Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
09.05.2003 г.
Б Ю Л Е Т И Н за появата, разпространението, плътността, развитието, степента на нападение, начините и средствата за борба с вредителите по земеделските култури за периода до 31 май 2003 годин
ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


ПШЕНИЦА и ЕЧЕМИК Културите са във фенофаза: от “братене” до край на “вретенене”. Основни вредители за периода: - Вредна житна дървеница - Обикновена житна пиявица - Брашнеста мана Вредна житна дървеница Неприятелят може да представлява опасност за основните зърнопроизводителни райони на Северна България. През изминалия месец започна миграцията на презимувалите дървеници. Променливото време не позволи дружна миграция на възрастните и тя протича с нормален темп, в зависимост от среднодневните температури. В този период дървениците се хранят, като смучат сок от долната част на стъблото и причиняват изсъхване на главното стъбло. Вследствие на тези повреди посевите се разреждат, а добивите намаляват. От направените обследвания в района на гр. Плевен и по данни на РСРЗ - гр. Добрич могат да се направят следните анализи и изводи: - Миграцията ще продължи и през първата десетдневка на май; - В района на Плевен (към 24.04.) са мигрирали около 40% от зимуващия запас от дървеници. Плътността на възрастното в някои от посевите се движи от 0,1 до 0,7 броя на кв.м. и продължава да се покачва; - Дългата и продължителна зима е изтощила мастните запаси на дървеницата. В мигриралите дървеници няма формирани яйца, което е предпоставка за допълнително хранене и по-късен период на масово яйцеснасяне; - Част от посевите са редки и изостанали в развитието си, което налага особено внимание да се обърне на плътността на дървеницата в тези посеви, където тя може да нанесе частични щети и поражения; - Борба срещу възрастните дървеници да се проведе при изравняване на половете, при плътност 2 бр. на кв.м. за масовите и 1- 1,5 бр. на кв. м. за семепроизводните посеви; - Във фенофаза на вретенене и изкласяване възрастната дървеницата вреди по растенията и класовете, като предизвиква пълно или частично белокласие; При провеждане на борбата срещу презимувалите дървениците да се ползват продукти за растителна защита с бързо инициално действие и кратко последействие, с цел опазване на яйчните паразити, които се намират в посевите. Най - добре е през този период да се препоръчват продукти за растителна защита с активно вещество: алфациперметрин; ацетомиприд; зетацеперметрин; тиаметоксам; пиримифос-метил; циперметрин и други, но с карантинен срок не повече от 10 дни; Очакваме масово яйцеснасяне да започне през втората десетдневка на май, но плътността от яйцата да не е висока. Процентът на паразитиране на яйцата ще оказва съществено влияние върху бъдещата плътност на ларвите, за което е необходимо да се правят внимателни и регулярни наблюдения и обследвания за установяване на този процент. Обикновена житна пиявица Плътността от възрастното насекомо е под прага на икономическа вредност. Да продължат обследванията за установяване на плътността от неприятеля, началото на яйцеснасяне и излюпване на яйцата. Прагът на икономическа вредност за възрастните е: - 30 бр. кв.м. при редки посеви и суха пролет - 50 бр. кв.м. при гъсти посеви и хладна пролет. При отчитане на плътност от ларвите над прага на вредност - 2 бр. ларви на стъбло, да се сигнализира провеждането на борба. Третиране с инсектициди срещу възрастните и ларвите да се извършва с продукти за растителна защита с активно вещество: алфациперметрин; ацетомиприд; зетациперметрин; карбарил; пиримифос-метил; циперметрин; цис-транс-циперметрин и други с карантинен срок не повече от 10 дни с цел опазване на яйчните паразити на житната дървеница. Когато нападението е на огнища по края на полетата, да се извършва третиране на петната или окрайчване на посева. Ако се наложи едновременно провеждане на борба срещу възрастните от житна дървеница и ларви на обикновена житна пиявица да се подбират продукти за растителна защита, регистрирани за борба с двата неприятеля. Овесена листна въшка В някои посеви се наблюдава намножаване на листните въшки (в ниска плътност). Те са най-вредни по време на цъфтеж и наливане на зърното (млечна зрялост). Предвид тази особеност, сигнала за борба да се подава при отчитане на 30-40 бр. ларви, нимфи, безкрили въшки на клас, във фенофаза “млечна зрялост”. Специалистите от РСРЗ да извършват редовни наблюдения за плътността на този неприятел. Пшеничен трипс През април е установено начало на поява на трипса в основните райони на страната. По време на фенофази “вретенене-изкласяване” (отваряне лигулата на последният лист) трипса навлиза в оформения клас и яйцеснася. Вредна дейност да се очаква при повишаване на температурите и засушаване. Праг на икономическа вредност във фенофаза “вретенене” е 10 броя възрастни на стъбло. Да се водят наблюдения и отчитания за степента на поява от този неприятел. Черна пшенична муха Продължава изхранването на ларвите и повредите от тях личат най добре в началото на май (за по-късните посеви). Да се обследват и картотекират нападнатите площи и се отчете процента на повреда, с оглед спазване на сеитбообращение през следващата година. Брашнеста мана В началото на април е установена поява на брашнеста мана във всички райони на страната. Все още болестта се развива по долните листа и основите на стъблата. През втората половина на май се очаква повишаване степента на нападение и разпространение в посевите и по средните етажи на растенията. Необходимо е да се извършват редовни обследвания за установяване на степента на заразяване и разпространение на болестта с цел навременно подаване на сигнала за борба. Прагът на икономическа вредност е: - по време на вретенене (1-ви, 2-ри възел) - 30% степен на нападение върху листната маса; - във фенофаза показване лигулата на флагелния лист – 30% степен на нападение на листната маса и1-ви пустоли върху предпоследния лист; - във фенофаза поява на ½ от класа до края на цъфтеж – 30% степен на нападение върху листната маса и първи пустоли върху флагелния лист. За борба да се използват продукти за растителна защита с активно вещество: епоксиконазол+фенпропиморф; карбендазим+флузилазол; крезоксим-метил; пропиконазол; пропиконазол+ципроконазол; тиофанат-метил; триадименол; спироксамин+тебуконазол+триадименол и други. Септориоза и ръжди Първите признаци от септориоза по долните листа на растенията, са установени в редица посеви засети на повторки. Установени са първи признаци и от листна ръжда по пшеницата. Да се водят редовни наблюдения за установяване и проследяване степента на нападение и разпространение на посочените болести. При достигане до средните етажи на растенията и в степен над праговете на вредност в отделни посеви да се заостри вниманието и към тези болести. ПИВ – 10% степен на нападение и 1-ви сори по предпоследния лист. За другите болести и неприятели, които могат де се появят в есенните посеви през периода, да се извършват наблюдения и при необходимост се сигнализира за тяхното развитие и разпространение.
СЛЪНЧОГЛЕД И ЦАРЕВИЦА Културите са във фенофаза от ”поникване” до “първи чифт листа”. Хоботници Поява на първите хоботници е констатирано в северната част на страната през април, но настъпилото захлаждане в края на месеца спря този процес. Със затопляне на времето през май и масовото поникване на културите, опасността от хоботниците ще нараства. Констатирано е начало на вредна дейност от третата десетдневка на април по житни растения и най-ранните посеви. В площите без спазено сеитбообръщение или в новите посеви в близост с миналогодишните, да се очаква висока плътност от хоботниците. На площи засяти с необеззаразени семена, вегетационно третиране да се изведе незабавно, когато се превиши прага на икономическа вредност: При слънчоглед: - Сив царевичен хоботник -2 броя на кв.м. при поникване; 5-6 бр.на кв.м. до 4ти-5ти лист на културата; - Черен цвеклов хоботник - 2 броя на кв.метър при поникване на културата. При царевица: - Сив царевичен хоботник – над 2 броя на кв.м. при поникване; – 40-50 % повредена листна маса до 5ти-7ми лист на културата. Да се прилагат продукти за растителна защита с дълго последействие с активно вещество: ацетамиприд; бенсултап; делтаметрин; имидаклоприд; карбосулфан; картап; тиаметоксам; фенитротион; фипронил; хлорпирифос-етил + циперметрин и други.
ТЮТЮН Разсадопроизводство Разсадът в лехите до края на месец април е във фенофаза “начало кръстосване” - “вдигане на уши” . В средата на месец май се очаква разсаждането му на полето. Див огън Начало поява на болестта е наблюдавано в тютюневите лехи в края на месец април. След фенофаза “ вдигане на уши”, да се използват и някои от регистрираните продукти за растителна защита с активно вещество – меден-хидроокис и меден сулфат. Тютюнев трипс, листни въшки Неприятелят се появи в тютюневите лехите в края на месец април. Трипсът, като вектор на вируса причинител на болестта бронзовост (пръстеновидна некроза) и листните въшки не трябва да се допускат в разсадите. В такива случай е необходимо третиране в лехите и ивицата растителност около тях с някои от регистрираните продукти за растителна защита. Тютюневи бълхи Неприятелят е вектор на множество вируси причинители на редица болести. Вреди, като нагризва листата под формата на множество малки отвори. При силно нападение те приличат на дантела, което забавя растежа и развитието на растението.
ЛЮЦЕРНА Люцернов листояд, 24-точкова калинка, малък люцернов хоботник, голям люцернов листояд Неприятелите изгризват вегетационния връх, листните и цветни пъпки, скелетират листата и са в плътност над прага на икономическа вредност. При сумарна плътност над 25-30 броя ларви на квадратен метър препоръчваме ниско покосяване на посевите за фураж, а при семепроизводните посеви третиране с някои от регистрираните продукти за растителна защита.
ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ Основни вредители за периода: - Листни въшки - Тютюнев трипс - Колорадски бръмбар - Картофена мана - Кафяви листни петна (алтернария) - Мана по лука - Мана по зеле
Разсадопроизводство Важно условие за доопазване на разсада и подготовката му преди изнасяне в полска обстановка са профилактичните, лечебни и комбинирани третирания. Вирусни болести Непосредствено преди изнасяне на зеленчуковия разсад на полето се препоръчва профилактично третиране с минерално масло срещу приносителите на вируси (листни въшки, трипси), причиняващи летална некроза и бронзовост. Да се унищожава плевелната растителност в близост до насажденията , особено плевелите- резервоари на вируси - млечок (Sonchus arvensis), тлъстига (Portulaca oleraceae), врабчови чревца, дива ряпа, синап, татул, овчарска торбичка, див пелин.
Внимание! В районите на Северна България, ако метеорологичните условия позволяват, разсаждането трябва да се направи най-късно до края на първата половина на месеца, преди началото на миграцията на листните въшки.
Стоножки, мокрици, голи охлюви, попово прасе, подземни нощенки Борбата е задължителна. При поява, борба да се води с регистрираните инсектициди с контактно и стамашно действие с активно вещество – металдехид, метиокарб, тиаклоприд и др., като се спазват указанията за употреба.
Миниращи мухи по праза Да се водят стриктни обследвания за наличие на неприятеля в разсада и при установяване на летеж на мухите да се предприеме химично третиране с някои от регистрираните продукти за растителна защита с контактно и стомашно действие с активно вещество – ламбда-цихалотрин, тиодикарб и др
Оранжерийно производство Сиво гниене Регистрирано е масово нападение по домати в полиетиленови оранжерии в Сливен в края на април. Да не се допуска роса по разсада в оранжериите, като се подържа добра аерация. При поява да се пръска с някои от регистрираните локално-системни фунгициди с предпазно и лечебно действие с активно вещество: винклозолин, процимидон, тиофанат и др. Листна плесен Констатирана е начало на поява на петна по листата на домати в оранжерии в Пазарджик. Разпространението на гъбата през вегетацията се извършва главно с въздушните течения. Необходимо е да се осигурява добро проветряване на култивационните съоръжения и се поддържа влажност на въздуха под 70% и температура 220С. При поява да се пръска с някои от регистрираните фунгициди. Брашнеста мана Установени са първи признаци в полиетиленови оранжерии по краставици в Пловдив. Патогена атакува растенията при ниска относителна влажност и високи температури. На площи с доказана зараза да се изведе борба с някои от регистрираните продукти за растителна защита в оранжерии. Бактериен пригор (ъгловати петна) по краставици Болестта е регистрирана в полиетиленовите оранжерии в региона на Пловдив. Бактерията се пренася основно чрез заразени семена или поливната вода. През вегетацията се разсейва от дъжд, вятър и прониква през устица и рани (повреди при колтучене). Бактерийно увяхване Натрупан инфекциозен фон в култивационни съоръжения в Пловдив. Бактерията се разнася чрез водата, със заразени ножове използвани при колтучене, прониква през рани причинени от нематоди, насекоми, оръдия за производство, а също в мястото на прорастване на вторични корени. Оранжерийна белокрилка, листоминиращи мухи За предотвратяване на масовото им намножаване , задължително да се поставят жълти лепливи уловки (оранжерийна белокрилка) и оранжеви (листоминираащи мухи) лепливи уловки за контрол на летежа и проследяване плътността на неприятелите. При химични третирания да се редуват продукти с различни активни вещества за да не се формира резистентност на неприятелите към даден инсектицид. Може да се използват някои от регистрираните инсектициди със контактно и стомашно действие с активно вещество: алфациперметрин, ацефат и др.
Полско производство ДОМАТИ Картофена мана Превантивно да се води борба преди цъфтеж с медни продукти за растителна защита. Да се обхождат площите с ранни картофи и когато по време на цъфтеж се проявяват симптомите на заболяването, в доматените насаждения ще се очаква зараза до 8-10 дни ( към втората половина на м. май). След проява да се третират със системни фунгициди с лекуващо действие. Следващите третирания да се извършват с дитиокарбамати, които имат ефект и срещу кафявите листни петна. Кафяви листни петна (алтернария) След прихващане на растенията да се третират с контактни фунгициди с предпазно действие с активно вещество: цинеб, меден оксихлорид + цинеб и др. Борбата ще се води успешно, ако се комбинират с продукти за растителна защита и срещу картофената мана. Беномиловите продукти не влияят на алтернарията. Регистрирани контактни фунгициди с предпазно действие за едновременна борба срещу картофената мана и кафявите листни петна (алтернария) с активно вещество: манкоцеб, меден оксихлорид, меден оксихлорид + симоксанил + цинеб, металаксил-М и др. Попово прасе, телени червеи Да се използват препоръките посочени по-горе в разсадопроизводството. Колорадски бръмбар Очакват се първите поражения по безразсадните домати. Борбата да се проведе при достигане на праг на икономическа вредност 20% нагризана листна маса. Листни въшки, тютюнев трипс След изнасяне разсада на полето да се третират растенията профилактично с някои от регистрираните фосфорорганични продукти за растителна защита.
КАРТОФИ Картофена мана Срещу заболяването след фенофаза “начало на бутонизация” при ранните картофи и валежи да се използват профилактично медсъдържащи продукти или дитиокарбамати. При установяване на петна по най-долните листа да се използват продукти за растителна защита с контактно-системно действие. При силно нападение пръскането се провежда през 7 дни. Кафяви листни петна (алтернария) Борбата да се води както при доматите на полето. Колорадски бръмбар При масово яйцеснасяне и излюпване на ларвите борбата да се извежда при достигане на следната плътност: - 10% заселени гнезда отвъзрастното от фенофаза “поникване” до “10-15 см. височина на растенията”; - 5 броя възрастни при 15-25 см височина на растенията ; - 10 бр. яйчни купчинки на 10 растения при 15-25 см височина на растенията; - 150 ларви на 100 растения. За борба с колорадския бръмбар могат да се ползват някои от регистрираните инсектициди с контактно и стомашно действие с активно вещество: алфациперметрин, бенсултап, ламбда-цихалотрин, тербуфос, фенпропатрин, фипронил, хлорпирифос-етил+циперметрин и др.
ЛУК Мана по лука Да се правят редовни прегледи и при установяване на светлозелени с виолетов налеп петна с различна големина да се третира с някои от регистрираните системни фунгициди с предпазно и лечебно действие с активно вещество: манкоцеб+металаксил, диметоморф+манкоцеб. Луков молец Икономически важен неприятел, чиято поява се очаква през този месец. Химична борба се извежда с фосфорорганични инсектициди срещу гъсениците, преди да са се вгризали в листата. Внимание! При лука за зелено не се използват пестициди.
ЗЕЛЕ Листни въшки, зелеви бълхи След разсаждането да се преглеждат растенията за неприятели. Борба срещу тях да се провежда при достигане на следната плътност: - 0,7% нападнати растения от листни въшки - 10% унищожена листна маса от зелеви бълхи Зелева нощенка, подгризващи нощенки Да се обследва зелето след разсаждане. Праговете на икономическа вредност са съответно: - 12-15 броя гъсеници на 100 растения за зелева нощенка; - 1 брой гъсеници на квадратен метър за подгризващи нощенки. Зелева пеперуда Борба да се води главно с дивите кръстоцветни растения, по които пеперудите от първо поколение най-често снасят яйцата си. Химична борба се провежда при икономически праг на вредност 10-12 % унищожена листна повърхност. Зелева муха В началото на месеца се очаква появата на възрастните. Необходимо е да се правят обстойни обследвания. При 6-8 броя мухи на едно растение да се проведе борба, като се проведат 2-3 пръскания през 7-10 дни. Мана по зелето При поява по същинските листа на неправилни бледожълти петна със светъл ореол и бял налеп от долната страна, да се проведе пръскане като се използват системни фунгициди (ефикасни срещу оомицетните гъби). Внимание! При третиране на лука и зелето да се прибавя прилепител.
КРАСТАВИЦИ, ДИНИ И ПЪПЕШИ Листни въшки След поникването да се извършват редовни прегледи. Химична борба се провежда при: - 7-10 % нападнати растения;след 20 май при пъпешите и дините при: - 15% нападнати растения ; с посочените продукти при разсадопроизводството. В по-късни фаза се предприемат профилактични третирания за опазване на растенията от бактериален пригор, брашнеста мана и антракноза при дини и пъпеши.
ОВОЩНИ КУЛТУРИ Основни вредители за периода: - Струпясване по ябълката и крушата - Ранно кафяво гниене по костилкови - Листни въшки по овощните - Листогризящи гъсеници - Кръгломиниращ молец - Анарзия по праскова и кайсия - Плодови червей - Черешова муха - Плодови оси - Щитоносни въшки
ЯБЪЛКИ И КРУШИ Струпясване Падналите повсеместни валежи през последната десетдневка на април създадоха условия за изгърмяване на аскоспорите и масови заразявания от средна до силна степен на нападение. До края на м. април са отчетени от 2 до 3 критични инкубационни периоди ( Хасково и Пловдив). Внимание! За опазване на листната маса и младите плодчета от заразяване, да продължат пръсканията с продукти с контактно и проникващо действие, а тези със системно действие да се прилагат при превалявания и установена зараза. В зависимост от степента на зараза и от климатичните условия да се провеждат сгъстени пръскания до преминаване на критичната за заразявания фенофаза - “плод с големина орех”. Системната форма на брашнеста мана по ябълката е установена в районите: Пловдив и В. Търново. В градини с чувствителни на брашнестата мана сортове ябълки (Джонатан, Английска зелена, Дицова златна ренета, Римска хубавица, Ладсберска, Стейман и др.) да се провеждат комбинирани пръскания, с фунгициди действащи и на двете болести - струпясване и брашнеста мана. Ябълков плодов червей В повечето райони на страната през последната седмица на април е установено какавидиране на гъсениците. През първата десетдневка на май се очаква начало на летеж. Да се проследи динамиката на летежа и при нарастване на летежа по феромоновите уловки, да се препоръчат за борба продуктите “блокатори (инхибитори) на хитиновия синтез”, Прилагането им изисква изключително прецизиране прогнозата на неприятеля и много високо качество на третиране на дърветата. Да се проследи и регистрира масовото яйцеснасяне, началото на излюпване. Сигналите за провеждане на пръсканията да се диференцират по агроекологични райони и продуктите за растителна защита да се препоръчват според механизма им на действие. Кръгломиниращ молец Установено е начало на летеж и яйцеснасяне в района на Пловдив (22.04) Да се проследи динамиката на летежа и яйцеснасянето на пеперудите, както и излюпване на ларвите. Продуктите за растителна защита да се препоръчат съгласно техния механизъм на действие. Продуктите – инхибитори на синтеза на хитина (ИСХ), се прилагат преди яйцеснасянето или в краен случай до 2-3 дни след началото му, при отчитане на 8 –10 броя пеперуди на 100 стръскани клонки; Синтетичните пиретроиди се прилагат при установяване на почернели яйца или 2-4 дни по- късно. Фосфорорганичните и карбаматните инсектициди се прилагат при масово почернели яйца и начало на излюпване. Икономически праг на вредност - 2-3 броя яйца и мини средно на лист. Калифорнийска щитоносна въшка В района на Силистра са установени ларви ІІІ възраст (23.04.). Да се проследи динамиката на развитие на зимуващото поколение - началото на летежа на мъжките и неговата динамика; началото на раждане на ларвите - да се очаква в края на месеца.
СЛИВИ Сливов плодов червей Да се проследи динамиката на летежа на пеперудите от първо поколение, яйцеснасянето и началото на излюпване. Сигналите за борба да се дадат по агроекологични райони, като се съобразят и препоръчаните продукти за растителна защита, съгласно техния механизъм на действие. Сливова щитоносна въшка Разпълзяване на ларвите има в Софийски район. Борба да се извежда при отчитане на 5-8 броя ларви на линеен метър.
ЧЕРЕШИ и ВИШНИ Черешова муха Неприятелят причинява червясване на средноранните и късни сортове череши и вишните. Да се регистрира началото на летеж на мухата, а сигнала за борба се дава от 8 - 12 дни след началото, в зависимост от климатичните условия. Провеждат се две пръскания на средноранните сортове, а три на късните. Цилиндроспориоза (бяла ръжда) В градини с установена зараза и при превалявания да продължат пръсканията, с цел ограничаване разпространението на болестта. Регистрирани продукти за борба с бялата ръжда с а.в.: додин.
ПРАСКОВИ и КАЙСИИ Анарзия (прасковен молец) Установено е начало на вредна дейност . Да продължат прегледите, като вниманието се насочи към новозасадените, неплододаващи градини и разсадниците. Борба да се препоръча при установяване на 3% нападнати леторасти. Източен плодов червей Гъсениците от първо поколение се развиват изключително по летораслите. По повредените леторасти се наблюдава смолотечение, те клюмват и изсъхват. ПИВ е 1,5% нападнати летораста. Да се проследи динамиката на летежа на пеперудите от първо поколение, яйцеснасянето и начало на излюпването. Сигналите за борба да се диференцират по агроекологични райони, като се съобразят препоръчаните продукти за растителна защита, съгласно техния механизъм на действие . Гномония по кайсията Установена е проява на болестта от 24.04. в Силистра. Да продължат пръсканията в градини с установена зараза, с цел ограничаване ареала на разпространението й. Брашнеста мана по прасковата В градини с проява на болестта да се провеждат комбинирани пръскания, с тези за неприятелите. Ранно кафяво гниене и сачмянка по костилковите При превалявания и захлаждания през м. май ще се благоприятства развитието и разпространението на болестите. Да продължат пръсканията в градини с установена зараза. Листни въшки по овощните култури ( червеногалова, зелена ябълкова, черна черешова, зелена прасковена и др.) Има нападение в редица райони на страната. Топлото и влажно време ще благоприятства за масовото им намножаване. Да продължат обследванията и третиране да се провежда при отчитане на следните прагове на икономическа вредност: - Ябълка и круша - 10-15 бр. колонии/ 100 летораста; - Слива – 15 бр. колонии/100 летораста; - Череша, вишна и праскова – 10% нападнати леторасти; Мъхнат бръмбар Установен е в районите на Южна България. Да продължат наблюденията и пръскане да се провежда след цъфтежа, при отчитане на 5% повредени съцветия.
ЛОЗЯ Основни вредители за периода: - Акари - Гроздови молци - Оидиум (брашнеста мана) - Мана (пероноспора) - Екскориоза Фенофази – от “пеперуда” до “отделяне на реса” при ранни сортове. Жълт лозов акар Да се провеждат наблюденията за активизиране на зимуващите женски индивиди и при отчитане на плътност 2-3 броя подвижни форми на лист да се извежда борба. Лозова краста (ериофиден акар) Момента за провеждане на първото пръскане е при откриване на първи гали. Шарения гроздов молец Установено е начало на летеж в районите на Благоевград, Пловдив и Бургас. Вредят гъсениците, които изгризват цветните бутони и ги оплитат с копринени нишки. По тези нишки лесно се установява повредата още в началото на вредната дейност. Гъсениците от първо поколение често нагризват и разклоненията на ресата и по този начин предизвикват загиване на много повече цветни бутони, отколкото са в състояние пряко да повредят. Гроздовите молци предпочитат сортовете с мискетов аромат и жълто-зелена ципа на зърното. Борбата с химични продукти трябва да се насочи изключително срещу гъсениците от първо поколение. Когато тя е изведена правилно, третирания за следващите две поколения може да не се наложат! Да се проследи динамиката на летежа на пеперудите от І-во поколение, яйцеснасянето и началото на излюпване. Продуктите за растителна защита да се препоръчват, съобразно механизма им на действие и фазата на развитие на неприятеля. Икономическият праг на вредност за І-во поколение е: - При десертни сортове: 4 - 6 броя гъсеници на 100 реси; - При винени сортове: 6 – 8 броя гъсеници на 100 реси; Екскориоза На площи с установена зараза от миналата година да се проведат пръскания по установената схема, с разрешените за употреба продукти за растителна защита, с активни вещества: алуминиев фозетил, манкоцеб, меден оксихлорид + цинеб, и др. Оидиум (брашнеста мана) Пръсканията да започнат при дължина на леторастите 10 - 15 см, а ако през миналата година е имало силно нападение, то да се проведе по-рано - при дължина 6- 8 см. Първите третирания да се направят със системно действащ препарат. Сяросъдържащите продукти трябва да се ползват при температури от 18 до 25градуса по С. Мана по лозата Покълване на ооспорите и заразяване може да има при следните условия: - Почвата да бъде навлажнена и да се меси като “тесто” в продължение на три дни; - Температура на въздуха над 13С; - Листа с големина 3 см. ; - Ако няма условия за реализиране на заразявания, а лозите растат буйно, то при достигане на 40-50 см дължина на леторастите да се проведе предпазно пръскане. Да се следи за подаване сигнала за първото пръскане срещу маната от РСРЗ!
ЯГОДИ Сиво гниене То се проявява силно при влажно време на цъфтежа и узряването на плодовете. За резултатна борба пръскания да се проведат в следните моменти: - преди цъфтежа - по време на цъфтежа - в края на цъфтежа Продукти за борба със сивото гниене, с активно вещество: ипродион, метилтиофанат и процимидон. Ягодови хоботници (пъпков хоботник и ягодов стъблохоботник) Вреда нанасят бръмбарите, които повреждат основно цветните дръжки по време на яйцеснасянето. Последствие те изсъхват и цветните пъпки клюмват. Борба се провежда при отчитане на 15% нападнати растения.
МАЛИНИ Малинов бръмбар, малиново комарче Ларвите на малиновия бръмбар причиняват червясване на плодове, а тези на малиновото комарче вредят, като смучат сок от едногодишните леторасти. Нанесените рани са благоприятна среда за развитието на дидимелата (петносване на пъпките). Борбата и срещу двата неприятеля да се проведе преди цъфтежа, срещу възрастните, преди яйцеснасяне. Към разтвора да се прибавя и фунгицид за борба и с дидимелата.
Скакалци От направените разкопки през април се установи, че презимуването на яйцата от марокански скакалец е успешно. Началото на излюпване ще започне през първите дни на май. Очакваме да бъдат нападнати отделни райони в областите Кърджали; Хасково; Смолян; Пловдив; Пазарджик; Благоевград и Кюстендил. През месеца да се създаде организация за извършването на обследвания и картотекиране на нападнатите площи по степени на нападение по общини. Миналогодишният опит при работа с продукти за растителна защита с активно вещество: {(480г/л дифлубензурон) 5мл + (масло минерално) 50мл} на дка, показва, че най-добър ефект в извеждането на борбата се постига, когато третирането срещу скакалеца се извърши в фаза на вредителя - масово ларви втора възраст. Най-подходящия период за третиране се очаква да настъпи през третата десетдневка на месеца. Забележка: 1. Работата с продукти за растителна защита от І-ва категория за употреба се извършва под контрола на лице с висше агрономическо образование, със специалност “Растителна защита”. 2. Продуктите за растителна защита от І-ва категория за употреба не се продават в селскостопанските аптеки.
При приложение на пестициди да се спазват хигиенните изисквания за работа с тях. Да се вземат необходимите мерки за опазване на околната среда от замърсяване и пчелите и пчелните семейства от отравяне!
Отдел “Растителна защита и агрохимия” Лазар Чавдаров – началник отдел Маргарита Ценова – главен експерт Екатерина Томева – старши експрет тел.: 953 41 16
11527
Коментари (0)
Напиши коментар
Последни материали
Виж
Българо-руски инвестиционен форум се провежда в София
На Отчовден се почита паметта свети Иван Рилски, небесния закрилник на българския народ
Турция ще свие вноса на слънчоглед през сезона
Българската пшеница е абсолютен лидер по съдържание на протеин в Черноморския регион
Жасминът прибете от терасата преди студовете
Важен признак е отделяемостта на плодовата дръжка
Време е да съберем плодовете на нашия труд
Свързани материали
Виж
Българо-руски инвестиционен форум се провежда в София
На Отчовден се почита паметта свети Иван Рилски, небесния закрилник на българския народ
Турция ще свие вноса на слънчоглед през сезона
Българската пшеница е абсолютен лидер по съдържание на протеин в Черноморския регион
Жасминът прибете от терасата преди студовете
Важен признак е отделяемостта на плодовата дръжка
Време е да съберем плодовете на нашия труд
Приятели на SINOR.bg: Стоматолог, София/    Професионална техника /    Градинска техника /    Книжарница /    АГРОВЕСТНИК /    
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2017

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам