Начало » Новини » Коментари
18.08.2016 г.

Готови са указанията за включване на старите полски пътища в масивите

Как ще се прилагат последните промени в закона за земята
Готови са указанията за включване на старите полски пътища в масивите

sinor.bg

Сроковете за обявяването на промени в  регистъра и картата на ползване при служебно разпределение на земеделските парцели (съгласно  чл. 74, ал. 3 и 4 от правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи) се удължават с 10 дни. При обявяване на служебното разпределение крайният срок става 20 септември, а за самите промени - 25 септември. Това гласят указанията за прилагане на членове 37б и 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и глава седма „Ползване на земеделските земи” от правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), които важат за стопанската 2016 – 2017 година, съобщиха от министерството на земеделието.

Ивестно е, че общинските служби по земеделие изготвят предварителен регистър на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Указанията включват нови правила, свързани с подготовката на предварителния регистър. Според тях в регистрите няма да бъдат включвани:

1. Ползватели, които не са изплатили задълженията към държавния и общинския поземлен фонд. За целта общинската служба по земеделие извършва проверка за наличието на задължения към държавния поземлен фонд, а информация за наличието на задължения към общинския поземлен фонд изисква от съответната община.

2. Имоти, включени в невписани в службата по вписвания договори, чиито срок изтича на 30 септември на текущата стопанска година и в които е предвидено продължаване на уговорения срок, ако някоя от страните не възрази изрично срещу продължаването.

Когато в общинската служба по земеделие е представено и съответно е регистрирано в информационна система „Ферма – ползване на земеделските земи” (FPZ2) писмено споразумение между страните за продължаване срока на тези договори, имотите се регистрират и се включват в предварителния регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Целта е данните в регистъра на собствениците и ползвателите на земеделски земи, участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, да съдържат актуална информация за ползваните площи на правно основание. в които е предвидено продължаване на уговорения срок.

3. Имоти с начин на трайно ползване – трайни насаждения, пасища, мери и ливади, освен ако при определяне границите на масивите се взема предвид актуалния начин на трайно ползване на масива за ползване от цифровата орто фото карта. В тези случаи могат да бъдат включени и имоти с начин на трайно ползване трайни насаждения, както и пасища, мери и ливади, попадащи извън слой „Постоянно затревени площи”. За тези обстоятелства комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ изготвя протокол с програмния продукт Cadis v.6, като това обстоятелство се съобщава в доклада до директора на областната дирекция "Земеделие", в който се описват всички данни и дейности, свързани с процедурата в съответното землище. 

Забележка: Имоти от договори за наем, чийто срок изтича по време на стопанската година, т.е. преди приключване на стопанската година, за която е заявен (посочен) за ползване в подадените декларации и заявления, се изключват от предварителния регистър, съответно от процедурата за създаване на масиви за ползване, освен ако в срока до 15 август са представени анекси за продължаване срока на съответния договор. В тези случаи собствениците и ползвателите обработват имотите си в реални граници.

ДРУГА ВАЖНА ТОЧКА от промените се отнася до включването в масивите за ползване на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.

С разпоредбата на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ се допуска в масивите за ползване да се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.

След влизането в сила на заповедта по на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за предоставяне на:

1. проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите;

2. напоителни канали, които не функционират.     

Въз основа на подадените заявления по т. 1, директорът на областната дирекция „Земеделие“ подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ,

Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането, а в 7-дневен срок от влизането в сила на това решение кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината.

В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината.

Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция "Земеделие" определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.

Въз основа на подадените заявления по т. 2, директорът на областната дирекция „Земеделие“ подава искане до собственика на съоръжението за предоставяне на напоителни канали, които не функционират. 

В едномесечен срок от получаването на искането собственикът на съоръжението представя на директора на областната дирекция „Земеделие“ писмено съгласие, към което прилага документ, удостоверяващ, че напоителните канали не функционират, и отправя предложение до ползвателя на масива за сключване на договор за имота.

В едномесечен срок от получаването на предложението ползвателите сключват договори за съответната стопанска година със собственика на съоръжението и заплащат сумата за ползване на напоителните канали.           

Ползвателите на предоставените по гореописания ред полски пътища и напоителни канали могат да кандидатстват за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), при условие че е извършено плащане в 3-месечен срок от възникването на правното основание за ползване на имотите.

Правното основание за ползване на полските пътища и напоителни канали, респ. за кандидатстване за подпомагане, са сключените договори с кмета на общината или със собственика на напоителното съоръжение, съгласно чл. 41, ал. 2, т. 2 от ЗПЗП, или заповедта на директора на ОД „Земеделие” по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, съгласно чл. 41, ал. 2, т. 5 от ЗПЗП.

Забележка: В заповедта не следва да бъдат включвани пътища, попадащи в масивите, за които има информация, че се ползват като такива.

В случай че общинският съвет е взел решение, с което отказва да предостави полските пътища на ползвателите на съответните масиви, то директорът на областната дирекция „Земеделие” не следва да издава заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за предоставяне на полските пътища на ползвателите на съответните масиви. 

Задължение за ползвателя, на когото са предоставени полските пътища в масива, е да осигури достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година. 

Последните промени са свързани с плащането на сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по чл. 37в, ал. 4. 

Лицата, на които със заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2, внасят по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта.

Когато в определения срок дължимата сума не е платена, директорът на областната дирекция "Земеделие издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта, ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция „Земеделие”.”     

Готови са указанията за включване на старите полски пътища в масивите
16194

 От: krisia  11:14  пeтък, 19 август 2016 г.
ДА ДОБАВЯ ЧЕ ЖИВОТНИТЕ СЕ ИЗХРАНВАТ СЪС СЪЩИТЕ ТЕЗИ БАЛИ. ТЕ НЕ МОГАТ ЦЯЛА ГОДИНА ДА СА НА ПАША ...............
 От: krisia  11:10  пeтък, 19 август 2016 г.
Институтът на доброволните споразумения е предназначен за уреждане на поземлените отношения с цел осигуряване на ефективна механизирана обработка на земеделската земя, в условията на силно разпокъсана собственост и многобройни имоти с трудно установим собственик. -----------нима при ПМЛ няма обработка ..почистване ...косене ....балиране... това с ,,вилите ,, ли го правим , когато има щредери ,косачки , балеровачки.............а там където ........собствениците, които не са били установени към началото на стопанската година. НЕ САМО ЗА ТАЗИ СТОПАНСКА ГОДИНА ТЕ ИЗОБЩО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ УСТАНОВЕНИ ,и затова са тези СПОРАЗУМЕНИЯ за да няма разпокъсвания и да я има така наречената КОМАСАЦИЯ!!!!!!!!!!!!
 От: Анонимен  07:58  пeтък, 19 август 2016 г.
За съжаление от МЗХ не виждат проблем. Ето и отговора, който получих. Може би ако повече хора им пишата, да се позамислят. Писал съм и до вносителите на закона, но сигурно и те така ще отговорят.
===========
ДО

Г-Н МИЛЕН БОРИСОВ

Относно:

Ваше запитване, получено на електронната поща на министъра на официалния сайт на министерството minister@mzh.government.bg,
На 09.08.2016г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Министерство на земеделието и храните по електронната поща на министъра на земеделието и храните, Бихме искали да Ви информираме, че:
Институтът на доброволните споразумения е предназначен за уреждане на поземлените отношения с цел осигуряване на ефективна механизирана обработка на земеделската земя, в условията на силно разпокъсана собственост и многобройни имоти с трудно установим собственик. Чрез споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ се осигурява ползване на масивите в рамките на стопанската година, като се предвижда съответното овъзмездяване на собствениците, които не са били установени към началото на стопанската година.
При постоянно затревените площи подобна концепция е лишена от смисъл, доколкото използването им от животновъди не е свързано с механизирана почвообработка. Освен това по реда на гражданскоправните отношения, ползвателите и собствениците на постоянно затревени площи - частна собственост, могат да уредят комасирано ползване на площите помежду си.
Следва да се има предвид, че при определяне границите на масивите за ползване по реда на § 2ж от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, при необходимост се взема предвид актуалния начин на трайно ползване на масива за ползване от цифровата орто фото карта, като това се отнася и за имоти с начин на трайно ползване трайни насаждения, както и за пасища, мери и ливади, попадащи извън слой „Постоянно затревени площи”.


С уважение,
Кабинет на министър Десислава Танева
=========
 От: krisia  00:06  пeтък, 19 август 2016 г.
Много добре казано ,но за жалост глас в пустиня да се надяваме че депутатите измислели тази поправка в закона по време на лят. ваканция ще осъзнаят какво са сътворили и ще направят ПОПРАВКА в закона и да удължат срока за споразумението на ПМЛ. БОЖЕ ДАЙ ИМ УМ И СИЛА !!!
 От: Анонимен  10:45  четвъртък, 18 август 2016 г.
Към управляващите:

помислете върху негативите от последните промени по закона ЗСПЗЗ в чл.37в, ал.2, изр.шесто (обн. в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.), а именно: "в споразумението не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници, както и имоти с начин на трайно ползване пасища, мери, ливади и трайни насаждения."

Тази поправка е нарпавена без много да се мисли, какво става с частните имоти с начин на трайно ползване пасища, мери, ливади и трайни насаждения.
Ето и огромните негативите на тази поправка върху животновъдите:

1) Тази поправка променя цялостната кампания по образуване на масиви за ползване. Всички животновъди, няма да могат да имат правно основание върху пасища и ливади, като цели масиви, а парчета, тук-там! Тоест принуждавате пашуването и косенето да става върху разпръснати имоти, а не върху цели монолитни масиви, което ще затормози ужасно много работата на животновъдите, които и в момента едвам оцеляват. Само представете как ще косят шахматно разположени имоти по 1-2 декара или пък как ще накараш кравата да пасе точно по границата на имота от 1-2 дка.

2) Негативите от точка 1, ще засегнат най-вече малките и средните животновъди от Планинските и Полупланиските региони на България, които са уж "ПРИОРИТЕТ" на МЗХ.

3) Тази промяна лишавате животновъдите от част от земята, която могат законно да ползват (визирам белите петна при разпределение на ливадите и пасищата). А един от приоритетите на МЗХ е да увеличите площите за пасища и ливади на животновъдите, а с тази промяна става точно обратното. Да не говорим, че голяма част от парите от белите петна не се търсят от собствениците на имотите и остават в общините или държавата, така и самата държава я лишавате от приход.

4) Тази промяна ще отвори толкова много допълнителна работа и предпоставки за грешки на служителите на общинските служби по земеделие тази есен (при разпределенията) и на пролет при очертаването на субсидиите, които служители едвам се справят в момента, а сега при очертаването на имот по имот си представете каква каша ще настане.

5) Това ще засегне и много земеделци с договори по мярка 121 или мярка 4.1, марка 10 Агроекология или мярка 11 Биологично земеделие, понеже няма да могат да изпълнят ангажиментите и ще бъдат наказани за това.
Последни материали
Виж
Доставките трябва да бъдат извършени между 26 януари и 25 февруари
Турция обяви търгове за внос на нови 400 000 тона хлебна пшеница
При масирани проверки в магазинната мрежа в областния град
Откриха над 100 килограма риба за документи в търговски обект в Русе
В средата на февруари с бюджет от над 3 милиона лева
Отварят първи прием по мярка за популяризиране на родните вина в ЕС
Изключението се очертава в САЩ с 60 на сто обхванати от суша щати
Валежите в основни производителки на зърно влияят добре на посевите
Със сливането на производителите на Грана Падано и Пармиджано Реджано
В Италия се появи световен лидер в производството на сирена със защитен произход
Очертават се такси и при износа на царевица и слънчоглед от март
Русия не планира отказ от таксата върху износа на пшеница и след 30 юни
Свързани материали
Виж
Отчет за 2020 г.
В Югозападна България са прокарани близо 50 километра горски пътища
Решения на Министерския съвет
Приети са промени в списъка на общинските пътища
След неуспешни преговори с враждебно настроеното към тях правителство
В Гърция фермерите започват отново да блокират пътища
Предстоят наказания за виновните горски служители, отговорност ще се търси и от извършителя
Проверяват незаконно направени горски пътища край Кресна и Симитли
Министерски съвет отпусна пари за въвеждане тол системата
Решения на Министерския съвет
Одобрени са промени в списъците на общинските пътища
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам