Начало » Новини » Коментари
20.02.2023 г.

При агроекологията първо чертаете земите със стари ангажименти, след това – по новия план!

Информационна кампания 2023
При агроекологията първо чертаете земите със стари ангажименти, след това – по новия план!

sinor.bg

Всички производители, които имат стари ангажиметни по двете мерки за „Агроекология и климат” и „Биоземеделие” от ПРСР 2014-2020, са длъжни първо да очертаят досегашните си площи и едва тогава да правят друго заявяване, ако искат да кандидастват по двете нови мерки от Стратегическия план. Това заяви пред фермери от Югозападна България Михаил Карабельов, експерт в Министерството на земеделието.

В същото време на страницата на агроминистерството беше качена и методиката по мярка 10 „Агроекология и климат”, където подробно бяха посочени санкциите и процентът за намаление на плащанията, без да са завишени спрямо предходно установените, съобщиха от ведомството.

При поемане на ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., още със стартиране на мярката през 2015 г., земеделските стопани са запознати, че следва да спазват всички базови изисквания, минималните норми за торене и използване на продукти за растителна защита. Всички те са определени в наредбата за прилагане на мярката, която не е обект на изменение в проекта на методика и засяга само земеделски стопани, по отношение на които е установено от Държавен фонд „Земеделие“ и други компетентни органи неспазване на поети ангажименти.

Когато в направление „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС)“ се установи неспазване на изискването за поддържане на гъстота на животинските единици за цялата пасищна площ от 0,3 до 1 ЖЕ/ха, се прилагат следните проценти на орязване на плащането:

1. Ниска – установена гъстота под 0,3 ЖЕ/ха или в интервал от 1,01 до 1,5 ЖЕ/ха – нарушението е ниско, ако е приложено върху 10 на сто от декларираната площ по дейността;

2. Средна – установена гъстота в интервал от 1,51 до 2,5 ЖЕ/ха – когато нарушението е от 10,01% до 20 на сто от декларираната площ;

3. Висока – установена гъстота над 2,51 ЖЕ/ха – когато се установи нарушение над 20 на сто от декларираната площ по дейността.

Когато от фонд „Земеделие“ констатират неспазване на изискване по управление по чл. 43, ал. 3 от Наредба № 7 от 2015 г., се прилага процент на намаление за всички дейности от направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ , въз основа на следните степени:

1. Ниска – до 10 животни;

2. Средна – от 11 до 40 животни;

3. Висока – над 40 животни.

Когато Държавен фонд „Земеделие“ установи, че бенефициентът не води дневник на прилаганите земеделски дейности в земеделското стопанство, плащанията се намаляват с 10 на сто.

Ако не са спазени Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление, одобрени съгласно чл. 42 от Закон за подпомагане на земеделските производители в стопанството, за всички дейности от мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г., се прилага изчисления процент, съгласно действащата Методика за прилагане на Кръстосаното съответствие в България.

Когато инспекторите констатират неспазване на минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита в стопанството, се прилага процентно намаление в размер на 7 на сто на общата сума на плащанията за всяка дейност от направлението.

Когато земеделските стопани не използват минерални торове и продукти за растителна защита, плащанията се намаляват с 5 на сто.

Когато не разорават заявените постоянно затревените площи – орязването е 100%; когато не са изградени нови отводнителни системи, намалението е 5 на сто; когато земеделците не поддържат постоянно затревените площи чрез косене в периода от 15 юни до 15 юли за равнинни и хълмисти райони и между 30 юни до 15 август за планинските райони, субсидиятао се намалява с 10 на сто; когато земеделците не косят ръчно или с косачки за бавно косене, където е необходимо,тогава санкцията е 10 на сто; когато не е спазено изисквмането да се коси от центъра към периферията или от единия край на ливадата към другия с ниска скорост, плащането се намалява с 10 на сто; когато окосената трева не се изсушава и събира на купове или не се изнася от парцела, наказанието е с 5 на сто;

Земеделските стопани, които не поддържат постоянно затревените площи чрез паша  и не поддържат гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата от 0,3 до 1 ЖЕ/ха, санкцията е 5 на сто при ниска степен, 7 на сто при средна степен и 12 на сто - при висока степен.

Ако пък е констатирано разораване на постоянно затревените площи, земеделските стопани са длъжни да ги възстановят най-късно до последния ден за подаване на заявлението за плащане на следващата година съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.). В тези случаи Разораната площ се изключва от подпомагане за съответната година, като не се счита за над декларирана. През следващата година земеделският стопанин задължително подлежи на проверка на място от Техническия инспекторат при Държавен фонд „Земеделие“.

Максимална стойност за направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ – санкцията е 20%;

При направление „Контрол на почвената ерозия”, дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“ –а ако фермерите не представят план за избраните дейности за площите, за които кандидатстват за подпомагане, който е заверен от дипломиран агроном, санкцията е 100 на сто; ако в представения план са посочени номерата на заявените парцели по дейността и периода на извършване на агротехническите мероприятия, отново се орязва цялото плащане;

При неспазване на изискването за затревяване на междуредията на лозята и трайни насаждения - поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешно редово окопаване на насажденията от приложение № 10 към чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Наредба № 7 от 2015 година, санкциите са 15 на сто при ниска степен; 30 на сто - при средна степен и 70 на сто - при висока степен;

При дейността „Изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди и напречно на склона“:

Когато стопаните не представят план за избраните дейности за площите, за които кандидатстват за подпомагане, който е заверен от дипломиран агроном, глобата е 100%; когато в този план не са посочени номерата на заявените парцели по дейността и периода на извършване на агротехническите мероприятия – също 100 на сто;

Когато не са спазени изискванията за изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди, напречно на склона при дължина на браздите е 5 – 10 м., като се прекъсват през 5 м.; разполагат се перпендикулярно на наклона и шахматно по склона в редовете; браздите се прокопават три пъти годишно. Тогава орязването е 10 на сто при ниска степен на неизпълнение; с 20 на сто - при средна степен и с 50 на сто - при висока степен;

При дейността „Създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност, когато стопаните не представят план за избраните дейности за площите, за които кандидатстват за подпомагане, който е заверен от дипломиран агроном, отново 100% орязване. Същата е санкцията и когато в този план не са посочени номерата на заявените парцели по дейността и периода на извършване на агротехническите мероприятия, както и използваните медоносни растения. Следващото изискване е за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност - ширината на ивиците е от поне 4 м; прокарани са напречно на склона в зависимост от наклона на терена, почвения тип и други фактори; в зависимост от разстоянието между тях и ширината им те заемат 15 % от обработваемата площ на парцела. При ниска степен на неспазване, се орязват 10 на сто от дължимите субсидии, с 20 на сто се орязват при средна степен и с 50 на сто - при висока степен.

При дейност „Поясно редуване на окопни със слята повърхност култури, перпендикулярно на склона“, когато липсва представен план за избраните дейности за площите, за които кандидатстват за подпомагане, който е заверен от дипломиран агроном. И в него не са посочени номерата на заявените парцели по дейността и периодът на извършване на агротехническите мероприятия, тогава 100% се орязват субсидиите.

Когато не е спазено изискавенто за поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона - поясите, широки 30 - 100 м., с редуващи се окопни и слятопокривни култури, се разполагат перпендикулярно (напречно) на склона (по контура), тогава субсидиите се намаляват с 10 на сто при ниска степен, с 20 на сто - при средна степен на нарушение и с 50 на сто - при висока степен.

За съответните дейности от направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, когато не са спазени нормите на натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на парковете, и поддържат гъстота на ЖЕ/ха съгласно плана за управление на съответния парк, глобата е с 15 на сто от дължимата субсидия.

(Очаквайте интервенциите по агроекологичните направление от Стратегическия план)

При агроекологията първо чертаете земите със стари ангажименти, след това – по новия план!
8326
 

Последни материали
Виж
Благодарение на поддържаните ниски цени
Търсенето на украинска пшеница расте на международните пазари
Представена като част от санкциите на ЕС срещу държавата-агресор
Латвия наложи забрана върху вноса на селскостопанска продукция от Русия
Президентът Еманюел Макрон бе освиркан на входа
Френски фермери блокираха откриването на селскостопанско изложение
Иззети са 17 моторни триона и 7 законни ловни пушки
Задържаха 10 МПС и 34 каруци при проверки в горите през януари
Според проучване на местната служба за защита на потребителите
Нулевият ДДС запази цените на 72 на сто от храните в Кипър
Близо 6 хил. дка стават подходящи за трайни насаждения с промени в Закона за земята
Свързани материали
Виж
Уточнение
Промените в методиката за агроекология и биоземеделие засягат фермери, неосъдени за грешки
Статистика за срива в плащанията
Капанът с подпомагането по агроекология и климат щракна
Годишно компенсаторно плащане получават 2842 земеделски стопани
Преведоха над 37 милиона лева по мерките за агроекология и биоземеделие
И тук ставките са индексирани според стратегическия план
Доплатиха близо 9 милиона лева по мярката за агроекология и климат
Дългоочаквани нормативни промени
До 1 юни се обсъждат новите ставки за агроекологичните ангажименти и за биофермерите
ДФЗ стартира прием по мерки 10 и 11 от ПРСР (2014-2020 г.)
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини