Начало » Новини » Коментари
28.02.2023 г.

Над 241,7 милиона лева се дават по обвързаната подкрепа през тази година

Информационна кампания 2023
Над 241,7 милиона лева се дават по обвързаната подкрепа през тази година

sinor.bg

В наръчника за Кампанията за директните плащания през 2023 г. подробно са описани ставките и бюджетите, които ще бъдат отпуснати по линия на обвързаното с производството подпомагане, насочено към производители на плодове, зеленчцуци, животни и протеинови култури. Общият бюджет на интервенцията „Обвързано подпомагане” през тази година ще надхвърли 241,7 милиона лева, от които 209,5 милиона лева (104 764 762 евро) са предназначени за растениевъди и животновъди, а останалите 32,2 млн. лева (16 117 698 евро) ще се отпуснат изцяло за протеинови култури.

Ето и основните изисквания има към животновъдите, кандидатстващи за обвързаната подкрепа, където от тази година ще се прилагат по-високи ставки за подпомагане при първите до 150 животни в стадата с говеда, биволи и крави; и до 300 животни – за овце и кози. Това разграничение в броя на стадата не важи за интервенциите в планински райони, поясниха от агроминистерството.

Както и досега фермерите трябва да са регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, а самото стопанство – да бъде вписано в системата за контрол и мониторинг на суровото мляко (за интервенциите за мляко). Другото задължение е най малко 80 дни след последния ден за подаване на заявленията броят на животните да не бъде променян. Замяна на заявените животни с други, също отговарящи на изискванията, към последния ден за подаване на заявления:

Възможна е замяна на животни, която трябва да стане до 20 дни от събитието, което я е наложило,като фермерите са длъжни да уведомят Разплащателната агуенция до 7 работни дни, следващи деня на фактическата замяна.

Социалната условност

От тази година има таван на възрастта, така че ще се подпомагат животни от 22 месеца до 10 години. При обвързаното с производството подпомагане за млечни крави в стадата трябва да има 10 и повече женски животни с предназначение „за мляко“ и доказване на продажби на пазара: минимум 1 500 кг мляко за животните в стопанство изцяло в планински райони и за биологични, а за животните в останалите стопанства – минимум 2 000 кг. Приема се реализация и на фуражно мляко.

При обвързанот с производството подпомагане за селектирани млечни крави, 20 или повече млечни крави от една порода трябва да са включени в развъдни програми с предназначение за производство „за мляко“ и да се докаже реализaция на пазара: 2 000 кг за животните биологично производство и поне 4 000 кг мляко за конвенционалните животни. Допуска се и реализация на фуражно мляко.

При обвързаното с производството подпомагане на доходите за месодайни крави субсидиите се дават за животни на възраст от 22 месеца до 13 години. В стадото трябва има 5  и повече женски животни с предназначение „за месо“. Стопаните трябва да доказват реализация на пазара от минимум 0,3 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства.

Над 3 400 лева годишно за млади овощари, които заявяват допустимите интервенции  

При обвързаното с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми, в стадата трябва да има поне 20 или повече месодайни крави от една порода, включени в развъдни програми с предназначение за производство  на месо. Задължително на пазара трябва да са реализирани поне 0,4 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства.

Следващата интервенция е за обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони, където субсидиите ще се дават за стада с 5 до 9 женски животни, които са с предназначение за производство на месо и/или мляко и стопанства са в планински райони. При тях няма да се иска реализация на пазара.

От тази година ще има и обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи, като тук помощта ще се дава за минимум 20 и повече крави от една застрашена от изчезване порода. Животните трябва да са над 22 месеца и няма ограничение за възрастта като при останалите. Изисква се обаче реализация на мляко или млечни продукти на пазара в еквивалент мляко – 2 000 кг. или 0,25 говеда – за клане, износ, вътреобщностна или продажба в други стопанства за реализация.

При обвързаната подкрепа за биволи субисидиите ще се дават за стада с 10 или повече женски биволи, които са на възраст от 36 месеца до 18 години. Реализацията на пазара е за мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко.

При обвързаното с производството подпомагане на доходите за дребни преживни животни субсидиите ще се отпускат само за за овце и кози, включени в развъдни програми, където в едно стадо има минимум 50 и повече овце-майки от една порода, включени в развъдни програми, или 20 или повече селектирани кози-майки от една порода, включени в развъдни програми. Възрастовите изисквания сочат, че подпомагане ще има само за животни от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози. По отношение на продадените на пазара продукти – те трябва да са в еквивалент от 100 кг мляко за овца-майка и 250 кг мляко за коза-майка;

За месодайните породи най-малко трябва да се докаже продажбата на едно агне или яре, родени в стопанството.

От тази година ще има обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони, където в едно стадо ще се подпомагат минимум 10 и максимум 49 женски животни (овце-майки и/или кози-майки) в планински райони. Не се изисква реализация на мляко или месо.

Отделно ще има и обвързано с производството подпомагане за овце и кози от породи, застрашени от изчезване. Доказвате минимум 50 или повече овце-майки от една застрашена от изчезване порода, които са включени в развъдни програми, или 20 или повече кози-майки от една застрашена породи, включени в развъдни програми. Изисква се продажба на пазара - мляко и млечни продукти в еквивалент, съответстващи най-малко на 35 кг мляко или 0,20 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства.

Интервенциите при обвързаната подкрепа за растениевъди

Преди да навлезем в конкретика по всички схеми на обвързаната подкрепа за секторите на плодовете и зеленчуците, акцентираме върху общите условия за всички интервенции, които целят подпомагане на доходите на стопаните. Както и досега тази подкрепа се дава за минимум 5 декара, като този минимум се постига с допустимо комбиниране при заявяване с други изрично посочени  интервенции. Кандидатите трябва да са „активни земеделски стопани“ и да докажат минимален добив и пазарна реализация, които се удостоверяват с документи (с изключение на планинските) за сертифицирано биологично производство и на био в преход – в тези два случая минималните добиви са 50% от тези в списъците за задължителните добиви от  съответната култура. Всички те трябва да спазват минимални агротехнически мероприятия за ротация и др.

Най-големият проблем за стопаните тази година е, че за първи път от тях ще се иска документ, доказващ, че са купили сертифицирани или стандартни семена, или посадъчен материал, съобразно размера на площите и разходната норма за единица площ (някои интервенции са изключени от това изискване). Ще припомним, че редица стопани сами отглеждат своите семена, без да имат нужния документ от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). В отделна наредба ще бъдат представени и минималните добиви, които трябва да се произведат от заявената култура. При поризводството на десертно грозде ще има допустима сортова листа. Обхватът на планинските райони се дава в Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

При обвързаното с производството подпомагане за плодове помощта се дава само за дръвчета, които са в период на плододаване. Ето и минималните количества плодове, които трябва да сте продали на пазара: ягоди (4 980 кг/ха), малини (3 300 кг/ха), ябълки (11 914 кг/ха), круши (5 922 кг/ха), кайсии и зарзали (4 970 кг/ха), череши (4 700 кг/ха), вишни (3 718 кг/ха), праскови и нектарини (7 500 кг/ха), сливи (6 246 кг/ха) и десертно грозде (4 500 кг/ха).

Обвързано с производството подпомагане за невстъпили в прододаване насаждения се отпуска за градини в младенчески период – от засаждане до плододаване за новосъздадените насаждения, като отново земеделците трябва да докажат, че имат сертификат за посадъчния материал. При тази интервенция се допуска комбиниране между двете подпомагания, за да се достигне минимална аплощ от 5 декара.

Следващата интервенция е за обвързано подпомагане за домати, краставици, корнишони и патладжан. Тук минималните количества, които трябва да докажете, че сте продали на пазара, са следните:  домати (19 000 кг/ха), краставици (20 750 кг/ха), корнишони (19 000 кг/ха), патладжани (18 980 кг/ха).

При обвързаното подпомагане за пипер, реализацията на пазара е минимум 1 340 кг от декар, или 13 400 кг/ха.

При обвързаното подпомагане за моркови, зеле, дини и пъпеши, количествата за пазара са следните: моркови (12 430 кг/ха), зеле (17 460 кг/ха), , дини (24 870 кг/ха) и пъпеши (8 450 кг/ха).

При обвързаната подкрепа за лук, чесън и картофи за нишесте реализацията на пазарае: картофи (15 000 кг/ха), лук (12 450 кг/ха), чесън (3 510 кг/ха). Фермерите, които са заявили за подпомагане картофи за производство на нишесте, трябва да са регистрирани по Закона за защита на растенията и да представят договори за преработка на продукцията с преработвателни предприятия.

При обвързаната подкрепа за зеленчуци, ягоди и малини, оранжерийно производство трябва да са докажат следните количества, реализирани на пазара: домати в оранжерии (мин. добив 72 000 кг/ха и среден добив 170 000 кг/ха), краставици в оранжерии (мин. добив 81 000 кг/ха и среден добив 250 000 кг/ха), пипер в оранжерии (мин. добив 45 000 кг/ха и среден добив 85 000 кг/ха), ягоди и малини – мин. и среден добив ще бъде представен на по-късен етап.

Ака става въпрос за съществуващи от предходни години насаждения с ягоди и малини, стопаните не прилагат документи за документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал.

Сред новите интервенции е обвързаното с производството подпомагане за плодове и зеленчуци в планинските райони. Тук влизат следните видове култури: фасул, домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши, ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде (листа с допустими сортове, без винено грозде).

Отново минималната площ на градините трябва да бъде 5 декара, а максималната до 15 дка.

По отношение на обвързано с производството подпомагане  за протеинови култури тук субсидиите ще се разпределят за площи с фасул за зърно, леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен), фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и/или смески от тях. При фасула се допуска фермерът да избере за подпомагане само по настоящата или по интервенцията за плодове и зеленчуци в планинските райони.

Над 241,7 милиона лева се дават по обвързаната подкрепа през тази година
16789

Последни материали
Виж
Министерството започва поредица от инициативи в страната за популяризиране на биологичното земеделие
След три дни издирване
Задържаха мъж, умишлено блъснал с автомобила си стадо овце
Антарктическият морски лед достигна най-ниската си зимна площ
Засаждане и подхранване на зимен лук и чесън
Туршия сарми
Нови правила за признаване на организации на производители, асоциации и групи производители
Свързани материали
Виж
Наръчник за директните плащания – шеста част
Породите месодайни и застрашени от изчезване говеда, за които ще има обвързана подкрепа
Наръчник - пета част
Новостите при обвързаната подкрепа за млечни крави – Кампания 2023 г.
По график
От днес плащат по график обвързаната подкрепа – актуализираните ставки!
Бивши заместник министър на земеделието от редовния кабинет 2021-2022 г.
Христанов: Без здравословна защита на фермерите обвързаната подкрепа ще бъде под въпрос
Стратегически план
Ставките при обвързаната подкрепа за животни и компенсациите за автохтонни породи
Наредбата за директните плащания
Породите животни, които ще бъдат подпомагани след 2023 г.
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL
RSS новини

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам