Начало » Новини » Коментари
27.04.2020 г.

Какви документи ви трябват, за да вземете нисколихвен заем за покупка на животни

Пред фонд Земеделие
Какви документи ви трябват, за да вземете нисколихвен заем за покупка на животни

sinor

Ще припомним, че фонд „Земеделие” има договори с 20 банки, през които земеделските производители могат да теглят нисколихвени заеми с лихва от 7% за инвестиционни проекти. В областта на животновъдството най-често се прибягва до покупка на нови чистокръвни породи животни, затова припомняме и какъв набор от документи, трябва да спретнете, за да кандидатствате.

При покупка на чистопородни и стокови животни документите са 7 - разрешително от БАБХ за внос на животните /при внос от страни извън ЕС/ - копие; сертификат за произход или зоотехнически сертификат, издаден от развъдна асоциация, че животните които ще бъдат закупени са чистопородни – оригинал; договор с развъдна асоциация /по образец/ за бъдеща развъдна дейност – копие /представя се след сключване на договор за кредит с ТБ, респ. с ДФЗ и е задължително условие за рефинансиране на ТБ, респ. за ползване на кредита от ДФЗ/; копия от документи за собственост или договор за наем на селскостопанските постройки или учредено право на ползване /сключени минимум за срока на издължаване на кредита, нотариално заверени и вписани в службата по вписванията/, в които ще бъдат отглеждани животните. Представя се и удостоверение за вписани обстоятелства по отношение на съответния имот - оригинал. Необходими са още копие от удостоверение по чл.137 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност за регистрация на животновъдния обект, в който ще се отглеждат животните; когато в животновъдния обект по т.5 ще се отглеждат млечни крави, обектът трябва да е включен в публичния регистър на фермите за производство на краве мляко от първа група, съгласно Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти. Последният документ е копие от удостоверение за индивидуална млечна квота при покупка на бременни юници и крави до второ теле по т. 1.1, предназначени за производство на мляко (от породи за мляко и за комбинирано използване).          

При покупка на прасета за угояване документите са пет.

1. Разрешително от БАБХ за внос на животните /при внос от страни извън ЕС/ - копие.     

2. Удостоверение, че стопанството, от което ще бъдат закупени животниоте се контролира от развъдна асоциация - оригинал.           

3. Удостоверение от БАБХ, че животните, които ще бъдат закупени са здрави - оригинал.

4. Копия от документи за собственост или договор за наем на селскостопанските постройки или учредено право на ползване /сключени минимум за срока на издължаване на кредита, нотариално заверени и вписани в службата по вписванията/, в които ще бъдат отглеждани животните. Представя се и удостоверение за вписани обстоятелства по отношение на съответния  имот - оригинал.     

5. Копие от удостоверение по чл.137 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност за регистрация на животновъдния обект, в който ще се отглеждат животните.

При покупка на птици за стоково производство и родители /еднодневни или подрастващи/ се изискват три документа.

1.Разрешително от БАБХ за внос на птиците/при внос от страни извън ЕС / - копие.

2. Копия от документи за собственост или договор за наем на селскостопанските постройки или учредено право на ползване /сключени минимум за срока на издължаване на кредита, нотариално заверени и вписани/, в които ще бъдат отглеждани птиците. Представя се и удостоверение за вписани обстоятелства по отношение на съответния  имот - оригинал.

3. Копие от удостоверение по чл.137 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност за регистрация на животновъдния обект, в който ще се отглеждат птиците.

При покупка на зайци за стоково производство и разплод също с три документа.

1. Разрешително от БАБХ за внос на зайци/при внос от страни извън ЕС / - копие.  

2. Копия от документи за собственост или договор за наем на стопанските постройки или учредено право на ползване /сключени минимум за срока на издължаване на кредита, нотариално заверени и вписани/, в които ще бъдат отглеждани зайците. Представя се и удостоверение за вписани обстоятелства по отношение на съответния имот - оригинал.     

3. Копие от удостоверение по чл.137 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност за регистрация на животновъдния обект, в който ще се отглеждат животните.   

При създаване на пчелини необходимите документи са четири.

1. Копия от документи за собственост или договор за наем /сключен минимум за срока на издължаване на кредита, нотариално заверен и вписан / на терена, върху който ще се установи пчелното стопанство. Представя се и удостоверение за вписани обстоятелства по отношение на съответния имот - оригинал.

2. Служебна бележка за регистрация на пчелните семейства от продавача с вписан рег. № на пчелина, издадено от кмета на общината, респ. кметството - копие.      

3. Удостоверение от БАБХ, че пчелните семейства, които ще бъдат закупени са здрави - оригинал.            

4. Копие от удостоверение за регистрация в ОД “Земеделие”/ на производителя на пчелни майки и сертификат за произход на пчелните майки и отводки /рояци/, издаден от НРАП или ИАСРЖ.            

При покупка на техника (машини, съоръжения и оборудване) представяте три документа.

1. Оригинал на договор за доставка на техниката, предмет на искания преференциален инвестиционен кредит с посочени: марка, модел, година на производство, № на двигател и рама, цена за 1 бр., срок и начин на доставка и заплащане и поемане на гаранционно обслужване, с приложена проформа-фактура; 

2. Удостоверение от КТИ, че техниката може да бъде регистрирана в страната, в случай че подлежи на регистрация по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - оригинал /предоставят се на земеделския производител от съответния доставчик/;            

3. Удостоверение от ЦРОЗ за липса на тежести върху техниката – предмет на искания преференциален инвестиционен кредит - оригинал /изисква се при пряко финансиране от Фонда, когато се предлага като обезпечение на кредита /   

За ново строителство изискуемите от банките документи да четири.

1. Оригинал/и на договор/и за извършване на строително–монтажни работи, съдържащ клаузи с посочена стойност, срок и начин на извършване, банкова сметка за заплащане. Към договора е необходимо да бъде приложена подробна количествено–стойностна сметка на строително–монтажните работи по вид, количество и единична цена, изготвена от правоспособно лице, регистрирано съгласно чл. 6 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране - оригинал.    

2. Копия от документи за собственост или за отстъпено право за строеж на терена, върху който ще се извършва строителството.     

3. Разрешение за строеж от общината - копие.        

4. Становище, издадено от ОД на БАБХ относно инвестиционно намерение за привеждане в съответствие с нормативно установените ветеринарномедицински изисквания и изисквания за хуманно отношение - оригинал.            

Кредити за покупка на обекти по т. 7 документите да пет.

1. Копия от документи за собственост на обектите от продавача.          

2. Оценка от лицензиран оценител и данъчна оценка на обектите - предмет на кредитиране - оригинал.     

3. Удостоверение за липса на тежести върху обектите, предмет на инвестицията - оригинал.     

4. Копие от удостоверение по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за регистрация на животновъдния обект, в който ще се отглеждат животните.   

5. Документ, удостоверяващ, че животновъдният обект, в който ще се отглеждат млечни крави е включен в публичния регистър на фермите за производство на краве мляко от първа група, съгласно Наредба № 4/19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, както и че е регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните.        

При възстановяване и реконструкция на фермите събирате три документа.

1. Копия от документи за собственост на обектите от земеделския производител, кандидатстващ за кредит или договор за наем със срок 10 години /нотариално заверен и вписан/ или право на ползване със срок минимум 10 години /учредено с нотариален акт/. Представя се и удостоверение за вписани обстоятелства по отношение на съответния имот - оригинал.       

2. Оригинал/и на договор/и за извършване на строително–монтажни работи, съдържащ клаузи с посочена стойност, срок и начин на извършване, банкова сметка за заплащане. Към договора е необходимо да бъде приложена подробна количествено–стойностна сметка на строително–монтажните работи по вид, количество и единична цена, изготвена от правоспособно лице, регистрирано съгласно чл. 6 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране - оригинал.    

3. Становище или Предписание, издадено от ОД на БАБХ относно инвестиционно намерение за привеждане в съответствие с нормативно установените ветеринарномедицински изисквания и изисквания за хуманно отношение - оригинал         

Специфични документи по Направление „Техническо обезпечаване”:

1. Оригинал на договор за доставка на техниката, предмет на искания преференциален инвестиционен кредит с посочени: марка, модел, година на производство, № на двигател и рама, цена за 1 бр., срок и начин на доставка и заплащане и поемане на гаранционно обслужване, с приложена проформа-фактура; 

2. Удостоверение от КТИ /по образец, съгласуван между КТИ и ДФЗ/ - оригинал   /предоставят се на земеделския производител от съответния доставчик /в случаите, когато се купува почвообработваща, прибираща, прикачна и извънпътна техника.         

3. Удостоверение от ЦРОЗ за липса на тежести върху техниката – предмет на искания преференциален инвестиционен кредит - оригинал /изисква се при пряко финансиране от Фонда, когато се предлага като обезпечение на кредита/    

4. Документи за собственост на земеделска земя, в съответствие с посочените в инвестиционния проект данни за обработваемата земя - копия.         

5. Договори за аренда /наем/ на земеделска земя, сключени минимум за срока на издължаване на кредита и изготвени съгласно изискванията на закона, в съответствие с посочените в инвестиционния проект данни за обработваемата земя - копия.            

6. Договори за извършване на механизирани услуги с посочени: вид на услугата, количество декари, цена за 1 дка и срок на извършване и заплащане, в съответствие с посочените в инвестиционния проект данни за извършваните услуги, сключени за срока на издължаване на кредита - копия. /Представят се и копия на документи, удостоверяващи количеството обработваема земя от лицата, на които ще бъдат извършвани механизирани услуги/.      

Какви документи ви трябват, за да вземете нисколихвен заем за покупка на животни
7582

Последни материали
Виж
Редовен отчет
Преди края на приема подадените заявления за мярката COVID са близо 34 500
Битките предстоят
Германският министър на земеделието атакува директно ДЗЕС 9, екосхемите и Зеления пакт
Наредба за етикетирането
Още по-серизно затягат мерките срещу сиренето от палма
С избора на правилните машини, ние пестим време - времето, което никой не притежава!
Високите транспортни разходи оскъпяват прекалено местното зърно
Полска пшеница бе закупена на търг в Египет за пръв път от близо 5 години
Заради слабата реколта през настоящия сезон
Износът на мека пшеница от Франция извън ЕС ще намалее наполовина
Свързани материали
Виж
Управителен съвет на фонд Земеделие
От 5 август до 16 октомври зърнопроизводители ще кандидатстват за нисколихвени кредити
Половината от неусвоения бюджет за оранжериите се пренасочва за есенната сеитба
Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август
Проект за постановление
Рибарските общини ще разполагат с безлихвени заеми за междинните си плащания по европроектите
По-добред да бъдат отписани
Над 66,4 милиона лева невърнати заеми от 2008 г. са разсрочени до ноември 2020 г.
Мнението на бизнеса
Адриан Николов: Сушата ще стопи добивите, а без тях ще се „изпари” и обвързаната подкрепа
Лихвата по ипотечния кредит за първата година е едва 2,9 на сто с гратисен период по главницата от 12 месеца
Агрион Финанс раздава кредити с промоционални условия на БАТА АГРО
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам