Начало » Новини » Интервю
08.11.2018 г.

Живко Живков: На 9 ноември ще платим 16 милиона лева по обвързаната подкрепа за овце и кози

По ПРСР вече са платени 1 млрд. лв.
Живко Живков: На 9 ноември ще платим 16 милиона лева по обвързаната подкрепа за овце и кози

Към края на 2018 година, когато се очаква да бъде изработена междинната оценка за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Синор.БГ потърси за информация изпълнителния директор на фонд „Земеделие“ Живко Живков. За повечето от интересуващите ни теми той ни препрати към министерството на земеделието, откъдето знаем, че до края на годината едва ли ще получим данни.

От името на читателите на Синор.БГ все пак да благодарим за актуалната информация по изпълнението на основните мерки от програмата, предоставена ни от фонда.

Г-н Живков, сравнявайки първия с втория програмен период, темповете на изпълнение на ПРСР като че ли вървят доста мудно. Каква е актуалната информация за изпълнението на програмата до момента?          

Всеки програмен период се одобрява съобразно Общата селскостопанска политика на ЕС и е натоварен със специфични цели и ангажименти, които се постигат с определени инструменти. Така за настоящия период като държава членка на ЕС имахме задължението да създадем и използваме своя собствена информационна система за управление, изпълнение и наблюдение. Става въпрос общо за оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния фонд, от структурните фондове, както и от Европейския Фонд за развитие на селските райони.

Така беше създадена и въведена системата ИСУН 2020. Първоначално ПРСР 2014-2020 остана извън обхвата на ИСУН поради големия й бюджет и очаквания огромен брой кандидати. Миналата година обаче с приемането на Закона за подпомагане на земедеските производители беше регламентирано инвестиционните мерки към ПРСР да преминат под контрола на ИСУН със всички съпътстващи процедури по онлайн кандидатстване и одобрение. Това наложи информационната система за управление и наблюдение да бъде синхронизирана със Интегрираната системата ИСАК на ДФ „Земеделие“, което отне известно време.

През първия програмен период одобреният за страната бюджет по ПРСР надхвърляше 6 млрд. лв. От него успяхме да усвоим близо 98%. По някои от мерките на старата програма, като тези за биоземеделие и агроекология, по които земеделските стопани са поели 5 годишни ангажименти, вървят още плащания.

Към 30 октомври 2018 г. ДФЗ-РА е изплатил над 1 млрд. лева по мерките от ПРСР 2014-2020. Сключени са общо 5 474 договора, като приетите заявления по отворените мерки са 17 577.

Общо договорените средства по всички приеми надхвърлят 3,6 млрд. лева (3 616 908 558 лв.).  Процентната усвояемост на бюджета по ПРСР е 22, 8 % спрямо бюджета на мерките от предоставения бюджет по програмата, който е в размер на над 5, 7 млрд. лв. (5 706 727 515 лв.)

За първи тази година кандидатите по ПРСР – както земеделските производители, така и общините, имаха възможност да подават заявления за европейско финансиране онлайн през информационната система ИСУН 2020. Бяха отворени 17 приема за проектни предложения, по които общият бюджет е от близо 659 млн. лева. ДФ „Земеделие“ прави всичко възможно до края на 2018 г. тази средства да бъдат договорени.

До края на годината трябва да имаме анализ по междинната оценка за прилагане на ПРСР – може ли да кажете къде се очертава прехвърляне на средства и къде неизпълнението е най-голямо?

Анализ по междинната оценка за прилагане на ПРСР се изготвя  от МЗХГ в качеството им на Управляващ орган на програмата.  Същият анализ ще бъде готов след приключване на календарната 2018 г.

Това, което сочат данните за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към края на октомври месец, е че най-много заявления са подадени по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”  – общо 8 316 бр. По нея бяха отворени двете подмерки - подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” и подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Сключени са договори с 3 250 бенефициента като  договорените към момента средства са 121 млн. лева.

Към момента продължава разглеждането и оценяването на проектните предложения по подмярка 6.1, постъпили по време на приема през ИСУН (от 15.03 до 14.06.2018 г.). От 5 септември стартира и приемът по подмярка 6.4.1 „Инвестиции  в подкрепа на неземеделски дейности“, който ще приключи през декември 2018 г.

Голям интерес има и към закупуване на оборудване и техника по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“. Заявления на обща стойност над 1,1 млрд. лева са одобрени по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Сключените към момента договори са 1 712 бр.

Над 872 млн. лева са договорени по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Към края на септември по двете отворени подмерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са подписани 413 договори.

По мерките с агроекологична насоченост са платени над 789 млн. лева. По мярка 10 „Агроекология и климат“ са изплатени 222, 227 млн. Отпуснати са над 161, 676 млн. лева по мярка 11 „Биологично земеделие“. По „Натура 2000 и рамковата директива за водите“ – мярка 12 са платени 136, 502 млн. лева. По мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ са преведени над 268, 861 млн. лева.

Каква част от кандидатствалите стопани по мярка 4,1 и 4,2 са се отказали до момента и дали имате анализи за причините за тези откази?

Общо подписаните договори по двете мерки са 3 252. От тях са прекратени 31, което прави 1 %. Отказите по 30 от тях поради незапочване на реално изпълнение на инвестицията в срок, като 29 от тях са по подмярка 4.1, и  2 по подмярка 4.2. Прекратен е и 1 договор поради неподаване на заявка за плащане в установения срок.

Кои мерки от индикативния график няма да бъдат отворени до края на годината и какви са причините за това?

През 2018 г. бяха обявени 17 приема, от които 14 са приключени. Поради влизането в сила на измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители и преминаването към кандидатстване от ИСАК към ИУСН и предвид, че по-голяма част от мерките се отварят за първи път – подготовката изисква допълнително време.

Въпреки това се надяваме до края на годината в максимална степен да се изпълни индикативната работна програма. Информация за приемите по ПРСР може да подготви МЗХГ като Управляващ орган на Програмата и се одобрява от Комитета по наблюдение. Това се очаква да стане в края на годината.

Кога се очаква да бъдат преведени парите по обвързаната подкрепа за овцевъдите?

Съгласно Регламент № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета плащанията към бенефициентите по схемите за директно подпомагане се осъществяват в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година, най-много на два транша.

Плащанията към животновъдите започнаха. Вече е преведен първият транш от над 19 млн. лв. на 4 855 фермери, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството. Утре очакваме да платим 16 млн. лв. по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, необвързана с производството (ПНДЖ3).

Плащанията и тази година ще вървят своевременно и ритмично след приключване на всички проверки и изчисления, като не се очаква забавяне. 

Какво се случи с блокираните проекти за промоционални програми на браншовите организации? Ще се връщат ли пари по тази схема?

По засегнатите промоционални програми не може да бъде предоставената информация, тъй като все още не са приключили разследванията на компетентните органи.

Интервюто взе: Екатерина Стоилова

(Синор.БГ моли колегите, които ще използват данните от изпълнението на ПРСР, да цитират източника)

Живко Живков: На 9 ноември ще платим 16 милиона лева по обвързаната подкрепа за овце и кози
36189

Последни материали
Виж
С поредната мярка за стабилизиране на цените на вътрешния пазар
Русия вдига митото за износа на слънчоглед и въвежда плаваща ставка при олиото
В основата на повишението на цените са растителните масла
Храните в света поскъпват за десети пореден месец
Общо 1200 румънски агнета трябвало да бъдат прехвърлени в Турция
Осъдиха бивши служители на ОДБХ в Пловдив за подготвяна контрабанда
На бракониер на рапани се наложи да ги върне обратно във водата
Предотвратиха продажба без документи на сребриста каракуда във Варненско
ЮЗДП получава над два и половина милиона лева по 2 от подмерките
По мярката за жизнеспособност на горите са договорени 39 милиона лева
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 6-9 април 2021 година
Няма оферти за продажба на зърно и слънчоглед на борсата
Свързани материали
Виж
След подадената оставка от Живко Живков като изпълнителен директор
Васил Грудев поема управлението на фонд Земеделие
Фалшиви новини
Оклеветяват шефа на фонд „Земеделие“ Живков, той дава медиите на съд
Управителен съвет
Досегашният зам. шеф на фонд „Земеделие“ Живко Живков поема управлението
Фонд „Земеделие”
Живко Живков: До края на годината има готовност да сключим всички договори по подмярка 4,1
Кампания 2014 г.
Живко Живков: От днес се пускат и субсидиите за животновъдите
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам