Начало » Важно за фермера » Пчеларство
05.01.2021 г.

През 2021 година са заделени 6,400 млн. лева за пчеларите

Изисквания по националната програма (НПП) - първа част
През 2021 година са заделени 6,400 млн. лева за пчеларите

sinor

Преди две години Европейската комисия одобри българската Национална програма по пчеларство, която включва тригодишния период от 2020 до 2022 г. По нея през миналата година стопаните получиха 6 399 307 лева. За 2021 г. е разчетен бюджет от 6 400 203 лева, а планираните средства за 2022 г. възлизат на 6 3999 02 лв., съобщиха от министерството на земеделието. Ще припомним, че това е единствената европейска и национална помощ, предназначена за сектора до момента.

Ето и мерките за подпомагане, включени в тази програма:

Мярка А – Техническа помощ с дейност 1 – Закупуване на техническо оборудване при първичен добив и обработка на пчелен мед.

Мярка Б – Борба с/у вароатозата – с дейност 1 – Закупуване на ВМП за борба с/у вароатозата.

Мярка В – Рационализиране на подвижното пчеларство с дейност 1 – Закупуване на нов прикачен инвентар и дейност 2 – Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство.

Мярка Г – ФХА (физико-химичен анализ) на пчелен мед - дейност 1 – ФХА на пчелен мед.

Мярка Д – Подновяване на пчелните кошери в ЕС – с три дейности : 1 – покупка на кошери, 2 – покупка на отводки и 3 – покупка на пчелни майки.

Допустими по пчеларската програма са всички регистрирани земеделски стопани по Наредба 3, стопанисващи пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол; наличните кошери в пчелините са маркирани по реда на Наредба  № 10/2015г.; нямат изискуеми публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата; не са осъждани или имат влязла в сила присъда; не са създали изкуствено условия за получаване на предимство при получаване на помощта, в противоречие на целите на Програмата и чл. 60 от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета; не са получили финансиране на същите активи/разходи, предмет на подпомагане по ПРСР за периода 2014 – 2021 г. или схема за държавна помощ; разходите следва да се извършат в периода на пчеларската година - 1 август 2020 г. до 31 юли 2021 г.; не са допустими извършени разходи, платени в брой – с изключение на дейностите по закупуване на лекарства за борба с/у вароатозата, ФХА (физико-химичен анализ) на пчелен мед, закупуване на пчелни майки; не са допустими разходите за възстановим ДДС.

Допустими са само регистрираните стопани с най-малко 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване, които не са получили финансиране по ПРСР за същия актив и не извършват дейности, свързани с производство и /или търговия на заявения за подпомагане актив. В случай, че кандидат е група/организация на производители, които не са регистрирани като ЗС, могат да кандидатстват само за членовете, които са регистрирани като ЗС.

От министерството отбелязват изрично, че в случай на ограничен бюджет:

по мярка А/дейност 1, В/дейност 1 и Д се предвижда класиране на кандидатите по критерии за оценка, които са заложени в Наредбата;

по мярка Б/дейност1, В/дейност 2, Г– редукция с еднакъв процента за всички заявления.

Финансовата помощ за дейност 1 за една финансова година за пчеларите трябва да е следната - за 20 – 50 пчелни семейства – до 1500 лева; за 51 – 151 пчелни семейства – до 2500 лева и над 151 пчелни семейства – до 3500 лева.

Ето и изискванията при кандидатстването по мярка А, дейност 1 „Закупуване на оборудване”. Допустими за покупка са само по един брой от един или повече от посочените активи центрофуга, матуратор, вана за разпечатване, восъкотопилка, нож за разпечатване, тип "Лястовича опашка" без вана. Новите инсталации, които могат да се купуват от 2020 г., са още сушилня за прашец, декристализатор, ръчна преса за восъчни разпечатки, помпа за мед, сепаратор за прашец, разпечатваща машина, шпекова преса за восъчни разпечатки. От тях може да купувате само по един брой.

Първият прием за 2021 г. беше отворен още през ноември 2020 г.

От министерството предупреждават също, че допустимите активи по групи пчелари са в зависимост от броя на отглежданите пчелни семейства, показателите за оценка на активите и референтните им цени, които са посочени в Приложение 1 и Приложение 2 на наредбата. Три оферти се представят само за сепараторите за прашец, разпечатващата машина и шпековата преса за восъчни разпечатки. За останалите активи при одобрението се прилагат определените в наредбата референтни цени.

При кандидатстването по пчеларската програма заявеният за финансиране актив трябва да е нов, да отговаря на законовите изисквания за производство на храни и кандидатът да не е получил финансиране за същия вид актив в предходна година по НПП.

Допустимите кандидати са онези регистрирани пчелари, които са под ветеринарномедицински контрол от БАБХ. В случай, че кандидат е група/организация на производители, които не са регистрирани като земеделски стопани, могат да кандидатстват само за членовете, които са регистрирани като ЗС.

От министерството припомнят още едно важно условие за кандидатите по НПП- за всяко третиране (пролетно/есенно) следва да се използва само един вид препарат с различно активно вещество и от различна химична група за всички семейства в един пчелин (за сдружения/групи и признати организации на производители изискването е по отношение на членовете, стопанисващи пчелните семейства, с които се кандидатства).

Препаратите следва да са лицензирани за употреба от БАБХ и да са купени от лицензирани обекти за търговия на едро с ВМП съгл. чл.363, ал. 1 от ЗВД или от лицензирани обекти за търговия  на дребно с ВМП съгласно чл.373, ал.1 от ЗВД в съответсвие с посочения в лицензиите за употреба режим на отпускане.

Недопустими за подпомагане са кандидати, изпълняващи действащ петгодишен ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР за периода 2014-2020 г. за периода на ангажимента. За сдружения на пчелари и признати организации на производители изискването е по отношение на членовете, стопанисващи пчелните семейства, с които се кандидатства. Финансовата помощ се определя по ценови групи съгласно приложение 3 от наредбата и е в размер до 9,80 лева за едно пчелно семейство в рамките на финансовата година.

Изисквания по мярка В, дейност 1 „Закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство”. Допустимо е закупуването само на един брой от посочените активи – система прикачен инвентар, пчеларско ремарке или пчеларска платформа. Представят се три съпоставими оферти, които не са издадени от лица свързани помежду си или с кандидата, в оригинал.  Офертите трябва да съдържат наименование на оферента, срокът на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, описание на всеки един от изброените в приложение № 1 на наредбата параметри, цена в левове или в евро с посочен ДДС, в случай на регистрация по ЗДДС.

Офертите трябва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации.

При покупката на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство по мярка В, дейност 1 финансовата помощ е в размер до 2 500 лева по дейността. Допустими са само регистрираните стопани с най-малко 20 и не повече от 300  пчелни семейства към датата на кандидатстване, които не са получили финансиране по ПРСР за същия актив и не извършват дейности, свързани с производство и /или търговия на прикачен инвентар..

В случай, че кандидатът е група/организация на производители, които не са регистрирани като ЗС, могат да кандидатстват само за членовете, които са регистрирани като ЗС. Заявеният за финансиране актив трябва да е нов, да е с вместимост минимум 10 кошера и кандидатът да не е получил финансиране за същия вид актив в предходна година по НПП. Заявеният актив трябва да бъде регистриран в КАТ като ППС, категория О-1 или категория О-2  в съответствие с изискванията на  Закона за движение по пътищата

Кандидатът се задължава да практикува подвижно пчеларство в рамките на 3 години от изплащане на финансовата помощ по мярка В.

Изисквания по мярка В, дейност 2 Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство. Тук се финансират до две паши в периода от месец април до месец юли на текущата пчеларска година и в случай, че пчелните семейства са придвижени на паша на най-малко 15 км в радиус по въздух от постоянния пчелин, извън населеното място.

Финансират се минимум 50 и максимум 300 броя пчелни семейства, придвижени на една паша с минимален, непрекъснат период на престой - 15 календарни дни. Кандидатът се задължава да практикува подвижно пчеларство в рамките на 3 години от изплащане на финансовата помощ по мярка В. Финансовата помощ е в размер до 10 лева на придвижено на една паша пчелно семейство.

По тази мярка недопустими са кандидати с с пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки, регистрирани по Наредба 47/2003 г. Допустими са регистрираните стопани с най-малко 50 пчелни семейства към датата на кандидатстване, които не са финансирани за същата дейност по държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" и/или по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР за периода 2014-2020 г., направление "Подсигуряване на разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване".

(В следващата част очаквайте изискванията по следващите мерки он НПП)

През 2021 година са заделени 6,400 млн. лева за пчеларите
20705

Последни материали
Виж
Въпреки изсипаните 100 милиарда евро през ОСП за борба с климатичните промени
ЕС се провали в понижаването на парниковите емисии от селското стопанство
Предвижданията за пролетните маслодайни култури обаче вървят надолу
MARS продължава да повишава прогнозата за добивите от есенниците в ЕС
Тежко наследство за поколенията
Държавите в ЕС имат сама шест месеца да подбрят чистота на реките си
Финансирана по рибарската програма
Внедряват система за наблюдение на Черно море
Селекционерите създават биоразсад на фасул за бранша
Добруджанският фасул може да бъде защитен чрез европейски схеми за качество
На 28 и 29 юни
Кабинетът одобри българската позиция за Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
Свързани материали
Виж
Фонд „Земеделие”
Започнаха плащанията по Националната програма по пчеларство
Втора част за прилагането на Националната програма по пчеларство
Пчеларската програма отпуска 54 лева за покупка на нов кошери
Фонд „Земеделие”
До 6 ноември кандидатствайте по пчеларската програма
За първи път организациите ще кандатстват по нови мерки
Приемът по новата пчеларска програма е от 26 октомври до 6 ноември
Фонд „Земеделие”
Над 1 600 пчелари са подали заявления за плащане по програмата за 2020 година
До вчера се приемаха предложения по наредбата
През декември започва приемът на проекти по пчеларската програма
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам