Начало » Новини » Коментари
28.04.2020 г.

До 8 500 лева заем с 2 процента лихва ще се отпускат за 100 декара домати

Указания за кредитиране
До 8 500 лева заем с 2 процента лихва ще се отпускат за 100 декара домати

sinor

В периода от 21 април до 30 юни производителите на плодове, зеленчуци и оранжерийна продукция могат да получават нисколихвени заеми с 2 процента лихва, която ще обезпечават с очакваните субсдии по обвързаната подкрепа за 2020 г., припомнят от фонд „Земеделие”. Самите кредити трябва да се върнат от стопаните до 30 юни 2021 г. заедно с лихвата, начислена от деня на получаването. Заемите ще се отпускат до 7 работни дни след вписването на особения залог и представянето на документ, удостоверяващ първи по ред особен залог на бъдещо вземане. Целта е овощари и зеленчукопроизводителите да осигурят средства за тазгодишната си кампания, която заради коронавируса се очертава да бъде изключително тежка.

Определени са и лимити на кредитирането, които зависят от вида и площите на отглежданата култура. Ако искате да отглеждате тази година 100 декара домати, краставици, корнишони и патладжани, полско производство, максималният заем, който може да теглите, е 8 500 лв. За пипера, където разходите са много по-високи този кредит при 100 дка е 12 140 лв., или 1 214 лв. за ха.

Ако гледате 10 декара, или един хектар ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, вие ще получите 1 138 лв. За средно голяма градина от 100 декара заемът не може да превишава 11 380 лева. При сливи и десертно грозде максималният кредит за 100 декара ще бъде 6 500 лв.

Ако отглеждате картофи, лук или чесън кредитът за 100 дка ще бъде 8 440 лв., или 844 лв. за ха. Най-високо ще бъде кредитирането за оранжерийното производство. При 10 декара домати, пипер и краставици кредитът не може да превишава 9 904 лв., или 99 040 лв. за 100 дка. При оранжерийно отглежданети моркови, зеле, дини и пъпеши за 10 декара заемът ще бъде 550 лв., а за 100 – 5 500 лв.

Размерът на кредита на хектар да е до 75 % от съответните усреднени ставките за обвързано производство на плодове и зеленчуци за 2019 г.,

Ето и редът за кандидатстване

Земеделският стопанин подава заявление за кредит по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в Областната дирекция (ОД) на ДФ "Земеделие", отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП) по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец и/или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

След съответнвата проверка от фонда по документи се оформят изискуемите документите в съответствие със съответните указания за прилагане на кредитната схема и приложимите образци.

След извършване на контролите за допустимост на заявлението, ДФЗ взема решение за одобрение на заявлението или прави отказ. Фондът, в качеството си на кредитор, може да откаже, да редуцира кредита спрямо искания размер, да изисква допълнителни документи.

Генериране и подписване на договор за предоставяне на целеви кредит и договор за учредяване на особен залог (при обезпечение особен залог) от изпълнителния директор.

Подписване и датиране на договор за предоставяне на целеви кредит и договор за учредяване на особен залог (при обезпечение особен залог) от бенефициера, в отдел „ПСМП" и получаване на един екземпляр на договора/договорите.

Учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схема за обвързано подпомагане.

Представяне от земеделския стопанин на документ, удостоверяващ първи по ред особен залог на бъдещо вземане. За удостоверяване на горното, към досието се прилагат документите по Раздел I, т. 5.2. от настоящите указания.

Отдел „ПСМП" нарежда сумата по кредита по банковата сметка на земеделския стопанин, след представяне на документите по т. 8 от настоящия Раздел, във връзка с т.5.2. на Раздел I от настоящите указания.

Фонд "Земеделие" предоставя кредитите за покриване разходи по отглеждане и производство на зеленчуци полско и оранжерийно производство и/или плодове, реколта 2020 г.

Бюджет по схемата за 2020 г. е в размер на 30 000 000 лв., в които влизат и 5-те милиона за оранжерийно производство.

Кредитът се предоставя на физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отговарящи на следните условия:

* да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

* ЕТ, IOJI и кооперации, да са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър и Закона за кооперациите;

* да нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФ „Земеделие";

* да нямат изискуеми задължения към държавния бюджет към датата на кандидатстване;

* да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или са обявени в несъстоятелност;

* да не са в производство по ликвидация.

Ползвателите по т. 3.1. от настоящия Раздел е необходимо да имат подадено и приключено заявление по схеми за обвързано подпомагане за производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци, реколта 2020 г.

Ползвателите по т. 3.1. от настоящия Раздел е необходимо да са подавали поне 3 г. назад (2017 г., 2018 г., 2019 г.) заявяване за обвързано производство за производство на плодове и/или зеленчуци и да е подавал декларация за реализация за съответната година.

Ползвателите по т. 3.1. от настоящия Раздел не могат да оттеглят и/или прехвърлят на друго лице подаденото заявлението по схеми за обвързано подпомагане за производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци, реколта 2020 г.

Ползвателите по т. 3.1. от настоящия Раздел, не следва имат установени и наложени санкции за бъдещ период по схеми за обвързано производство.

Общите документи, които трябва да подготвите са:

а) заявление за кредит (генерира се от Интегрираната система за администриране и контрол ИСАК). В заявлението се декларира: IBAN сметка и В1С код на обслужващата банка; площта за кандидатстване, направление: плодове и вид на насаждението и/или зеленчуци и вид на културата; съгласие, финансовата помощ за обвързано подпомагане за плодове и/или зеленчуци за 2020 г. да бъде използвана за погасяване на задълженията за главница и лихва по кредита.

б) пълномощно по образец (нотариално заверено), в случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.

в) решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване и обезпечаване на кредита.

Документи, издадени служебно в резултат на извършени проверки от служители на отдели ПСМП на съответната ОД на ДФ "Земеделие":

а) извлечение от ИСАК за обработваните площи, удостоверяващо подадено и приключено заявление (с генериран УИН) по схеми за обвързано подпомагане за производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци, реколта 2020 г. (не се изисква при автоматично наливане на информацията в модула по схемата).

б) извлечение от ИСАК за обработваните площи, удостоверяващо подадено заявление за обвързано за производство на плодове и/или зеленчуци за 3 г. назад и да е подавал декларация за реализация за съответната година (2017г., 2018г., 2019г.).

в) извлечение от регистър по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална регистрация за земеделския стопанин (проверка в регистър на МЗХГ).

г) разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет, от официалната интернет страница на НАП, удостоверяваща наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет. Проверката се извършва служебно към момента на кандидатстване. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие" изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, заявлението се отхвърля и бенефициера не подлежи на кредитиране.

д) извлечение от регистър „Лоши вземания" в ИСАК, удостоверяващо дали бенефициерът има изискуеми задължения към Фонда.

е) разпечатка от проверка за открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност.

ж) разпечатка от проверка за производство по ликвидация. 5. Обезпечаване на кредитите

Земеделските стопани по т. 3 са длъжни да обезпечат задълженията си по договорите за предоставяне на кредит чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и/или зеленчуци за 2020 г.

Особените залози се вписват в местните поделения на Централния регистър по особените залози (ЦРОЗ).

За учредяване на особен залог върху бъдещо вземане, земеделските стопани представят следните специфични документи:

а) вписано заявление с идентификационен код на вписването на залога (представя се след вписване на особения залог в полза на Фонда);

б) удостоверение от ЦРОЗ за вписани обстоятелства по партидата на залогодателя, от което да е видна липсата на предходни вписвания върху приетото обезпечение (представя се след вписване на особения залог в полза на Фонда).

В договора за кредит изрично се посочва, че помощта по схеми за обвързано подпомагане за плодове и/или зеленчуци за 2020 г. ще бъде използвана за погасяване на задълженията за главница и лихва по кредита, чрез прихващане.

Посевите задължително трябва да се застраховат, за да кандидатствате за заема.

Застраховката е срещу рисковете: измръзване, изтегляне, градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд и наводнение.

Застраховката покрива пълния размер на получените средства по договорите

В застрахователната полица следва да бъде посочено наименованието на целевия кредит, по който е направена.

Застраховките по т.6.1. са в полза на Държавен фонд „Земеделие", като това обстоятелство задължително се отразява върху полицата.

Сумите по застрахователните премии се внасят еднократно преди подписване на договора за предоставяне на целеви кредит, с изключение на случаите, в които ДФ„Земеделие" има сключено споразумение със застрахователя за издаване на застрахователни полици при разсрочено плащане.

Представят се оригиналните застрахователни полици, като същите се съхраняват към досието на бенефициера по кредитната схема.

Кредитът се олихвява с годишен лихвен процент от 2%. Лихвата по договора не може да бъде по-малка от референтния лихвен процент за България, определен от Европейската Комисия, приложим към датата на сключване на договора за кредит.

Лихвата по кредита е дължима на падежа по договора. Кредитът се усвоява еднократно.            Погасяването по т. 9.1. се извършва, като оторизираната помощ за обвързано подпомагане за плодове и/или зеленчуци за 2020 г. се прихваща за цялостно или частично погасяване на главницата и дължимата лихва по кредита.

В случай че след прихващането по т. 9.2. от настоящия Раздел е налице остатък от помощта за обвързано подпомагане за плодове и/или зеленчуци за 2020 г., същият се изплаща по банкова сметка на бенефициера.

В случай че след прихващането по т. 9.2. от настоящия Раздел, помощта за обвързано подпомагане за плодове и/или зеленчуци за 2020 г. не е достатъчна за покриване на задължението за главница и лихва по кредита, кредитополучателят се задължава да погаси разликата за собствена сметка.

ДФ "Земеделие" уведомява писмено кредитополучателя за размера на общия рамер на неиздължения остатък по кредита.

В случай, че кредитополучателят не възстанови доброволно дължимата сума, ДФ"Земеделие" предприема действия по събиронето им, като налага и санкции.

1. При нецелево използване на предоставения кредит, както и при деклариране на неверни данни, вземането на Фонда става изискуемо и земеделският стопанин възстановява получените средства, ведно със законната лихва от датата на получаването им.

2. При наспазване на условието по т. 3.4. на Раздел I от настоящите указания, земеделският стопанин предсрочно възстановява на Фонда предоставената сума по договора, ведно със законната лихва от датата на получаването им.

3. При неиздължаване на кредита в срока по т. 9.1. на Раздел I от настоящите указания, земеделският стопанин възстановява на Фонда предоставената сума по договора, лихвата по договора за периода на срока на договора, ведно със законната лихва от деня на забавата.

4. В случай, че кредитополучателят не възстанови доброволно получените средства, при възникване на някое, от посочените в т. 1, т. 2 и т. 3 обстоятелства по настоящия Раздел, фонд "Земеделие" предприема действия по събирането им по реда чл. 27 от ЗПЗП.

До 8 500 лева заем с 2 процента лихва ще се отпускат за 100 декара домати
7503

Последни материали
Виж
Според сертификатите за износа продукцията е преминала нужните проверки
Русия забрани вноса на царевично семе с ГМО от сръбската фирма Genetics Plus
Ситуацията е извънредна и налага извънредни по мащаб мерки
Франция отпуска 1 милиард евро на пострадалите от студовете ферми
Фонд „Земеделие”
От 21 април до 30 юни се приемат исканията за краткосрочни заеми в сектора на плодовете и зеленчуците
Президентът Радев ще връчи мандата на ГЕРБ
Десислава Танева е предложението на Борисов за нов стар министър на земеделието
Наблюдавайте областите през сайта на агенцията
На 21 април се открива сезонът за борба с градушките
Важно за фермерите!
От първи октомври родните мандри не могат да продават кипърското сирене „Халуми”
Свързани материали
Виж
Фонд „Земеделие”
От 21 април до 30 юни се приемат исканията за краткосрочни заеми в сектора на плодовете и зеленчуците
Фонд „Земеделие”
Удължават до 30 април срока за кредитиране в сектора на плодовете и зеленчуците
Мнението на бизнеса
Защо от „помощ” нисколихвените заеми се превръщат в „безпомощност” за сектора
Три месеца се очакваха указанията, които не стават за малките фермери
Градинарите не смятат, че нисколихвените заеми ще им помогнат за разсадите
Фонд „Земеделие”
От 21 януари до 12 март се кандидатства за нисколихвени заеми от градинари и овощари
Облекчения
Заради пандемията бизнесът може да отложи плащания по своите заеми
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам