Начало » Новини » Коментари
13.10.2017 г.

Казусът с белите петна доведе до три нови законопроекта, два от които са одобрени на първо четене в комисия

Важно за фермера

sinor

Измамната схема с „белите петна“, предизвикала кражби на маса земеделски имоти, незаконно преотдадени под аренда на фермери в цялата страна, доведе до три нови предложения за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които комисията по земеделие и гори в парламента разгледа преди десетина дни. Два от тях – на депутатите Йордан Апостолов и на Запрян Янков, са одобрени на първо четене, докато предложението на БСП, внесено от Драгомир Стойнев, е отхвърлено.

Представяме в подробности трите законопроекта, както и дискусиите, проведени от депутатите. Законопроектът, представен от депутата Йордан Апостолов – приет на първо четене.

С тези промени се предлага изискването договори за наем да се сключват от собственици или съсобственици на имоти, или от упълномощено от тях лице, като отношенията между съсобствениците ще се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. По отношение на съсобствените имоти е предложен и втори вариант, при който е поставено условие съсобственикът или съсобствениците, които сключват договора или упълномощават някого да сключи такъв, да притежават повече от 25 на сто от дяловете в съсобствеността.

Пренаемане на земеделска земя ще се допуска само когато това е изрично уговорено в договора, като наемателят ще е длъжен незабавно писмено да уведоми наемодателя.

При заверяването на подписите на страните по сключени договори за наем и за аренда, нотариусите ще проверяват доколко наемодателят или арендодателят отговарят на новите изисквания.

Предвижда се при вписване на договорите за наем и аренда на земеделски земи да се представят скици, като редът и условията за тяхната регистрация в общинската служба по земеделие ще бъде определен от министъра на земеделието, храните и горите. Въвежда се фиксирана такса за вписване на договорите за повече от една година.

Въвежда се забрана общинските служби по земеделие да регистрират договори за наем, аренда и съвместна обработка на земеделски земи, когато са сключени от несобственици, както и когато констатират, че са налични повече от един различни договора.

Въвежда се изискване, когато в службата по вписванията има вписани договори за наем, които не са сключени от собствениците или от упълномощени от тях лица, собствениците да потвърдят тези договори в службата по вписванията в едномесечен срок. Това ще става с писмена декларация, която е с нотариална заверка на подписа. Липсата на декларация ще води до служебното заличаване на вписването от съдията по вписванията, съответно на регистрацията от органа по поземлената собственост. За едногодишните договори за наем декларацията ще се подава до общинската служба по земеделие.

Новите правила ще се прилагат за стопанската 2017-2018 г. В тази връзка е предвидено да се прекратят неприключилите съдебни производства по обжалване на отказите на общинските служби по земеделие да регистрират договори за имоти, сключени от лица, които не са собственици, съсобственици или упълномощени от тях лица.

В Закона за арендата в земеделието се предлагат аналогични промени по отношение на обхвата на проверката, извършвана от нотариусите при сключването на договори и изискването за предоставяне на скица при вписването на договорите за аренда на земеделска земя.

В комисията по законопроекта са постъпили становища от Националната асоциация на зърнопроизводителите, от Българската асоциацията на съдиите по вписванията и от Българска асоциация на собствениците на земеделски земи с коментари и конкретни предложения.

Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя по принцип законопроекта, като прави бележки по голяма част от текстовете.

Законопроектът на депутата Драгомир Стойнев, представен от народния представител Светла Бъчварова – отхвърлен на първо четене.

С него се предлага създаването на нарочен регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи, който да се води от общинските служби по земеделие. Собствениците ще имат задължение своевременно да заявяват настъпилите промени. При несъответствие между собствениците, вписани в представените от ползвателите договори и наличната в регистъра информацията за тях, общинската служба ще бъде задължена да уведоми страните по договора. Отпада необходимостта от заявяване на начина на трайно ползване на имотите. Отпада текстът, регламентиращ, че при представяне на два и повече, невписани в службата по вписванията договора за един и същ имот, регистрация се извършва на договора, посочен от собственикът в подадената декларация. Отпада и изискването за наличието на изрично писмено споразумение между страните при продължаване срока на невписани договори.

Предлага се ежегодно до 5 август общинските служби по земеделие да подготвят систематизирана информация за земеделските земи в техните землища за предстоящата стопанска година и да осигурят нейната публичност. Събраната информация ще се изпраща на комисията, ръководеща сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване между собствениците и/или ползвателите, вписани в регистъра.

В Закона за арендата в земеделието се предлага при вписване на арендните договори задължително се изисква скица на имотите. Арендаторите, които вече са вписали своите договори, следва да представят скиците в службите по вписвания в тримесечен срок.

В парламентарната комисия по земеделие е постъпило становище по законопроекта на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Министерството на земеделието, храните и горите не подкрепя законопроекта на Драгомир Стойнев и обръща внимание, че цялата информация е налична в съществуващите регистри като общинските служба по земеделие предоставят данните за регистрираните договори, заявления и декларации на собствениците и ползвателите на земеделските земи.

Законопроектът на народния представител Запрян Янков, приет на първо четене от земеделска комисия – по него обаче ГЕРБ има някои несъгласия, свързани с отхвърлянето на конете от подпомагането на пасищни животни – предстоят обсъждания при второто четене.

С този законопроект се предлага договори за наем да могат да се сключват от собственик, от съсобственик или съсобственици, или от упълномощено от тях лице, както и от лице, получило от собственика или от упълномощеното лице право да ползва или да управлява земите. Упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка на съдържанието и подписите на страните. Отношенията между съсобствениците ще се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.

Предвидено е земята да може да бъде пренаемана, ако е уговорено в договора, като наемателят ще е длъжен в тридневен срок да уведоми писмено наемодателя и общинската служба по земеделие. Договорите със срок за повече от една година ще се сключват с нотариална заверка на съдържанието и на подписите на страните.

В общинската служба по земеделие ще се регистрират само договори за наем, отговарящи на новите изисквания. При предоставянето за регистриране на повече от един договор за един имот, ще се регистрира договорът, вписан в службата по вписванията с най-ранна дата. Тези изисквания ще се прилагат от стопанската 2017-2018 г. Конкретните правила за регистрация на договорите ще бъдат утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите. За да се запази регистрацията на вече сключените договори, те следва да бъдат потвърдени от собственика или съсобствениците с декларация, подадена в общинската служба по земеделие.

Предлага се притежателите на компенсаторни инструменти, спечелили търгове за земеделски земи от държавния поземлен фонд, да заплащат четиридесет на сто от предложената цена с парични средства.

От легалната дефиниция на понятието „пасищни селскостопански животни" отпадат конете.

В Закона за арендата в земеделието се предлагат аналогични промени по отношение на сключването на договори за аренда, проверката от страна на нотариусите за спазване на новите изисквания и преарендуването на имотите.

В Закона за кадастъра и имотния регистър се предлага Агенцията по геодезия, картография и кадастър да предоставя документите, необходими за нуждите на общинските служби по земеделие, чрез отдалечен достъп до информационната си система.

В Закона за кооперациите е предвидено предоставените от членовете на кооперацията договори за съвместно обработване да подлежат на нотариална заверка и вписване.

В парламентарната комисия по земеделие и гори е постъпило становище на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Постъпило е и становище на Националното сдружение на общините, което подкрепя законопроекта, като прави конкретни предложения. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта.

След представянето на трите законопроекта е протекла дискусия, при която от парламентарната група на Воля са заявили, че няма да подкрепят законопроекта, внесен от Запрян Янков и група народни представители.

От парламентарната група на ГЕРБ са отбелязали, че са против изискването за предоставяне на скици при вписване на договорите за наем и аренда на земеделски земи, предвидено в законопроектите на Йордан Апостолов и Драгомир Стойнев, тъй като скицата не представлява документ за собственост. Според ГЕРБ, представянето на документ за правно основание, нотариалната заверка на подписите и съдържанието на договора и изискването договори да се сключват само от определен кръг лица е достатъчна гаранция против злоупотреби. Освен това от ГЕРБ се обявиха против създаването на нов регистър на собствениците и ползвателите, тъй като цялата информация вече е налична в съществуващите регистри.

От парламентарната група ДПС заявиха готовност да подкрепят и трите законопроекта, но изразиха несъгласие с предложението за намаляване на процента, плащан с компенсаторни инструменти при търгове за земеделски земи от държавния поземлен фонд. Изразиха несъгласие и с отпадането на конете от понятието „пасищни селскостопански животни“.

От Асоциацията на земеделските производителите, от Националния съюз на говедовъдите в България и Националната асоциация на зърнопроизводителите се обявиха категорично против въвеждането на минимален процент собственост при сключването на договори за наем, предложен като вариант в законопроекта на Йордан Апостолов. Според тях проблемът със сключените от несобственици договори за „белите петна“ е породен от въведения в Закона за арендата текст, предвиждащ, че за да могат да сключват договори за аренда, собствениците следва да притежават повече от 50 % от имотите. От браншовите организации бяха против предоставянето на скици при вписване на договорите за наем и аренда на земеделски земи и против създаването на допълнителен регистър. В заключение заявиха, че предложените промени ще доведат до голямо увеличаване на административната тежест за земеделските производители, без да спомогнат за разрешаване на проблемите.

От Националния съюз на земеделските кооперации в България се съгласиха с аргументите на останалите представители на браншовите организации и в допълнение заявиха, че са категорично против договори за съвместно обработване да подлежат на нотариална заверка.

От Българската асоциацията на съдиите по вписванията отбелязаха, че единствено за нотариусите се въвежда задължение да проверяват документите за собственост. Обърнаха внимание, че липсва срок за вписването, както и че не е предвидено съдиите по вписванията, които разполагат с най-актуалната информация за сделките с недвижими имоти и техните тежести, да извършват проверка на собствеността. Съответно няма никаква гаранция, че към момента на вписване на договора собствеността е останала същата.

Ето и начинът на гласуване на трите законопроекта.

1. С 19 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас “въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-52, внесен от н.п. Йордан Апостолов и гр.н.пр. на 05.09.2017 г.

2. С 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 11 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-61, внесен от н.п. Драгомир Стойнев и гр.н.п. на 21.09.2017 г.

3. С 11 гласа “за”, 1 глас “против” и 8 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-63, внесен от н.п.Запрян Янков и гр.н.п. на 27.09.2017 г.

Казусът с белите петна доведе до три нови законопроекта, два от които са одобрени на първо четене в комисия
15549
 

Последни материали
Виж
БАБХ
Започват проверките по морските курорти и капанчетата
Фитофтората вече нападна доматите
Форум
Износът на зърно е качил с 37 % търговския баланс на България с Китай
Производител на зеленчуци от Мало Конаре, Пазарджишко
Иван Кабуров: Когато изземат „зелените картончета“ от спекулантите, секторът ще изсветлее
Тарас Висоцки: Украйна остава лидер в износа на селскостопански продукти
Износът на селскостопанска продукция от Украйна ще надхвърли 60 млн. тона
Докладът „Перспективи за храните“
ФАО прогнозира стабилни перспективи за повечето пазари на хранителни стоки през 2024/25 г.
Свързани материали
Виж
Няма решение къде да отиват непотърсените 100 милиона лева по неофициални данни
Рентите на собствениците на бели петна се пазят до 10 години
Депутатите задължиха Порожанов да подготви нов Кодекс на земята до следващия октомври
В парламента се обсъждат законовите промени, насочени срещу кражбите на „бели петна“
Агроминистерството е готово със законови промени срещу измамите с „белите петна“
Дали омбудсманът ще неутрализира бомбата с кражбата на „бели петна“, заложена от предишния парламент
Среща при омбудсмана за „белите петна“ и „черните дупки“ в законите за земята
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини