Начало » Новини » Страната
18.06.2019 г.

Правителството удължи с още 11 години концесията на „БМФ Порт Бургас“

Решения на Министерския съвет
Правителството удължи с още 11 години концесията на „БМФ Порт Бургас“

sinor

„Български морски флот - порт Бургас“ ЕАД стриктно изпълнява концесионните си задължения и само за седем години е превърнал бургаския порт в едно от най-значимите, конкурентни и предпочитани черноморски пристанища. Това е мотивът, с който на 5 юни Министерският съвет е решил да удължи срока на концесиите на двата терминала от по 35 години на 46 години и осем месеца, всяка, съобщиха от „БМФ порт Бургас“.

Товарооборотът е нараснал 3 пъти, създадени са стотици нови работни места - ползите за местната икономика са очевидни, се посочва в прессъобщението.  Клиентите вече не заобикалят Бургаския залив - обновени, механизирани и автоматизирани Пристанищен терминал  „Бургас Изток – 2“ и Пристанищен терминал „Бургас Запад“ предлагат обработка на кораби и товари в съответствие с най-високите световни стандарти.

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е концесионер на терминал „Бургас Изток – 2“ от 2012 г. и на терминал „Бургас Запад“ от 2013 г. Само през първите 7 години от концесията на Пристанищен терминал „Бургас Изток -2“ дружеството е изпълнило почти целия размер на инвестициите, предвидени в Инвестиционната програма, приложение към Концесионния договор.

В реконструкцията  и модернизацията на терминал  „Бургас Изток – 2“ са вложени над 215 млн. лева, при предвидени за целия срок на концесията общо вложения в размер на  223 434 600 лева. В Пристанищен терминал „Бургас Запад” само за първите 5 години  инвестициите надхвърлят  32 000 000 лева, при предвидени за целия срок на концесията  общо вложения в размер на  34 814 000 лева. На практика към момента, за краткия срок от седем години, дружеството е изпълнило почти напълно инвестиционните си задължения, поети с договорите за концесия за 35 години. Основната част от инвестициите са извършени в обекти - публична държавна собственост, които  към момента на извършването им стават собственост на държавата.

За да се покрият  изискванията на товародателите, са преструктурирани  основните пристанищни мощности. Модернизацията на товаро-разтоварната техника и оптимизирането на организацията на работата е основна предпоставка и гаранция за привличането на товародатели и увеличаването на товарооборота на пристанищните терминали. Изградени и пуснати в експлоатация са специализирани комплекси за обработка на товари, изпълнени по проекти и технологични разработки на водещи международни компании.

Стандартите за обработка на кораби са изцяло  приравнени с най-модерните световни практики.

Изградени са 4 специализирани и напълно автоматизирани комплекси за обработка на кораби и товари  -  за насипни товари (меден концентрат), в т.ч. и покрит склад за съхранение, за обработка на втечнени въглеводородни газове, за обработка и съхранение на сярна киселина за износ  със складов капацитет от 50 000 тона,  за обработка и съхранение на зърнени товари с капацитет на съхранение от 75 000 тона, заедно с авто и ж.п. разтоварище. Рехабилитирани са над 150 000 кв. м съществуващи открити складови площи и са обособени  100 000 кв. м. нови открити складови площи с товароносимост от 10 тона на квадратен метър.  Изцяло е обновена  пристанищната механизация за обработка на кораби и товари,  закупено е  фабрично ново оборудване - хидравлични пристанищни кранове, челни товарачи, вилкови повдигачи и др.

През 2018 г. дружеството е завършило и най-мащабната частна инвестиция,  правена някога в пристанищна инфраструктура в България - с три нови допълнителни корабни места за обработка на различни видове товари, едното от тях – дълбоководно. В резултат на тази инвестиция кейовият  фронт на терминал „Бургас Изток -2“ е удължен с повече от 400 метра. Изпълнени са и над 400 000 куб. м драгажни дейности в пристанищната акватория с цел удълбочаване на новоизградените корабни места до -12,20 м.

В резултат на реализираната амбициозна инвестиционна програма Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ е избран за основна логистична база при изпълнението на няколко международни проекта, свързани с газопреносни, сондажни, проучвателни и добивни дейности на потенциални и действащи находища за нефт и нефтени продукти. Подобни проекти са дългосрочни и с изключителна висока степен на икономическа важност за развитието на страната и постигане на независими енергийни източници. Терминалът е редовно посещаван от специализирани плавателни средства и кораби, които извършват доставки от и до сондажните бази, разположени в Черно и Каспийско море.

В Пристанищен терминал „Бургас Запад“  е извършено цялостно саниране и рехабилитация на пристанищната инфраструктура и съоръжения. С цел бързата, сигурна и безопасна работа при обработката на товари са рехабилитирани всички складови площи,  железопътните трасета,  настилките и подходните пътища към зоните за обработка и складиране на товари.  Обновени са закритите магазии и административната сграда.   

Пряк ефект от модернизацията на пристанищната  инфраструктура, мощности и съоръжения в двата терминала е значителният ръст на товарооборота. При обработени товари през 2012 г. в размер на 1 538 270 тона, за 2018 г. е отчетен товарооборот от общо 5 818 018 тона, което показва, че товарооборотът е увеличен повече от три пъти. 

Сериозно е нараснал и обемът на предоставяните спомагателни морско-технически услуги на двата терминала - пилотски, буксирни, агентийски, спедиторски, митнически и др.  В резултат на въведената нова техника и организация на работа 2,5 пъти е нараснал обемът на контейнеризираните и деконтейнеризирани товари. Посочените дейности допринасят за организиране на услугата по обработка на товарите като единно и цялостно обслужване с високо ниво на качество, удовлетворяващо и най-претенциозните клиенти.

Концесионерът стриктно изпълнява поетите социални ангажименти.  В компанията работят над 900 души, при поет с договорите за концесия ангажимент за осигуряване на 547 работни места. Създадените допълнителни работни места са свързани не само с обработката на товарите, но и с поддръжката на пристанищната инфраструктура и съоръжения. 

Поддържат се застраховки за сметка на работодателя, въведена е ваучерна система за безплатна храна, осигурено е и допълнително здравно обслужване на работниците и служителите. Специално внимание дружеството отделя на условията за здраве и безопасност при работа. Редовно заседава Комитет по условия на труд - съвременната форма на социално партньорство, от която зависи успехът на цялостната политика в областта на безопасността. Новосформираният екип по здраве и безопасност работи по утвърдени световни правила и стандарти. Социалната политика на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД включва поддържане и  развитие на свой собствен Център за професионално обучение. В стремежа си да откликне на нуждите на своите клиенти и да е в крак с динамиката на пазара, компанията има особен фокус към поддържане и повишаване на квалификацията на своите работници и служители. В модерния Център за професионално обучение са осигурени съвременни условия за повишаване квалификацията, както на работниците на компанията, така и за обучение на желаещи външни курсисти.

През 2018 г., „БМФ Порт Бургас” ЕАД официално придоби статут на одобрен икономически оператор, което му дава право да се възползва от определени митнически облекчения в целия Европейски съюз.  През същата година дружеството е прието и за  постоянен член на Европейската федерация на частните пристанищни оператори, представляваща интересите на около 85 % от пристанищните оператори на Европейския съюз.

Една от основните цели на концесията е повишаването на ефективността и постигането на по-високо качество на пристанищните услуги.  „БМФ Порт Бургас“ ЕАД  осъществява тази цел чрез влагането на инвестиции в нови пристанищни мощности, обновяването на техниката, амбициозното управление и цялостното поддържане на пристанищните терминали и, не на последно място, социално ориентирано отношение към работниците.

Правителството оценява усилията на дружеството да модернизира бургаското пристанище и да го превърне в желан партньор за морски бизнес, с което да повлияе и на икономическия растеж на  страната. Това е основната причина срокът на двете концесии да бъде удължен с още 11 години и осем месеца всяка. От своя страна дружеството концесионер поема допълнителни задължения за нови инвестиции и нови концесионни плащания в рамките на удължения срок, както и за изпълнение на съответстващите нови стойности на концесиите. Удълженият срок на концесиите ще допринесе за продължаване и утвърждаване на успешната социална програма на компанията, в т.ч. и поддържането на нови работни места, които изцяло съвпадат с интересите на обществеността в Бургас и региона. 

Правителството удължи с още 11 години концесията на „БМФ Порт Бургас“
2568

Последни материали
Виж
Парламентарен контрол
Танева се надява депутатите да намалят под 610 лв. осигуровките за фермерите от 2020 г.
Закон за земята - проект
Общините ще посочват фермерите до 40 години, които с предимство ще наемат държавни земи
Инициатива за дуално обучение
Срещите на ученици с успешни фермерите продължават
Прехвърляне на средства
Над 31,4 милиона евро по ПРСР се залагат в мярка 5 за обезщетения на животновъди
Румънците са втори
Франция с рекорден износ на мека пшеница
Увеличението е главно за сметка на страните от Северна Африка и Югоизточна Азия
Износът на пшеница от Украйна расте рязко въпреки спада на доставките за ЕС
Свързани материали
Виж
Решения на Министерския съвет
С година закъснение е одобрен отчетът по концесията за блатно кокиче
Решения на Министерския съвет
Пристанищен терминал Видин-юг се дава на концесия
Констатация: Изпълняват се условията по концесията за добив на блатно кокиче
Концесията е за 15 години
Държавата възлага на частници да се грижат за дивеча в Балчик
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам