Начало » Важно за фермера » Животновъдство
20.11.2018 г.

Фиксирани са зоните със забрана за риболов в периода 2019-2021 година

Проект на заповед
Фиксирани са зоните със забрана за риболов в периода 2019-2021 година

sinor

С цел да се опази биоразнообразието в реките и акваторията на Черно море министерството на земеделието е подготвило списък със зоните, където риболовът ще бъде забранен през следващите три години – от 2019 до 2021 г.. Решението е качено на страницата на ведомството и по него ще тече обсъждане.

Във водите на Черно море забраната за стопански риболов ще важи в акваториите на пристанищата с отдалеченост до 1 морска миля от бреговата линия, с изключение на риболова в зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов (даляни), определени със заповеди на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид тралиращи уреди в крайбрежните зони от нос Сиврибурун до устието на нос Емине в зоната до три морски мили от бреговата линия , в зоната, ограничена от бреговата линия до линията нос Емине – фар „Несебър”, в територията, ограничена от бреговата линия до линията фар „Несебър” – село Черноморец, Южен нос, а също и в зоната от село Черноморец, Южен нос до устието на река Резовска, в зоната до три морски мили от бреговата линия.

Посочените по-горе забрани няма да важат за риболов с пелагични тралове в периода от 15 септември до 15 декември за улов на мигриращи пасажни видове риба, с изключение на видовете по Приложение № 3 и Приложение № 4 към Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). При наличие на приулов на екземпляри от квотирани видове, след изчерпване на квотата, те трябва да бъдат върнати на местата, където са уловени, независимо от тяхното състояние;

В някои от зоните се допуска риболов с тралиращи средства между една и три морски мили от бреговата линия за кораби, ползващи дерогация по правилата на Препоръка GFCM 36/2012/3, с изключение на видовете по Приложение № 3 и Приложение № 4 към ЗБР.

Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

1.3.1. В радиус 500 м от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ „Варна” във Варненското езеро;

1.3.2. В акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море, в радиус 500 м от средата на устието на притока;

1.3.3. В акваторията пред устието на р. Ропотамо, ограничена по права линия от нос Кая до нос Св. Димитър.

Във водите на българския участък на река Дунав се забранява стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

2.1. В акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус 200 м от средата на устията на съответния приток;

2.2. На отстояние 200 м от брега от „Морски клуб” на река Дунав при гр. Силистра от р.км. 375 до лодкостоянка „Чаир майле” р.км. 376.800;

2.3. В устието и канала на р.км. 407 на р. Дунав влизащ в остров Гарван;

2.4. В затоните и каналите на островната група в защитена местност „Комплекс Алеко – Телика” и всички включени в нея български острови от р.км. 468 до р.км. 475;

2.5. В островите на р. Дунав, в които попадат „Голям Бръшлен” от р. км. 449.600 до 453.700, „Калимок” от р. км. 437.300 - 441.500 и „Радецки” от р. км. 434.300 до 437.600;

2.6. В лимана на пристанище „Дунавски драгажен флот” с вход при р.км. 489.950;

2.7. В лимана при входа на пристанище със специално предназначение на АЕЦ Белене от р.км. 567 до р.км. 568;

2.8. В лимана на Природен парк „Персина” на р. Дунав от р.км. 580 до р.км. 581, намиращ се на входа на лодкостоянката на ХТК гр. Белене;

2.9. В устието на река Дунав от р.км. 611 до р.км. 612 (т. нар. Дунавски канал в м. „Карабоаз”);

2.10. В лимана на пристанище „Русе Изток”с вход при р.км. 490;

2.11. В лимана на пристанище със специално предназначение (АППД Русе) с вход при р.км. 491;

2.12. В лимана на пристанища „Русе Запад” и „Русенска корабостроителница” на река Дунав с вход при р.км. 495.950;

2.13. Във всички басейни и водоеми между с. Ряхово и гр. Тутракан по протежението на р. Дунав, както и във всички входни и изходни канали, попадащи в границите на ЗМ „Калимок-Бръшлен” и свързващи влажните зони с р. Дунав и на разстояние 200 м около заустването им – землища с. Ряхово, с. Голямо Враново, с. Бабово и с. Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, както и с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село и гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра;

2.14. В лимана на пристанището на град Козлодуй;

2.15. В акваторията в района на пристанището и фериботен комплекс на ГКПП град Оряхово;

2.16. В зоната на особен режим и контролиран достъп около АЕЦ град Козлодуй;

2.17. В лимана на пристанището в АЕЦ „Козлодуй”.

Във водите на българския участък на река Дунав се забранява риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

3.1. В канали, затони и брега на самите острови и в прибрежната им зона на защитена местност „Калимок-Бръшлен”, която обхваща островите „Мишка” от р.км. 458.700 до р.км. 461.200, островната група между остров „Голям Бръшлен” и румънския бряг от р.км. 451.500 до р.км. 455.400, „Безименен” от р.км. 445 до 448.00, както и канала между острова и българския бряг;

3.2. В защитена местност „Гарвански блата”, землища с. Гарван и с. Попина, община Ситово, област Силистра, с изключение на любителския риболов в периода от 01.08 до 15.02 на следващата година;

3.3. В защитена местност „Блатото край село Малък Преславец”, землището на с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, с изключение на любителски риболов в източната страна на блатото, за периодите от 01.01 до 14.04 и от 16.06 до 14.04 на следващата година;

3.4. Във временните и постоянни затони на защитена местност „Дойчов остров”, както и от брега от р.км. 527.500 до р.км. 528.700;

3.5. Забранен е риболовът от брега на островите, в канали и затони на самите острови на р. Дунав, в които попадат „Голям Бръшлен” от р.км. 449.600 до 453.700, „Калимок” от р.км 437.300 до 441.500 и „Радецки” от р.км. 434.300 до р.км. 437.600, в канала между о. Калимок и българския бряг, и в прибрежната им зона;

3.6. В поддържан резерват „Сребърна”, в който попада и остров „Девня”, както и канала на река Дунав между острова и брега, с изключение на любителския риболов на брега на река Дунав от р км. 390.300 до р.км. 393 и участъците по западния бряг на езерото.

3.7. В лимана на пристанище „Лом”, при р. км. 742, община Лом;

3.8. В разливище на р. Дунав под с. Горни Цибър, община Вълчедръм, от р.км. 713 до устието на р. Цибрица.

Във вътрешните водни обекти:

4.1. Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти, както следва:

Област Благоевград

р. Чакалица, р. Славовска, р. Септемврийче и р. Кривия улук, притоци на р. Благоевградска Бистрица, преминаващи през обособените едродивечови стопанства „Тапането” и „Добро поле” от вливанията им в р. Благоевградска Бистрица до територията на Национален парк Рила на територията на община Благоевград;

- р. Лебница - от извора ù до вливането на река Ивановска в нея (под с. Иваново, общ. Петрич);

- горното течение на река Ощавска с притоците ù р. Мочуришка и р. Бяла река - от водохващането на Малка водноелектрическа централа на кота 1045 м до границата на Национален парк Пирин на територията на община Кресна;

- р. Градевска - от моста под отбивката за с. Долно Осеново (в землището на с. Градево), заедно с притоците ù в планините Рила и Пирин, до границите ù на парковите зони на територията на община Симитли и община Разлог;

- p. Перлеш от извора ù до вливането в р. Десилица на териториятана община Банско;

- р. Десилица - от хижа „Гоце Делчев” до разсадника на ТП „ДГС Добринище” на територията на община Банско;

- р. Безбог (Манастирска) - от местността „Ралеви лъки” до вливането ù в р. Места на територията на община Банско;

- всички реки на територията на НП Рила и НП Пирин.

Област Бургас

- езеро Вая, в границите на защитена местност Вая;

- яз. Ясна поляна: (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.);

- яз. Ново Паничарево;

- яз. Камчия, (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.) в граните на защитена местност Пода, в землището на гр. Бургас;

- езеро Узунгерен, в границите на защитена местност Узунгерен;

- в блатната част и акваторията на защитена местност Ченгене скеле, в землищата на с. Крайморие, община Бургас и с. Маринка, община Созопол в периода от 1 март до 30 юли;

- устието на р. Изворска, в границите на защитена местност Устие на р. Изворска, в землищата на с. Твърдица и с. Димчево;

- Поморийско езеро;

- в границите па защитена местност Острови Св. Св. Иван и Петър, в землището на гр. Созопол, за периода от 1 април до 30 юли;

- в границите на природната забележителност Блато Алепу;

- р. Велека - от моста на път Е 87/Звездец - Малко Търново, до сливането с Младежка река;

- р. Ропотамо от устието до моста на пътя Бургас - Приморско, попадаща в границите на резерват Ропотамо.

Област Варна

- защитена местност Ятата, разположена в землищата на гр. Белослав, общ. Белослав и с. Константиново, общ. Варна;

- акваторията на защитена местност Казашко.

Област Велико Търново

- р. Божичка - от извора, прилежащите ù притоци до вливането ù в р. Веселина при с. Дрента - 2 км;

- р. Липовска - от извора, прилежащите ù притоци до вливането ù в р. Веселина при местността „Смесито” - 3.8 км;

- р. Иванкова - от извора, прилежащите ù притоци до вливането ù при с. Майтанеци - 1 км;

- р. Борощица - от извора, прилежащите ù притоци до вливането ù в река Мийковска при местността „Вилите” - 2.5 км;

- р. Веселина - от с. Багалевци до вливането ù в язовир Йовковци;

- р. Бебровска - от извора до вливането ù в р. Златаришка - 8 км;

- р. Мийковска - от махала Христовци до вливането ù в река Костелска - 3,8 км;

- р. Костелска - от извора, прилежащите ù притоци до бента при с. Костел - 3,5 км.

Област Габрово

- р. Росица с притоците ù - р. Благарещица, р. Цървулщица, р. Зелениковец;

- реките Маришница и Голешица до вливането им в р. Росица при махала Тумбалово, сeло Стоките;

- р. Мокра бяла и р. Суха бяла от изворите им до двата моста на с. Валевци;

- Паничарка с притоците ù - р. Борущица, р. Левичарка, р. Топлешка;

- яз. Христо Смирненски (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11. 2008 г.);

- р. Козята река, заедно с притоците ù - р. Зеленишка и р. Белилска река от изворите им до рибарника в махала Червен бряг;

- р. Янтра - от извора ù до кв. Ябълка, от Баев мост до моста на комплекс „Христо Ботев”;

- р. Бялата река - от откритото водохващане до моста на квартал „Шумели”;

- р. Сивек - от откритото водохващане в с. Потока до местността „Тракулското”;

- р. Дряновска - от Дряновският манастир до с. Цинга;

- p. Плачковска - от извора до моста на разклона за с. Кръстец.

Област Добрич

- Дуранкулашко езеро - в зона от 100 метра пред комплекс „Езерото”;

- Дуранкулашко езеро, с изключение на любителския риболов в периодите от 01.03 до 31.03 и от 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото:

- южния бряг на голямото огледало (от югоизточно блато до полуострова срещу ресторант „Златна рибка”), обхващащо брегова ивица с дължина 1500 м;

- северния бряг на голямото огледало (от двете страни на ресторант „Златна рибка”), обхващащо брегова ивица с дължина 500 м;

- западния бряг на голямото огледало на водоема (при островите), обхващащо брегова ивица 500 м.

- Шабленско езеро, с изключение на любителския риболов в периодите от 01.03 до 31.03 и от 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото:

- необраслата с тръстика част в местност „Перилото” от страната на с. Езерец, обхващащо брегова ивица с дължина 100 м;

- южната част на Шабленско езеро, обхващащо брегова ивица с дължина 300 м.

Област Кюстендил

- езерата и реките, попадащи в територията на Национален парк „Рила”;

- езерата и реките, попадащи в територията на Природен парк „Рилски манастир”.

Област Кърджали

- яз. Боровица (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.).

Област Ловеч

- р. Бели Вит - от бента на м. „Скрибътна” до бента на м. „Воловийте ”;

- р. Костина - от извора до сливането ù с река Бели Вит;

- р. Черна река - от извора до сливането ù с река Дебeлещица;

- р. Дебeлещица;

- р. Бели Осъм - от извора, заедно с притоците ù до сливането ù с река Козешица;

- р. Козещица;

- р. Жална - от извора до сливането ù с река Кнежа;

- р. Кнежа;

- р. Зеленика - от извора до сливането ù с река Бели Осъм;

- р. Черни Осъм - от извора до сливането ù с река Краевица;

- р. Краевица;

- р. Топля - от извора до вливането ù в язовир Сопот;

- р. Пръскалска от извора до ВЕЦ „Видима”;

- р. Острешка от извора до местност „Баранов мост";

- р. Стърна - от извора до първия мост;

- р. Зла река - от извора до приток „Мусев дол”;

- р. Черни Вит от границата ù с Национален парк „Централен Балкан”, заедно с притоците ù до ВЕЦ-а при отбивката за село Ямна;

- р. Стара Рибарица - от границата ù с Национален парк „Централен Балкан” до сливането ù с река Бели Вит;

- р. Заводна - от границата ù с Национален парк „Централен Балкан” до сливането ù с река Бели Вит;

- р. Златна Панега - от извора до входа на гр. Луковит;

- р. Брязово - от извора до вливането ù в река Бели Вит;

- р. Горуньово - от извора до вливането ù в река Бели Вит;

- р. Костина – от паметника на Бенковски до до вливането ù в река Бели Вит.

Област Пазарджик

-           Водоем № 141023 в землището на с. Бошуля, общ. Септември.

Област Перник

-           яз. Студена;

-           Езеро Байкал - ЗМ Чокльово блато;

-           горното течение на реките Матница, Кладнишка и Струма, преминаващи през територията на Природен парк „Витоша” до вливането им в яз. Студена;

-           р. Ерма с притоците по цялото течение на реката от ГКПП Стрезимировци до границата с република Сърбия при с. Петачинци;

-           p. Треклянска (Раянска) с притоците ù на територията на областта.

Област Пловдив

-           р. Стряма – участъка, който преминава покрай града, в землището на гр. Клисура;

-           р. Върлишница – участъка от извора до ЖП моста;

-           р. Дълга – участъка от разклона за местност „Дълга” до разклона за Динков дол;

-           р. Палеш – от пътния мост до вливането на р. Дълга в р. Права;

-           р. Белешница - от пътния мост на разклона за местност „Попското” до местност „Бичкията”;

-           езеро Въча с площ 18дка, община Стамболийски.

Област Смолян

-           р. Арда с притоците ù - от изворите до рибовъдното стопанство в с. Кошница;

-           р. Сивинска с притоците ù - от изворите до вливането ù в р. Арда;

-           р. Черна с всичките ù притоци - от изворите до тунела;

-           р. Крива река - от изворите до вливането ù в р. Черна;

-           р. Кутелска с притоците ù - от изворите до сливането ù в р. Виевска;

-           р. Девинска - от границата с РДГ Пазарджик до моста на рибарник „Девин 4” (началото на защитената местност);

-           р. Буйновска с притоците ù - от изворите до вливането ù в язовир Тешел;

-           р. Триградска с притоците ù - от изворите до моста на механичния цех и от бетоновия мост над „Дяволското гърло” до мостта в местността „Буков мост”;

-           р. Чеирска с притоците ù - от изворите до вливането ù в р. Триградска;

-           р. Широколъшка - от изворите с всичките ù притоци до кантара на бившето АПК;

-           р. Въча - от язовирната стената на яз. Цанков камък до ВЕЦ „Цанков камък” над с. Михалково;

-           р. Чудните мостове - от изворите до вливането ù в р. Забърдовска;

-           р. Караджа дере от границата с ДГС „Широка поляна”, заедно с притоците ù до ГК „Чарка”;

-           р. Герзовска - с всичките ù притоци до вливането ù в р. Черна;

-           р. Бяла река - от изворите ù до вливането ù в р. Черна;

-           р. Тикалска - от изворите до вливането ù в р. Черна;

-           р. Чепеларска – от изворите с всичките ù притоци, до вливането на р. Зорнишка

-           Смолянски езера (защитената местност) - езерата „Мътното”, „Бистрото” и „Тревистото”.

Област София н София-град

-           р. Меде дере - в района на ДЛ Копривщица по цялата ù дължина;

-           p. Габровница - в района на ДС Своге от изворите до манастир Седемте престола;

-           р. Дълга - от извора до местността Косница;

-           р. Свинска - в района на ДС Етрополе по цялата ù дължина;

-           р. Еленска - в района на ДС Пирдоп от изворите й до базиликата „Свети Илия”;

-           р. Чавча - в района на ДС Костенец от изворите ù до курорта на с. Костенец;

-           р. Урдина - от изворите до вливането ù в р. Черни Искър;

-           p. Кору дере;

-           р. Куфарита;

-           всички реки на територията на ПП Витоша.

Област Стара Загора

-           р. Лешница - от бариерата по цялото поречие до моста „Узан дере”;

-           р. Кадемлийска, десен приток на р. Тъжа - по цялото й поречие;

-           р. Селченска - от извора ù по цялото поречие до гр. Мъглиж.

Област Сливен

-           р. Луда Камчия и нейните притоци от изворите до с. Ичера, община Сливен;

-           р. Голямата река – от изворите до с. Бяла паланка, община Твърдица.

Област Ямбол

-           р. Синаповска;

-           р. Тунджа – в участъка на резерват „Горна Топчия”;

-           р. Тунджа – в участъка на резерват „Долна Топчия”.

Забранява се през периода 2019 - 2021 година при извършване на любителски риболов задържането на улов от речна (балканска) пъстърва /Salmо trutta fario/ в участъците на реките и водните обекти, както следва:

Област Благоевград

-           р. Черна Места с притоците ù, от границите на НП Рила до вливането ù в река Места;

-           р. Бела Места с притоците ù, от границите на НП Рила до вливането в река Места.

Област Кюстендил

-           р. Драговищица с притоците ù - от държавната граница на България до вливането ù в река Струма;

-           р. Рилска с притоците ù - от границите на ПП Рилски Манастир до вливането в р. Струма;

-           р. Елешница с притоците - от изворите до вливането в река Струма;

-           р. Треклянска (Раянска) с притоците – на територията на областта.

Област Монтана

-           р. Дългоделска Огоста и притоците ù - от изворите до вливането в р. Огоста;

-           р. Ботуня заедно с притоците ù - от изворите до кв. Заножене на гр. Вършец;

-           р. Огоста – под язовирната стена на яз. Огоста до железопътния мост при с. Ерден, общ. Бойчиновци;

-           р. Шабовица - от изворите до кв. Беговица, гр. Берковица;

-           р. Голема река - от изворите до кв. Беговица, гр. Берковица;

-           р. Къса река - от изорите до кв. Беговица, гр. Берковица.

Област Пловдив

-           р. Бяла река с притоците ù - от границите на Национален парк „Централен Балкан” до вливането в река Стряма;

-           р. Тъмръшка с притоците ù - от местността „Момин мост” до с. Пьрвенец;

-           р. Чепеларска (Чая) - в участъка от стария римски мост над с. Бачково до първия тунел посока гр. Пловдив.

Област София

-           р. Искрецка - от изворите до вливането ù в р. Искър;

-           р. Искър, от стената на яз. Искър до ВЕЦ при Долни Пасарел;

-           р. Черни Искър - в участъка от вливането на р. Пряка река до сливането ù с р. Бели Искър;

-           р. Скакля в района на ДЛ Своге - от изворите до вливането ù в р. Искър;

-           р. Нишава - в района на ДС Годеч от изворите до PC „Нишава” край гр. Годеч;

-           p. Ечемишка - в района на ДС Ботевград по цялата ù дължина;

-           р. Леви Искър - общ. Самоков от изворите до вливането ù в р. Черни Искър;

-           р. Манина;

-           р. Бакьовска - от района на ловен дом „Търсава” до района на с. Ябланица.

Област Стара Загора

-           р. Габровница с притоците ù - от границите на Национален парк „Централен Балкан” до бариерата на ДЛС „Мазалат” при село Скобелево.

Област Шумен

-           р. Камчия – от моста на „Омуртагов мост” до стената на яз. Тича;

-           р. Брестова.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Фиксирани са зоните със забрана за риболов в периода 2019-2021 година
75430

Последни материали
Виж
По СЕПП участие са заявили 60 248 земеделци
106 727 земеделски стопани подадоха заявления за Кампания 2019
Валентина Петрова, търговски представител на „Лебозол България“:
Листното подхранване през есента става все по-наложително
MARS
По-оптимистична прогноза за добивите от пшеница и царевица в ЕС през 2019 г.
Решения на Министерския съвет
Правителството удължи с още 11 години концесията на „БМФ Порт Бургас“
Отличия
Еврокомисарят Мария Габриел получи медал за принос в защита на интересите на европейските творци
Условия
Кандидатствайте за европейска награда за гражданското общество в ЕС за 2019 г.
Свързани материали
Виж
Общо събрание
Администрацията благодари на ловците за борбата с африканската чума
Предстои национално състезание по риболов на язовир „Мандра“
На фона на оплаквания на рибари за невъзможност да се снабдят с редовен документ
Улесняват рибарите с издаване на електронни билети
Предстоящо
На 31 май и 1 юни се организира конкурс по риболов за деца
Защита
За един месец се забранява ловът на бели пясъчни миди в Черно море
В опит да се справи с незаконния риболов от трети страни
ЕК дигитализира сертификацията на улова на риба и морски продукти
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам