Начало » Новини » Коментари
21.07.2020 г.

Производителите на орехи ще пишат жалба до Брюксел заради изключването им от COVID-19

Проектонаредбата за мярка 21 от ПРСр
Производителите на орехи ще пишат жалба до Брюксел заради изключването им от COVID-19

sinor

След като на 17 юли министерството на земеделието качи на интернет страницата си проекта за наредба, по която ще се изплащат компенсациите по мярка 21 от Програмата за развитие на селските райони, именувана COVID-19, от Националната асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове предупреждават, че ще пуснат сигнал до Брюксел заради изключването им от две от подмерките на тази помощ.

За втори път в рамките на една седмица производители, този път от Шуменско, се обадиха в редакцията на Синор.бг, определяйки като дискриминационен начина на разпределението на 120-те милиона лева, предвидени като компенсации заради кризата след избухването на пандемията. Единствената помощ, която те ще получат е подмярка 2 за зает персонал, тоест, ако имат един зает работник, ще получат 30 лева, основно за дезинфектантни. „По този начин нас, производителите на орехи, ни приравняват със зърнопроизводителите с мотива, че сме били конкурентни и не сме засегнати толкова много от кризата, което е невярно”, коментира производител от Шуменско. При орехите реколта се получава на 7-та или 8-та година от засаждането, а това според него прави бранша силно засегнат от кризата, защото те пръскат и косят по същия начин като колегите им с черешови градини, чиято реколта излиза на третата година от засаждането, мотивира искането си градинярат от Шуменско.

Собствениците на орехови и лешникови градини ще изчакат 31 юли, когато приключва срокът за обсъждане на наредбата, след което, ако министерството не включи бранша в първата  подмярка, те са решени да търсят справедливост в Европейската комисия.

За да ви стане ясно как ще става подпомагането, Синор.бг публикува и част от наредбата, по която до 31 юли тече обсъждане.

Важно е да се знае, че по мярка 21 стопаните ще бъдат подпомагати в три направления, облечени в подмерки:

1. “Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1” – за земеделски стопани, извършващи дейност в секторите „Растениевъдство” за културите от приложение 1, които ще видите по-долу и за “Животновъдство”, кадето помощта е за говеда, биволи, овце и кози плюс “Пчеларство”.

2. “Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2” – за земеделски стопани, извършващи дейност в сектор „Растениевъдство“ за други култури, различни от тези в Приложение 1 (тук влизат орехите), а също и за сектор „Животновъдство“ -  свине и птици.

3. “Изключителна и временна подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) и ОП COVID 3” - за микро-, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и признати групи и организации на производители.

Важно е да се знае, че обезщетенията по първата подмярка се дават за регистрирани производители,  кандидатствалите за директни плащания през кампаниите 2019 2020, кактои кандидатствалите и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г. плюс бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Допустими за подпомагане по третата подмярка са:

1. малки или средни предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, включени в приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение.

2. групи и организации на производители признати по реда на:

а) Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и групи производители, (Обн. ДВ. бр.34 от 2015г.)

б) Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти (Обн. ДВ. бр.10 от 2015 г.) или

в) Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (Обн. ДВ бр.42 от 2007г.)

Друго важно изискване по подмярка 3 е, че МСП трябва да:

1. са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;

3. докажат спад в приходите от продажби на преработени селскостопански продукти с най – малко 20 на сто по данни за периода март - юни на 2020 г., спрямо периода март - юни на 2019 г.;

4. отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия Кандидатите са длъжни да удостоверят че са микро, малко или средно предприятие, като попълнят и представят към заявлението за подпомагане Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение № 2).

При подаване на заявление за кандидатстване на база средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020 г. не се изисква доказване на спад в приходите от продажби на преработени селскостопански продукти с най-малко 20 на сто.

Ето и конкретните субсидии, които ще бъдат плащани по първата подмярка, която не е предназначена за производителите на орехи и лешници.

  1. за плодове: до 1,5 ха – 750 лв. над 1,5 ха до 5 ха – 1 700 лв.; над 5 ха до 10 ха – 4 000 лв. над 10 ха до 20 ха – 8 000 лв.; над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.; над 30 ха – 13 500 лв.;
  2. за зеленчуци оранжерийно производство: до 0,5 ха – 2 700 лв.; над 0,5 ха до 1 ха – 5 000 лв.; над 1 ха до 2 ха – 9 000 лв.; над 2 ха – 13 500 лв.
  3. за зеленчуци отглеждани на открито:  до 1,5 ха – 950 лв.; над 1,5 ха до 5 ха – 3 000 лв.; над 5 ха до 10 ха – 6 000 лв.; над 10 ха до 15 ха – 8 000 лв.; над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.; над 20 ха – 13 500 лв.;
  4. за маслодайна роза: до 1 ха – 900 лв.; над 1 ха до 5 ха – 4 000 лв.; над 5 ха до 10 ха – 7 000 лв.; над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.; над 20 ха – 13 500 лв.
  5. за винени лозя: до 1 ха – 300 лв.; над 1 ха до 5 ха – 1 500 лв.; над 5 ха до 10 ха – 2 500 лв.; над 10 ха до 30 ха – 5 000 лв.; над 30 ха до 50 ха – 9 000 лв.; над 50 ха – 13 500 лв.
  6. за декоративни растения: до 1 ха – 2 000 лв.; над 1 ха до 5 ха – 8 000 лв.; над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.; над 10 ха – 13 500 лв.
  7. за овце и кози: от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.; от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.; от 100 бр. до 199 бр. – 1 800 лв.; от 200 бр. до 299 бр. – 2 200  лв.; от 300 бр. до 499 бр. – 3 000  лв.; от 500 бр. до 999 бр. – 7 000 лв.; от 1000 бр. до 1999 бр. – 9 000 лв.; над 1999 бр. – 13 500 лв.
  8. за говеда: от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.; от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв; от 50 бр. до 99 бр. – 3 500 лв.; от 100 бр. до 249 бр. – 9 000  лв.; над 249 бр. – 13 500 лв.
  9. 9. за биволи: от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.; от 50 бр. до 99 бр. – 4 500 лв.; от 100 бр. до 200 бр. – 9 500 лв.; над 200 бр. – 13 500 лв.
  10.  за пчелни семейства: до 49 бр. – 250 лв.; от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.; от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.; от 150 бр. до 299 бр. – 1 300 лв.; от 300 бр. до 499 бр. – 1 700 лв. и над 499 бр. – 3 000 лв.

Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но не повече от 7 000 евро.

В приложенията към наредбата подробно са описани и културите, които ще бъдат подпомагани по подмярка 1 със съответните кодове.

Плодове

224010-ягоди           Ягодоплодни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ      

224020-малини       Ягодоплодни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ      

221010-ябълки        Семкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ          

221020-круши          Семкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ          

222030-кайсии/зарзали    Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ     

222040-череши       Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ     

222050-вишни         Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ     

222020-праскови/нектарини       Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ     

222010-сливи          Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ     

ЛОЗЯ    

212000-Десертни лозя     

Зеленчуци на открито

150000-КАРТОФИ  Картофи       

ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ 

144010-лук   Луковични зеленчукови култури

144020 -чесън    

Кореноплодни зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ    

143010-моркови      

Листностъблени зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ  

142010-главесто зеле      

Плодови зеленчукови култури     

141070-дини           

141080-пъпеши        

ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ     

141013-домати на открито          

141043-краставици на открито

141045-корнишони на открито     

141030-патладжан      

141023-пипер на открито

Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ

181010-домати - оранжерийно производство         

181040-краставици - оранжерийно производство   

181030-пипер - оранжерийно производство         

МНОГОГОДИШНИ МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ 

231010-маслодайна роза Медицински и Ароматни култури

Винени-ЛОЗЯ

211000-Винени лозя

ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ     

161000 - Цветя,отглеждани за рязан цвят      

Цветя,отглеждани за луковици

162000-Цветя,отглеждани за луковици              

Саксийни култури    

163000-Саксийни култури               

Декоративни храсти-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ   

164000 - Декоративни храсти         

165000 - Други декоративни растения

ПЛОЩИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

176000 - Цветя      

ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ  

186100 - цветя      

186000 - Цветя и декоративни растения   

243000 - Разсадници за декоративни растения      

В приложение 4 на наредбата пък са описани професиите назначените на трудови договори, за които ще се отпуска подпомагането по подмярка 2. Останалите приложения представят декларациите и заявленията, които трябва да представяте при кандидатстване по мярка 21 COVID-19.

Производителите на орехи ще пишат жалба до Брюксел заради изключването им от COVID-19
8476

Последни материали
Виж
Двамата придружаваха премиера Борисов при посещението му в кравеферма в неделя
Танева е под карантина заради контакт със заразения с коронавирус Нанков
В министерството на селското стопанство умуват да налагат ли мерки
Птичи грип е открит в 2 мъртви диви лебеда в Нидерландия
С прогресивно намаляване на сумите над 60 000 евро
ЕП иска ограничаване на директните плащания до 100 000 евро годишно
Две щуки и сом са върнати във водата
Извадиха 800 метра мрежи и 20 коша за раци от Дуранкулашкото езеро
След масирана проверка на ИАГ вчера
Спряха дейността на 3 обекта за съхранение и преработка на дървесина в Габровско
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 20-23 октомври 2020 година
Продавачите на хлебна пшеница на борсата снижиха офертите с 20 лева на тон
Свързани материали
Виж
Фонд „Земеделие”
Фондът преведе парите за Ковид 1 скоростно
Европейската комисия публикува препоръки за единен подход на ЕС при тестване за COVID-19
Редовен отчет
Преди края на приема подадените заявления за мярката COVID са близо 34 500
Фонд „Земеделие”
Три дни преди края на приема по мярка COVID 1 са приети легитимните заявления на 31 хиляди фермера
Държавата на абсурдите
Жестока тесла за овощари и зеленчукопроизводители покрай COVID, впоследствие опровергана от фонд Земеделие
Важно за износителите в условия на корона вирус
Еврокомисията предлага цветови кодове за движение в границите на Съюза
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам