Начало » Новини » Коментари
02.04.2021 г.

На 12 април очаквайте насоките по подмярка 4,1 с бюджет от 422,2 млн. лева

Предстоящо
На 12 април очаквайте насоките по подмярка 4,1 с бюджет от 422,2 млн. лева

sinor

Дали на 5 април ще приключат преговорите между администрация и браншови организации за начина, по който ще се кандидатства по подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 г., ще научим веднага след изборите. Това, което фермерите очакват, е окончателно одобрените насоки за кандидатстване да бъдат публикувани на 12 април, така че самият прием да започне на 19 април, както е предвидено на последните заседания на Комитета по наблюдение на ПРСР.

Със сигурност се знае, че този прием ще бъде с бюджет от 422 218 104, 00 лева, от които средствата от европейските фондове са 372 326 030,32 лева, а националното  съфинансиране - 49 892 073,68 лева. Заложеният бюджет от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) плюс националното подпомагане е в размер на 291 727 128,00 лева. И за първи път тази година страната ни ще ползва и субсидиране по линия на новия Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, така нареченият „Некст генерейшън” (European Union Recovery Instrument – EURI), където прогнозният бюджет е в размер на 130 490 976,00 лева, като национално съфинансиране тук не се прилага.

Бюджетът на "Некст генерейшън" NextGeneration

На едно от последните заседания на мониторинговия комитет на ПРСР администрацията даде следните предложения за използване на средствата по подмярка 4.1. Първото от тях е за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 милион евро финансовата помощ да бъде в размер до 50%, като допълнително ще бъдат предоставени до 25% надбавка над този основен процент за разходи и дейности, които изпълняват целите на Европейския инструмент за възстановяване по линия на „Некст Дженерейшън“. Припомняме, че бюджетът по тази мярка, който за България е 130 млн. лв., трябва да се предостави за проекти в околната среда, за цифровизация и иновации.

За инвестиции представени от кандидати, групи и организации на производители се предлага увеличение на интензитета  до 10% .

Второто изискване при кандидатстването по подмярка 4.1 е за проекти с размер на заявените разходи от 1 милион евро до 1 милион и 500 хиляди евро. Там предложението е финансовата помощ да е в размер до 35 %, като отново се дава до 25 % надбавка за дейности и разходи по линия на Европейския инструмент за възстановяване.

Въвежда се ограничение във връзка с разходите за земеделска техника. Предложението е размерът на разходите за земеделска техника в рамките на едно проектно предложение да не надхвърля 250 хиляди евро, като тези разходи не могат да надхвърлят 50 на сто от допустимите разходи по едно проектно предложение и също така не се считат за инвестиции, които допринасят за изпълнение на целите на инструмента за възстановяване.

Прогнозният бюджет за 2021 г. и 2022 г.

Променя се и максималният размер, като е въведено изключение и допълнение. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периодите за прием, проведени след 1 януари 2021 г., да бъде в рамките на 1 милион и половина евро.

Министерството на земеделието предлага още да се въведе изискване към кандидатите, така че те да имат 36 месеца история преди подаване на проектното предложение. Предложението за това изискване се прави с цел осигуряване на устойчивост и дълготрайност на реализираните инвестиции чрез двете подмерки. Тук обаче някои земеделци предлагат в тези три години да не се включва 2020 г., тъй като финансовите резултати на огромна част от българските фермери са били изключително ниски, което предполага, че оборотите им ще паднат под минималните изисквания, което предполага и отпадането на техните проекти. И вместо бюджетите от 2018, 2019 и 2020 г. да се вмезат тези от 2017, 2018 и 2019 г. На 5 април ще стане ясно каква част от предложенията на бранша ще бъдат приети.

Ще припомним и приоритетните оси в подпомаганите проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, поставени в рамките на настоящата процедура. По приоритет 2 „Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите“ трябва да бъде изпълнено следното.

-        Област с поставен акцент 2А „Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство“

-        Област с поставен акцент 2Б „Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията“

Приоритет 4 „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“ и по-конкретно:

-        Област с поставен акцент 4А „Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти“

-        Област с поставен акцент 4Б „Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите“

-        Област с поставен акцент 4В „Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им“

Приоритет 5 „Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство“ и по-конкретно:

-        Област с поставен акцент 5А „Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“

-        Област с поставен акцент 5Б „Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост“

Целите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са да се повиши конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

б) насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.;

в) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;

г) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

е) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

ж) осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

В резултат на осигурената подкрепа по процедурата се очаква да се реализират проекти, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства, включително да се осигурят възможности за създаване на заетост, да се създадат по-добри условия за труд в стопанствата, да се насърчи биологичното производство на продукти и внедряване на иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации, получени в резултат от развитието на земеделската дейност, както и да се стимулира сдружаването сред земеделските стопанства в страната.

Съгласно Регламент (ЕС) 2020/2220 от 23 декември 2020 г., предвид безпрецедентните предизвикателства, пред които са изправени селскостопанският сектор и селските райони в Съюза поради кризата с COVID-19, допълнителните средства, предоставени от ЕИВ, следва да се използват за финансиране на мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013, които проправят пътя към издръжливо, устойчиво и цифрово икономическо възстановяване в съответствие с целите на ангажиментите на Съюза в областта на околната среда и климата и с новите амбиции, изложени в Европейския зелен пакт.

Очаквайте още подпобности от дискусиите по насоките за кандидатстване по подмерките 4.1 и 4.2 от ПРСР.

На 12 април очаквайте насоките по подмярка 4,1 с бюджет от 422,2 млн. лева
7887

Последни материали
Виж
От ИАРА призовават за съдействие по опазване рибното богатство във водоема
Извадиха поредните 3 километра бракониерски мрежи от бургаски язовир
Маната застрашава слънчогледовите посеви в страната
През следващия селскостопански сезон
Американски експерти прогнозират рекордна световна реколта от соя
Производители в САЩ поискаха антидъмпингово разследване за вноса
Украйна рискува да загуби американския си пазар на мед
След влошаването на посевите в продължение на 4 седмици заради студовете
Валежите стабилизираха състоянието на пшеницата и ечемика във Франция
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 11-14 май 2021 година
Продавачите на хлебна пшеница на борсата продължават да свалят цените
Свързани материали
Виж
Как ще изглеждат бъдещите договори
За какви грешки субсидията ще се реже при инвестиции по подмярка 4,1 от новия прием
Важно за приема през април
В насоките ще бъдат вписани точките, които ще носят „умните системи” по подмярка 4.1
Новите правила за 2021 г.
По подмерките 4.1 и 4.2 ще участват фирми с над 3-годишна история, като съфинансирането се вдига от 35 до 85 процента
Със заповед са определени критериите за допустимост на корабите
Приемат заявления за квотата за улов на калкан до 10 февруари
Как ще се оценяват инвестиционните проекти през 2021 г.
Цели 15 точки ще се дават за инвестиционните проекти в напояване и иновации
Важно за кандидатите за плащания по мярка 13 от ПРСР 2014-2020
Промениха наредбата за критериите и териториалния обхват на необлагодетелстваните райони
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам