Начало » Новини » Света
12.05.2020 г.

Новият пакет на ЕК за справяне с кризата, представен от агроведомството

Новият пакет на ЕК за справяне с кризата, представен от агроведомството

В сектора на млякото и млечните продукти помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах (ОМП), масло и някои видове сирена се предвижда в следните 3 регламента: Делегиран регламент (ЕС) 2020/591 на Комисията от 30 април 2020 година за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта.

Заявленията се отнасят до продукти, сирена, които вече са поставени на склад, и за тях не се изисква обезпечение като крайният срок за подаването им е 30 юни 2020 г. Периодът на съхранение е между 60 и 180 дни. Максималното количество допустимо за съхранение за България е 889 тона. Минималното количество за всяко заявление е 0,5 тона. Сумата за подпомагане включва както постоянните разходи за складиране в размер на 15,57 евро на тон продукция, така и 0,40 евро на тон на ден за срока на договорите.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/597 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на масло и за предварително определяне на нейния размер

Заявленията се отнасят до продукти, които вече са поставени на склад, и за тях не се изисква обезпечение като крайният срок за подаването им е 30 юни 2020 г. Минималните количества са 10 тона, периодът за съхранение е между 90 и 180 дни, а помощта е в размер на 9,83 евро на тон за постоянни разходи за складиране и 0,43 евро на тон на ден.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/598 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах и за предварително определяне на нейния размер

Заявленията се отнасят до продукти, които вече са поставени на склад, и за тях не се изисква обезпечение като крайният срок за подаването им е 30 юни 2020 г. Минималните количества са 10 тона, периодът за съхранение е между 90 и 180 дни, а помощта е в размер на 5,11 евро на тон за постоянни разходи за складиране и 0,13 евро на тон на ден.

Същевременно Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/599 на Комисията от 30 април 2020 година за разрешаване на споразуменията и решенията относно планирането на производството в сектора на млякото и млечните продукти в сектора на млякото и млечните продукти се предвижда разрешаване на доброволни споразумения и решения за планиране и намаляване на производството от страна на фермери, организации на производители и техни асоциации. Изключват се споразумения и решения, които водят до разделяне на пазари или определяне на цени. Разрешението ще бъде временно в продължение на шестмесечен период, започващ на 1 април 2020 г.

В сектора на месото помощ за частно складиране може да бъде предоставена за месо от едър рогат добитък (животни на възраст над 8 месеца) и за овче и козе месо със следните регламенти:

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/595 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на овче и козе месо и за предварително определяне на нейния размер;

Помощта се предоставя за период от 90, 120 или 150 дни. Минималното количество за едно заявление е най-малко 5 тона за овче или козе месо. Помощта се предоставя само за продукти, които все още не са поставени в склад, а размерът й се определя в зависимост от периода на складиране 866, 890 и 915 евро на тон, съответно за 90, 120 и 150 дни. Обезпечението, което се изисква, е в размер на 100 евро на тон.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/596 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече и за предварително определяне на размера на помощта.

Помощта се предоставя за период от 90, 120 или 150 дни. С едно заявление може да се кандидатства за частно складиране на най-малко 10 тона за говеждо месо. Помощта се предоставя само за продукти, които все още не са поставени в склад, а размерът й се определя в зависимост от периода на складиране – 1008, 1033 и 1058 евро на тон, съответно за 90, 120 и 150 дни. Обезпечението, което се изисква, е в размер на 100 евро на тон.

В сектора на виното с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/601 на Комисията от 30 април 2020 година относно спешни мерки за дерогация от членове 62 и 66 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на срока на валидност на разрешенията за засаждане на лозoви насаждения и изкореняването в случай на предварително презасаждане е предвидено удължаване с дванадесет месеца на срока на разрешенията за изкореняване и на разрешенията за нови насаждения и презасаждане, изтичащи през 2020 г.

Чрез Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията от 30 април 2020 година относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки през финансовата 2020 г. по програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор могат да бъдат финансирани мерките „Кризисна дестинация на вино“ и „Помощ за кризисно съхранение на вино“. При мярка „Кризисна дестилация на вино“ полученият алкохол ще се ползва само за промишлени цели, а допустими за подпомагане са само разходите за доставка на вино за дестилерии и за дестилация на това вино. За да се избегне предоставянето на помощ два пъти за едно и също количество вино, изтеглено от пазара, бенефициерите, които получават помощ за кризисно съхранение на количества вино, не могат да получават помощ за същото количество вино за дестилация в случай на криза, нито национални плащания за дестилация на вино в случаи на криза. Предвидено е помощта на Съюза по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" да бъде увеличена на 80% от направените разходи. По мярка „Инвестиции“ помощта може да бъде увеличена от 50 на 60%. По мярка „Застраховане на реколтата“ помощта се увеличава от 50 на 60% от разходите за застрахователните премии, платени от производителите за застраховки срещу загуби, които могат да покрият и загуби, причинени от човешка пандемия. По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ помощта се увеличава от 50 на 60% от сумата на преките разходи за унищожаване или отстраняване на гроздовете и загубата на приходи, свързани с такова унищожаване/отстраняване.

Чрез Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/600 на комисията от 30 април 2020 година за въвеждане на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 по отношение на някои мерки за справяне с кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 в сектора на виното чрез дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 през финансовата 2020 г. в случай на криза поради COVID-19, ДЧ могат да определят крайния срок за подаване на заявления за подпомагане за събиране на реколтата на зелено между 15 април и 30 юни (към момента е до 10 юни), могат да изберат да не установяват очакваната пазарна ситуация, обосноваваща прилагането на мярката и могат да определят крайния срок за прилагане на мярката в периода след 30 юни, но преди обичайното начало на прибиране на реколтата. ДЧ могат да въведат по отношение на мерките (с изключение на популяризиране в трети страни), при необходимост, но не по-късно от 15 октомври 2020 г., промени в своите национални програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор

В сектора на Плодовете и зеленчуците чрез същия Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/600 (чрез дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892) заявленията за помощ, подадени до 15 февруари 2020 г. могат да включват разходи за операции, планирани за 2019 г., но не извършени до 31 декември 2019 г., ако тези операции могат да бъдат извършени до 15 август 2020 г. Заявленията за помощ, подадени до 15 февруари 2021 г. могат да включват разходи за операции, планирани за 2020 г., но не извършени до 31 декември 2020 г., ако тези операции могат да бъдат извършени до 15 август 2021 г.

Чрез Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията през 2020 г. лимитът на една трета от разходите за мерки за предотвратяване и управление на кризи по оперативната програма отпада.

В сектора на пчеларството отново с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/600 се предвижда ДЧ да могат да изменят националните си програми, като мерките, планирани за пчеларската 2020 година, да се извършват след 31 юли 2020 г., но не по-късно от 15 септември 2020 г. Тези мерки ще се считат за изпълнени през пчеларската 2020 година. Измененията подлежат на одобрение от Комисията преди тяхното прилагане.

В секторите на цветята и картофите са влезли в сила 2 регламента

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/593 на Комисията от 30 април 2020 година за разрешаване на споразумения и решения относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора на картофите

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/594 на Комисията от 30 април 2020 година за разрешаване на споразуменията и решенията относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора на живите дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност

С тях се предвижда планиране на производството (намаляване) и изтегляне от пазара в случай на невъзможна реализация по време на период от 6 месеца, считано от 1 май 2020 г.. Решение за изтегляне от пазара може да се взима от кооперативи, организации на производители и техни асоциации. Изтеглените продукти може да се насочват за благотворителност и преработка. В предложението на ЕК не е предвидено финансиране.

Все още не е обнародван Делегиран регламент …../…. на Комисията относно дерогация за 2020 г. от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците и от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2016/1149 по отношение на лозаро-винарския сектор във връзка с пандемията COVID-19.

В него в сектора на виното се предвижда когато поради причини, свързани с COVID-19, до 15 октомври 2020 г. договорените операции по мерки „Преструктуриране и конверсия на лозя" и "Събиране на реколтата на зелено", не се извършват върху общата повърхност, за която е поискана подкрепа, държавите-членки изчисляват помощта, която трябва да бъде изплатена, въз основа на площта, определена от проверки на място, последващи изпълнението. Предвидена е и гъвкавост по отношение на мерките от националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор като разрешаване на бенефициерите да представят промени в текущи договорирани дейности в рамките на общата сума на одобрената подкрепа в срок до 15 октомври 2020. В същия срок може да се разреши на бенефициентите да представят промени в целта на текущите операции по мерки „Популяризиране“, "Преструктуриране и конверсия" и "Инвестиции", при условие че са приключени отделни действия, които са част от цялостна стартирала операция. Когато промяна на вече одобрена операция е нотифицирана на компетентния орган, помощта се изплаща за отделните действия, които вече са извършени в рамките на тази операция, ако тези действия са изпълнени изцяло и са обект на административни проверки. Като изключение от съществуващите правила е предвидено мярка „Събиране на реколтата на зелено" да може да се прилага върху един парцел за две или повече последователни години.

Със същия регламент в сектора на плодовете и зеленчуците се предвижда през 2020 г. максималният процент на права на глас и дялове или капитал може да надвишава 50% от общите права на глас и 50% от дяловете или капитала на ОП. Освен това, на ОП може да бъде разрешено да прекратят за 2020 г. своите оперативни програми изцяло или частично. Не се преустановява плащането на помощ на ОП в случай на неспазване на критериите за признаване.

Новият пакет на ЕК за справяне с кризата, представен от агроведомството
3588

Последни материали
Виж
Редовен отчет
Преди края на приема подадените заявления за мярката COVID са близо 34 500
Битките предстоят
Германският министър на земеделието атакува директно ДЗЕС 9, екосхемите и Зеления пакт
Наредба за етикетирането
Още по-серизно затягат мерките срещу сиренето от палма
С избора на правилните машини, ние пестим време - времето, което никой не притежава!
Високите транспортни разходи оскъпяват прекалено местното зърно
Полска пшеница бе закупена на търг в Египет за пръв път от близо 5 години
Заради слабата реколта през настоящия сезон
Износът на мека пшеница от Франция извън ЕС ще намалее наполовина
Свързани материали
Виж
Европейската комисия се присъединява към механизма за световен достъп до ваксина срещу COVID-19
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам