнението на дейността е доказана с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване и служебна бележката по образец от кметството, на чиято територия са били разположени пчелните семейства, или разрешение от лицата по чл. 69, ал. 3 от Закона за горите;

9. кандидатите са изпратили писмено уведомление до ДФ „Земеделие“ в 15-дневен срок преди придвижване на пчелните семейства с посочени данни за брой пчелни семейства, които ще бъдат придвижени, период на престоя от дата до дата и  място на придвижване на паша с номер и местоположение на пчелина с географски координати.

За подвижното пчеларство трябва да гарантирате, че ще останете в бизнеса поне три години
25308
 

Последни материали
Виж
За ватора на химна
Честит 24 май, празникът на българската писменост!
Поредните италиански фермери са със запорирано имущество за измама със субсидии
Нашестиве на марокански скакалец
Внимание! В област Кърджали ще пръскат със самолети срещу скакалци
За сметка на кайсиите, пострадали от дъждове през периода на цъфтеж
Във Франция очакват ръст на реколтата от череши
Кланичното тегло е основен фактор на фона на поевтинелите фуражи
Производството на птиче месо в Германия нарасна през първото тримесечие
Високите температури без валежи и скорошните застудявания са основен проблем
Времето влошава перспективите пред реколтите от есенници в Молдова и Румъния
Свързани материали
Виж
Утре започва безплатен семинар за пчелари в Нови пазар
И без памука си остават добри медосборни перспективи
Оптимистични настроения за подвижните пчелари
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини