Начало » Новини » Страната
31.08.2022 г.

Указания за стопаните за кандидастване за безвъзмездните 426 млн. лв.

Преодоляване на последиците от войната в Украйна
Указания за стопаните за кандидастване за безвъзмездните 426 млн. лв.

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн, за компенсиране на част от повишените разходи за производство.

Ето какви са изискванията към стопаните:

- Помощта се предоставя на земеделски стопани (животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн), които:

- са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

- са регистрирани по реда на Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и регистрирани през 2022 г. в Регистър на тютюнопроизводителите – при кандидатстване за тютюн;

- отговарят на определението за малки и средни предприятия съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;

- не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност;

- не са в производство по ликвидация.

- нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). В случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към Фонда, същите се прихващат от помощта.

- Помощта не се предоставя на предприятия, които не са изпълнили разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар.

- Специфични изисквания според направление за кандидатстване:

Едри и дребни преживни животни:

а) На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2022 за подпомагане на животни по която и да е от схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), отглеждащи едри и/или дребни преживни животни, в зависимост от вида, категорията и минималния брой животни по една от съответните схеми за подпомагане, както следва:

- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК);

- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – мляко);

- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни) (СМлК – пл);

- Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ);

- Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – месо);

- Схема за обвързано подпомагане за биволи (биволи);

- Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК);

- Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 – 49 животни) (ДПЖ – пл);

- Схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

б) Земеделските стопани по т. 4.3.1, б.“а“ се подпомагат за наличния брой животни в ИИС на БАБХ "Ветис" към 29 август 2022 г. за всички схеми за обвързано подпомагане и към 18 септември 2022 г. за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (ПНДЖ3), но не повече от броя на заявените животни от същия вид и категория за Кампания 2022;

в) Данните за броя на допустимите за подпомагане по схемата животни се определя въз основа на данните в ИСАК.

Коне:

а) На подпомагане подлежат земеделски стопани, отглеждащи коне под селекционен контрол през 2022 година;

б) Допустимият за подпомагане брой коне под селекционен контрол се определя на база заявените по схемата за държавна помощ, но не повече от наличните в ИИС на БАБХ "Ветис" по данни от ИАСРЖ, към 30 септември 2022 г. - края на стопанската 2021- 2022 г.

Пчелни семейства:

а) На подпомагане подлежат земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства през 2022 година;

б) Допустимият за подпомагане брой пчелни семейства се определя на база заявения брой по настоящата схема за държавна помощ, но не повече от броя пчелни семейства, вписани в регистъра на земеделските стопани, до края на срока по чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, който срок за 2022 г. е 10 юни.

Плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза, ориз и тютюн:

а) На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за кампания 2022, отглеждащи плодове и/или зеленчуци  (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винено грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши),  маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички.

б) Земеделските стопани по т. 4.3.4, б.“а“, отглеждащи плодове и/или зеленчуци  (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), се подпомагат за заявените площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022, но не повече от площите, вписани в регистъра на земеделските стопани към 30.09.2022 г. - края на стопанската 2021- 2022 г.

Схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022 са както следва:

Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група: ябълки, круши, праскови/нектарини, кайсии/зарзали, череши, вишни, ягоди и малини) (СП – основна);

Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП – други);

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) (СЗ – ДККП);

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) (СЗ – П);

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) (СЗ – КЛЧ);

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (СЗ – МЗДП);

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо);   

в) Земеделските стопани по т. 4.3.4, б.“а“, се подпомагат за площи с винено грозде, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, се подпомагат за заявените площи по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2022., но не повече от площите, вписани в регистъра на земеделските стопани до 30.09.2022 г. - края на стопанската 2021- 2022 г.

г) Тютюнопроизводители се подпомагат за засети площи с тютюн през 2022 г. Допустимите за подпомагане площи с тютюн се определят на база заявените площи по схемата за държавна помощ, но не повече от площите, вписани в Регистъра на тютюнопроизвадителите за 2022 г.

д) Данните за допустимите за подпомагане площи по настоящата схема се определят въз основа на данните в ИСАК и/или посочените специфични условия в т. 4.3.4. За кандидатите, заявили площи с ягоди оранжерийно производство и/или малини оранжерийно производство, допустимостта ще се определя след извършване на проверка на място, съгласно т.3.4. на Раздел II от настоящите указания.

Дата на въвеждане на схемата и продължителност на прилагане

Помощта се прилага след постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.

Помощта се прилага от датата на решението на Европейската комисия – 17.08.2022 г. до 31.12.2022 г.

Максимален интензитет на помощта:  до 62 000 евро (121 261 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти.

Бюджетът по помощта е разпределен в следните направления:

Едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства – 204 000 000 лв.;

Плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди полски, малини полски, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн – 222 000 000 лв.

Бюджетът на помощта се утвърждава с решение на УС на ДФ „Земеделие“.

Приемливи разходи

- За определяне размера на помощта, са взети предвид част от разходите, свързани с производство на първична селскостопанска продукция. Помощта се изчислява на база определени ставки по направление и видове животни/култури.

Помощта покрива част от общото увеличение на производствените разходи.

Размер на помощта за едно животно ЕПЖ, ДПЖ:

- млечни крави под селекционен контрол – 468 лв.

- млечни крави – 371 лв.

- млечни крави в планински райони – 371 лв.

- месодайни крави и/или юници – 323 лв.

- месодайни крави под селекционен контрол – 396 лв.

- биволи – 420 лв.;

- овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 66 лв.

- овце майки и/или кози майки в планински райони – 50 лв.

- овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 50 лв.

Размер на помощта за едно животно под селекционен контрол: коне - 100 лв.

Размер на помощта за едно пчелно семейство: пчелно семейство – 20 лв.

Размер на помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати, марули, бамя, тиквички и тютюн:

- ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 2 779 лв./ха;

- сливи и десертно грозде – 2 779 лв./ха;

- домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан  – 2 880 лв./ха;

- пипер полски – 3 673 лв./ха;

- домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

- за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 68 060 лв./ха;

- за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 538 лв./ха ;

- ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 19 330 лв./ха

- картофи, лук, чесън – 2 781 лв./ха;

- моркови, зеле, дини и пъпеши – 2 511 лв./ха;

- винено грозде – 449 лв./ха;

- маслодайна роза – 1 557 лв./ха;

- ориз  – 449 лв./ха;

- черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 449 лв./ха;

- салати и марули – 1 630 лв./ха;

- бамя – 2 242 лв./ха;

- тиквички – 1 758 лв./ха;

- тютюн  - 1 118 – лв./ха.

След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори, се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.

Указанията за прилагане на помощта, условията за кандидатстване и сроковете за изплащане се утвърждават с решение на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”.

1. Ред за кандидатстване.

1.1. Лицата по т.4 от Раздел I на настоящите указания подават заявление за подпомагане в Общински служби земеделие (ОСЗ) към ОД“Земеделие“ на МЗм по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

1.2. Служителите от ОСЗ оказват помощ на кандидатите по т. 1.1. от настоящия Раздел, при подаване на заявленията за подпомагане. Заявлението за подпомагане се разпечатва от ИСАК в два екземпляра и се подписва от кандидата/упълномощеното лице. Всяко заявление получава номер, който се генерира автоматично. Датата на разпечатване и подписване на заявлението се счита за дата на подаване на заявлението за подпомагане в ДФЗ.

1.3. Един екземпляр от заявлението се предоставя на кандидата или на упълномощеното от него лице. Вторият екземпляр се предоставя на ДФЗ, като ОСЗ са длъжни да предоставят заявленията за подпомагане и придружаващите ги документи на отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" (ОПСМП) при ОД на ДФЗ в областта, в която се намира общинската служба. Предаването се извършва периодично с приемно-предавателен протокол.

1.4. Служител на ОПСМП проверява предоставените документи за окомплектованост и легитимност. Когато при проверката се констатират непълноти или несъответствия, служител на ОПСМП уведомява кандидата на посочения от него в заявлението телефон. Кандидатът следва в рамките крайния срок по т. 4.2. от настоящия Раздел да се яви в ОПСМП и да отстрани откритите непълноти или несъответствия. В случай че кандидатът за подпомагане не се яви в указания срок в ОПСМП за отстраняване на непълнотите или несъответствията, се счита, че няма подадено валидно заявление за подпомагане и неговото администриране се прекратява.

1.5. След обобщаване на приетите заявления, ДФ „Земеделие” определя размера на помощта на всеки бенефициер при спазване условието по т. 8.6. от Раздел I на настоящите указания.

1.6. ДФЗ взема решение за одобрение на заявлението или прави отказ.

1.7. ДФЗ предоставя информация на НАП за предстоящите плащания на земеделските стопани, бенефициери по схемата за подпомагане.

1.8. Помощта се изплаща по посочената IBAN сметка на земеделския стопанин.

1.9. ДФЗ изпраща Уведомително писмо на земеделския стопанин за изплатения размер на помощта или направения отказ.

2. Документи за предоставяне на помощта

2.1. Кандидатите прилагат следните документи:

а) заявление, генерирано от системата, в което се декларира:

ЕИК (за ЕТ и ЮЛ);

IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;

броят на животните/пчелните семейства/размерът на площта, за която се кандидатства;

наличие/липса на друго публично финансиране за същите приемливи  разходи;

че не е предприятие, на което са наложени санкции, приети от ЕС, включително, но не само:

- не е физическо или юридическо лице, сдружение или орган, изрично посочени в правните актове за налагане на тези санкции;

- не е предприятие, притежавано или контролирано от физически или юридически лица, сдружения или органи, срещу които са наложени санкции от страна на ЕС; или

- не е предприятие, осъществяващо дейност в отрасли, подложени на санкции, приети от ЕС, доколкото помощта би подкопала целите на съответните санкции

- че няма неизпълнени разпореждания за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта да се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;

б) решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по схемата (не се отнася за ЕТ).

в) производителите на оранжерийна продукция в отопляеми оранжерии следва да представят някой от следните документи: одобрен инвестиционен проект в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията за оранжериите по чл. 5, ал. 4, т. 3, или договор за доставка на топлоенергия с доставчик, който произвежда и продава топлоенергия, или разрешително за водовземане от минерална вода с цел отопление, или договор за доставка на природен газ (метан), или счетоводен документ за придобито отоплително съоръжение (котел).

2.2. Документи, издадени служебно в резултат на извършени проверки от отдели ПСМП, ОД на ДФ „Земеделие“.

а) разпечатка от проверка за открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност.

б) разпечатка от проверка за производство по ликвидация.

в) извлечение от регистър „Лоши вземания“ в ИСАК, удостоверяващо дали бенефициера има изискуеми задължения към Фонда.

г)  разпечатка от Лозарския регистър предоставен от ИАЛВ (при кандидатстване за винено грозде);

д) разпечатка от Регистъра на БАБХ за фитосанитарен контрол за 2022 г. (при кандидатстване за картофи).

Контрол и отговорности.

3.1. ДФЗ извършва контрол за съответствие с условията за допустимост на бенефициерите съгласно т. 4 от Раздел I на настоящите указания и окомплектованост на документите по т. 2 от настоящия Раздел.

3.2. ДФЗ контролира общата стойност на помощта по настоящата схема за държавна помощ да не надхвърля левовата равностойност на 62 000 евро (121 261 лв.) на бенефициер.

3.3. ДФ „Земеделие” може по всяко време да изисква информация и документи от земеделските стопани във връзка с доказването на правомерното предоставяне на помощта.

3.4. ДФ „Земеделие” извършва проверка на място на земеделските стопани, кандидатствали за подпомагане с площи с ягоди оранжерии и/или малини оранжерии.

3.5. При деклариране на неверни данни и представяне на неистински документи, вземането на Фонда става изискуемо и земеделският стопанин възстановява получените средства, заедно със законната лихва от датата на получаването им.

3.6. Предоставените финансови средства по настоящата държавна помощ, имат характер на  публично вземане. Принудително събиране на тези средства се осъществява от ДФ „Земеделие“ по реда на ЗПЗП, АПК и ДОПК.                     

Срокове на помощта

4.1. Срок за подаване на заявленията – от 01 до 23 септември 2022 г.

4.2. Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 1.4. на Раздел II от настоящите указания: до 30 септември 2022 г.

4.3. Срок за изплащане на помощта: до 21 октомври 2022 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

1. Помощта, съгласно тази схема, е вид държавна помощ, предоставена при спазване условията на правото на Европейския съюз.

2. Помощта е част от мерките за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държавата вследствие на руската агресия срещу Украйна и наложените в тази връзка санкции и предприетите ответни мерки, и има за цел да бъде преодолян недостигът на ликвидност, пред който са изправени предприятията, и да се гарантира, че затрудненията, причинени от настоящата кризисна ситуация, не намаляват тяхната жизнеспособност, особено тази на МСП.

3. Помощ за предприятия, извършващи дейност в първичното производство на селскостопански продукти не трябва да се фиксира на основата на цената или количеството продукти, пуснати на пазара.

4. Когато предприятие извършва дейност в няколко сектора, за които се прилагат различни максимални размери в съответствие с точка 41, буква а) и точка 42, буква а) от Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна, съответната държава членка гарантира чрез подходящи средства, като например осчетоводяване по отделни сметки, че за всяка от тези дейности се спазва съответният таван. Всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси.

5. Помощта не е обвързана с условие за преместването на производствена или друга дейност на бенефициера от друга държава в рамките на ЕИП към територията на България.

6. Помощ не се предоставя на предприятия, на които са наложени санкции, приети от ЕС, включително, но не само:

- Физически или юридически лица, сдружения или органи, изрично посочени в правните актове за налагане на тези санкции;

- предприятия, притежавани или контролирани от физически или юридически лица, сдружения или органи, срещу които са наложени санкции от страна на ЕС; или

- предприятия, осъществяващи дейност в отрасли, подложени на санкции, приети от ЕС, доколкото помощта би подкопала целите на съответните санкции.

7. Временните мерки за помощ, могат да се кумулират помежду си в съответствие с разпоредбите на специфичните раздели на настоящото съобщение. Временните мерки за помощ, обхванати от Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна, могат да се кумулират с помощи в съответствие с регламентите за минимална помощ de minimis или с помощи в съответствие с регламентите за групово освобождаване, или с помощи, предоставени съгласно Временната рамка за COVID-19, при условие че се спазват разпоредбите и правилата за кумулиране от съответните регламенти и Временната рамка за COVID-19.

През 2022 г. България нотифицира схема за държавна помощ SA.102392(2022/N) при спазване на правилата на Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (Временна рамка COVID-19). С тази помощ беше компенсирано част от увеличението на разходите за производство на земеделските стопани през четвъртото тримесечие на 2021 г. В тази връзка през 2022 г. няма помощи по Временна рамка COVID-19, с които да се натрупва помощта по настоящата мярка, както и с други държавни и минимални помощи.8. Земеделски стопани, които са предприятия – обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар нямат право на помощта.

Указания за стопаните за кандидастване за безвъзмездните 426 млн. лв.
80109

Последни материали
Виж
Стопаните получиха 22 млн. лева по механизма за финансова дисциплина за Кампания 2022
Цените на жилищата са се увеличили с 4.3% през второ тримесечие на годината
Международен конгрес по земеделие AGRIBALKAN 2023
Ставката е увеличена до 79,51 лева на хектар
Платиха 3 дни предсрочно над 65 милиона лева по извънредната помощ за слънчогледа
От земеделските производители зависи качеството на подадените данни
Новият лозарски регистър ще помага за управлението на интервенциите в сектора
Ще се инвестира в рибарски пристанища и кейове, покрити лодкостоянки и рибни борси
Пренасрочват средства в старата морска програма към компенсаторни мерки и изпълними проекти
Свързани материали
Виж
Стопаните получиха 22 млн. лева по механизма за финансова дисциплина за Кампания 2022
ДФЗ увеличи от 213 млн. лв. на 426 млн. лв. бюджета на държавната помощ за войната
Извършени са претърсвания и в областна служба по земеделие
Европейската прокуратура организира три ареста включително и на служител от Държавен фонд „Земеделие“
Земеделските стопани, пострадали от природни бедствия и подали заявления до 26 септември, ще получат подпомагане до 3 работни дни
Проект за изменение на Наредба № 3 от 2023 година
Изменения по прилагане на интервенциите под формата на директни плащания
Първият прием за лозарите по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ e от 16 октомври до 15 ноември
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL
RSS новини

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам