Начало » Новини » Коментари
07.01.2019 г.

Поливни земи от държавния и общински фонд ще се наемат без търгове от фермери, които са ги изградили

Закон за земята
Поливни земи от държавния и общински фонд ще се наемат без търгове от фермери, които са ги изградили

sinor

С новия закон за земята държавата и общините имат право да отдават под наем и аренда  земи от поземлените си фондове без търг, като целта е да се дадат преференции за млади фермери и някои сектори от земеделието, които биха повишили интереса за развитие на нов бизнес. В предложения проектозакон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи са предвидени осем случая, при които имотите от държавния и общински фонд могат да се получат без търгове, при условия, които ще бъдат разписани в закона.

За първи път държавата допуска без търг да се отдават терени, когато върху тях са изградени трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни съоръжения. Преференцията ще важи и за наемане на овощни градини и други имоти, заети с трайни насаждения и при създаване на масиви за трайно ползване.

Също без търг могат да се ползват собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, когато земите са пасища, мери или ливади.

Земеделските стопани на възраст до 40 години също ще ползват тази преференция, като целта е да могат да кандидатстват по-лесно при наемане на държавни и общински земи, пасища, ливади и др.

Без търг могат да се ползват още приватизираните бивши държавни овощни разсадници, бюджетните организации, които имат право на безвъзмездно ползване по чл. 178, ал. 1 от закона.

Земеделските земи от общинския поземлен фонд, по предложение на кмета на общината и след решение на общинския съвет, също могат да се отдават под наем или аренда без провеждане на тръжна процедура, но това няма да важи за младите фермери. Тази преференция ще се дава само за трайни насаждения, за животновъди и за площи с изградена поливна инфраструктура.

Веднъж наети без търг, тези земи не могат да се преотдават за ползване на други лица чрез договори за наем, аренда, съвместна дейност или с друг договор, освен в случаите, предвидени в закон, се посочва в проекта.

Заетите с трайни насаждения земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд могат да се отдават за ползване под наем или аренда на физически или юридически лица без провеждане на търг, само в случаите, когато насажденията са създадени от лицата при условията на сключен договор за наем или аренда, срокът на който е изтекъл преди изтичане на амортизационния срок на насажденията, или ако след изтичането на амортизационния им срок, те продължават да са в състояние на плододаване. Това важи и за насажденията, разположени върху земи от държавния или общинския поземлен фонд, които са частна собственост на заявителя и са с изтекъл амортизационен срок, но продължават да са в състояние на плододаване.

Земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд с изградени и трайно прикрепени действащи хидромелиоративни съоръжения могат да се отдават за ползване под наем или аренда без провеждане на търг, само на собствениците на съоръжението.

Земите се отдават под наем или аренда по пазарни цени, определени от независим оценител. Оценката се възлага от директора на областната дирекция "Земеделие", съответно - от кмета на общината. Сроковете за отдаване също се определят от кметовете или областните директори на фонд „Земеделие“.

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

(2) Наемната или арендна вноска се определя по пазарна цена, изготвена от независим оценител.

Земите се дават на фермери без парични задължения към държавата; към Държавен фонд "Земеделие"; държавния поземлен фонд; общинския поземлен фонд; неизплатени суми по заповеди по чл. 129, ал. 2, както и неизплатени суми за земите по чл. 87, ал. 3, чл. 105, ал. 3 и по отменения чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

До 1 март на календарната година министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед за всяка област свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда съобразно представените от областните дирекции „Земеделие“ списъци с имоти, подробно описани по общини, землища, номера, начин на трайно ползване и категории, които се обявяват в общинските служби по земеделие и областните дирекции "Земеделие", и се публикуват на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие".

Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя с решение пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. Решението на общинския съвет, както и списъците на имотите за индивидуално ползване, подробно описани по общини, землища, номера, начин на трайно ползване и категории, се обявяват в общините и кметствата и се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 1 март.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

На фермерите, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

На собствениците на месодайни или млечни говеда, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление „Биологично животновъдство“, се разпределят до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

На кандидатите, които до датата на разпределението са ползвали съответни имоти по договори с изтичащ през текущата стопанска година срок и отговарят на условията по ал. 1 – 3, по тяхно искане, посочено в заявлението, се предоставят същите имоти. В случай че ползваните до разпределението имоти представляват земи от държавния поземлен фонд, комисията по чл. 163, ал. 1 изпраща служебно заявлението на лицето на комисията по чл. 163, ал. 6, за разпределение на посочените имоти. При недостиг на площи за разликата до полагащите му се в съответствие с определената норма за площ за 1 животинска единица, лицето участва на общо основание в разпределението, по определените ред и условия по чл. 163.

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се разпределят от съответните комисии по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най - малко животински единици.

В проекта подробно са разписани и процедурите по разпределяне на имотите за всяка община, както и случаите, в които арендните и наемни договори се прекратяват.

Младите фермери ще наемат до 50 декара земи от държавния и общински фонд

Преференцията важи за стопани до 40 години, които са регистрирани като земеделски производители, имат постоянен и настоящ адрес в населено място на общината по местонахождението на имотите, не са лишени от правото да упражняват търговска дейност, не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност, ликвидация и нямат неизплатени суми по заповеди на директора на областната дирекция „Земеделие“ по чл. 129, ал. 2, както и неизплатени суми за земите  по чл. 87, ал. 3, чл. 105, ал. 3 и по отменения чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като и нямат парични задължения към държавата, към държавния поземлен фонд и Държавен фонд „Земеделие“. Извън тази преференция попадат и стопани, които нямат качеството на "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискването по т. 6 и 7 , сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 200 дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост.

Кандидатите за наемане на тези имоти без търг могат да получат до 10 декара за създаване и отглеждане на зеленчукови култури, до 20 декара - за създаване и отглеждане на трайни насаждения или до 50 декара - за отглеждане на едногодишни полски култури. Те могат да кандидатстват само за един вид от тези култури.

Големият плюс е, че договорите за наем и аренда за създаване на зеленчукови култури и за отглеждане на едногодишни полски култури е до 10 стопански години, а за създаване и отглеждане на трайни насаждения - до 30 стопански години.

Лицата подават заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, до директора на областна дирекция „Земеделие“ по местонахождение на имота, в срок до 10 януари на текущата стопанска година, в което посочват землищата, в които желаят да ползват земя от държавния поземлен фонд, вида на културата, която възнамеряват да отглеждат и необходимата им за целта площ, съобразно определената норма по ал. 1.

Поливни земи от държавния и общински фонд ще се наемат без търгове от фермери, които са ги изградили
11268

Последни материали
Виж
БАБХ
Започва работа по промените в наредбата за опазване на пчелите
Европейски форум
Оперативни групи от цяла Европа се събраха на втора среща за иновациите
За качество още не се говори
Танева прогнозира 5,4 млн. тона реколта от пшеница тази година
В разгара на лятото
Жегата вдига цените на зърното в Евросъюза, но паника на пазара няма
Танева жъне в Сливенско преди официалния старт на кампанията на 5 юли
Резултати
Класация в националното състезание за дървосекачи
Свързани материали
Виж
Закон за земята
Държавата и общините ще дава без търг малки ливади и пасища на пчелари
Проектозакон за земята
Младите фермери ще имат предимство в търговете за земя от държавния фонд
Аграрен доклад 2018 г.
Малко над един милион декара от държавния фонд са пуснати на търг през 2017 г.
За една година - петкратен скок в дългогодишните договори за наемане на земя от държавния фонд
Решения на Министерския съвет
Кабинетът закри врачанското звено на държавния резерв
Решения на Министерския съвет
Кабинетът предостави държавен имот за земеделската служба в Монтана
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам