Начало » Важно за фермера » Пчеларство
06.01.2021 г.

Пчеларската програма отпуска 54 лева за покупка на нов кошери

Втора част за прилагането на Националната програма по пчеларство
Пчеларската програма отпуска 54 лева за покупка на нов кошери

sinor

В първия текст, посветен на тригодишната Национална програма по пчеларство, Синор.бг запозна читателите с половината от мерките, за които може да кандидатствате през 2021 г. Самата програма стартира през 2020 година и ще продължи до 2022 г., като особеното при нея е, че кандидатстването започва в края на предходната година. През ноември 2020 г. например беше отворен първият прием за 2021 г., като тогава се приемаха проекти по трите мерки Б, Г и Д, а също и проекти на пчеларски сдружения и организации, които можеха да кандидатстват по мерките А, Б, Г и Е.

Канидидатите по всички мерки на НПП трябва да знаят, че договорите с ДФ „Земеделие” трябва да се сключва не по-късно от два месеца от края на периода на прием на заявления за подпомагане. Искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ може да бъде подавано не по-късно от 30 юни.

Ползвателят на помощта следва да извърши одобрените разходи в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която се кандидатства за подпомагане. Заявления за плащане ще се подават най-късно до 15 август. Финансовата помощ се изплаща в срок от 45 дни от подаване на заявлението  за плащане. Краен срок за всички плащания – 15 октомври.

Мерките за подпомагане, включени в първата част за НПП

Във втората част Синор.бг представя останалата част от мерките, разписани в Националната програма по пчеларство.

Мярка Г, дейност 1 „Физико-химичен анализ ФХА на пчелен мед” е предназначена да подпомага пчеларите при извършването на така важнита изследвания на готовата продукция. Тези изследванията следва да се извършат в акредитирани лаборатории от Изпълнителната агенция Българска служба за акредитация, като всеки от изследваните показатели е включен в обхвата на акредитацията.

Анализите са шест, като първите три са задължителни - ХМФ, диастазна активност – количествено и редуциращи захари и захароза и водно съдържание. Другите проби, които се покриват с тази помощ, са за полени, неразтворими във вода примеси, електропроводимост и своодна киселинност.  

Финансовата помощ за всеки изследван показател  е посочен в приложение 5 от наредбата и е в размер от 6,40 до 28 лева.

Допустимите кандидати по мярка Г са регистрираните пчелари, които са под ветеринарномедицински контрол. Ако пчеларите с група или организация, могат да кандидатстват само регистрираните по Наредба 3 стопани.

Изисквания по мярка Д, дейност 1 „Покупка на кошери”. По тази мярка са допустими регистрирани земеделски стопани с най-малко 20 и не повече от 250 пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол, които не са получили финансиране по ПРСР за същия актив и не извършват дейности, свързани с производство и/или търговиия на кошери и части от тях.

Финансовата помощ за един новозакупен кошер е в размер до 54 лева.

Средствата се отпускат за купуване на нови кошери – брой, равен на отглежданите пчелни семейства, но не повече от 50 от следните модели:

Дървен материал: Лангстрот - Рут (3 корпуса, дъно, капак); Лангстрот - Рут (2 корпуса, дъно, капак); Дадан Блат (плодник, 2 магазина/корпуса, дъно, капак); Дадан Блат (плодник, 1 магазина/корпуса, дъно, капак); Фарар (4 корпуса, дъно, капак). Изискванията за дебелина на стените (минимум 25 мм) и вътрешни размери на частите , посочени в приложение 6 на наредбата, се отнасят за кошерите, изработени от дървен материал.

Полистирен: Лангстрот – Рут; Дадан Блат; Фарар.

Важно е да се отбележи, че в окомплектовката не се включват рамки и покривни табли.

От министерството уточняват, че не е допустимо получаване на финансиране за повече от 150 кошера, вкл. (през предходните години на НПП - от 2017 г. и следващите години на прилагане на програмата и тези, заявени за подпомагане в текущата година на кандидатстване). Към датата на подаване на заявление за плащане новозакупените кошери трябва да са заселени с пчелни семейства и да са маркирани в съответсвие с Наредба 10/2015 г.

Изисквания по мярка Д, дейност 2 „Закупуване на отводки”

При покупка на отводки помощта се дава за брой, равен на отглежданите пчелни семейства, но не повече от 50. Отводките следва да са произведени от лицензиран по Наредба № 47/2003 г. производител. Не е допустимо получаване на финансиране за повече от 150 бр. отводки, вкл. (през предходните години на НПП - от 2017 г. и следващите години на прилагане на програмата и тези, заявени за подпомагане в текущата година на кандидатстване).

Финансовата помощ за една новозакупена пчелна майка е в размер до 15 лева. Към датата на подаване на заявление за плащане новозакупените пчелни майки трябва да са настанени в кошери, маркирани в съответсвие с Наредба 10/2015 г.

Допустими са регистрирани пчелари с най-малко 20 пчелни семейства, които  не са регистрирани като производител на пакети /голи роеве/ и отводки съгласно Наредба № 47/11.11.2003г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър. Не е допустимо обаче финансиране за повече от 150 отводки, вкл. (през предходните години на НПП - от 2017 г. и следващите години на прилагане на програмата и тези, заявени за подпомагане в текущата година на кандидатстване).

Не се дава финансиране и за новозакупени отводки, в случай че същите са присъединени към съществуващи в стопанството ми пчелни семейства. Регистрираните по Наредба 47/2003г. производители на отводки могат да кандидатстват само за закупуване на пчелни майки за подмяна на основните семейства.

Не е допустимо финансиран за новозакупени пчелни майки, в случай че същите са придадени към новозакупени отводки, финансирани по НПП в същата пчеларска година.

При мярка Д, дейност 3 „Закупуване на пчeлни майки” финансовата помощ за една новозакупена пчелна майка е в размер до 15 лева. Регистрирани земеделски стопани с пчелни семейства, които  не са регистрирани като производител на племенни пчелни мйки съгласно Наредба № 47/11.11.2003г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър.

Финансирането се дава за покупка на пчелни майки, произведени от лицензиран по Наредба № 47/2003 г. производител:

 -  при налични до 50 пчелни семейства – 1,5 пъти броя на наличните пчелни семейства към датата на кандидатстване;

 - от 51 до 250 пчелни семейства – до бр. на наличните;

 - над 250 пчелни семейства – в размер на ½ от наличните.

От министерството предупреждават, че регистрираните по Наредба 47/2003г. производители на отводки могат да кандидатстват само за закупуване на пчелни майки за подмяна на основните семейства. Не е допустимо финансиран за новозакупени пчелни майки, в случай че същите са придадени към новозакупени отводки, финансирани по НПП в същата пчеларска година.

Към датата на подаване на заявление за плащане новозакупените пчелни майки трябва да са настанени в кошери, маркирани в съответсвие с Наредба 10/2015 г.

От 2020 година в НПП има нови мерки, които стимулират създаването на сдружения, групи и организации на производители на пчелен мед.

По мярка А – Техническа помощ средстнва се отпускат за дейност 2 – Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства и дейност 3 – Популяризиране на българските пчелни продукти чрез организиране на базари, в които участват местни пчелари.

По мярка Б – Борба с/у вароатозата се подпомага дейност 3 – Изследване на пчелните семейства за наличие на нозематоза и нейното разпространение на територията на страната.

По мярка Е - Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти

Изключително важно е и подпомагането по тема 3 – Изследване на остатъците от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие.

Заявление за подпомагане по мерките, насочени към сдружения/групи и организации се подават в централната сграда на фонд „Земеделие”, отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“. Заявлението се подава от законния представител или от упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Заявленията и приложените към тях заверени „Вярно с оригинала” копия на изискуеми документи се подписват от законния представител и се подават от него или от упълномощеното лице, след като се покаже и изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването законният представител или упълномощеното лице са длъжни да представят и оригиналите на всички изискуеми документи за сравнение с представените копия.

Ето и изискванията по мярка А, дейност 2 „Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства”. Признатите групи и организации на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации, пчеларски сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза задължително трябва да се имали минимум 1 година дейност преди датата на кандидатстване.

Не са допустими кандидати, които са финансирани за обучение по проект с едно и също съдържание с плана за обучение по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР за периода 2014-2020г. Финансирането се предоставя само за една лектория, която включва минимум три теоретични занятия с продължителност по 4 часа и максимум две теми в едно теоретично занятие и едно практическо занятие с продължителност 4 часа. Минималният брой участници в едно занятие е 10 пчелари, собственици на активни животновъдни обекти – пчелини, регистрирани по чл.137 от ЗВД.

Финансовата помощ е до размера на одобрените разходи и не надвишава 3 хиляди лева за една финансова година. С парите се покриват разходите за наем на зала и аудио-визуално обрудване за провеждане на лектория, обучителни материали, доходи по извънтрудови правоотношения на лекторите; командировки, съгласно Наредба за командировките в страната на лекторите; наем на транспортно средство за посещение на пчелин за практическо занятие и храна за участниците (за обучения, които са с продължителност над 6 часа в рамките на 1 ден.

Обучителните материали задължително трябва да са с емблемата на Европейския съюз и следния текст на български език „ФИНАНСИРАНО С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

При мярка А, дейност 3 „Популяризиране на българските пчелни продукти чрез организиране на базари” финансовата помощ е до размера на одобрените разходи и не надвишава 10 000 лева за една година (средно 1000 лева за един проведен базар). Допустими за подпомагане са признати групи и организации на производители на мед и пчерлни продукти и техните асоциации, пчеларски сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, осъществяващи дейност минимум 1 година преди датата на кандидатстване. Не са допустими кандидати, които са финансирани по схема на държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.

Средствата се отпускат за покриване на разходите за наем на изложбена или търговска площ; закупуване на оборудване; временна регистрация на обект съгласно ЗВД или Закона за храните; реклама по местни радоостанции; изработване и публикуване на реклами в печатни издания, отпечатване и разпространение на информационни материали.

Един базар е с продължителност най-малко 1 ден, като минималният брой пчелари трябва да е пет и те са членове на организацията. Кандидатът е длъжен да уведоми ДФЗ най-малко 20 работни дни преди началото на базарите.

Изисквания по мярка Б, дейност 3 „Изследване на пчелните семейства за наличие на нозематоза”. Вземането на пробите трябва да е от пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД като животновъдни обекти, съобразно разработена от БАБХ методика. Пробите се изпращат за изследване в акредитирана лаборатория с протокол за вземане на проби по образец. Финансовата помощ е до размера на одобрените разходи, като максималната им стойност се определя на база на методиката на БАБХ. Със средствата се покриват разходите за изпращане на проби и за изследване на проби в акредитирана лаборатории.

При мярка Е, тема3 „Изследване на остатъците от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие” се подпомагат вземането на проби от пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД като животновъдни обекти, съобразно разработена от БАБХ методика. Пробите се изпращат за изследване в акредитирана лаборатория с протокол за вземане на проби по образец. Освен взцемането и изпращането на проби се покриват и разпходите за командировки.

Сред новите мерки са е тези, които са насочени към висши училища с преподаване на предмет „пчеларство“, научни институти, извършващи изследвания в областта на пчеларството, научни организации

При Мярка Е Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” има две подтеми „Инвентаризация на медоносната растителност в страната” и „Криоконсервация на семенна течност от търтеи”.

Заявление за подпомагане по мерките, насочени към висши училища, научни институти и научни организации, се подават в ЦУ на ДФЗ, отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“. Кандидатите подават заявление за подпомагане лично, от законния представител или от упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно

Допустими по мярка Е са висши училища с преподаване на предмет пчеларство, вписани в регистъра на МОН съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания; научни институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството и научни организации, вписани в регистъра на МОН съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания.

При подаване на заявление за подпомагане кандидатите представят:

1. Счетоводни документи , доказващи, че кандидатът не разполага с апаратура, консумативи, материали и химикали за целите на проекта;

2. Научен проект със съдържание съгласно изискванията на наредбата;

3. Положителна становище на практикоприложната част на представения научен проект, издадено от комисия от Селскостопанска академия;

4. Най-малко три съпоставими  оферти за всеки заявен разход на стойност над 15 000 лв./договор с избрания оферент.

Допустимите разходи по тема 1 са консумативи, информационни материали и командировки, съгласно Наредба за командировките в страната. По тема 2 се покриват разходи за наем/закупуване на апаратура; материали, химикали, консумативи; граждански договори на членовете на колектива и командировки, съгласно Наредба за командировките в страната.

Пчеларската програма отпуска 54 лева за покупка на нов кошери
27635

Последни материали
Виж
Въпреки изсипаните 100 милиарда евро през ОСП за борба с климатичните промени
ЕС се провали в понижаването на парниковите емисии от селското стопанство
Предвижданията за пролетните маслодайни култури обаче вървят надолу
MARS продължава да повишава прогнозата за добивите от есенниците в ЕС
Тежко наследство за поколенията
Държавите в ЕС имат сама шест месеца да подбрят чистота на реките си
Финансирана по рибарската програма
Внедряват система за наблюдение на Черно море
Селекционерите създават биоразсад на фасул за бранша
Добруджанският фасул може да бъде защитен чрез европейски схеми за качество
На 28 и 29 юни
Кабинетът одобри българската позиция за Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
Свързани материали
Виж
Фонд „Земеделие”
Започнаха плащанията по Националната програма по пчеларство
Изисквания по националната програма (НПП) - първа част
През 2021 година са заделени 6,400 млн. лева за пчеларите
Фонд „Земеделие”
До 6 ноември кандидатствайте по пчеларската програма
За първи път организациите ще кандатстват по нови мерки
Приемът по новата пчеларска програма е от 26 октомври до 6 ноември
Фонд „Земеделие”
Над 1 600 пчелари са подали заявления за плащане по програмата за 2020 година
До вчера се приемаха предложения по наредбата
През декември започва приемът на проекти по пчеларската програма
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам