Начало » Новини » Коментари
21.12.2020 г.

Последни корекции в Интегрираната система за администрация и контрол

Нормативни промени
Последни корекции в Интегрираната система за администрация и контрол

sinor

С промени в наредба 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол министерството на земеделието въвежда подробни указания, така че да се осигури по-голяма публичност на информация от Системата за идентификация на земеделските парцели СИЗП. Това е записано в мотивите към нормативните изменения, които са качени на страницата на агроминистерството и по тях браншовите организации могат да дават предложения до 18 януари 2021 г. С новите корекции ще бъде създадена по-прецизна номенклатура на начините на трайно ползване на физическите блокове.

Системата за използване на земеделските парцели (СИЗП) е географска информационна система с послойна структура на данните, като за референтен парцел Република България използва физически блок, се посочва в мотивите към наредбата. Част от условията за подпомагане по схемите и мерките, прилагани в рамките на Общата селскостопанска политика, изискват определено съответствие с начина на трайно ползване на физическия блок.

С корекциите земеделските стопани щ6е имат възможност предварително да получат информация относно съответствието на заявените от тях площи съобразно информацията за референтните парцели, включена в специализиран слой „Физически блокове“. Предвид факта, че такава възможност е осигурена по отношение на слой „Площи, допустими за подпомагане“, неразделна част от физическия блок, е необходимо такава процедура да бъде приложена и по отношение на атрибутните характеристики на референтния парцел, се казва още в мотивите към наредбата.

В ЗПЗП е регламентирано окончателните данни за физическите блокове да се одобряват със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, като това налага съответните разпоредби на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.) (Наредба № 105 от 2006 г.) да бъдат допълнени.

С цел отразяване на измененията в чл. 33а, ал. 5 от ЗПЗП е необходимо в наредбата да бъде уточнен форматът на пространствените данни и обхвата на атрибутните характеристики от послойната структура на СИЗП, които са публично достъпни, в това число и да се даде определение в допълнителните разпоредби за избрания векторен формат.

За да се синхронизират действащите текстове с практиката, проектът на наредба включва създаването на разпоредби, които да регламентират съдържанието и обхвата на система за електронни услуги, чрез която се предоставя възможност на кандидатите за подпомагане да декларират данни, касаещи схеми и мерки за подпомагане, като същевременно да бъде създадена и поддържана среда за комуникация и обмен на документи и информация между кандидатите за подпомагане и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА).

Проверете допустимия слой в Кампания 2019 г.

Ето и корекциите в Системата за електронни услуги СЕУ, която ще съдържа данни и възможност за: идентификация на лица, площи и животни; географска визуализация на полигонови и линейни обекти; визуализация на оперативна информация по заявени схеми и мерки за подпомагане; издадени индивидуални административни актове; генериране на формуляри.

Системата се използва за: визуализиране на публична информация, свързана със схемите и мерки за подпомагане, администрирани от Разплащателна агенция; визуализиране на индивидуална информация и електронно генериране и подаване на данни и документи, касаещи схеми и мерки за подпомагане, администрирани от Разплащателна агенция и осигуряване на свързаност с регистрите от държавната администрация.

Достъпът до системата е публичен и индивидуален и се осъществява без предварителна регистрация и дава възможност за извършване на действията по чл. 30, ал. 2, т. 1.

Индивидуалният достъп се осъществява след предварителна регистрация и създаване на индивидуален профил на потребител, като предоставя възможност за извършване на действията по чл. 30, ал. 2, т. 2 и 3.

Достъпът по чл. 31, ал. 3 се осигурява съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система по чл. 36, ал. 5 от ЗПЗП.“

„Shape формат“-ът е векторен цифров формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти.“

Номенклатура на начина на трайно ползване на физическите блокове е разписана в параграф 11 на наредбата и той ще врезе в сила от 1 март 2021 година, гласи наредбата. Ето абревиатурите и кодовете на парцелите:

Код

Абревиатура

Описание

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ

000

НП

НЕУТОЧНЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

010

ОЗ

ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ

011

ОП

ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ

012

ОД

Оризища с диги

020

ТН

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

021

ЛН

Лозови насаждения

022

ОН

Овощни насаждения

023

ДТН

Други трайни насаждения

024

ОР

Разсадници

025

АТН

Амортизирани лозя и др. стари ТН

030

НМ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

031

ДМ

Дворни места

032

КСТ

Крайселищни територии

033

МСГ

Маломерни семейни градини

040

ПМЛ

Пасища, мери и ливади

041

ЕПЛ

Естествени пасища и ливади

043

ГЛП

Горски ливади и пасища

045

ПЧ

Пчелини

050

СЗП

СМЕСЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ

100

НОП

НЕОБРАБОТВАЕМИ ПЛОЩИ

101

ХЗТ

Храсти и затревени територии

102

ДОП

Дерета, оврази и промойни

103

ППП

Полски пътища, прокари и просеки

200

ГТ

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

300

УТ

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ

301

ГС

Градски структури

302

ЗП

Застроени площи извън населени места

303

ЗОС

Зони за спорт и отдих

304

ГР

Гробища

305

АО

Археологически обекти и паметници

306

ВХВ

Каптажи и водохващания

307

ЕКИ

Енергийна и комуникационна инфраструктура

308

ПБГ

Полигони за борба с градушките

400

ВП

ВОДНИ ПЛОЩИ И ВЛАЖНИ ЗОНИ

401

РРК

Реки и речни корита

402

ЕЯБ

Езера, язовири и блата

403

К

Канали

404

ГВП

Гранични водни площи

405

ВЗ

Влажни зони

406

РИБ

Рибарници

500

НТ

НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

501

КРТ

Кариери, открити рудници и табани

502

СХ

Сметища и хвостохранилища

600

ТИ

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

601

ПТН

Пътища с трайна настилка и прилежащи територии

602

ЖП

ЖП линии и прилежащи територии

603

ЛПТ

Летища и прилежащи територии

700

ГЕТ

ГОЛИ И ЕРОЗИРАЛИ ТЕРЕНИ

701

ПС

Пясъци, чакъли и голи скали

702

ОБР

Области с бедна растителност

800

ДТ

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ

801

МНП

Маломерни неземеделски площи

802

ГЛО

Групови линейни обекти (дефилета)

900

НЗП

ПЛОЩ С ДРУГО/НЕЗЕМЕДЕЛСКО/ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 
Последни корекции в Интегрираната система за администрация и контрол
26546
 

Последни материали
Виж
Хитра измама
Трима италианци регистрирали земята на военновъздушната база Сигонела за субсидии
Мелиоративните мрежи в Украйна станаха със статут на недвижим имот
„Оптиком“ поема продажбите на австрийския лидер в износа на техника APV
Предстоящо
Официалното начало на жътвата ще се даде на 11 юни в Пловдивско
ДФЗ публикува класирания на заявленията за подпомагане на пчеларите през 2024 г.
Експерти на МЗХ разработват пътна карта за Национална стратегия за развитие на биоикономиката
Свързани материали
Виж
Информация
Окончателният допустим слой на площите е обнародван, обжалващите да се обадят в ДФЗ
Преди да бъде обявен допустимият слой за 2023 г.
Системата за възражения срещу данни от СЕУ работи, уверяват фермери
Очакваните плащания в Кампания 2023
Последен ден да коригирате грешките си при очертаването
На 6 ноември ДФЗ ще публикува данните за несъответствия от Системата за мониторинг на площ за Кампания 2023
От 6 до 20 ноември стопаните ще могат да коригират заявленията си за Кампания 2023
До 20 ноември коригирате грешките си!
На 3 ноември ДФЗ качва допустимият слой за Кампания 2023
Ето как ще се кандидатства по новите програми
За подвижното пчеларство трябва да гарантирате, че ще останете в бизнеса поне три години
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини