Начало » Новини » Коментари
08.03.2023 г.

Ставки и бюджети по осемте екосхеми на директните плащания прeз 2023 г.

Стратегически план на България
Ставки и бюджети по осемте екосхеми на директните плащания прeз 2023 г.

sinor.bg

В поредица от текстове Синор.бг представи подробности от подпомагането по линия на директните плащания, като в този брой ще дадем информация за всичките осем  екологични схеми, където има най-много нови изисквания. За разлика от традиционните интервенции, където фермерите трябва да спазват стандартите за добро екологично състояние или законоустановените изисквания за управление (ДЗЕС или ЗИУ), то при екосхемите фермерите са натоварени с допълнителни задължения. Все още вървят преговори между браншовите организации и Министерството на земеделието, така че са възможни леки корекции, след като бъде обнародвана наредбата за прилагане на директните плащания през 2023 г., но основните изисквания няма да се променят.

Осемте екосхеми по директните плащания, за които се дава допълнителни субсидии, са екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури; екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни); екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура; екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване; екосхемата за намаляване използването на пестициди; екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения; екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи и екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горските екосистеми.

По всички тези екосхеми плащанията са на хектар и са вид компенсации за допълнителни разходи и пропуснати ползи, които стопаните ще извършват. Подпомагането е само за активни земеделски стопани; като площите задължително трябва да отговарят на условията за допустим хектар. Общият бюджет за тези 8 схеми представлява 25 % от годишния финансов ресурс за директните плащания. За улеснение на читателите даваме ставките в декари и в лева.

За целия период до 2027 г. бюджетът за тези схеми е възлиза на 1 026 589 665 евро, или над 2 милиарда лева. А през 2023 г. година родните фермери ще разчитат на 402,9 млн. лева, или (201 471 234 евро).

За първата екосхема за разнообразяване на отглежданите култури тази година са заделени 127 918 83 лв., или над 63,9 млн. евро.

Индикативната ставка за стопанствата до 100 декара, или 10 ха, където трябва да докажете две култури, ще бъде 9,60 лв. на дка, или 48 евро/ха. За стопанства с размер от 100 до 300 декара (10-30 ха), където трябва да отглеждате поне три култури, ставката ще бъде по 7,20 лв. на дка (37 евро/ха). Големите стопанства, които отглеждат над 300 декара, задължително трябва да имат поне 4 култури, като на декар ще получават по 4 лв. на дка, или 20 евро/ха.

Тази екосхема е приложима и за обработваеми земи, заети с медицински и ароматни култури – роза, лавандула и др.

Втората екосхема за биологично земеделие и селскостопански животни през 2023 г. е с бюджет от 13 321 324 лв., или над 6,6 млн. евро, като при нея индикативната ставка е 71,57 лв. на дка (357,85 евро/ха). Интервенцията е приложима за сектора на биологичното животновъдство – преход и биологично производство – говеда, биволи, овце, кози, свине Спазват се изискванията за гъстота до 1 животинска единица на хектар; като животновъдите задължително трябва да имат и минимум пет декара, 0,5 ха – пасищна площи/фуражни култури.

Екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура за тази година е с бюджет от 68 770 234 млн. лв. (над 34,385 млн. евро). Тя е приложима за обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи.

Ето и четирите вида индикативни ставки за 2023 г. При обработваемите земи за площи и дейности над ДЗЕС 8 ставката ще бъде 139,37 лв. на дка, (или 696,86 евро/ха); ставката е 57, 26 лв. на дка, (286,33 евро/ха) – при обработваемите земи за дейности над ДЗЕС 8; 180,23 лв. на дка, (901,17 евро/ха) – при трайните насаждения и 58 лв. на дка (290,00 евро/ха) – при постоянно затревените площи.

Средствата ще се отпускат за следните видове екологична инфраструктура (елементи на ландшафта): живи плетове или редици от дървета; отделни дървета; дървета в група; дървесни противоерозионни пояси (главно в Добруджа са); синори; влажни зони; Зелени зони около водни течения; тераси.; ивици по краищата на гори (това са горски територии, които се допират пряко до земеделски земи) и буферни ивици.

Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал ще насърчава зелено торене и органично наторяване. За 2023 г. бюджетът е над 55 млн. лв. (27 874 793 евро), като индикативната ставка за 2023 г. е 13,36 лв. на дка (66,83 евро/ха.)

Интервенцията е приложима за обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи.

Ето и изискванията - при отглеждане на непроизводствени междинни култури/покривни култури с последващо зелено торене:

допустимите култури – смески от нежитни и житни (които не са – зимни култури за получаване на реколта или използване на паша);

         - налични на полето – от 15 октомври на годината на кандидатстване до 15 февруари на следваща година;

         - минимални  обработки: заораване, валиране, естествено измръзване или др. механично термиране по избор.

Фермерите могат да използват външни органични подобрители на почвата: от аеробно, анаеробно, чрез  червеи и след термално третиране, а също впръскване на течен оборски тор до 4 часа от прилагането. Трябва да се осигури най-малко 10 % от потребностите на културата от азот - чрез  органично наторяване и максималното количество азот до 150 кг./ха.

Екосхемата за икономии при използването на пестициди през тази година ще бъде с бюджет за 2023 г. от над 69 млн. лв., или 34 751 582,57 евро. Ще се прилага за обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. Ето и индикативните ставки за 2023 г.:

за обработваемите земи ще бъде 13,05 лв. на дка, или 65,27 евро/ха; за трайни насаждения на декар ще се плащат 246,96 лв. на дка (123,48 евро/ха); за постоянно затревените площи – 11,76 лв. на дка, (5,88 евро/ха).

Ето какво трябва да спазват стопаните, за да получат тези пари. Дават се три екологични практики, от които земеделците са длъжни да изпълняват поне две:

          1.Ако се използват прапарати за растителна защита (ПРЗ) за инсектициди, хербициди и фунгициди, те трябва да са извън първа професионална категория на употреба;

          2.Не се изполват ПРЗ, които са тотални хербициди;

          3.Прилагане на феромонови уловки с различна гъстота на ха при полски/зърнено житни, маслодайни, технически др. култури, вкл. и зеленчуци и плодове

Земеделците ще доказват това изпълнение при воденето на дневнците за растителна защита, които ще бъдат проверявани. А също ще представят фактури за покупка на тези препарати – с разходо-оправдателни документи.

Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения тази година е с бюджет от 14,9 млн. лв., или 7 483 800 евро. Индикативните ставки за поддържане на междуредията е  229,06 лв. на дка, или 114,53 евро/ха; а за поддържане на буферни ивици 12,24 лв. на дка, или 61,20 евро/ха.

При тази схема земеделците трябва да извършват следните практики, които се прилагат върху парцели с трайни насаждения в междуредията или външните ивици на градините.:

1.Засяване и отглеждане на азотфиксиращи култури с подходяща и неконкурираща се биология самостоятелно или в смес с житни или тревни видове в междуредията и по вътрешната граница на парцела с трайни насаждения;

2. Поддържане на ивици (ширина - мин. 1 м. и максимум до 20 м.) с естествена растителност, по краищата на парцелите с трайни насаждения (без ПРЗ). Тук е допустимо да се прилагат и двете практики върху 1 парцел.

Екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи е с бюджет от над 43 млн. лв. за тази година, или 21 949 520 евро. Индикативната ставка за 2023 г. е 16 лв. на дка, или 80 евро/ха. Отнася се само за постоянно затревени площи, допустими са само животновъди, които разполагат едновременно с животни и постоянно затревени площи за паша

Плащането е на хектар за следните практики:

- Екстензивна паша с пасищни животни пашуване от 0.3 до 1 ЖЕ/ха  минимум 60 дни през годината.

Пасищата не трябва да се разорават, а стопаните трябав да имат задължителен План за паша (видове паша, период), изготвен от компетентни лица и се проверява от ДФЗ.

Екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми през тази година ще бъде с бюджет, надхвърлящ 8,7 млн. лв. (4 366 650 евро). Индикативнато ставка за 2023 г. е 43 лв. на дка, или 215 евро/ха. Интервенцията е приложима за обработваеми земи, които са в  близост или в рамките на горски територии, и/или попадат в територии на ловни стопанства, и/или са гранични на такива; площите не се използват за производство и от тях не се прибира земеделска продукция;

Допустимите получатели на тези плащания са само активни земеделски стопани (не ловни дружинки, не концесионери);

Те трябва да отглеждат култури за изхранване на диви животни, като са препоръчителни овес, ечемик, просо, пшеница, ръж, слънчоглед и царевица).

Допълнителните изисквания са:

не се извършват третирания с ПРЗ; не се извършват обработки на почвената повърхност в периодите на гнездене на птиците; посевите - на стандартните норми за гъстота на сеитба или засаждане (списък за видове и плътност).

Допустимите площи са в единен слой „Биоразнообразие в горски екосистеми“ - за всяка отделна година на база на заявените и допустими  за подпомагане по схемата територии.

Ставки и бюджети по осемте екосхеми на директните плащания прeз 2023 г.
51593
 

Последни материали
Виж
Заради свиването на засетите площи с двете култури
В Германия очакват спад на реколтите от пшеница и рапица
Освен промените в климата в световен мащаб
И обезлесяването е подпомогнало пагубните наводнения в Бразилия
На националния събор на овцевъдите край Петропавловския манастир
Фермерите представиха 60 млечни продукта в състезанието за вкус
Полезни съвети
Азот, азотни торове и как да ги използваме за подхранване на растенията
МЗХ ще продължи да подкрепя животновъдството, увери замминистър
За втория транш от украинската помощ ще трябва актуализиране на бюджета
За ватора на химна
Честит 24 май, празникът на българската писменост!
Свързани материали
Виж
Важни искания
На 17 май браншът ще обсъжда наредбата за директните плащания с министър Тахов
Статистиката ясно доказва защо земеделците протестират
Под 36% от фермерите са искали субсидии през 2023 г. - и то само по три от 8-те екосхеми
Важно за променитеи в Стратегическия план
Изключително слаб интерес към еко схемите, заявявани от фермерите през 2023 г.
ДФЗ
Може да затваряте зявленията с подадени фактури за две екосхеми
Най-коментирани бяха екосхемите и директните плащания
МЗХ представи промените в стратегическия план пред ресорната комисия в НС
След официалното публикуване на промените в Наредба 4 в Държавен вестник
Отварят допълнителен прием на електронни формуляри в СЕУ за Кампания 2023
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини