Начало » Новини » Коментари
10.08.2020 г.

Как и за какви пари ще се кандидатства по мерките за COVID

Нормативи
Как и за какви пари ще се кандидатства по мерките за COVID

sinor

В последния брой на „Държавен вестник” е обнародван текстът на Наредбата за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Освен помощта по подсектори, в нея са дадени и точни указания при кандидатстването, което ще започне от 19 август.

Ще припомним, че първите две подмерки се отнасят за производителите на земеделски култури и за животновъдите. Размерът на помощта при растениевъдството е за култури, описани  в приложение 1, като размерът на финансовата компенсация е в зависимост от установената допустима за подпомагане площ за Кампания 2019 по СЕПП и не повече от размера на заявените площи по схемите по чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (Наредба № 3 от 2015 г.) през Кампания 2020 г. или не повече от размера на заявената площ по СЕПП през Кампания 2020 г. за културите, които не се подпомагат по схемите по чл. 18, т. 9 – 15 от същата наредба.

Ако стопаните не са участвали по схемите за директни плащания през 2019 г. и 2020 г. те имат право на тази помощ по подмярка 1 от COVID-19, се посочва още в наредбата.

При животновъдите помощта се дава за говеда, биволи, овце и кози, като размерът на финансовата помощ е в зависимост от броя на установените допустими за подпомагане животни от съответния вид за Кампания 2019 по схемите по чл. 18, т. 1 – 8 и чл. 35, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г., но не повече от броя на заявените животни от същия вид за Кампания 2020 г., или ако броят на животните от съответния вид, одобрени по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., в случаите, в които стопаните не са участвали по схемите за директни плащания през 2019 г. и 2020 г., но не повече от броя на животните от съответния вид, които са налични в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, към 13 май 2020 г.

При  пчеларството помощта се определя от броя на пчелните семейства, одобрени за държавна помощ de minimis през 2019 г., но не повече от наличния брой пчелни семейства в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, към 13 май 2020 г., или от броя на пчелните семейства, одобрени по мерките на ПРСР 2014 – 2020 г., в случаите, в които стопаните не са участвали за държавна помощ по de minimis, но не повече от наличния брой пчелни семейства в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, към 13 май 2020 г.

За допустимите за подпомагане кандидати преработватели на селскостопанска продукция, които ще се подпомагат по подмярка 3 на COVID-19 финансовата помощ се предоставя на база средносписъчен брой на персонала за периода март – юни 2020 г. по данни, предоставени от Националната агенция за приходите (НАП). Обезщетенията се предоставят на земеделски стопани, осъществяващи дейност по отглеждане на свине, птици и селскостопански култури, различни от тези, вписани в приложение 1 към първа подмярка.

Не се подпомагат дейности в земеделски стопанства, отглеждащи свине и птици, в които има регистрирани огнища на заразни болести през календарната 2020 г. до началото на прием за кандидатстване, съгласно данни, предоставени от Българската агенция по безопасност на храните.

Помощта за преработвателите се предоставя под формата на:

1. еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти от секторите по чл. 12, ал. 3 за 2019 г., а за групи/организации на производители – и/или нетни приходи от реализация на селскостопански продукти от секторите по чл. 12, ал. 3 за 2019 г., или

2. еднократно платима сума на база заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала за периода март – юни 2020 г., свързан с дейностите по преработка на селскостопански продукти от секторите по чл. 12, ал. 3.

При кандидатстване за подпомагане по ал. 1, т. 2 не се изисква доказване на спад в нетните приходи от продажби на преработени селскостопански продукти с най-малко 20 на сто за периода март – юни на 2020 г. спрямо периода март – юни на 2019 г.

За кандидатите по ал. 1 финансовата помощ се предоставя в следните производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. плодове и зеленчуци, включително гъби;

4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи).

Финансово подпомагане не се предоставя за дейности, свързани с риба и рибни продукти, гроздова мъст, вино и оцет.

За избягване на двойно финансиране между Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 финансова помощ не могат да получат кандидати, извършващи дейност по преработката/маркетинга на селскостопански продукти извън секторите, упоменати в тази наредба.

Подпомагането по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ се предоставя в три подмерки:

1. подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ – за земеделски стопани, извършващи дейност в секторите „Растениевъдство“ за културите от приложение № 1, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и/или „Пчеларство“;

2. подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ – за земеделски стопани, извършващи дейност в сектор „Растениевъдство“ за селскостопански култури, различни от тези в приложение № 1, и/или сектор „Животновъдство“ (свине и птици);

3. подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“ – за микро-, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и признати групи и организации на производители.

Ето и еднократната помощ, която ще се предоставя за различната площ при отделните култури.

При плодовете до 15 декара стопаните ще получават 750 лв., над 15 дка – 1 700 лв., от 50 до 100 дка – 4 хил. лв.; от 100 до 200 дка – 8 хил. лв.; между 200 и 300 дка градини - 12 000 лв.; над 300 дка – 13 500 лв.;

При зеленчуците от оранжерии плащането е 2 700 лв. за отглеждани 5 дка, 5 хил. лв. е от 5 до 10 дка, 9 хил. лв. е за оранжерии с площ от 10 до 20 дка. Най-много 13 500 лв. ще се отпуска при площ на оранжерията над 20 дка.

Пет вида са помощите за зеленчуците които се, отглеждат на открито: до 15 декара – 950 лв.; между 15 и 50 дка – 3 хил. лв.; от 50 до 100 дка – 6 хил. лв.;

Между 100 и 150 дка – 8 хил. лв., от 150 до 200 дка – 10 хил. лв. и над 200 дка – 13 500 лв.

До 10 декара маслодайна роза помощта е 900 лв., между 10 и 50 дка – 4 хил. лв., от 50 до 100 дка – 7 хил. лв., от 100 до 200 дка – 10 хил. лв. и над 200 дка – 13 500 лв.

Шест са позициите при отглеждане на винени лозя. До 10 декара помощта ще бъде 300 лева, от 10 до 50 дка – 1 500 лв., от 50 до 100 дка – 2 500 лв., от 100 до 300 – 5 хил. лв., от 300 до 500 дка – 9 хил. лв., над 500 дка – 13 500 лв.;

Подобно разпределение на площите има и при помощта за декоративните растения. Две хиляди лева получават фирмите с площ до 10 дка, от 10 до 50 дка – 8 хил. лв., от 50 до 100 дка – 12 000 лв. и над 100 дка – 13 500 лв.;

По отношение на животновъдите помощите при едри и дребни животни имат различно разпределение, като най-детайлно е и при овцете и козите. От 10 до 49 жинотни фермерът ще получи 500 лв., за стада от 50 до 99 животни  – 900 лв., от 100 до 199 животни – 1 800 лв., от 200 до 299 животни – 2 200 лв., от 300 до 499 животни – 3 хил. лв., от 500 до 999 овце и кози – 7 хил. лв. и над 999 броя. – 13 500 лв.

При говеда от 5 до 9 животни помощта отново е 500 лв.. От 10 до 49 говеда – 1 500 лв., от 50 до 99 – 3 500 лв. от 100 до 249 – 9 хил. лв., над 249 животни – 13 500 лв.

Помощта за биволи от 10 до 49 животни е 1 500 лв. От 50 до 99 бивола – 4 500 лв., от 100 до 200 – 9 500 лв. и над 200 животни – 13 500 лв.

Обезщетенията за пчеларите е по броя на пчелните семейства, като най-малката помощ е 250 лв. за до 49 семейства. От 50 до 99 семейства – 500 лв., от 100 до 149 семейства – 700 лв., от 150 до 299 – 1 300 лв., от 300 до 499 семейства – 1 700 лв. и над 499 бр. – 3 хил. лв.

Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата стойност на 7000 евро.

За преработвателните предприятия, допустими за подпомагане финансовата помощ се предоставя за лице, заето в стопанство, приравнено към средносписъчния брой на персонала в съответствие със Списък на кодовете на икономическите дейности (КИД), посочени в приложение № 3, и е в размер на 30 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи селскостопански култури; 245 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи свине; 430 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи птици.

Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности по ал. 1, но не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Средносписъчен брой на заетите в стопанството лица за определяне на плащането по чл. 3, ал. 1, т. 2 се формира като сбор от работните часове на всички наети лица в стопанството по съответния КИД съгласно приложение № 3 при 8-часов работен ден и осреднено 21 работни дни за всеки от месеците в периода март – юни 2020 г.

Данните за наетите лица по КИД и броя отработени от тях часове се предоставят на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), от НАП и се базират на данните, подадени от кандидатите с попълването на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ на НАП.

За кандидатите, допустими за подпомагане за преработка по ал. 1, т. 3, финансовата помощ е в размер на 5 % от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти от секторите по чл. 12, ал. 3 за 2019 г., или 270 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала по данни от НАП.

Финансова помощ се предоставя само по едно от посочените направления по ал. 1, като не се допуска тяхното комбиниране.

Минималният допустим размер на финансовата помощ за преработватели по ал. 1 за едно заявление за подпомагане и един кандидат е в рамките на левовата равностойност на 500 евро.

Максималният допустим размер на финансовата помощ по ал. 1 не може да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро за един кандидат.

При изчисляване на спада в нетните приходи от продажби се взима предвид средноаритметичният нетен приход за периода март – юни на 2020 г. спрямо периода март – юни на 2019 г.

В случай на кандидати, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти едновременно в сектори по чл. 12, ал. 3 и такива извън тях, намалението в нетните приходи ще се изчислява от размера на тези по чл. 12, ал. 3.

Данните за наетите лица и броя отработени от тях часове се предоставят на ДФЗ – РА, от НАП и се базират на данните, подадени от кандидатите с попълването на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ на НАП.

Средносписъчен брой на заетите лица за определяне на плащането по чл. 3, ал. 1, т. 3 се формира като сбор от работните часове на всички наети лица в секторите по чл. 12, ал. 3 при 8-часов работен ден и осреднено 21 работни дни за всеки от месеците в периода март – юни 2020 г.

При изчисляване на максималния допустим размер на финансовата помощ по ал. 4 за кандидати, извършващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС или памук, се отчитат максималните размери и натруването на минимални помощи, предоставени на територията на Република България в рамките на едно и също предприятие съгласно чл. 3 и 5 на Регламент № 1407/2013, както и условието на чл. 1, параграф 2 на същия регламент.

(10) В случай че допустимият размер на финансовата помощ по подадените заявления за подпомагане надхвърля бюджета по подмярката, определен в заповед по чл. 17, ал. 1, финансовата помощ по заявленията се намалява пропорционално до размера на разполагаемия бюджет по съответната заповед.

Ето и редът за кандидатстване и общите изисквания към документите.

Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане по мярката/подмерките, включително бюджета, се съгласуват предварително с министъра на земеделието, храните и горите и се определят със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Заповедта съдържа началния и крайния срок за приемане на заявления и бюджетите на съответната подмярка/подмерки.

Заповед по ал. 1 се публикува най-малко 5 работни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и ДФЗ – РА, на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ОД на ДФЗ), а за приема по подмерките по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 – и на общодостъпно място в общинските служби по земеделие (ОСЗ) и областните дирекции по земеделиe (ОДЗ).

Изпълнителният директор на ДФЗ – РА, може да измени заповед по ал. 1 по отношение на сроковете и бюджета по съответната подмярка/подмерки след предварително съгласуване с министъра на земеделието, храните и горите. Заповедта се публикува на електронните страници на МЗХГ и ДФЗ – РА, на общодостъпно място в областните дирекции на ДФЗ, а за приема по подмерките по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 – и на общодостъпно място в ОСЗ и ОДЗ.

Документите, изискуеми при кандидатстване, както и допълнително представените документи при искане от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), следва да бъдат:

1. представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи оригиналите се осигуряват за преглед от длъжностното лице;

2. подадени лично от кандидата или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата.

Кандидатите за финансово подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 подават заявление за подпомагане за съответната подмярка съгласно приложение № 4 или № 5 в ОСЗ по:

1. постоянен адрес на кандидата – физическо лице;

2. адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Служителите от общинските служби по земеделие оказват помощ на кандидатите по ал. 1 при въвеждане на данните в заявленията за подпомагане. Въвеждането на данните се извършва в присъствието на кандидата.

Заявлението за подпомагане по ал. 1 се разпечатва в два екземпляра и се подписва от кандидата/упълномощеното лице. Всяко заявление получава входящ номер, който се генерира автоматично. Датата на разпечатване и подписване на заявлението се счита за дата на подаване на заявлението за подпомагане в ДФЗ – РА.

Един екземпляр от заявлението се предоставя на кандидата или на упълномощеното от него лице. Вторият екземпляр се предоставя на ДФЗ – РА, като общинските служби по земеделие по чл. 19, ал. 1 са длъжни да предоставят заявленията за подпомагане и придружаващите ги документи на отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) при ОД на ДФЗ в областта, в която се намира общинската служба. Предаването се извършва в края на всяка работна седмица с приемно-предавателен протокол.

Служител на ОПСМП проверява предоставените документи за окомплектованост и легитимност. Когато при проверката се констатират непълноти или несъответствия, служител на ОПСМП уведомява кандидата на посочения от него в заявлението телефон. Кандидатът следва в рамките на определения със заповедта по чл. 17, ал. 1 краен срок да се яви в ОПСМП и да отстрани откритите непълноти или несъответствия. В случай че кандидатът за подпомагане не се яви в указания срок в ОПСМП за отстраняване на непълнотите или несъответствията, се счита, че няма подадено валидно заявление за подпомагане и неговото администриране се прекратява.

Кандидатите за финансово подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 3 подават заявление за подпомагане съгласно приложение № 6 в ОД на ДФЗ по местонахождение на предприятието или по адрес на седалище на юридическото лице.

Към заявлението за подпомагане по ал. 1 кандидатите прилагат следните документи:

1. нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата;

2. удостоверение за липса на задължения от общината по седалище на кандидата;

3. декларация за обстоятелствата по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката;

4. декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1 (по образец – приложение № 2);

5. удостоверение от НСИ за определяне на кода на основната и допълнителни икономически дейности на кандидата;

6. отчет за приходите и разходите за 2019 г. и отчет за приходите и разходите за 2019 г., включващи само продуктите от секторите по чл. 12, ал. 3;

7. отчет за приходите и разходите за периода март – юни 2019 г. и за периода март – юни 2020 г.;

8. отчет за приходите и разходите за периода март – юни 2019 г. и периода март – юни 2020 г., включващи само продуктите от секторите по чл. 12, ал. 3;

9. синтетична оборотна ведомост за периода март – юни 2019 г. и периода март – юни 2020 г.;

10. аналитична оборотна ведомост за периода март – юни 2019 г. и периода март – юни 2020 г., включващи само продуктите от секторите по чл. 12, ал. 3;

11. годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО;

12. декларация за минимални помощи (представя се от кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 3, които извършват преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС или памук (по образец – приложение № 7).

(3) Длъжностно лице от ОД на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

(4) При липса или нередовност на документите по ал. 2 длъжностното лице от ОД на ДФЗ връща документите на кандидата заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите. В тези случаи кандидатът има право в рамките на определения със заповедта по чл. 17, ал. 1 краен срок да подаде заявление за подпомагане, придружено с документите.

(5) Приетите заявления за подпомагане по ал. 1 получават идентификационен номер с отбелязана дата на подаване.

Как и за какви пари ще се кандидатства по мерките за COVID
24987

Последни материали
Виж
Двамата придружаваха премиера Борисов при посещението му в кравеферма в неделя
Танева е под карантина заради контакт със заразения с коронавирус Нанков
В министерството на селското стопанство умуват да налагат ли мерки
Птичи грип е открит в 2 мъртви диви лебеда в Нидерландия
С прогресивно намаляване на сумите над 60 000 евро
ЕП иска ограничаване на директните плащания до 100 000 евро годишно
Две щуки и сом са върнати във водата
Извадиха 800 метра мрежи и 20 коша за раци от Дуранкулашкото езеро
След масирана проверка на ИАГ вчера
Спряха дейността на 3 обекта за съхранение и преработка на дървесина в Габровско
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 20-23 октомври 2020 година
Продавачите на хлебна пшеница на борсата снижиха офертите с 20 лева на тон
Свързани материали
Виж
Фонд „Земеделие”
Фондът преведе парите за Ковид 1 скоростно
Европейската комисия публикува препоръки за единен подход на ЕС при тестване за COVID-19
Редовен отчет
Преди края на приема подадените заявления за мярката COVID са близо 34 500
Фонд „Земеделие”
Три дни преди края на приема по мярка COVID 1 са приети легитимните заявления на 31 хиляди фермера
Държавата на абсурдите
Жестока тесла за овощари и зеленчукопроизводители покрай COVID, впоследствие опровергана от фонд Земеделие
Важно за износителите в условия на корона вирус
Еврокомисията предлага цветови кодове за движение в границите на Съюза
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам