Начало » Новини » Страната
06.10.2017 г.

Основни грешки в заявленията по подмярка 4.2

Анализ на експерти от ДФЗ
Основни грешки в заявленията по подмярка 4.2

Във връзка с  приема по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони експерти на ДФЗ представят основните грешки в заявленията на фермерите.

Припомняме, че максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро. 

Грешки, свързани с допустими и недопустими разходи

1. Често в проектите са включени дейности, касаещи единствено маркетинг на земеделски продукти, които не са получени в резултат на преработката им. Съгласно чл. 27 на Наредба № 20 от 27.10.2015г., тези разходи са недопустими като самостоятелен проект и/или дейност маркетинг на продукти с изключение на случаите, в които тези продукти са получени в резултат на преработка на селскостопански продукти, извършена от кандидата.

Пример:  Кандидатства се за закупуване на линия за сортиране и пакетиране на домати, които се явяват изходящ продукт, който не e подлаган на технологична обработка, в резултат, на която да са настъпили физико-химични изменения. В този случай линията/проекта са недопустими за подпомагане. 2. Кандидатства се за: - сортираща линия на плодове като изходящият продукт е непреработен (сортирани пресни плодове) – в този случай линията не е допустима за подпомагане съобразно заложените данни в бизнес плана и технологичния проект. - сортираща линия на зеленчуци като изходящия продукт е преработен (напр. стерилизирани зеленчуци) – в този случай линията е допустима за подпомагане заложените данни в бизнес плана и технологичния проект.

2. Кандидатства се за инвестиции закупуване на машини, софтуер, земя или сгради, които не са свързани с производствения процес, описан в проектното предложение. Съгласно чл.30 на Наредба №20 от 27.10.2015г., допустими за подпомагане са инвестиционни разходи свързани с изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за преработвателната дейност.

Пример: Земеделски производител, кандидатства за закупуване на машини за преработка на част от земеделската си продукция, като в инвестиционните разходи на проекта е включил освен машините за преработка и изграждане на сгради за съхранение на преработваната суровина, така и машини за първичното производство (трактори, закупуване на земя за първичното земеделско производство и т.н.).

Грешки, свързани с документите

1. Документ, издаван от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът при подаване на проекта е представил писмени доказателства, че е направил искане за издаването му от съответния орган, се оказва, че не притежава всички необходими реквизити.

Пример: Разрешението за строеж не е влязло в сила. 2. Съгласно допълнително представеното разрешение за строеж, оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите не могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителя. 3. Становище за ОВОС с допълнителни ограничения, които трябва да бъдат спазени по време на изпълнение на проекта. 4. Становището за ОВОС не обхваща цялото инвестиционно намерение.

2. След предоставяне на документ, издаден от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът при подаване на проекта е представил писмени доказателства, че е направил искане за издаването му от съответния орган се оказва, че документът не съответства на представените документи, придружаващи заявлението за подпомагане.

Пример: При приемането на заявлението кандидатът е представил входящ номер за издаване на разрешение за строеж, както и за одобрение на техническата документация. В хода на одобрението на техническия проект и издаването на разрешение за строеж за съответния обект се налагат промени в документацията, за да е в съответствие с изискванията на Закон за устройство на територията. Това от своя страна налага промяна на количествените сметки и съответно на количествено - стойностните сметки. При подготовката на отговора на писма за допълнителна информация, кандидатите не отразяват промените съгласно одобрените технически/работни проекти, което налага водене на допълнителна кореспонденция и забавяне на обработката на проекта.

Уточнение: Част от документите, които са изготвени на чужд език и които се изискват по мярката, официални, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс е само документът за правосубектност на чуждестранните лица – оференти (съгласно българското законодателство това е удостоверение за актуално състояние/извадка от търговския регистър). За него се изисква да бъде легализиран или с апостил. Апостилът се издава от страната на произход на съответния документ, издаден от определен държавен орган. Легализацията се извършва от Министерство на външните работи (МВнР). Всички останали документи, издадени от чуждестранно лице – оферти, фактури, договори са неофициални документи и за тях се изисква само превод от заклет преводач, за което се представя нотариално заверена декларация от преводача.

Неправилно окомплектоване на документи при подаване на проект. Подредбата на документите е необходимо да бъде съобразно тази в секции III - Придружаващи общи документи и секции IV- Придружаващи специфични документи на Заявлението за подпомагане. Неправилното подреждане забавя както приемането на документите и се увеличава възможността от допускане на грешки при окомплектоване на проекта.

Грешки, свързани с бизнес плана

1.Данните от бизнес плана не кореспондират с представените документи.

Пример: В заявлението за подпомагане е попълнена графа, в която е отбелязано, че ще бъдат открити нови 6 работни места, в Таблица Б „Допълнителна заетост на предприятието, свързана с изпълнението на проекта” на бизнес плана се поема задължение за допълнителни 5 нови работни места, а в Таблица 10 „Разходи за заплати и социални осигуровки”, са предвидени 11 нови работни места. Разминаванията водят до затруднение не само при определяне на точките по критериите за оценка съгласно Приложение №7, но и за коректното преизчисление на бизнес плана. Това налага предоставяне на допълнителна информация от кандидата, което води до забавяне на обработката на проекта.

2. Производственият капацитет на предприятието описан в бизнес плана не съответства на технологичния проект. Допуска се грешка при нанасянето на данните в Таблица 6 „Производствен капацитет на преработвателното предприятие съгласно технологичен проект” и описаните в технологията на производство продукти. Несъответствията са не само в количествата, но и при видовете произведени продукти.

Пример: Кандидатства се за изграждане на предприятие за замразяване плодове. В бизнес плана е предвидено замразяване на 500 тона малини и 500 череши. В технологичния проект е описано, че в предприятието се замразяват малини, без да е описан капацитет при замразяване на черешите. В описателната част на технологията липсва и описание на производствените процеси при замразяване на череши.

Уточнение: Бизнес планове не предвиждат изпълнение на изискванията на чл. 21 на Наредба №20 от 27.10.2015г. Производствената програма в бизнес плана трябва да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност.

Грешки, свързани с декларации

Декларациите по чл.8,ал.3 и декларацията за нередности се попълват само от управителите на юридическите лица. В инструкциите за попълване е посочено, че декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско дружество или юридическо лице, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица членове на управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членовете са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган, както и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.

Некоректно деклариране на партньорство/свързаност в декларация по чл.4, а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката). В някои от случаите кандидатите отбелязват свързаност/партньорство на предприятието, но не представят приложенията с обобщени данни съобразно утвърдените инструкции за попълване на декларацията.

Грешки, свързани с попълването на таблици

1. Допускат се грешки при нанасянето на данните от Таблица 6 „Производствен капацитет на преработвателното предприятие съгласно технологичен проект” и тези в Таблица 7 „Производствен капацитет на преработвателното предприятие, планиран в Производствена и търговска програма”. Данните от Таблица 7 не кореспондират с производствената програма в бизнес плана.  

Пример: Съгласно производствената програма на бизнес плана е предвидено производство на 500 тона замразени малини и 500 тона замразени череши. В Таблица 7 „Производствен капацитет на преработвателното предприятие, планиран в Производствена и търговска програма” е описано преработка на общо 800 тона замразени плодове, което не кореспондира с данните от производствената програма.

2.Допускат се грешки при определяне на референтния код в таблицата за допустими инвестиции.       

Пример: При попълване на таблицата за допустими инвестиции в Секция II „Разходи за извършване на строително монтажни работи” са заявени разходи за „Изграждане на производствена сграда”, а в колона 12 е отбелязан код за „текущ ремонт”.

Други видове грешки

Офертите не съдържат подробна техническа спецификация на активите/услугите.

Пример: В представена оферта за доставка на линия за сушене на плодове липсват основни технически параметри на сушилнята – размери, инсталирана мощност, капацитет и т.н., въз основа на които да бъде извършено обследване на представените оферти за съпоставимост. Това обстоятелство затруднява определянето на основателността на заявените за подпомагане разходи и води до изискване на допълнителна информация, с което се забавя обработката на проекта.

Основни грешки в заявленията по подмярка 4.2
4958

Последни материали
Виж
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 2-5 март 2021 година
Втора седмица никой не търси хлебна пшеница на борсата
През 2020 година в стойностно изражение
Турция е увеличила производството на селскостопанска продукция с 20 на сто
Противно на всички очаквания и досегашни наблюдения
Меката зима подобри значително състоянието на есенниците в Русия
Наука и бизнес
България води в употребата на утайки от отпадни води в земеделието!
За наука
Нови 3,3 млн. лв. се дават за интелигентно животновъдство и растениевъдство
Решения на Министерския съвет
Поредни продажби на имоти от „Напоителни системи“
Свързани материали
Виж
Важно за приема през април
В насоките ще бъдат вписани точките, които ще носят „умните системи” по подмярка 4.1
Резултати
Три проекта на преработватели се проверяват за измами от фонд „Земеделие”
Фонд „Земеделие”
До 10 май ще върви приемът на проекти за държавни институции по подмярка 5.1
Как ще се оценяват инвестиционните проекти през 2021 г.
Цели 15 точки ще се дават за инвестиционните проекти в напояване и иновации
Писмо до министерството на земеделието
Бизнесът с храни настоява бюджетът по подмярка 4,2 да се раздели за фермери и за преработватели
Фонд „Земеделие”
Административната оценка по подмярка 6.3 най-после е приключила
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам