Начало » Новини » Страната
16.10.2017 г.

Уточнения при кандидатстването по подмярка 4.1.2

Наредба
Уточнения при кандидатстването по подмярка 4.1.2

sinor

Администрацията в агроминистерството се е съобразила с някои редакции в наредбата за прилагане на подмярка 4.1.2 за инвестиции в малки земеделски стопанства, коята беше обнародвана в последния брой на „Държавен вестник“. Според тази наредба

При кандидатстване за колективна инвестиция всеки един от членовете трябва да отговарят на условията за група или организация на производители. Всеки член на кандидат за колективна инвестиция трябва да отговаря на условията за малко земеделски стопанство, затова и не се приемат предложения, свързани с размера на стандартния производствен обем, предлагани от организациите.

По наредбата допустими за кандидатстване са фермери с икономически размер на стопанството от 6 хил. до 7 999 евро стандартен производствен обем.

По тази наредба не се подпомагат групи или организации на производители:

1. при които някой от членовете притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата;

2. при които някои от членовете помежду си са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

При приемане на нов член в група или организация същият трябва да отговаря на изискванията на алинея 1 към датата на приемането му в групата или организацията.

За да няма притеснение от страна на малките фермери по отношение на регистрацията в ИСАК, текстовете в член 25, ал. 1 се променят по следния начин.

"Когато се кандидатства за предоставяне на финансова помощ за инвестиции в дейности, свързани с производство, съхранение и/или подготовка на растителни продукти за продажба и/или за нуждите на животновъдния обект, размерът на площта, от която се добиват тези продукти, се доказва чрез:

1. регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол на кандидата, на членовете на групата/организацията на производители, или

2. документи за собственост и/или ползване на земеделска земя и/или друг вид недвижими имоти за трайни насаждения, или за оранжерии, както и във всички случаи извън тези по т. 1; или

3. анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

В допълнителните разпоредби на наредбата в точка 20 се добавя следният текст - "Млади земеделски стопани" са лица, които към момента на подаване на проектното предложение са на възраст между 18 и не повече от 40 навършени години - включително към датата на подаване на проектното предложение".

Целта на промяната е да не се дава възможност за тълкуване. Така предлагания текст е идентичен с текста по подмярка 6.1 ."Стартова помощ за млади земеделски стопани".

Отново в допълнителните разпоредби има промяна и в точка 27. Към следния текст за "общият приход/доход за преходната календарна година" за физическо лице и едноличен търговец - всеки придобит през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) доход, който е облагаем по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица", се добавя и „доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, както и доходи подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

Така ще бъде много по-ясно и ще има по-малко тълкувания, предвид опита ни от прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".

Промени има в Таблица 2. „Налични животни по видове" от бизнес плана и Приложение № 17 към чл. 39, ал. 2, т. З - „Списък с документи към формуляра за кандидатстване" има разминаване в сроковете - в таблица 2 е указан един месец, а в приложение 17 - четири месеца за разпечатката от ИИС на БАБХ за наличните в обекта животни.

Новите текстове са съответно в Таблица 2. Налични животни по видове (Кандидатът посочва броя на животните в съответните категории съгласно: Разпечатка от интегрираната информационна система (ИИС) по реда на Наредба № б от 8 октомври 20/3 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им (ДВ, бр. 90 от 2013, в сила от 15.10.2013г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на проектното предложение (в случай, че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират в ИИС или Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месен преди датата на подаване на проектното предложение (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират ИИС)

Промени има и в приложение № 17 към чл. 39, ал. 2, т. З, включващ Списъка с документи към формуляра за кандидатстване

Текстът се проемня в точка 12 - Опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни. —Документът не се изисква за юридически лица кандидати за колективни инвестиции, а само за техните членове.

По отношение на предложенията са избор на изпълнител по постановление 160, се посочва, че сСъбирането на оферти преди кандидатстване е във връзка с изискването за проверка за обоснованост на разходите чрез представяне на различни оферти, заложено в ПРСР 2014-2020, както и в приложимото европейско законодателство, докато процедурата за избор на изпълнител по ПМС 160 позволява същата да е проведена законосъобразно и при наличие само на една представена оферта. Избраният подход дава на кандидатите по-голяма увереност, че няма да се ангажират с разходи и договори, които няма да бъдат одобрени от ДФЗ. Този подход се използва и при останалите оперативни програми.

По отношение на избора на изпълнители администрацията одобрява следното предложение, записано в чл. 34 ал. 17.

За разходите, попадащи извън обхвата на ПМС № 160, кандидатите, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, при подаване на проектното предложение представят една или три съпоставими независими оферти за определяне обосноваността на цените по заявените за финансиране разходи, както и решение за избор и договор с избрания изпълнител/доставчик.

От министерството поясняват и кои са разходите, попадащи извън обхвата на ПМС № 160. Въпросът е дали това са разходите под определените прагове от 30 000 и 50 000 лв., защото те също са в обхвата на ПМС 160.

Съгласно ПМС № 160 получателите на БФП провеждат процедура за избор на изпълнител за разходи, надвишаващи тези стойности, а когато не провеждат такава процедура публикуват съобщение за набиране на ценови предложения (чл. 2 ал. 7 от ПМС № 160 „Когато бенефициентът избира изпълнител, без да провежда процедура по чл. 1, ал. 1, публикува съобщение за набиране на ценови предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, като едновременно с това се извършва и служебна публикация на Единния информационен портал. Съобщението съдържа описание на услугата, доставката или строителството, за което бенефициентът заявява интерес, прогнозна стойност и срок за подаване на ценовите предложения.“

В случай, че се има предвид, че когато разходите са под праговете за провеждане на публична покана по ПМС 160, кандидатът представя оферти и договор с избран изпълнител смятаме, затова това изискване се пояснява в текста на чл. 34 ал. 17.

В случай, че се имат предвид разходи, чието подпомагане/безвъзмездна помощ е 50 или под 50%, то те не са приложими към настоящата мярка, по която подпомагането е 60% , гласи новият текст.

В чл. 7, ал. 10 старият текст текст се променя така.

Началният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по ал. 3, т. 3 се доказва с декларация по образец съгласно приложение № 5 за изчисление на началния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване – в случая думата „минимален” се заменя с „начален”, както е по декларация по приложение №5.

В чл. 7, ал. 10, ал. 2 старият текст документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му…

се заменя със следния текст:

документ за правно основание за ползване, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители …

Пълният текст на наредбата освен в „Държавен вестник“ може да се вземе и от страницата на министерството на земеделието.

Уточнения при кандидатстването по подмярка 4.1.2
6049

Последни материали
Виж
Преведени са над 15,8 млн. лв.
Със седмица по-рано пускат втория транш от преходната помощ за животновъдите
Утвърждават се очакванията бизнесът да е лидер на положителна промяна
Edelman Trust Barometer 2020 разкрива нарастващо чувство за неравенство, което подкопава доверието в институциите
Разследват голямо количество марихуана открито в къща за гости
Турция внесе рекордните 4,2 млн.т руска пшеница
Египет напазарува над 100 000 тона растителни масла чрез международен търг
Контрол БАБХ
Задържани са 27 тона пипер и нар с пестициди от Турция
Свързани материали
Виж
Приемът на проекти е януари-март
Критериите по подмярка 6,3, одобрени от мониторинговия комитет
Стартират целеви приеми за финансиране на биосигурността в животновъдните стопанства
Комитет по наблюдение на ПРСР
Ден преди да изтече приемът на проекти за иновации, срокът се удължава до 17 февруари
До 31 март трябва да бъдат оценени
Огромен наплив от проекти за услуги в селата по подмярка 6.4.1
Фонд Земеделие
От 269-те проекта за покупка на земя и за производство по подмярка 6.4.1 шанс за одобрение имат 148 кандидати
Фонд Земеделие
Проекти за занаяти с над 10 точки имат шанс за одобрение до 14 февруари
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам