Начало » Новини » Страната
24.06.2022 г.

Проект на Наредба за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани пострадали от войната между Русия и Украйна

Ново!
Проект на Наредба за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани пострадали от войната между Русия и Украйна

На 24 март 2022 г. влезе в сила Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 на Комисията от 23 март 2022 година за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор (OB L 96, 24.3.2022 г.). С Регламента се дава право на държавите членки да предоставят извънредна финансова помощ на земеделските стопани, засегнати от икономическата криза, резултат от конфликта между Русия и Украйна.

Петър Петров: При подобна криза малките ферми се нуждаят от помощ за фуражи и горива

Подготвената наредба от Министерство на земеделието цели уреждане на реда и правилата, по които да се предостави извънредна финансова помощ за най-засегнатите селскостопански сектори и по този начин да се постигне баланс на вътрешния пазар и подкрепа за националната продоволствена сигурност. Наредбата определя размера на бюджета, който ще бъде разпределен между земеделските стопани, условията на които заявителите следва да отговарят, сроковете за извършване на плащанията и ангажиментите на администрацията в този процес.

Наредбата касае секторите на „Свиневъдството“ и „Птицевъдството“, производството на оранжерийни зеленчуци и производството на винено грозде. Според министерството тези сектори са идентифицирани като силно уязвими, тъй като при тях делът на разходите за торове и препарати, енергия и горива, както и фуражи заемат най-голям относителен дял в общите разходи за производство, а ръстът в цените и търсенето на готовата продукция не би могла да компенсира високите разходи.

Наредбата предвижда:

Бюджетът за подпомагане на земеделските стопани по секторите, посочени в чл. 2, е:

1.25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;

2.25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;

3.6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;

4.6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които:

а) 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии и

б) 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оранжерии.

Земеделските стопани получават финансова помощ съгласно бюджетите както следва:

1. в секторите „Свиневъдство и „Птицевъдство“ за брой животни, преизчислени на животинска единица (ЖЕ) по категориите, за които е получено подпомагане през 2021 г. от схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” и схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“;

2. в лозаро-винарския сектор за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с винено грозде, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);

3. при оранжерийно производство на зеленчуци за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с оранжерийна култура, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

В срок от 5 работни дни от получаване на  уведомлението по чл. 12 със заповед на министъра на земеделието се определят ставките на помощта за ЖЕ от съответната категория животни и за хектар с винено грозде и оранжерийни култури (зеленчуци). Определените със заповедта ставки за хектари с оранжерийни култури (зеленчуци) са различни за отопляеми и неотопляеми оранжерии.

За секторите „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“ се определят ставки за ЖЕ, които следват съотношението по категории животни, определено за схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” и схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ за 2021 г.

Изисквания към кандидатите:

Допустими за подпомагане са земеделските стопани от сектор „Свиневъдство“, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 31 от 2015 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.) и отговарят на следните условия:

1.за 2021 г. са получили подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине”;

2.към датата на кандидатстване притежават удостоверение за регистрация, издадено по реда чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3.стопанисват животновъден обект в нитратно уязвима зона, определена със заповед на министъра на околната среда и водите или

4.прилагат балансирани и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хранене с отделни рецепти за всяка категория свине, допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.

Допустими за подпомагане са земеделските стопани от сектор „Птицевъдство“, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и отговарят на следните условия:

1.за 2021 г. са получили подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”;

2.към датата на кандидатстване притежават удостоверение за регистрация, издадено по реда чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3.стопанисват животновъден обект в нитратно уязвима зона, определена със заповед на министъра на околната среда и водите или

4.прилагат балансирани и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хранене с отделни рецепти за всяка категория птици, допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.

Допустими за подпомагане са земеделските стопани от лозаро-винарския сектор, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отговарят на следните условия:

1.са регистрирани в Лозарския регистър по реда чл. 27, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки;

2.са подали редовна декларация за реколта от грозде за 2021 г. в Изпълнителната агенция по лозата и виното;

3.площите им с винени лозя, изразени в хектари, са били допустими за подпомагане за кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

Допустими за подпомагане са земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, които отглеждат зеленчуци в оранжерии и отговарят на следните условия:

1.площите им с оранжерийна култура, изразени в хектари, са били допустими за подпомагане за кампания 2021 г. по схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци;

2.площите им с оранжерийна култура, изразени в хектари, са били допустими за подпомагане за кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);

3.разполагат с активна инсталация за отопление.

(5) Изискването по ал. 4, т. 3 се отнася за земеделските стопани с оранжерийно производство на зеленчуци в отопляеми оранжерии.

Земеделските стопани от сектор „Свиневъдство“ и сектор „Птицевъдство“, които са допустими за подпомагане по реда на настоящата наредба, получават извънредна финансова помощ за броя животни, преизчислени на ЖЕ, за които е получено подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” и схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ през 2021 г.

Земеделските стопани от лозаро-винарския сектор и с оранжерийно производство на зеленчуци, които са допустими за подпомагане по реда на настоящата наредба, получават извънредна финансова помощ за броя хектари с винено грозде/оранжерийни култури (зеленчуци), които са били установени като допустими по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) през 2021 г.

Не са допустими за подпомагане кандидати, които:

1. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, 159а – 159г, 172, 192а, 194 – 217, 219 – 252, 253 – 260, 301 – 307, 321, 321а и 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. имат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

4. са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;

5. са в производство по ликвидация;

6. имат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

(2) Отсъствието на обстоятелства по ал. 1 се декларира от кандидата в заявлението по чл. 9, ал. 2.

Проект на Наредба за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани пострадали от войната между Русия и Украйна
17882

Последни материали
Виж
Иновативно
Калифорнийски фермер с пилотна програма за беритба на плодове с дронове
Център за оценка на риска
Нов стрес за птицевъдството – до 2027 г. се минава изцяло към безклетъчно отглеждане на кокошки!
Служебен кабинет
Гечев ще назначи студент в екипа си – дано е с фермерско потекло!
Природни стихии
След пожара край Елшица държавните гори ще бъдат възстановени
Гечев: „Стратегическият план е приоритет, планираме да е готов през октомври”
Агроминистърът има екшън план по проблема с вноса на зърно от Украйна
Свързани материали
Виж
До 17 август се удължава приемът по помощта за земеделските стопани заради войната в Украйна
За да могат всички кандидати да получат подпомагане
Вдигат бюджета по схемата за инвестиции в растениевъдството с над 3 милиона лева
За да се даде възможност на засаждащите късни култури да се включат в схемата
ДФЗ удължи до 31 август приема за застраховане на селскостопанска продукция
Нормативни промени
Оранжериите, отоплявани с минерална вода, също ще получат обезщетения за кризата
От министерството отчитат устойчивост в засадените площи през последните години
Малините са сред малкото родни плодове с положителен външнотърговски баланс
Консултативни съвети
Удвоената помощ от 62 хил. евро за стопанство ще чака одобрение от Еврокомисията
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам