Начало » Новини » Коментари
11.07.2024 г.

С половин година закъснение одобриха първите проекти за екологизация по ПВУ

Процедурите, които изпълнителите трябва да се спазват
С половин година закъснение одобриха първите проекти за екологизация по ПВУ

Снимка: sinor.bg

Едва в края на юни земеделското министерство оповести ръководството, по което фермерите с одобрени проекти за технологична и екологична модернизация от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ или съкратено – ПВУ) могат да избират изпълнители и да се оборудват с нова техника, за да изпълнят тези проекти.

Първите одобрени проекти бяха разписани в началото на юли, но веднага след това на стопаните им беше обяснено, че трябва да приключат изпълнението им за 6 месеца вместо за една година, каквито бяха обявените срокове по регламент. Читатели на синор.бг ни потърсиха за разяснения как да изпълняват проектите си, затова в няколко поредни текста ще представим откъси от ръководството, което МЗХ обяви малко преди първи юли вместо в началото на 2024 г.

Ето индикаторите, по които агроминистерството ще следи изпълнението на проектите по тази процедура:

Брой подкрепени земеделски стопанства по проекта

- Начална стойност - 0 (2022 г.)

- Междинна стойност – 127 (20% от проектите, с период на изпълнение до 12 месеца) - IV-то тримесечие на 2024 г.

- Крайна стойност – минимум 636 (при допускане, че всички крайни получатели ще получат максималния размер на субсидията) – ІV-то тримесечие на 2025 г.

Събственото съфинансиране по проектите е 50%, при приключил проект)

- Начална стойност - 0 (2022 г.)

- Междинна стойност – 32,5 млн. евро (при 127 подкрепени земеделски стопанства за периода и максимален размер на съфинансиране на един проект от 255,6 хил. евро) - II-ро тримесечие на 2024 г.

- Крайна стойност – 162,6 млн. евро (при 841 подкрепени земеделски стопанства и максимален размер на субсидията от 255,6 хил. евро) – ІV-то тримесечие на 2025 г.

Съгласуване на плана на провеждане на процедурите за избор на изпълнител

Възможно най-рано и не по-късно от един месец от влизане в сила на договора за финансиране, кандидатът за подпомагане трябва да представи за съграсуване във фонд „Земеделие“ план на процедурите за избор на изпълнител. Този план се основава на заложеното в описанието на одобрената инвестиция – Приложение І към договора, като се съобразява необходимостта от евентуални промени в него във връзка с обстоятелства настъпили или станали ясни след подаването на предложението за изпълнението на инвестицията по ПВУ. Съгласуването на плана от страна на СНД се извършва с оглед на това да бъде постигната увереност, че:

* при избора на изпълнители за дейностите по одобрената инвестиция крайните получатели ще приложат правилния режим (ЗОП, ПМС № 80/2022 или специфичните правила, определени от СНД) и вид процедура в съответствие с приложимите изисквания;

* графикът на провеждане и приключване на процедурите за избор на изпълнител съответстват на времевия план за изпълнение на дейностите по инвестицията и ще позволят навременното изпълнение на заложените ключови етапи на изпълнение и целите на инвестицията.

Крайният получател е длъжен да състави в модул „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ на Интегрираната систева на ПВУ план на процедурите за избор на изпълнител, в което да посочи, вида и основните параметри на предвидените процедури за избор на изпълнител и прогнозния времеви график за тяхното провеждане и приключване. Крайните получатели са длъжни да уведомят с кореспонденция фонда по електронен път през ИС на ПВУ, с което да сигнализират, че са въведените планирани процедури за избор на изпълнител. След извършване на проверка, фондът изпраща чрез модул „Кореспонденция“ отговор с одобрение на плана на процедурите за избор на изпълнител, или забележки за корекция на процедурите за избор на изпълнител и/или техния вревремеви график за тяхното провеждане и приключване.

Определяне прогнозната стойност на процедурите за избор на изпълнител

Видът на процедурите за избор на изпълнител, които фермерът следва да проведе в съответствие с приложимия правен режим за избор на изпълнител, се определя в зависимост от общата прогнозна стойност на възлаганата дейност съгласно одобрения бюджет на инвестицията и особеностите на отделните дейности, в частност дали една или повече дейности са функционално свързани помежду си.

При възлагане на дейности по одобрената инвестиция на външни изпълнители се използват кодовете на номенклатурите (класификацията на дейностите) в Общия терминологичен речник 2, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки

Не се допуска разделяне на предмета на процедурата при изпълнението на одобрената инвестиция с цел заобикаляне прилагането на правилата на ЗОП или на ПМС № 80/2022 г. за съответния тип процедура

Прогнозната стойност на процедурата се определя от крайния получател въз основа на заложената в бюджета на инвестицията обща стойност на дейността или на функционално свързаните дейности, включени в предмета на процедурата. И трябва да е актуална към попемна на откриване на процедурата. Общата стойност включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на процедурата за избор на изпълнител.

Предметът на процедурата може да се раздели на две или повече обособени позиции само в случаите, когато:

* съответните доставки/услуги представляват такава част от обекта на процедурата, която въпреки че може да бъде самостоятелен обект на процедура, е систематично свързана с другите позиции от обекта на процедурата;

* доставките и/или услугите не могат да бъдат извършени от един изпълнител предвид наложилите се търговски практики на съответния пазар на доставки, услуги, строителство.

Когато процедурата за избор на изпълнител включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на процедурата е равна на сбора от стойностите на всички поз

Трите начини на възлагане на поръчките

Изборите на изпълнител са два. В случаите, в които крайният получател е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), той прилага ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му при възлагането на дейности по изпълнение на одобрената инвестиция на външни изпълнители.

Вторият случай на възлагане е по реда на Постановление № 80 на Министерския съвет от 13 май 2022 г. за определяне на определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (ПМС № 80/2022 г.). Той се прилага при следните условия:

* крайният получател не е възложител по смисъла на ЗОП;

* финансирането от ПВУ за одобрената инвестиция е на стойност над 50 на сто от общата сума на инвестицията;

* възлаганите дейности са с с планирана стойност, по-голяма или равна на:

- 50 000 лв. без данък върху добавената стойност, за строителство;

- 30 000 лв. без данък върху добавената стойност, за доставки или услуги.

възлаганите дейности не се отнасят до:

- придобиване или наемане на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, учредяване на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги;

- възлагането на поръчка на друго лице, когато това би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт; в този случай крайният получател предварително уведомява фонд „Земеделие“;

- трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 2 6 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Има и трети вид възлагане по реда на специфични правила на СНД за избор на изпълнители извън първите два случая.

В случаите, когато определянето на изпълнител на възлаганата дейност не попада в обхвата или е под прага на процедурите на ЗОП и ПМС № 80/2022 г., на основание чл. 5, ал. 1 от Постановление № 114 на Министерския съвет от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от механизма за възстановяване и устойчивост (ПМС № 114/2022 г.) фондът има право да определи в Условията за кандидатстване или Условията за изпълнение специфични правила за избор на изпълнители за съответната процедура за предоставяне на средства по МВУ. Тези специфични правила могат да изискват провеждането на процедура за избор по реда на ПМС № 80/2022 г. или изрично да регламентират особена процедура за избор, например чрез събиране на две или повече съпоставими оферти или друго.

Ако фермерът ще избира изпълнителите по ЗОП, той може да изиска провеждането на процедура за избор по реда на ПМС № 80/2022 г. или изрично да регламентират особена процедура за избор, например чрез събиране на две или повече съпоставими оферти или друго.

Ако фермерът е възложител по Закона за обществените поръчки, тогава се прилага ЗОП и съответните наредби.

Ако е избрал ПМС № 80/2022 г., тогава той не е възложител по ЗОП и:

финансирането от ПВУ за одобрената инвестиция е на стойност над 50 на сто от общата сума на инвестицията;

* възлаганите дейности не се отнасят до:

придобиване или наемане на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, учредяване на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги;

- възлагането на поръчка на друго лице, когато това би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт; в този случай крайният получател предварително уведомява СНД;

- трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В този случай възлаганите дейности са с планирана стойност без ДДС, по-голяма или равна на: 30 хиляди лева за доставки иуслуги и 50 000 лв. - строителство.

В този случай крайният получател определя изпълнител по реда на ПМС № 80/2022 г.

Забележка: В случаите когато фонд „Земеделие“ е определил и специфични изисквания относно избора на изпълнители, то това може да налага и прилагането на реда по ПМС № 80/2022 г., съгласно посоченото в Условията за кандидатстване или Условията за изпълнение по процедурата за предоставяне на средства от ПВУ.

Функционално свързани дейности

Ако в рамките на одобрената инвестиция са налице „функционално свързани“ дейности, независимо че същите са описани обособено в предложението за изпълнение на инвестицията и/или са посочени в различни редове на бюджета на инвестицията, крайният получател следва да определи приложимия ред за възлагане на тези дейности въз основа на общата им стойност.. Под „функционално свързани” следва да се разбира стоки и услуги, които се използват за същите или сходни нужди.

Не се допуска разделяне на предмета на процедурата при изпълнението на одобрената инвестиция с цел заобикаляне прилагането на правилата на ЗОП или на ПМС № 80/2022 г. за съответния тип процедура.

Прогнозната стойност на процедурата се определя от крайния получател въз основа на заложената в бюджета на инвестицията обща стойност на дейността или на функционално свързаните дейности, включени в предмета на процедурата. Общата стойност включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на процедурата за избор на изпълнител.

Когато в структурата на крайния получател има обособени звена на териториален, функционален или друг принцип, които не са самостоятелни крайни получатели или възложители по ЗОП (ако е приложимо), прогнозната стойност на конкретната процедура се определя на база потребностите на всички обособени звена заедно.

Предметът на процедурата може да се раздели на две или повече обособени позиции в случаите, когато:

* съответните доставки/услуги представляват такава част от обекта на процедурата, която въпреки че може да бъде самостоятелен обект на процедура, е систематично свързана с другите позиции от обекта на процедурата;

* доставките и/или услугите не могат да бъдат извършени от един изпълнител предвид наложилите се търговски практики на съответния пазар на доставки, услуги, строителство.

Когато процедурата за избор на изпълнител включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на процедурата е равна на сбора от стойностите на всички позиции. Този сбор е определящ за избора на вида процедурата, а не стойността на всяка обособена позиция поотделно.

Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка.

При определяне прогнозната стоййност на процедура с предмет строителство в нея се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от крайния получател на изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството. При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.

Не се допуска разделяне на процедурата на части, с което се прилага ред за възлагане за по#ниски стойности, и по този начин се заобикаля прилагането на правилата на ЗОП или на ПМС № 80/2022 г. за съответния тип процедура.

При инвестиция със срок на изпълнение над една година може да бъде проведена и повече от една процедура с един и същ предмет за всяка година от периода за изпълнението ѝ. В този случай задължението за провеждане на процедура се определя с оглед на предвидената стойност за съответната услуга, доставка или строителство за целия период на финансирането.

Подробните процедури по ЗОП и по останалите два начина за избори на изпълнители може да намерите в този линк.

С половин година закъснение одобриха първите проекти за екологизация по ПВУ
1424
 

Последни материали
Виж
Силно депресиращо влияние върху цените
Цените на пшеницата в Европа и САЩ пикираха надолу
Националният институт по метеорология и хидрология
Ужасяваща жега, с червен код за 16-и и 17 юли
Съвети за градинря
Лесна защита от листни въшки
Управителен съвет от 17 юни
ДФЗ изплати значителна помощ за участия в български и международни изложения
От 17 до 19 юли във Варна се организира екологичен фестивал „КлимаФест“
До 17 юли може да давате предложение по Защитената зона „Река Марица“
Свързани материали
Виж
Институт по аграрна икономика
Учените в ЕС дават съвети как да се усъвършенства ОСП
Ефектът от изпълнението на Стратегическия план за 2023 ще се види едва през 2025 г.
Младите фермери са заявили 81 на сто от допустимите за подпомагане площи през 2023 г.
В Сливен наградиха най-изтъкнатите екземпляри от породата Ил дьо Франс
Вече са преведени над 115 милиона лева за обвързаната подкрепа за животни
Заместник-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС
Това ще разблокира Кампания 2024 г.
До 31 май Еврокомисията ще одобри първите промени в Стратегическия план
Утвърдени са годишните планове за паша в националните паркове
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини