Начало » Новини » Коментари
29.08.2018 г.

С поземления закон се урежда превръщането на неземеделски земи в ниви

Трета част на новия закон за земята
С поземления закон се урежда превръщането на неземеделски земи в ниви

sinor

В два поредни текста Синор.БГ ви запозна с проекта за нов Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, който ще замени досега действащите закони за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и за опазването на земеделските земи (ЗОЗЗ). Последната част от този законопроект предвижда нови регулации по отношение на опазването на земеделските земи, рекултивацията на нарушени терени и промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди. Анализът на земеделското министерство върху досегашната нормативна уредба сочи, че регламентацията е разпокъсана, което прави трудно проследяването на цялостната рамка и непротиворечивото й прилагане, се посочва в мотивите към новия закон.

Именно затова и в бъдещия закон за поземлените отношения ще бъдат включени разпоредби, отнасящи се към опазването на земеделските земи, рекултивацията на нарушени терени и процедурите по утвърждаване на площадка и/или трасе и промяна на предназначението, които са систематизирани в поредни глави и раздели.

В част от процедурите са въведени нови правила в следните направления:

– По отношение на опазването на земеделските земи са регламентирани правата и задълженията на собствениците и ползвателите на земеделски земи във връзка с опазването им от увреждане;

– Предвижда се отмяна на Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.), като разпоредбите на същата ще бъдат включени в законопроекта. Подробно са регламентирани процедурата по определяне на размера и границите на нарушените терени, приемането на техническата и биологична рекултивация, като са определени документите, които следва да се представят в хода на производството; въведени са минимални изисквания за съдържание на проектите за техническа и биологична рекултивация; регламентирано е отнемането и оползотворяването  на хумусния пласт;

В случаите, когато се променя предназначението на земеделската земя в неземеделска, комисиите по чл. 17 от ЗОЗЗ се ръководят най-вече от плодородните качества на земята, поради което нейното категоризиране е от особено значение. В сега съществуващата уредба не е предвидена възможност актът да се обжалва по съдебен ред, въпреки че същият е издаден от административен орган и засяга правата на собствениците/инвеститорите. В законопроекта за поземлените отношения и опазването на земеделските земи се въвежда правна възможност за обжалване на актовете за категоризиране на земеделските земи при промяна на предназначението им и по съдебен ред с цел защита правата на заинтересованите лица;

Предвижда се отмяна на Наредба № 19 от 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, като разпоредбите на същата ще бъдат включени в законопроекта.

Ще бъде регламентирана забрана за извършване на строителство по реда на Наредба № 19 от 2012 г. в земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, включени в слой „Постоянно затревени площи“. Така ще се изпълнят поетите от Република България като член на Европейския съюз ангажименти за опазване на постоянно затревените площи в страната и ще се запази съотношението между постоянно затревени площи и обработваеми земи през годините; положителното становище от областна дирекция „Земеделие“ следва ще бъде изразявано на основание: извършена проверка на място с цел установяване ползва ли се земята като земеделска. Предвидено е, ако в земеделската земя има извършено строителство без да са проведени процедурите по ЗОЗЗ, респ. Закона за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, собственикът на земята да не може да се възползва от възможността за строителство в земеделска земя без промяна на предназначението й. Изрично са регламентирани и други хипотези, в които е допустимо да се извършва строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им;

Предвижда се да бъдат изрично регламентирани хипотезите, в които комисиите, в чиито правомощия е да утвърждават площадки и/или трасета, да отказват да утвърдят площадка за проектиране, като с оглед на вида на обекта ще има изключения от общото правило. Тези изключения се отнасят за случаите, когато с влязъл в сила общ устройствен план е предвидена промяна на предназначението на земеделската територия за създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии; за изграждане на обекти с национално значение, национални обекти по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на ЗДС, както и на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на § 1, т. 6 от ЗОС; за изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията, на археологически обекти по смисъла на Закона за културното наследство и на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната; при изпълнение на концесионен договор;

В действащите специални закони, а именно ЗОЗЗ и ЗСПЗЗ, съществува противоречие по отношение на обектите, които могат да се изграждат върху земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади. С направените предложения в проекта на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи се уеднаквят обектите, които се допускат за изграждане върху земеделски земи – общински поземлен фонд, с начин на трайно ползване – пасище, мера или ливада;

– С цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса е предвидено изрично, че при промяна на предназначението на земеделска земя с начин на трайно ползване пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревените площи, влязлото в сила решение е основание за извършване на служебна промяна в обхвата на слой „Постоянно затревени площи“;

– Предложено е изменение, свързано със сроковете за валидност на решението за промяна на предназначението на земеделските земи. С цел облекчаване на административната тежест отпада изискването в тригодишен срок от влизане в сила на решението за промяна на предназначението на земеделска земя да бъде поискано издаване на разрешение за строеж. В съответствие с последните изменения на Закона за устройство на територията, конкретно относно възможността разрешението за строеж да бъде презаверено еднократно след изтичане на неговото правно действие след заплащане на 50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж, се създава аналогична разпоредба в проекта на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, касаеща решенията за промяна на предназначението на земеделските земи. На собственика на земята или на инвеститора на обекта се дава възможност да поиска удължаване на срока на валидност на решението за промяна на предназначението на земеделска земя за срок от 3 години, считано от деня на изтичане на шестгодишния срок за валидност на същото. Това удължаване ще бъде еднократно срещу заплащане на определена такса;

– Въвежда се изричен документ, доказващ срока на валидност на решението за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изпълнение на концесионен договор;

Отпада заплащането на местна такса, определена от общинския съвет при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд. Хипотезите, при които общината трябва да заплати на самата себе си такса за промяна на предназначението на земя от общинския поземлен фонд, представляват случаи, в които реално не се заплаща такса, тъй като собственикът на земята заплаща на самия себе си тази такса, което противоречи на основания принцип, че при промяна на предназначението на една земеделска земя в неземеделска се заплаща такса и то конкретно за това, че тя престава да се ползва според основното си конституционно предназначение. Основното и водещото при промяна на предназначението са качествата на земеделската земя, а не нейната собственост.

В законопроекта са предвидени изрични хипотези, в които общината няма да дължи такса за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, а именно: за земи, за които има влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или публична общинска собственост; за земи, изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; когато се променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждането на обекти, които ще бъдат публична общинска собственост; когато се променя предназначението на земеделска земя за изграждането на обекти, които ще бъдат публична общинска собственост и за които ще се провеждат отчуждителни процедури.

Ще бъде ясно регламентирана компетентността на комисиите, в чиито правомощия е да разрешават временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди; Прецизирани са текстовете относно необходимите документи за провеждане на процедурата за разрешаване на временното ползване на земеделска земя;

Въведена е нова процедура - промяна на предназначението на неземеделска земя в земеделска. Предоставя се правна възможност на собственици на поземлени имоти, разположени извън границите на урбанизираните територии, които според кадастралните регистри по вид територия и начин на трайно ползване не са предназначени за земеделско ползване, но фактически се ползват за земеделски нужди, да подадат заявление до Комисията за земеделските земи за безвъзмездна промяна на предназначението им от неземеделска в земеделска територия.

– По отношение на административнонаказателни разпоредби – детайлно ще бъдат разграничени правомощията по издаване на наказателни постановления във връзка с извършени нарушения по новия законопроект. Предлага се санкцията по наказателни постановления, издавани срещу лица, които използват земеделска земя за неземеделски нужди, да се определя като 10% от двойния размер.

С поземления закон се урежда превръщането на неземеделски земи в ниви
19720

Последни материали
Виж
След установени нарушения
Отстранен е шефът на горското стопанство в Кресна
Партньорство
В Аграрния университет ще заработи център за електронна търговия с Китай
Опасни вируси застрашават житните посеви
SULKY предлага решение
Торенето с минерални торове е неразривна част от съвременното земеделие
Николай Вълканов, управител на InteliAgro:
Самотният бегач в градинарството губи, сдружаването трябва да стане цел
Важно за градинаря
Целината покълва на светлина
Свързани материали
Виж
Николай Вълканов, управител на InteliAgro:
Самотният бегач в градинарството губи, сдружаването трябва да стане цел
Чрез новата нормативна уредба
Готви се пореден линч за българското биопроизводство
С парите на данъкоплатеца
Колко фермери могат да докарат месечен доход от 2 600 лева, колкото е заплатата на избрани чиновници в агроведомството
Ще бъде поискано удължаване на срока за внасянето му в парламента
Румен Порожанов: Ще бъде създадена работна група със земеделските асоциации по закона за земята
JCB показа новата серия телескопични товарачи с кабина CommandPlus
Общо събрание Асоциация Български пипер
Фермери искат оставката на Порожанов заради схемите в зеленчукопроизводството
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам