Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
05.04.2022 г.

От 1 юли 2025 г. БАБХ ще следи дистанционно пръсканията и торенето на всяко поле в страната

Нормативни промени
От 1 юли 2025 г. БАБХ ще следи дистанционно пръсканията и торенето на всяко поле в страната

sinor.bg

Министерството на земеделието е готово с нова наредба за условията и реда за употреба на продуктите за растителна защита, която ще отмени сега действащата. В документа е разписано, че след три години - от 1 юли 2025 г., Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) трябва да създаде уеб базирана платформа, където ще се вписват всички растителнозащитни мероприятия с препарати за растителна защита (ПРЗ) плюс торенето, което фермерите са извършвали през годината, така че да се проследява движението на продуктите до потребителите. Проектонаредбата е качена за обсъждане на интернет страницата на агроминистерството и по нея върви обсъждане до 14 април.

Другата новост е, че държавата няма да издава разрешения за препарати за растителна защита, етикетирани като „Опасни за пчелите“; а също и категоризираните в първа професионална категория на употреба ПРЗ; класифицираните в класове „Остра опасност за водната среда, категория на опасност 1“ и „Хронична опасност за водната среда, категория на опасност 1“, според категорията на опасност, разписани в Регламент (ЕО) 1272 от 2008 г.

Ако са тотални хербициди, също няма да бъдат одобрявани за използване. Забрана ще има и за ПРС, които съдържат активно вещество кандидат за замяна, с изключение на активните вещества, изброени в Приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1165 на Комисията от 15 юли 2021 година за разрешаване на някои продукти и вещества за употреба в биологичното производство и за съставяне на техните списъци (OB, L 253/13 от 16 юли 2021 г.)“.

Според наредбата продуктите за растителна защита се прилагат на полето чрез конвенционална или механизирана наземна техника - при скорост на вятъра до 5 м/сек., когато оборудването за прилагане на ПРЗ осигурява намаляване отнасянето на струята и до 2 м/сек., без такова оборудване. Вторият способ е с авиационна техника съгласно чл. 110 от ЗЗР.

Ето случаите, в които ПРЗ не трябва да се прилагат:

1. при температура на въздуха, по-висока от 25°С, измерена на сянка;

2. с конвенционална или механизирана наземна техника –  при скорост на вятъра над 5 м/сек.; Конвенционалната наземна техника включва механизирана наземна техника и оборудване за ръчно прилагане на ПРЗ, в това число гръбни пръскачки. Механизираната наземна техника са самоходните и несамоходни машини, апарати и съоръжения за прилагане на ПРЗ с механизирано задвижване;

3. с авиационна техника –  при скорост на вятъра над:

а) 2 м/сек. при третиране с хербициди, десиканти и дефолианти;

б) 5 м/сек. при третиране с инсектициди, фунгициди и растежни регулатори;

в) при пълно безветрие;

г) при температурна инверсия.

Продуктите за растителна защита се употребяват в съответната концентрация или доза за употреба, одобрена при разрешаването на ПРЗ. Самото приготвяне на работния разтвор се извършва на специално определено и безопасно за околната среда място, при спазване на указанията, посочени в етикета на ПРЗ.

Местата, на които се приготвя работният разтвор за третиране на земеделски площи, трябва да са на разстояние не по-малко от:

1. 100 м от административни и жилищни сгради, регистрирани животновъдни обекти, в т.ч. и пчелини, предприятия за производство на фураж и храни за животни, складове за съхранение на фураж и на растения и растителни продукти.

2. 200 м от повърхностни водни обекти, водоизточници и вододайни зони;

3. 25 м от напоителни канали;

4. 100 м от защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, на чиито територии е забранено използването на ПРЗ.

Работният разтвор от ПРЗ от професионална категория на употреба се приготвя от лице със сертификат по чл. 83 от ЗЗР, като се използват подходящи лични предпазни средства при спазване изискванията, посочени в етикета на продукта.

БАБХ разкри мрежа за внос на фалшиви ветеринарни лекарства

Неупотребеното количество работен разтвор се третира като отпадък, съгласно указанията, посочени в етикета на продукта и съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Лицата, които употребяват ПРЗ, са длъжни да съхраняват празните опаковки от продуктите на закрито в специално обособени и обезопасени за целта места и в съответствие с разпоредбите на ЗУО. Празните контейнери предварително се изплакват трикратно с вода, която се добавя в резервоара на пръскачката при приготвяне на работния разтвор. Употребените опаковки от ПРЗ се привеждат във вид, негоден за повторна употреба в съответствие с указанията, посочени в етикета на продукта и съгласно разпоредбите на ЗУО.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне и депониране на празни опаковки от ПРЗ. Фермерите са длъжни да съхраняват продуктите за растителна защита в склад за съхранение на ПРЗ съгласно чл. 20 от Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 64 от 2017 г.) (Наредба № 3 от 2017 г.).

Земеделските стопани и професионалните потребители на ПРЗ са длъжни да водят записи за всяка употреба на ПРЗ, адюванти и биологични агенти, при спазване изискванията на чл. 115а от ЗЗР. Записите се вписват в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ и публикуван на интернет страницата на БАБХ.

Този дневник може да се води на хартиен или електронен носител, като при необходимост, земеделските стопани предоставят на контролните органи копие или разпечатка от него, заверени с подпис.

При използване на ПРЗ от първа професионална категория на употреба, записът или разпечатката се заверява от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“.

Записите по ал. 1 съдържат най-малко информация за:

1. местонахождението на площите със земеделските култури;

2. вида и фенофазата на отглежданата култура;

3. данните от проведени наблюдения относно появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредители;

4. употребените ПРЗ и адюванти – дата, доза и/или концентрация на приложение, техника и търговско наименование за всеки продукт;

5. използваните биоагенти – дата, вид, латинско наименование и търговско наименование, когато е приложимо;

6. дата на прибиране на реколтата;

7. броя на взетите проби и резултатите от извършени анализи от растения, растителни продукти и почвени анализи, когато е приложимо.

Всяка година за целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба за остатъци от пестициди непосредствено преди прибиране на реколтата. Те предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига.

Третирането на семена за посев се извършва в специализирани обекти или на площадки с контролиран достъп. Строго е забранено ръчното третиране на семена за посев.

Специализираните обекти или площадки за третиране на семена от професионални потребители трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да бъдат изградени на отстояние не по-малко от 500 м от жилищни сгради;

2. да са изградени така, че да не се допуска изпускане на продукт в околната среда;

3. да са оборудвани с  материали за почистване на аварийни разливи от ПРЗ;

4. да имат изградени бетонни колектори, в които да се изтичат аварийни разливи или вода от почистване на площадката;

5. мястото, на което се разполага специализираната техника за третиране на семена да е с гладка повърхност за почистване;

6. закритите помещения да имат аспирация/вентилация.

Лицата, които участват в дейностите по третиране на семена за посев с ПРЗ, задължително трябва да притежават сертификат и да са преминали специализирана форма на обучение.

От 1 юли 2025 г. БАБХ ще следи дистанционно пръсканията и торенето на всяко поле в страната
38501
 

Последни материали
Виж
Горят вековни букови гори
Гори резерват „Стенето“ в Национален парк „Централен Балкан“
Практика
Какво да засадим след чесъна – няколко успешни варианта
ЮЗДП
Само в Югозападна България са избухнали 60 пожара от началото на годината
Предстоящо
На 21 юли в София ще сe проведе фермерски пазар с благотворителен концерт на Филип Синапов
Защита на българските месопреработватели
Производители на деликатеси питат Великобпитания защо от 1 юли е наложена забрана за внос на родни продукти
Обзор на Софийска стокова борса за периода 16-19 юли 2024 година
Търговията със зърно и слънчоглед на борсата замря
Свързани материали
Виж
Таксите не са променяни 7 години
По новата тарифа за одобрение на препарати за растителна ще се плащат 21 хиляди лева
БФС
Иска се удължаване на срока за заявяване на помощта за пръскането на овошките
Борба с болестите и вредителите по домати, краставици и пипер през август
Владимир Аврамов, търговски представител за Североизточна България в отдел „Растителна защита”
Corteva Agriscience™ с точните предложения за есенната сеитба
Първото издание на „Байер Агро Арена“ 2023 г. се проведе в землището на село Горна Митрополия
„Байер“ показа утвърдени формули за успешна защита на пшеница
БАСФ с иновативна серия от интегрирани решения за устойчиво земеделие
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини