Начало » Новини » Коментари
10.03.2020 г.

Добивите по обвързаната подкрепа при зеленчуците през 2020 г.

Наръчник за директните плащания
Добивите по обвързаната подкрепа при зеленчуците през 2020 г.

sinor

И през тази година подпомагането по обвързаната подкрепа при производството на зеленчуци ще протече по същия начин като през Кампания 2019 г. Промените са минимални и се отнасят до контрола по отношение на онези фалшиви площи, върху които миналата година не бяха открити и грам заявени за подпомагане зеленчуци.

По отношение на обвързаната подкрепа при доматите, краставиците, корнишоните и патладжана право на подпомагане имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0,5 ха допустими площи със зеленчуци-полско производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, краставици, корнишони, патладжан и/или картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши, пипер и/или зеленчуци оранжерийно производство – домати, краставици, пипер.

Подпомагане по схемата се получава само за площите от следните видове култури полско производство: домати, краставици, корнишони, патладжан.

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на парцела трябва да е 0,1 ха. Необходимо е от площите да е получен и реализиран добив от съответната култура. Ще се прави съпоставка на съответствието на вида заявена култура с начина на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата на базата на данни в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).

Ако при последващите проверки на фонда се установи, че заявени за подпомагане площи са с други растения, различни от домати, краставици, корнишони или патладжан, те ще се считат за наддекларирани.

Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от заявената култура, като при полското производство максималните добиви при доматите е 19 000 килограма от хектар, или 1 900 кг от дка, при краставиците - 20 750 кг от ха, или 2 075 кг от дка, корнишони - 19 000 кг от ха, или 1 900 кг от дка и патладжан - 18 980 кг от ха, или 1 898 кг от дка.

Наполовина от тези добиви ще доказват биофермерите, които са сертифицирани или пък имат площи в преход към биологично земеделие.

Продадената продукция се доказва със следните документи - фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон; документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато кандидатите са търговци и имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“ - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2020 трябва да са издадени в периода 1 февруари 2020 г.-31 януари 2021 г.

Министерството на земеделието, храните и горите и ДФЗ-РА осъществяват контрол на площите по отношение на наличието на заявената култура, както и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите или за следи от растителни остатъци от заявената култура.

Обвързаната подкрепа през 2019 г.

Агротехнически мероприятия представляват съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

От министерството припомнят, че освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2020 в периода 1 до 31 януари 2021 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документиq които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30 ха.

При схематна за обвързано подпомагане при пипера право на подпомагане също имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0,5 ха допустими площи пипер – полско производство и/или домати, краставици, корнишони, патладжан, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши и/или зеленчуци оранжерийно производство – домати, краставици, пипер.  Подпомагане по схемата се получава само за площите пипер (полско производство). Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на парцела трябва да е 0,1 ха. Необходимо е от площите да е получен и реализиран добив от съответната култура. Ще се прави съпоставка на съответствието на вида заявена култура с начина на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата на базата на данни в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от пипер, се считат за наддекларирани.

Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от заявената култура, а именно 13 400 кг пипер от хектар, или 1 340 кг от декар. Наполовина ще са търсените добиви при биологичната продукция.

За да получите тези субсидии, е важно да докажете реализацията на пипера със следните документи.

1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Когато кандидатите са търговци и имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“ - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

Тези документи за доказване на добиви за Кампания 2020 трябва да са издадени в периода 1 февруари 2020 г.-31 януари 2021 г.

Министерството на земеделието, храните и горите и ДФЗ-РА осъществяват контрол на площите по отношение на наличието на заявената култура, както и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите или за следи от растителни остатъци от заявената култура. Агротехнически мероприятия представляват съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2020 в периода 1 до 31 януари 2021 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП. Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30 ха.

При схемата за обвързано подпомагане на картофи, лук и чесън право на подпомагане имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0,5 ха допустими площи (заедно или по отделно) от следните зеленчуци, които са полско производство: картофи, лук, чесън и/или домати, краставици, корнишони, патладжан, пипер, моркови, зеле, дини, пъпеши и/или зеленчуци, които са оранжерийно производство: домати, пипер, краставици. Подпомагане по схемата се получава само за площите с картофи, лук, чесън (полско производство). Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на парцела трябва да е 0,1 ха.

Също като при останалите зеленчуци и тук е необходимо да докажете продажби от съответната култура. Ще се прави съпоставка на съответствието на вида заявена култура с начина на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата на базата на данни в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Площи, заявени за подпомагане по схемата, където се установи различна култура от картофи, лук и чесън, ще се считат за наддекларирани.

Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. Ето и добивите, които трябва да докажете, за да бъдете допустими. При картофите полско производство от хектар трябва да имате минимално 19 900 килограма, или 1 990 кг от декар площ. При лука добивите са съответно 12 450 кг от хектар, или 1 245 кг от дка. При чесъна 3 510 кг от ха, или 351 кг от дка. Ако сте сертифициран биоградинар или имате площи в преход към биологично земеделие необходимите добиви са 50% от тези, които са посочени по-горе.

Фермерите трябва да доказват продажбите си с фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон; а също и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато кандидатите са търговци и имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“ - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2020, трябва да са издадени в периода 1 февруари 2020 г.-31 януари 2021 г. Министерствотона земеделието, храните и горите и ДФЗ-РА осъществяват контрол на площите по отношение на наличието на заявената култура, както и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите или за следи от растителни остатъци от заявената култура. Агротехнически мероприятия представляват съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

И тук отново се припомня, че освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2020 в периода 1 до 31 януари 2021 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30 ха.

Последната схема за обвързано подпомагане за зеленчуците е за моркови, зеле, дини и пъпеши. Право на подпомагане по нея имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0,5 ха допустими площи (заедно или по отделно) от следните зеленчуци, които са полско производство: моркови, зеле, дини, пъпеши и/или домати, краставици, корнишони, патладжан, пипер, лук, картофи, чесън и/или зеленчуци, които са оранжерийно производство: домати, пипер, краставици.  Подпомагане по схемата се получава само за площите с моркови, зеле, дини, пъпеши (полско производство). Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на парцела трябва да е 0,1 ха. Необходимо е от площите да е получен и реализиран добив от съответната култура. Ще се прави съпоставка на съответствието на вида заявена култура с начина на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата на базата на данни в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от моркови, зеле, дини и пъпеши се считат за наддекларирани. Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. Ето и минималните добиви, които трябва да доказвате. При морковите от хектар трябва да имате 12 430 килограма, или 1 243 кг от дка. Минималните добиви при зелето са 17 460 кг от ха, или 1 746 кг от дка. За дините 24 870 кг от ха, или 2 487 кг от дка, а п ри пъпешите - 8 450 кг от ха, или 845 кг от дка.

Ако сте сертифицирани биофермери, или пък имате площи в преход към биологично земеделие, тогава добивите трябва да са ноловина от изискваните добиви за конвенционалните зеленчуци.

Същите са документите, с които ще доказвате продадената продукция. Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продадената продукция , а именно фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон; както и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато кандидатите са търговци и имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“ - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2020 трябва да са издадени в периода 1 февруари 2020 г.-31 януари 2021 г. Министерството на земеделието, храните и горите и ДФЗ-РА осъществяват контрол на площите по отношение на наличието на заявената култура, както и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите или за следи от растителни остатъци от заявената култура. Агротехнически мероприятия представляват съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2020 в периода 1 до 31 януари 2021 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП. Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30 ха.

Добивите по обвързаната подкрепа при зеленчуците през 2020 г.
15005

Последни материали
Виж
Шийтаке се отглежда успешно и у нас
Разселдват смъртта на мечка в землището на с. Грашево
Как да се избавите от нитратите в спанака
McCormick X7 отговаря на най-взискателните нужди на фермерите
В СЕУ са публикувани и карти на блоковете на земеделските стопанства (БЗС), заявени по директни плащания (2020) на всеки фермер
Право на отговор
Напоителни системи монтира нова вертикална помпа за напояване в района на Каварна
Свързани материали
Виж
По дирите на безследно изчезналите
Странно как по обвързаната подкрепа за 2019 г. градинарите са получили 73 милиона вместо 80 млн. лева
Фонд „Земеделие”
Още 3 млн. лева са разпределени на градинарите по обвързаната подкрепа
Зам. министър Кръстева в разговор с германскии секретар
Заради пандемията България ще настоява за по-високи нива на обвързаната подкрепа
Кампания 2019
Разписани са ставките за обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци
Наръчник за директните плащания
Заявете градините с плодове в Кампания 2020 при следните добиви
Кампания директни плащания 2020
Как ще изглежда обвързаната подкрепа за месодайни говеда, биволи овце и кози през 2020 г.
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам