Начало » Новини » Страната
27.11.2020 г.

И без закон България е световен лидер в износа на естествени трюфели

Регулация за бизнеса
И без закон България е световен лидер в износа на естествени трюфели

sinor

След като през 2017 година България е заела първото място в света по добив на трюфели от естествени - основно горски находища, администрацията най-после е подготвила закон, с който да регулира бизнеса, за да пресече нелегалните канали за търговия. Това се посочва в мотивите за новия Закон за трюфелите, чийто проект е качен на страницата на министерството на земеделието и по който ще тече обсъждане до 29 декември.

Данните показват, че страната ни е богата на находища от черни и бели трюфели, които имат ценни хранителни и лечебни качества, като най-богатите находища се намират в североизточната част на страната. Основната част се изкупува с цел вътрешнообщностна доставка и износ, като годишният експорт на трюфели е приблизително 150-200 тона, но това са само официалните данни - реалният експорт не е отчетен статистически и се предполага, че далеч надхвърля официалните данни.

Предполагаемите загуби за бюджета от нерегламентирания износ е в размер на 6 милиона лева годишно, се посочва в мотивите към проекта. Годишният оборот е приблизително 200 милиона евро, от които само 1% се реализира на българския пазар.

Според данни на браншовите организации секторът осигурява заетост на 20 000 до 30 000 лица, като в последните години е налице тенденция за увеличаване на хората заети с дейността, както и търговията с продукта. В същото време липсват ясни правила за разрешителни режими, регистрация на обекти за изкупуване, специфични изисквания към заетите в бранша лица, прилагане на мерки за опазване на околната среда и др. В официалната статистика липсват данни за добити количества по години, средна изкупна цена, средна продажна цена, както и количествено измерение на заетите площи съответно процентно съотношение горски/ земеделски/ урбанизирани територии.

В мотивите към закона е записано още, че трюфелите са ограничени и бавно възобновяеми природни ресурси, поради което е необходима нормативна база, която да регулира и контролира потреблението и възпроизводството им. Необходима е държавна политика, която да регулира и подпомага производството и пазарната им реализация, предвид нарастващото им търсене в локален, национален  и европейски мащаб. Настоящата нормативна уредба не позволява да се съхраняват естествените находища, да се стимулира култивирането им и въобще да се реализира пазарния им потенциал. Това влошава опазването на естествените им популации, регулирането на потреблението, събиране на данъци и създаването на заетост в националната икономика.

Понастоящем, общият режим регламентиран в Закона за горите е свързан с издаване на позволително за събиране на трюфели от територията на съответното ТП ДГС/ДЛС, когато това е за стопански нужди или свободно, когато това е за лични нужди. Находищата на трюфели са в определени региони на страната, където от години се е развило свободното търсене и събиране(лов) на трюфели уж за лични нужди, като събраните количества впоследствие се продават отново в повечето случаи нерегламентирано в изкупвателни пунктове или се търгуват свободно без издаването на съответни платежни документи. По този начин се създават ситуации и конфликти, както между отделни физически, така и между съответни юридически лица, претендиращи, че имат право(учредено право), да събират единствено те от дадения регион, отдел, парцел, имот за който евентуално им е издадено позволително, което от друга страна, съгласно регламентите на ЗГ се отнася за цялата територия на ДГС/ДЛС. От друга страна, липсата на ясен регламент, поражда сериозни загуби на приходи на стопаните на имотите от които се събират трюфелите, както и на държавата и общините от съответни такси, е записано още в мотивите.

Със законопроекта се създава регистрационен режим за придобиване на право да се извършва дейност – добив на трюфели. На всеки 10 дка площ държавна или общинска собственост, както и собственост на физически или юридически лица, може да се издаде само едно действащо позволително, гласи проектът. Специални изисквания има и правоимащите лица, регистрирани като ловци на трюфели, за които също ще има разрешителен режим. Позволителното ще се издава след заплащане на такси, определени от министъра на земеделието, храните и горите. Цената постъпва в съответното държавно горско/ловно стопанство, съответно учебно-опитно горско стопанство.

Цената и таксите ще се определят за един килограм трюфели.

Добивът на трюфели ще се извършва само от лица с висше образование по направление „Горско стопанство“, „Растениевъдство“ или „Биология“, както и ат лица със средно образование и с придобита квалификация "техник-лесовъд" или диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация с придобита 3-та степен на професионална квалификация по специалностите "Горско стопанство и дърводобив", или "Горско и ловно стопанство", или хора, получили удостоверение за успешно положен изпит, издадено от Регионална дирекция по горите (РДГ).

Целта е да се опазва природата от неспециалисти, които може да унищожат естествените находища.

При добива на трюфели се забранява разораване на почвата, замърсяване и изхвърляне на битови отпадъци в находищата на трюфели; добив през тъмната част на денонощието; оставяне на незапълнени ями, отворени при добива на трюфели; увреждането или унищожаването на естествените находища на трюфели по какъвто и да е друг начин или добив на трюфели в защитени територии и други забранени зони. В закона подробно са записани забраните за добив.

Подробно са разписани и правилата за култивираното отглеждане на трюфели.

Въвеждат се и браншови организации като част от защитата на лицата, извършващи  тази дейност и регулация на пазара против монополни практики. Създава се механизъм за защита на всички участници в процеса – собственици, ловци на трюфели, собственици на пунктове за изкупуване и др.

В проекта като важна част са уредени и сроковете за събиране на отделните видове трюфели, съобразно тяхното развитие и зреене, като в основната си част административно-наказателните разпореди са обвързани с нарушаване на сроковете и продажбата на неузрял трюфел. В проекта се уреждат и отношенията с други ползватели на същите площи. Спецификата е, че трюфела расте под земята и се добива с помощта на специално обучени за целта животни /основно кучета/. Ползването на кучета обаче създава препятствия за извършване на дейността по развъждане, отглеждане и разселване на дивеч. В същото време в голямата си част естествените находища на трюфели са в горски територии, което пък следва да се съобрази и с ползвателите на дървесина.

Що се отнася до находищата в земеделски площи, следва да се урегулират взаимоотношенията с арендаторите и земеделските стопани при отглеждане и прибиране на реколтата. Както е видно засягат се интереси на широк кръг субекти, въпреки, че на пръв поглед ресурса е специфичен и ограничен. 

Много важен аспект от проекта е въвеждането на регистрационни режими и изискване за отчетност на събраните количества. Предвижда се едно позволително да е за ограничено количество , като е предвидено търговците да водят дневник за изкупуване на трюфелите и по кое позволително какво количество са купили, така при регистрация в електронната система много ясно ще се проследи цялото движение на количествата и при наличие на неузрял трюфел ще се провери по веригата кой го е продал. Това ще доведе до защита на правата на събирачите на трюфели, чрез предотвратяване на монополни практики на изкупвачи и в същото време ще формира приход от такси и данъци. Таксата, която се предвижда като приход към държавния бюджет ще бъде определена от Министерския съвет след приемане на законовата делегация.

По отношение на осъществяване на контрол не се предвижда осигуряване на допълнителна ресурсна и кадрова обезпеченост, тъй като създаването на режимите ще се съобрази с вече съществуващи такива. Основно натоварени с тази дейност ще са администрациите на Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите, където има изградена система по Закона за горите за регистър на лицата , осъществяващи лесовъдска практика, както и електронна система за превозни билети за дървесина и недървесни горски продукти.

Цената за позволително е аналогична като термин и съдържание на цените за позволителни по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти

Предвиждат се административни наказания за унищожаване на естествени находища на трюфели, за осъществяване на дейност със забранени методи, забранени средства, в забранено време, забранено място, съответно за изкупуване, търговия и преработка на неузрял трюфел или такъв добит без надлежно разрешително. Ще се предвидят също и принудителни административни мерки. Глобите са съобразени с основния принцип за съразмерност и отчитайки стойността на ресурса. Спрямо средните цени на отделните видове трюфели и изискванията на браншовите организации за отделните видове нарушения и спрямо тежестта им се предвиждат санкции от хиляда до 20 000 лв.

Проектът на закон ще осигури трайно и последователно уреждане на правилата относно събирането, изкупуването, опазването и възпроизводството на трюфели до търговията с тях и влагането им в храни. Това ще позволи внедряването на иновативни практики в земеделския и горския сектор и задоволяване на нуждите на хранителната индустрия, като в същото време осигурява приход в държавния бюджет, е записано още в мотивите.

И без закон България е световен лидер в износа на естествени трюфели
3698

Последни материали
Виж
Дори сериозното свиване на търсенето няма да предотврати ръста на вноса
Реколтата от пшеница във Великобритания е минимална за 40 години
Индексът на Организацията за земеделие и прехрана е на максимум от юли 2014 година насам
Цените на храните в света се повишават вече 9 месеца поред
Много силно пострадаха животновъдите и производителите на цитрусови плодове
Поне 600 милиона долара са щетите от лошото време за фермерите в Тексас
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 2-5 март 2021 година
Втора седмица никой не търси хлебна пшеница на борсата
През 2020 година в стойностно изражение
Турция е увеличила производството на селскостопанска продукция с 20 на сто
Противно на всички очаквания и досегашни наблюдения
Меката зима подобри значително състоянието на есенниците в Русия
Свързани материали
Виж
Обсъждане за законопроект
Националната федерация на ловците на трюфели с контрапозиция по Закона за трюфелите
Становище на асоциацията
Бизнесът с трюфелите оспорва основни клаузи в бъдещия закон
Нов законопроект предвижда
Събирането на трюфели ще става с разрешение и след платена такса
Порожанов проведе среща с председателя на УС на Националното ловно-рибарско сдружение
Отменени са заповедите за забрана за събиране на билки и трюфели в горите
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам