Начало » Новини » Коментари
17.01.2019 г.

Готови са промените в наредбата за директните плащания кампания 2019 г.

Важно за фермера
Готови са промените в наредбата за директните плащания кампания 2019 г.

sinor

От днес до 17 февруари се приемат становища за промените в наредбата за директните плащания за 2019 г., съобщиха от министерството на земеделието. За първи път схемите за обвързаното подпомагане при зеленчуци се разделят с отделни бюджети, промени има и в изискването за броя на животните при предстоящото подпомагане.

Според предложените поправки при подпомагането, обвързано с производството, схемите ще бъдат 16 - за млечни крави; за млечни крави под селекционен контрол, за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни); за месодайни крави и/или юници; за месодайни крави под селекционен контрол; за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни); за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол; за биволи; за плодове (основна група); за плодове (сливи и десертно грозде); за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан); за зеленчуци (пипер); за зеленчуци (картофи, лук и чесън); за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши); за оранжерийни зеленчуци и за протеинови култури.

След нотификациите от ЕК, приети на 1 август 2018 г., се въвеждат и следните промени в схемите за обвързано подпомагане за животни.

1. Промяна в модела на диференцирано подпомагане, която се изразява в отпадането му при Схемата за обвързана подкрепа за биволи и регламентирането в чл. 28 на прилагането на модулиран размер на подпомагането:

- за първите 30 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 30-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1 към 1 по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол, по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол. Съответно модулацията по чл. 19, ал. 5 и чл. 20, ал. 5 се отменя, а в чл. 28, ал. 2 референцията към чл. 18, т . 8 се заличава;

-  за първите 100 (включително) допустими животни за всички стопанства и за над 100-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1 към 1 по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

2. Промяна в начина на доказване на реализация при схемите за обвързана подкрепа на месодайни животни – досегашното изискване за наличие на новорегистрирани приплоди в стопанството на кандидата се заменя с изискването по чл. 20 за реализация на животни на пазара, съответстващи най-малко на 0,2 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници, по чл. 21 за реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко на 0,25 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол, както и по чл. 23, ал. 4, т. 2 за месодайни породи овце и кози за реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко 0.5 животни на допустимо животно, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. За целта се въвеждат и съответните дефиниции в §1, т. 15-19 от Допълнителната разпоредба;

3. Промяна в изискваните добиви от мляко от допустимо животно, респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно по отношение количеството мляко/брой животни и по отношение породите и предназначението на животните:

 – по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол се предвижда реализация от поне 1 500 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко за застрашените от изчезване породи и породите с комбинирано използване;

- по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол по чл. 23, ал. 4, т. 1 се предвижда реализация на пазара за млечни породи овце и кози най-малко на 70 кг. мляко и/или еквивалентни млечни продукти на допустимо животно, или най-малко на 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти и реализирани на пазара 0.2 животни на допустимо животно, а за автохтонните породи овце и кози по чл. 23, ал. 4, т. 3 - най-малко на 0.2 животни на допустимо за подпомагане животно или 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти.

В тази връзка се актуализират и списъците на застрашените от изчезване и комбинирани породи говеда под селекционен контрол по Приложение № 6 към чл. 19а, ал. 4, както и на млечните породи овце и кози под селекционен контрол и на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол по Приложение № 7 към чл. 23, ал. 4, т. 1, 2 и 3.

С изготвения проект на нормативен акт в чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 2 се пояснява, че замяната на животни се заявява писмено от кандидата лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице с цел избягване на случаи, при които замяната се заявява по пощата.

Българската агенция по безопасност на храните следва да предоставя на ДФЗ – РА до 31 октомври в годината на кандидатстване актуална извадка от списъци и регистри за доказване на директните продажби, а Министерството на земеделието, храните и горите ще предоставя на ДФЗ – РА в гореуказания срок списък на земеделските стопани, регистрирани съгласно условията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и подали декларация като производители на първични фуражи.

Определят се и допустимите документи за доказване реализация по схемите за месодайни животни. Съгласно ал. 1 от същия реализация по чл. 20, чл. 21 и чл. 23, ал. 4, т. 2 ще се доказва с:

- фактури, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

- документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

- приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата.

На основание ал. 2 гореизброените документи няма да се изискват при затворен цикъл на производство.

Алинея 3 от горецитираната разпоредба постановява при придвижване на животни на територията на страната включително при затворен цикъл на производство ДФЗ–РА да извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ Ветис, а при търговия в ЕС и износ на живи животни да извършва проверка въз основа на сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно състояние при износ, предоставен от кандидата.

С ал. 4 се предвижда изискването документите да бъдат издадени в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Алинея 5 регламентира възможност документите да бъдат предоставени от страна на ДФЗ – РА на Националната агенция за приходите за проверка.

С проекта се създава чл. 27в, с ал. 1 от който се въвежда изискването кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за млечни крави под селекционен контрол, за месодайни крави и/или юници, за месодайни крави под селекционен контрол, за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и за биволи да удостоверяват реализираните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко или реализираните на пазара животни, като към документите по чл. 27а, ал.1 и чл. 27б, ал.1 представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Когато земеделските стопани кандидатстват едновременно по повече от една от горепосочените схеми, следва да отбележат в декларацията по ал. 1 по коя схема представят всеки документ.

Алинея 3 от тази разпоредба постановява кандидатите по трите схеми за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници, за месодайни крави под селекционен контрол и за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол да описват документите по ал.1, като към всеки документ посочат номер на ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване на животни, за което документът се отнася.

Във връзка с промените в изпратената до ЕК към 1 август 2018 г. нотификация по схемите за обвързано подпомагане в сектор Плодове и зеленчуци с проекта се предлагат следните изменения и допълнения:

1. Променя се обхватът на културите в схемите за обвързана директна подкрепа за зеленчуци, без да се променят условията за подпомагане, като за кампания 2019 ще се прилагат Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, кромид лук и чесън) и Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);

2 . Съгласно Приложение 5 се занижават изискваните добиви при част от схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци по чл. 29, чл. 29а и чл. 31, а именно изискваните за реализация на пазара добиви за ябълки, круши и вишни по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група), изискваният за реализация на пазара добив за сливи по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде), както и изискваните за реализация на пазара средни добиви за домати и краставици по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци.

Анализът на прилагането на схемите за обвързано с производството подпомагане в сектор „Животновъдство“ показа необходимостта от насочване на субсидии по недискриминационни изисквания, произтичащи от обективните потребности на сектора. Прилаганите до 2018 г. схеми за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“ бяха обвързани с реализация на продукция (мляко или новородени животни, регистрирани в стопанството на бенефициента), с изключение на схемите за подпомагане на животни в планинските райони и овцете-майки и козите-майки под селекционен контрол от автохтонни породи.

От кампания 2019 се предвижда изискването за реализация на продукция да бъде въведено и за животните от автохтонни породи от рода на овцете и козите, които са под селекционен контрол, като по този начин се цели постигане на равнопоставеност на земеделските стопани, по отношение на изискванията към отглежданите от тях животни, независимо от породата и предназначението им.

Въвеждането на това изискване за подпомагане ще е приложимо за около 110 000 животни, които представляват около 30% от заявяваните животни по схемата. Същевременно поради факта, че автохтонните породи животни са националният генофонд на страната, формиращ биологичното разнообразие не само в страната, но и в ЕС, предвид локалното им адаптиране, технологията на отглеждане, ниската им млечна продуктивност и запазване на популацията, изискванията при определяне на критериите за доказване на реализация на продукция за този вид животни са по-облекчени от останалите породи.

От кампания 2019 са въведени по-гъвкави възможности за реализация на продукция от овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, включително и от автохтонни породи, които дават възможност на земеделските стопани да докажат реализираната от тях продукция от месо и мляко, съобразно предназначението на животните, производствените програми на стопанствата и технологията на отглеждане на животните. През 2017 и 2018 г. за да получат подпомагане по Схемата за дребни преживни животни под селекционен контрол,  земеделските стопани, отглеждащи млечни породи овце и кози, трябваше да докажат реализация на пазара на мляко на най-малко 70 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко за всяко заявено за подпомагане животно.

От кампания 2019 земеделските стопани ще имат и опционална  възможност за доказване на реализация от млечни породи овце и кози, като трябва да докажат чрез определените в Наредба №3/2015 г. документи,  реализация на пазара на най-малко 35 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко от допустимо за подпомагане животно и 0,2 броя животни на допустимо за подпомагане животно. За животните от автохтонни породи тази възможност е алтернативно приложима, като ще имат възможност за доказване на реализация на продукция на мляко и/ или млечни продукти в еквивалент мляко от 35 кг. на допустимо за подпомагане животно или 0,2 реализирани на пазара животни. За животните от месодайни породи овце и кози под селекционен контрол необходимата реализация за едно допустимо за подпомагане животно е определена на 0,5 животни. Надграждането на подхода за реализация на животните от месодайни породи чрез замяна на критерия за отчитане на новородените животни в стопанството с пазарна реализация на животни е свързано с по-целенасочено подпомагане, ориентирано към резултати.

Предвижда се този вид реализация да се извършва и отчита в съответствие с ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, обмен, търговия, изнасяне или пускане на пазара на животни по Закона за ветеринарномедицинската дейност. С цел намаляване на административната тежест, за земеделските стопани се предвижда документите за придвижване на животни да се предоставят по електронен път от БАБХ на ДФЗ за извършване на необходимите административни проверки. Земеделските стопани ще имат задължението да предоставят единствено счетоводните документи (фактури, касови бележки и документите по чл.6, ал.1 от Закона за счетоводството) за реализираните на пазара животни.

Въвеждането на изискването за реализация на пазара на животни ще бъде приложимо за около 26 000 броя животни, което представлява около 7 % от общия броя животни за месо, заявени по схемата през кампания 2018 и автохтонните породи животни с предназначение за месо.

Следвайки последователността на политиката за недопускане на дискриминационни условия за подпомагане на земеделските стопани от кампания 2019, се предвижда въвеждане на изискване за доказване на реализация на мляко от застрашените от изчезване породи говеда, заявявани за подпомагане по Схемата за млечни крави под селекционен контрол. За животните от тези породи се въвежда изискване за реализация на мляко, съответстващо най-малко на 1500 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко на едно на допустимо за подпомагане животно по схемата.

Същевременно се въвеждат облекчени условия за земеделските стопани, които отглеждат крави от комбинирани породи, за които земеделските стопани ще трябва да доказват реализация на мляко и/или млечни продукти от 1 500 кг. за едно допустимо за подпомагане животно, вместо изискваните през кампания 2017 и 2018 – 4000 кг.

Следвайки подхода за надграждане на изискванията за реализация, ориентирана към резултати, от кампания 2019 земеделските стопани, отглеждащи месодайни говеда, ще трябва да доказват реализация на пазара на животни, съответстваща най-малко на 0,25 животни за месодайните крави под селекционен контрол или 0,2 животни за месодайните крави и/или юници, които не са под селекционен контрол. Документите за реализация са идентични с тези по схемата за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол. Промяната в начина на доказване на реализация от месодайни говеда е насочена към около 6 400 броя бенефициенти, които през 2018 година са заявили подпомагане 157 206 броя животни.

Във основа на изготвения анализ, на база на данните от кампания 2017 и 2018 по отношение на нивото на подкрепа на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“ по отделните схеми за обвързаното с производството подпомагане, беше адаптиран моделът на подкрепа, съобразно необходимостта от допълнително подпомагане до нивото на запазване  на устойчивостта на стопанствата.

При отчитане на новите условия и в търсене на възможности за по-балансирано подпомагане на земеделските стопанства и предвид структурните различия в животновъдния сектор, от 2017 г. България прилага различен размер подкрепа на земеделските стопанства, чрез въвеждане на модулирана ставка. Границата на модулацията е определена на база на общата структура на земеделските стопанства (брой стопанства с брой животни), като е съобразена с обхвата на схемите за обвързана подкрепа и минималния брой животни допустими за подпомагане по отделните схеми.

Коефициентът на завишение на подпомагането при определяне на модулираната ставка е базиран на факторите за ефективност и рентабилност на земеделските стопанствата в отделните структурни диапазони, с цел гарантиране на необходимото ниво на допълване на доходите на земеделските стопани за осигуряване на тяхната устойчивост.

Същевременно България преразгледа и нивото на подпомагане в отделните стопанства, като отчете постигнатата степен на устойчивост и в тази връзка преразгледа праговете на модулация и размера на подпомагането. Новият модел на прилагане на модулация при схемите за обвързана подкрепа за животни е изграден на база на необходимостта от насърчаване на малките и средни стопанства, чрез по-балансирано разпределение на подкрепата към тях.

Структурата, категоризацията и размерът на подпомагането на стопанствата, за които се предвижда по-високо ниво на подкрепа включва: завишен размер на подпомагането с 10% за първите 30 животни (говеда – млечни и месодайни) от всички стопанства, допустими за подпомагане по схемите за обвързана подкрепа, с изключение на животните в планинските райони, за които е обособена самостоятелна схема, чрез която се осигурява необходимото ниво на подкрепа. 

С цел намаляване на административната тежест от 2019 г. отпада ограничението за горен праг на подпомагане на животните по схемите за млечни крави и месодайни крави и юници, който през кампания 2017 и 2018 беше с таван на подпомагането до 250-тото животно. Анализът на данните показва, че през 2018 г. от това ограничение са засегнати едва 16 стопанства по двете схеми и 939 броя животни.

В резултат на адаптирането на нивото на подпомагане чрез промяна на параметрите на модулацията 62 % от земеделските стопани по Схемата за млечни крави и 80% от земеделските стопани по Схемата за месодайни крави и/или юници ще получат завишен размер на подпомагането за първите 30 животни, заявени за подпомагане по схемата.

При схемите за млечни и месодайни крави  под селекционен контрол промяната засяга по-малък брой земеделски стопани, но предвид факта, че голяма част от тях имат комбинирани стопанства, отражението на това решение се мултиплицира върху цялото стопанство.

Анализът на данните за подпомагането в сектор „Биволовъдство“ дава основание за промяна на модела на модулирано подпомагане и въвеждане на еднакъв размер на подпомагането за всички заявени по Схемата за обвързано подпомагане за биволи. От кампания 2019 около 280 земеделски стопани, отглеждащи 12 500 бивола ще получат еднакъв размер на подпомагането.

От 2019 г. се въвежда и завишен размер на подпомагането с 10 % за  първите 100 животни (овце-майки и/или кози-майки – млечни и месодайни) от всички стопанства, допустими за подпомагане по Схемата за обвързано с производството подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол. Чрез адаптирането на модела на подкрепа 55 % от земеделските стопанства ще получат по-високо ниво на подпомагане. 

Изключение от тази възможност са животните в планинските райони, за които е обособена самостоятелна схема, чрез която се осигурява необходимото ниво на подкрепа.

Прагът и размерът на подпомагането са съобразени със структурата на стопанствата и необходимото ниво на подкрепа за запазване на прага им на устойчивост, при условията на обвързването им с пазарната реализация.

Синор.БГ ще продължи темата с промените в наредбата

Готови са промените в наредбата за директните плащания кампания 2019 г.
40465

Последни материали
Виж
На база на ветеринарномедицинските клиники към Тракийския университет
Първата в България ветеринарна болница започна работа в Стара Загора
Ръстът спрямо миналата година достига близо 20 на сто
Турция е изнесла цветя за 8 милиона долара само за 8 март
БАБХ проверява масово заведенията във връзка с противоепидемичните мерки
Предотвратиха вноса на почти 1000 тона селскостопански продукти с опасни вещества
Сечта е извършена под прикритието на почистване на земеделска земя в съседство
Задържаха ремарке с 25 кубика незаконно отсечен благун в Търговищко
Поредна лодка със следи от улов на риба е открита в тръстиката на бургаски водоем
Извадиха 7 парагада и 300 метра мрежи от язовир на Луда Камчия
Пазарът на агнешко месо в странта все още е спокоен
Свързани материали
Виж
Кампания за директните плащания 2021 г.
На 8 март правните основания за земята ще бъдат качени в електронната система на фонд „Земеделие”
От 1 март до 15 май
Втора година Кампанията за директни плащания ще се провежда и онлайн
Важно за фермерите!
Снежана Благоева: На европейско ниво дебатът по таваните при директните плащания все още предстои
Наръчник 2021 г. - последна част
Документите по обвързаната подкрепа за плодове, зеленчуци и по схемата за млади фермери през 2021 г.
Важно за фермерите!
Интересни промени в наръчника за директните плащания Кампания 2021 г.
МЗХГ
Близо 2,9 млрд. лева са предвидени за подкрепа на фермерите през 2021 г.
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам