Начало » Новини » Коментари
02.03.2017 г.

Обвързаната подкрепа за 2017 г. ще става по 14 схеми, млякото ще се доказва със седем вида документи

Наредба 3 за директните плащаиня
Обвързаната подкрепа за 2017 г. ще става по 14 схеми, млякото ще се доказва със седем вида документи

sinor.bg

Схемите за обвързана подкрепа по директните плащания за 2017 година ще бъдат 14, като основните промени са при животновъдите, където за първи път ще има отделно подпомагане за планинските райони. Това е записано в промените към наредба 3 за прилагане на директните плащания през 2017 г., обнародвани в последния брой на „Държавен вестник“.

Обвързаната подкрепа през тази година ще бъде за отглеждане само на млечни крави или за млечни крави под селекционен контрол, за млечни крави в планински райони, чиито стада са между 5 и 9 животни, за месодайни крави и/или юници, за месодайни крави под селекционен контрол, за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни), за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол, за подпомагане на биволи, за производство на плодове (основна група), за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде), за производство само на зеленчуци (основна група, отлеждани на полето, схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци, за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) и последната схема - за обвързано подпомагане за протеинови култури.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави имат земеделски стопани, които имат от 10 до 250 млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко.

Земеделските стопани, кандидати по схемата, трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

От фермерите се иска да са реализирали определени количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 1 500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и най-малко на 2 000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на броя допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са реализирали минималното количество мляко, определено по ал. 4, и са предоставени доказателства за тази реализация.“

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на мляко.

Важното е животните да са вписани в Главния раздел на родословна книга според „Регламента относно разплодните животни“;

Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

По тази схема кандидатите трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 4 000 кг мляко на млечна крава, с изключение на кравите от застрашените от изчезване породи съгласно приложение № 6, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Условията се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са реализирали минималното количество мляко, определено по ал. 4, и са предоставени доказателства за тази реализация.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни) имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 (включително) крави с предназначение за производство на мляко и чиито стопанства са в планински район.

Заявените животни трябва да имат по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер и да са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, а същи и в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя въз основа на броя заявени и допустими за подпомагане животни в стопанството.“

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си пет и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо.

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави и/или юници най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

В стопанството на земеделските стопани трябва да са регистрирани новородени телета, съответстващи най-малко на 0,4 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Помощта по схемата по ал. 1 се изплаща до 250-ото допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които оглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от еднапорода под селекционен контрол с предназначение за производство на месо.

Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

В стопанството на земеделските стопани трябва да са регистрирани новородени телета, съответстващи най-малко на 0,5 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Размерът на помощта се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които е изпълнено условието по ал. 4.“

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни) имат земеделски стопани, чиито стопанства са в планински райони и в тях се отглеждат:“.

Заявените за подпомагане животни по директните плащания трябва да имат обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г., обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.;

Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя въз основа на броя на заявените и допустими за подпомагане животни в стопанството.“

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си:

1. 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или

2. 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.

Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:

1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ:

а) обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г.;

б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.;

2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;

3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.

4. са с доказан произход;

5. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството;

6. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.

Земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия:

1. да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка от млечните породи съгласно приложение № 7, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;

2. в стопанството на земеделския стопанин да са регистрирани приплоди от допустимите животни от породи, ползвани за месо, съгласно приложение № 7, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;

3. точки 1 и 2 не се прилагат за допустимите животни от автохтонни породи съгласно приложение № 7.

При помощта за биволи изискванията са аналогични. Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер и в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132 от ЗВД.

Земеделските стопани трябда са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко на допустимо животно, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.“

Подпомагане по схемите по чл. 18, т. 1 – 8 се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички от заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили по реда на ал. 1, в животновъден обект – пасище, отговарящ на условията по съответната схема, регистриран на името на земеделския стопанин и това е отразено в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.“

Животните, заявени за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, не са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол.

Животните, заявени за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, не са допустими за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки.“

През периода на прилагане на схемите по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 считано от 2015 г. (включително) се изплаща финансова помощ за допустими животни само по едно направление – млечно или месодайно.

При прилагане на схемата по чл. 18, т. 3 се изплаща финансова помощ за допустими крави с предназначение за производство на мляко.

При промяна на предназначението на животно, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане или породата по схемата по чл. 18, т. 7, то се счита за животно с нередност по схемите.

В случай че при осъществяване на контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП при проверка на крави и биволи ДФЗ – РА, установи несъответствия във връзка със системата за идентификация и регистрация на БАБХ, които се отнасят до грешни данни в регистъра по чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД или паспортите на животните, при две последователни проверки за период от 24 месеца, животните се считат за животни с нередност.“

Реализацията на количествата мляко по чл. 19, 19а, 23 и 24 се доказва със:

1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФЗ – РА – когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. приемно-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФЗ – РА – когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави – членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти – когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък „Наредба № 26 от 2010 г.“;

5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, за реализирани млечни продукти – когато земеделският стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните;

6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;

7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).

Документите по ал. 1 трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване и се представят в срок от 5 до 30 октомври на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец. Документите се подават лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ – РА на 1 октомври в годината на кандидатстване следните актуални списъци и регистри за определяне на директни продажби:

1. списък с одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход с държави членки – Секция IX Млечни продукти;

2. обекти, регистрирани съгласно чл. 1, т. 1 от Наредба № 26 от 2010 г.;

3. обекти, регистрирани в съответствие с чл. 1, т. 2 от Наредба № 26 от 2010 г.;

4. списък на земеделските стопани, регистрирани съгласно условията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и подали декларация като производители на първични фуражи.

(4) При превръщане на млякото от обемни в тегловни единици и при определяне на млечния еквивалент за млечни продукти се прилага методиката съгласно приложение № 8.

Кандидатите по схемите по чл. 19, 19а, 23 и 24 удостоверяват реализираните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, като представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. В декларацията кандидатите отбелязват по коя схема за подпомагане е представен всеки документ по ал. 1.

Документите по ал. 1 могат да бъдат предоставени от ДФЗ – РА за проверка от Националната агенция за приходите.

Държавен фонд „Земеделие“ – РА, установява приплодите от животните по чл. 20, 21 и 23 чрез проверка в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.“

Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на плащането за едно допустимо животно по схемите по чл. 18, т. 1 – 8.

Министърът на земеделието и храните определя размера на плащането по схемите по чл. 18, т. 2, 5 и 8, като прилага модулиран размер на подпомагането: за първите 250 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 250-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1.

Министърът на земеделието и храните определя размера на плащането по схемата по чл. 18, т. 7, като прилага модулиран размер на подпомагането: за първите 300 (включително) допустими животни и за над 300-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1.

Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ДФЗ – РА.

(Втора част от промените в Наредба 3)

Обвързаната подкрепа за 2017 г. ще става по 14 схеми, млякото ще се доказва със седем вида документи
20099

 От: петров  20:11  вторник, 7 март 2017 г.
на стачка животновъди какво чакате още не виждате ли .че бавно ни убиват управляващите.стачка.стачки е спасението вдигаите се
 От: петров  20:07  вторник, 7 март 2017 г.
а как ще доказваме колко литра мляко са испили телетата.останали за приплоди- танева. танева трябваше и наредба да измислиш и от биковете колко мляко да издоим..отчетем. съсипъхте животновъдството.скрийте си главите гербери и не се връщаите на власт само порзазий на народа трудов създавате
 От: Йоцо простият  00:53  събота, 4 март 2017 г.
те така превръщат конкуренцията в консуматори,благодаря ти Танева,в "бедна"Германия няма такова чудо като обвързана подкрепа,измекяри политици,всичко е политика,плащат им да ни съсипват слепи ли сте,не помагат за намирането на пазари,внесоха болести за да източат едни пари за лекарства който видяха малко ...абе ей така от кумова срама а и да оправдаят спирането на износа и само внос контрабандно,старо,ГМО и оо ама мрем...е това ни чака и ще става все по-зле
 От: Кментар  11:45  четвъртък, 2 март 2017 г.
И не ги е срам, тихомълком махнаха субсидиите за овце над 10 бр. (не говоря за планински райни). Те така се развива поминик на село.
 От: Fermer  11:16  четвъртък, 2 март 2017 г.
Хахахаха Сигурно от 2018 г. ще искат и докторантура за да можеш да се ориентираш как да кандидатстваш. Вместо да се опростяват схемите напълно излишно стават все по-сложни.
Последни материали
Виж
Съвет на министрите на земеделието на ЕС
България е за запазване на подкрепата на дребните фермери в новата ОСП
Стартират информационни дни за представяне на новооткрити мерки по Програмата за морско дело и рибарство
Предстоящо
Поредно издание на фермерския фестивал в София
Специализираната прокуратура проверява фонд „Земеделие“ заради делото срещу Миню Стайков
Предстои подписване на споразумението
ЕС и САЩ се договориха за внос на говеждо месо без хормони в Европа
Регистрирани са и ново огнище в област Плевен, и нов случай при диви свине в област Добрич
БАБХ потвърди ново огнище на Африканска чума в област Враца
Свързани материали
Виж
От 106 хиляди фермери над 75 хиляди са получили справките по електронен път
Направете справка за заявените през 2019 г. площи във фонд „Земеделие“
Статистика
Млякото за директни продажби от фермите вече е наполовина на изкупуваното от мандрите
По СЕПП участие са заявили 60 248 земеделци
106 727 земеделски стопани подадоха заявления за Кампания 2019
Кампания 2019
До 17 юни фермерите ще коригират, но със санкция, заявленията си за директни плащания
Санкции ще бъдат налагани едва след този срок
Удължиха до 23 май срока за подаване на заявления за директни плащания
За пореден път
И тази година кампанията за директни плащания няма да мине без удължаване
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам