Начало » Новини » Страната
15.10.2020 г.

До 10 кубика вода от кладенците за денонощие са безплатни

Допълнителни указания за регистрацията
До 10 кубика вода от кладенците за денонощие са безплатни

sinor

По повод информацията, която Синор.бг публикува на 14 октомври, свързана със задължителната регистрация на кладенци, сондажи, баражи и други подземни водоизточници - до 27 ноември 2020 г., потърсихме важни уточнения по документите, които трябва да представите, в случай че досега не сте регистрирали гераните си. Задължението за регистрацията е разписано преди два години с поправки в Закона за опазване на околната среда и се отнася за собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани от фирми за стопански и нестопански цели,  изградени до 28 януари 2000 г. за които не са издадени разрешителни по реда на Закона за водите, а също и за водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистрите на водовземните съоръжения през 2006/2007 и 2010/2011 г.

Всички те трябва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистрите на водовземните съоръжения и да приложат към заявлението данни за конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му. В противен случай при проверки кладенците трябва да бъдат разрушени от собственика за негова сметка, гласят инструкциите, качени на страницата на Министерството на околната среда и водите.

Ето какви данни трябва да посочите в заявлението, което ще подавате до 27 ноември:

- диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;

- резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;

- резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;

- пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

Задължението, разписано в Закона за опазване на околната среда

Притежателите на кладенци трябва да докажат, че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили; да представят данни за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;  информация за оборудването на съоръжението за експлоатация; декларация за годината на изграждане на съоръжението; декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението; копие от документ за платена такса за регистриране на съоръжението.

Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селища, трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:

1. трите имена на собственика на имота;

2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;

3. дълбочина и тип на кладенеца (шахтов, сондажен);

4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;

5. начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;

6. цел, за която се ползва водата.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството.

Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

Забележка: водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията.

След преглед и анализ на внесените документи и ако са изпълнени изискванията на чл. 43 от Закона за водите, а именно:

Собственици или ползватели на недвижим имот да са физическите лица;

Имотът, в който е изграден кладенецът да бъде в границите на населените места и селищните образувания;

Наличие на разполагаем ресурс определен в Плана за управление на речните басейни.

Ако са спазени всички от гореописаните условия, водовземното съоръжение се вписва в регистъра на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите и се издава Удостоверение за регистрирането му. Ако някое от посочените по-горе законни изисквания не е изпълнено, водовземното съоръжение не може да бъде регистрирано по реда на Закона за водите и не може да се извършва водовземане.

Според разпоредбите на Закона за водите, свързани с кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите, физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води (чл.43, ал.2).

Разпоредбата на чл.43, ал. 2:

1. се прилага за водовземане от подземни води в рамките на определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло;

2. не се прилага при водовземане от минерални води

"Собствени потребности на гражданите" са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване професия или занаят.(ЗВ, § 1, т.71)

Видно от разпоредбите на закона, за да бъде определен един кладенец като кладенец за собствени потребности на гражданите, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

1. Кладенецът да е разположен в границите на населено място или селищно образувание. Това са територии извън строителните граници на населените места, устроени за осъществяване на специфични функции – вилните зони, които са определени със строителни граници, но нямат постоянно живеещо население.  Наименованието на селищното образувание се определя с акта за неговото образуване (Чл. 3 и чл.22 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България).

2. Кладенецът да е изграден в собствения имот на гражданина и да се ползва само за нуждите на домакинството му.

Кладенецът следва да се регистрира само ако са изпълнени следните условия:

  1. Басейновата дирекция да е уведомена за намерението за изграждане на кладенец, вкл.да е предоставена информация за дълбочината му.

При получаване на такова уведомление директорът на БД следва задължително да уведоми собственика, че предвиденият кладенец е водовземно съоръжение, за което е необходимо издаването на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение, когато не е изпълнено което и да е от посочените по-горе условия.

  1. Изградени кладенци се включват в регистъра на кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите, само когато БД е уведомена за изграждане на кладенеца и когато кладенецът отговаря на посочените по-горе условия.

Във връзка с изпълнение на отговорностите на директорите на басейнови дирекции за извършване на контрол на  кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите, в частта свързана с изпращане на разяснения на кметовете на общини и на населени места освен информацията по-горе, трябва да бъде включена и допълнителна информация за:

1. целта на регистриране на кладенците и последствията които би имало нерегистрирането на кладенците:

Кметовете на общините и населени места следва да разяснява на населението защо трябва да се регистрират кладенците:

Законът за водите разрешава водовземане от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите в рамките на определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло.

Останалите 50% от разполагаемите ресурси се разпределят, чрез издаване на разрешителни по реда на Закона за водите за питейно-битово водоснабдяване, селскостопански, промишлени и други цели.

 В Плановете за управление на речните басейни са включени и публикувани на интернет страниците на басейновите дирекции, ресурсите на подземните води от първото от повърхността водно тяло в района на всяко населено място и водните количества, допустими за черпене от кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите в това населено място.

Анализът на информацията за регистрираните кладенци показва, че в значителна част от населените места в България броят на кладенците е няколкократно по-голям от броя на кладенците, за които може да бъде гарантирано водно количество, в рамките на определените 50% от ресурсите от подземни води в района на населеното място.

В тези случаи кладенците могат да пресъхват целогодишно или в определен период от годината или при водовземане за стопански цели, разрешавано за останалите 50% от ресурсите.

Съгласно изискванията на наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (чл.174б, ал.3 и 4) този контрол се изпълнява, като кметовете на общини (или оправомощени от тях длъжностни лица, вкл. кметове на населени места) осигуряват:

„1. обявяване на публично място в кметствата на изпратените от директорите на басейнови дирекции:

а) разяснения за целта на регистрация на кладенците;

б) ежегодна информация за броя на регистрираните кладенци и определения в плана за управление на речните басейни максимален брой на кладенците в населеното място;

2. контрол за:

а) броя на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите в населеното място и съответствието му със:

аа) определения в плановете за управление на речните басейни максимален брой на кладенците, за които са гарантирани водни количества;

бб) броя на регистрираните кладенци в населеното място;

б) изграждането на нови кладенци и спазването на изискването за предварително уведомяване на басейновата дирекция;

3. ежегодно изпращане в срок до 31 януари на директора на басейнова дирекция на информацията за резултатите от извършения контрол по т. 2 за предходната година.“

2. Специфичните изисквания за определяне на местоположението на кладенците:

Кладенците трябва да бъдат така разположени в имота на гражданина, че:

- да не са в близост до източници, които могат да замърсят водата в кладенеца (септични ями, външни тоалетни, места за съхранение на тор, места за отглеждане на животни и др.)

- да не са в близост до границата на съседен имот, тъй като в тези случаи наличието на кладенец в съседния имот може силно да влияе върху наличието и количеството на водата в кладенеца и възможността тя да се ползва;

- други изисквания.

 

3. Първите от повърхността подземни водни тела, от които е допустимо черпене на вода за задоволяване на собствените потребности на гражданите, включително информация за:

3.1. името и местоположението на тези водни тела (в кои населени места, кое е първото от повърхността водно тяло);

3.2. качествата на подземните води, в първите от повърхността подземни водни тела, включително установените замърсители и целите, за които е препоръчително водата да не се ползва;

3.2.  всяко населено място:

 -   допустимите за ползване водни количества за всяко населено място, съгласно ПУРБ;

- броя на кладенците,за които могат да бъдат гарантирани водни количества;

- броя на вече регистрираните кладенци;

- риска целогодишно или в определени моменти и при определени условия (напр.издаване на разрешително), в кладенците или в част от тях да няма количества вода, които да могат да се ползват.

До 10 кубика вода от кладенците за денонощие са безплатни
130449

Последни материали
Виж
До утре ще са по сметките на фермерите
Преведени са над 83 млн. лв. за производителите на плодове и зеленчуци от Кампания 2020
Зелените/Европейски свободен алианс
Агросубсидиите в България, Чехия и Словакия отиват основно в олигархични структури
Кубота инвестира в брането на плодове с летящите роботи на Tevel
Мнението на бизнеса
Биоасоциация с остра критика срещу наредбата за агроекологичните плащания
Да се провери наличността в кошерите
От 1 март агенцията по храните започва проверка на пчелините
От 1 март до 15 май
Втора година Кампанията за директни плащания ще се провежда и онлайн
Свързани материали
Виж
За домакинствата в цяла България
Пращайте документите за регистрация на кладенците по мейл и по традиционната поща
Предупреждение от екоминистерството
До 27 ноември задължително трябва да регистрирате кладенците и сондажите
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам