Начало » Важно за фермера » Животновъдство
09.11.2020 г.

До 5 килограма риба ще бъде разрешено да се лови от любители в Черно море

Поредни промени в закона за рибарството
До 5 килограма риба ще бъде разрешено да се лови от любители в Черно море

sinor

Любителите-рибари, които извършват платен риболов със спортно-развлекателни цели, ще могат да продават улова си само на наемателите на язовирите, които имат разрешително да извършват риболов в обекта. Това гласят последните промени в Закона за рибарството и аквакултурите, които са качени за обсъждане на страницата на министерството на земеделието и по тях се приемат предложения до 10 ноември т.г. Поредните законови корекции се предлагат от агроминистерството само две седмици след като в „Държавен вестник” бяха обнародвани поредни поправки към същия закон, но там в преходните и заключителни разпоредби имаше повече препратки към закона за земеделските производители и за земята, отколкото промени в риболовния закон.

Със сега предлаганите изменения лицата, регистрирани с цел извършване на платен риболов ще могат да продават уловената риба и други водни организми само на извършващите риболов в обекта. Прецизирани са и разпоредбите относно изискванията и задълженията на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми за различните обекти, както и условията за прекратяване на регистрацията им. Предвижда се забрана на производството на аквакултури в завирени участъци/задбаражни езера на водноелектрически централи в реките и старите речни корита, с оглед опазване на естествените речни екосистеми.

С оглед повишаване на контрола и събиране на актуална информация за обема на ползвания ресурс при извършване на любителски риболов в Черно море се променят реда и условията за извършване на този вид риболов. Съгласно действащия ЗРА Черно море е единственият естествен воден обект, за който не се изисква притежание на валиден билет за любителски риболов. Това поставя в неравностойно положение любителите риболовци в останалата част на страната с тези, които извършват любителски риболов в Черно море. С цел прилагане на унифициран подход към всички любители риболовци и повишаване на събираемостта на данни за любителския риболов в Черно море се въвежда изискване за валиден билет за любителски риболов във водите на Черно море. Действащото законодателство предоставя възможност за извършване на любителски риболов във водите на Черно море с използването на до три броя въдици, като на една от тях може да бъде монтирано чепаре, което позволява улавянето на повече на брой екземпляри от дребни пелагични или мигриращи видове при едно замятане. В тази връзка максималното допустимото количество за еднодневен улов във водите на Черно море е определено на 5 кг.

По отношение на любителския риболов в законопроекта са предвидени нови текстове, регулиращи риболовния излет с продължителност повече от един ден, както и се въвежда изискване за наличие на валиден билет за любителски риболов за Черно море. С цел възпитаване и насърчаване към отговорен любителски риболов са въведени разпоредби, уреждащи условията, при които лицата под 14-годишна възраст могат да извършват любителски риболов.

С цел повишаване на информираността и осигуряване на достъп до водните обекти държавна собственост, определени само за любителски риболов, в които е възложено управлението на рибните ресурси на риболовни сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са въведени нови изисквания по отношение на обозначаването на водния обект и определянето на зона за свободен достъп до водния обект. По този начин ще се гарантира по-доброто управление на рибните ресурси в съответния воден обект, както и ще се даде възможност в определена зона от него лицата, които имат валиден билет за любителски риболов да извършват тази дейност без да притежават членска карта. Регламентирана е и забрана за търговия с риба и други водни организми, уловени в съответните водни обекти с възложено управление на рибните ресурси.

Прецизирани са разпоредбите, свързани с търговията и превоза на риба и други водни организми. С цел осъществяване на по-ефективен контрол при внос, износ и реекспорт на продукти от риболов е регламентиран обхватът на взаимодействие между всички контролни ведомства - Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Агенция „Митници“, съобразно тяхната компетентност.

С цел повишаване на информираността на заинтересованите лица е предвидено задължение за ежегодно публикуване на интернет страницата на ИАРА на информация за комплексните и значими язовири по приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, използвани за аквакултури в мрежени клетки със значително производство.

С цел осигуряване ефективно прилагане на действащото европейско законодателство в областта на рибарството се предвижда отнемане на специалното разрешително за усвояване на квотиран вид риба или други водни организми, в случаите на временно или окончателно отнемане на разрешителното за стопански риболов.

За да се подпомогне опазването на речните местообитания и ограничаване на неблагоприятно влияние на човешка дейност в тях, отпада възможността за възлагане на управлението на рибните ресурси в реките и старите речни корита на сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В законопроекта са посочени ясно правните субекти, които имат право да извършват стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав, като е направено разграничаване на юридическите лица, които имат право да се регистрират в ИАРА. Действащите към момента разпоредби позволяват на юридически лица с нестопанска цел да се регистрират за извършване на стопански риболов, за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, за продажба на продукти от риболов и аквакултури. Предвид факта, че риболовната и аквакултурната дейност предполагат реализиране на печалба, би следвало юридически лица, извършващи тази дейност да са регистрирани единствено по Търговския закон.

Създава се нов раздел, в който се уреждат специфичните изисквания за извършване на дребномащабен риболов в Черно море от риболовни кораби с обща дължина под 10 метра. Целта на предложението е въвеждане на възможност за облекчаване на операторите, извършващи дребномащабен риболов с кораби с обща дължина под 10 метра и отговарящи на специфични изисквания при издаване на документите за извършване на стопански риболов. Същевременно, това ще позволи диференцирането на специфична група, извършващи т.нар. „занаятчийски риболов“ в Черно море (малки по обем улови, реализирани от малки кораби в близост до брега, в рамките на кратки риболовни излети, с малко на брой или дължина статични риболовни уреди). Предвид обема на уловите и спецификата на извършвания риболов от тези оператори същите формират слабо конкурентноспособна и силно уязвима група. В тази връзка е предвидено въвеждане на възможност за облекчаване на тези оператори при издаване на документите за извършване на стопански риболов.

С цел по-ефективно управление на риболовния капацитет на флота на Република България се облекчават процедурите при отписване от регистъра на риболовните кораби, воден от ИАРА, на плавателни съдове, за които няма издадено разрешително за стопански риболов в продължение на 2 или повече години. По този начин ще се предотврати задържането на риболовен капацитет и ще се създаде правно основание риболовните кораби да бъдат отписани и съответно риболовния капацитет да бъде управляван по-ефективно.

Във връзка с установени нормативни празноти са актуализирани и допълнени хипотезите, в които изпълнителният директор на ИАРА може със заповед да прекрати действието на разрешителното за стопански риболов, включително със специализиран уред. Също така с цел намаляване на административната тежест са предложени промени в процедурата за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред.

С оглед осигуряване спазването на задължения, произтичащи от европейското законодателство, и осъществяване на по-ефективен контрол са предвидени разпоредби, регламентиращи:

- изискванията за маркиране на риболовните уреди, с които се извършва стопански риболов, за водене на риболовен дневник в електронен и хартиен вариант, както и задължението за разтоварване;

- реда за записване на информация за случаен улов на морски бозайници;

- ограничение за трансбордиране на улов във водите на Черно море и изключенията от него.

С цел постигане на по-устойчиво управление и опазване на рибните ресурси, както и засилен контрол на риболова чрез създаването на различни механизми е предвидена възможност изпълнителният директор на ИАРА с мотивирана заповед да определя специфични условия и ред за улов на даден вид риба или други водни организми, за които не е определен общ допустим улов и/или квота.

Според еврорегламентите и в нашия закон се въвеждат текстове, свързани с монтиране и поддържане на система за автоматично разпознаване (AIS) и използването на системата за наблюдение на риболовните кораби, както и възможността за установяване на административни нарушения чрез системата за наблюдение на риболовните кораби. По този начин ще се осигури по-ефективен контрол върху риболова. В случаите на неизпълнение, чрез предвиждане на административнонаказателни разпоредби, ще се санкционират лицата, които не изпълняват задължението си да поддържат тази система. Същата идея е заложена и в прецизирането на разпоредбите за бордово оборудване за проследяване.

В случаите, когато е констатирана необходимост от предприемане на конкретни дейности за управлението на даден ресурс, който не е обект на общ допустим улов (ОДУ) и/или квота, е създадена възможност за издаване на мотивирана заповед, определяща реда и условията за извършване на улов на дадения вид. По този начин се запълва нормативен пропуск, чието отстраняване ще позволи определянето, при необходимост, на конкретни мерки за управлението на даден вид, както и ще допринесе за прилагането на общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз.

Поради липса в действащия ЗРА са предвидени разпоредби, касаещи проследяемостта, търговията и превоза на риба и други водни организми, като ефективното им прилагане ще гарантира качественото претегляне на продукти от риболов. В тази връзка се задължават центровете за първа продажба и регистрираните купувачи да извършват претеглянията на продукти от риболов само с одобрени системи за претегляне (калибрирани везни), а лицата, извършващи първа продажба на продукти от риболов задължително следва да водят и изпращат в ИАРА записи на претеглянията. В изпълнение на изискванията на европейското законодателство лицата, извършващи първа продажба на продукти от риболов, се задължават да предоставят конкретна информация за потребителите, тъй като до момента липсват правни норми, които да уреждат минималните изисквания за етикетиране на тези продукти. По този начин разпоредбите, свързани с регулиране на търговията и превоз на риба и други водни организми, ще бъдат по-ефективни.

До 5 килограма риба ще бъде разрешено да се лови от любители в Черно море
26013

Последни материали
Виж
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 12-15 януари 2021 година
Цените на зърното на борсата у нас не помръдват за разлика от тези по света
Поскъпването на фуражите и колебанията в цените разколебават фермерите
Експерти прогнозират спад на производството на мляко в света през годината
Практика
Опасно съседство – неблагоприятни комбинации в смесената градина
Отговор на БАБХ
Агенцията по храните не открила вносни картофи, представени на пазара като български
Зърнената култура е с вероятен произход от Румъния
Йордания закупи 60 000 тона твърда хлебна пшеница от бъдещата реколта
Преди триалозите по бъдещата ОСП
Еврокомисията публикува списъка с възможните екосхеми
Свързани материали
Виж
Решения на Министерския съвет
Забранява се риболовът със серкме
При рутинна проверка в местното езеро и акваторията на Черно море
Във Варненско иззеха нерегистрирана лодка и 300 метра хрилни мрежи
Законови изменения
Шест месеца затвор за риболов с електрически ток
За любителски риболов в Черно море ще се вади билет
Вкарват в регистър корабите с наказателни точки при риболова
Нормативни промени
Дребномащабният риболов в Черно море се отделя от стопанския
Хванаха мрежари с лодка на язовир Искър
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам