Начало » Важно за фермера » Гори и екология
28.07.2018 г.

Предстои обществено обсъждане на горскостопански план на Костенец

Плана ще определи дейностите за следващите десет години
Предстои обществено обсъждане на горскостопански план на Костенец

Регионална дирекция по горите – София и ТП “Държавно горско стопанство-Костенец”, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е извършена  инвентаризация на горските територии и са  изработени горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии-държавна собственост в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство- Костенец”. Горскостопанския план е с период на действие  десет години (или до 31.12.2027 г.) и влиза в сила след утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ-София.

На 13.08.2018 г. (понеделник) от 14:00 часа в сградата на ТП “ Държавно горско стопанство- Костенец” с адрес вили Костенец , община Костенец, Софийска област. ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на подговените планове и документи.

Материалите от извършената инвентаризация и изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии-държавна собственост са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:

В ТП “ Държавно горско стопанство- Костенец” с адрес вил Костенец, община Костенец, Софийска област, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, лице за контакт инж. Йорданка Карамишова.                           

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:

-  писмено в ТП “ДГС-Костенец”, вили Костенец, община Костенец, Софийска област 

- на е-mail: dlkostenec@abv.bg

За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтересованите лица и органи относно развитието на ТП “Държавно горско стопанство- Костенец” през следващите 10 години.