Начало » Новини » Коментари
20.06.2024 г.

Срокове и дейности, приложими през 2024 г. за екосхемата Еко-БРЕИ

Наръчник Кампания 2024
Срокове и дейности, приложими през 2024 г. за екосхемата  Еко-БРЕИ

Снимка: sinor.bg

В Наръчника за директните плащания подборно са разписани новите изисквания, които трябва да се спазват от фермери, избрали да получават подпомагане по екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура (Еко-БРЕИ).

Инвестициите, които те трябва да правят обаче, са свързани с поддържането на екологичната инфраструктура в рамките на техните стопанства. Като почистват и съхраняват следните видове, включине в тази инфраструктура: живи плетове или редици от дървета; отделни дървета; дървета в група; дървесни противо-ерозионни пояси; синори; влажни зони; зелени зони около водни течения; тераси; ивици по краищата на гори и буферни ивици.

Дейностите, които трябва да се извършват в рамките на една година:

При живи плетове или редици от дървета е важно да се запази целостта на ландшафтния елемент.

Почистване на инвазивни видове растения извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г. Премахването на сухи клони и ниски клони до 1,5 м. височина извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г.

Поддържане на граничните зони чрез косене или мулчиране най-малко 1 път годишно извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г. Поддръжката на елемента може да се осъществява и само от страната на съответния ползвател или собственик Не се извършват третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ).

В заявените площи не се допуска премахване на дървета от местни видове край влажни зони и ерозирали терени и се запазват дърветата с хралупи.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2024 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

При отделни дървета

Почистване на сухи клони и ниски клони до 1.5 м. височина, както и поддържане на сервитутните ивици чрез косене или мулчиране най-малко 1 път годишно извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2024 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

При дървета в група

Почистване на ниски клони до височина 1,5 метра извън периода на гнездене на птиците. Премахването на инвазивни видове растения извън периода на гнездене на птиците, както и поддържане на сервитутните ивици чрез косене или мулчиране най-малко 1 път годишно извън периоди на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г. Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2024 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

При дървесни противо-ерозионни пояси - почистване на инвазивни видове растения извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г. Премахване на сухи храстовидни видове извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г.

Почистване на ниски клони до височина 1.5 метра извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г. Косене или мулчиране най-малко 1 път годишно на сервитутните ивици извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г.

Запазване на съществуващата дървесна растителност с изключение на инвазивните видове. В заявените площи не се допуска премахване на дървета от местни видове край влажни зони и ерозирали терени и се запазват дърветата с хралупи.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2024 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

При синори

Запазване целостта на ландшафтния елемент.

Почистване на инвазивни видове растения извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г.

Почистване на сухи клони и ниски клони до 1.5 м. височина извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г.

Поддържане на граничните зони чрез косене или мулчиране най-малко 1 път годишно извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г.

Поддръжката на елемента може да се осъществява и само от страната на съответния ползвател или собственик. Не се извършват третирания с продукти за растителна защита.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2024 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

При влажни зони

Поддържане на крайбрежната растителност чрез изрязване и отстраняване на нежеланата растителност от инвазивни и чужди видове извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г. Поддържане на естествен тревостой при ниски води на акваторията, ако такъв съществува, без дрениране на площите. Не разораване и/или отводняване на езерцата. Не използване на Първа група продукти за растителна защита (ПРЗ) в територии, граничещи на акваториите. В заявените площи не се допуска премахване на дървета от местни видове край влажни зони и ерозирали терени и се запазват дърветата с хралупи.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2024 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

При зелени зони около водни течения

Косене най-малко 1 път годишно на сервитутните ивици, като дейностите следва да се извършат извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г.

Отстраняване на сухи дървета, отстраняване на храсти и инвазивни видове извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г. Не се извършват третирания с продукти за растителна защита. В заявените площи не се допуска изсичане на крайречни пояси от дървесна растителност от местообитания 91Е0, 91F0 и 92А0, които имат укрепващи и противоерозионни функции.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2024 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

Тераси

Запазване целостта на ландшафтния елемен - почистване на инвазивни видове растения извън периодите на гнездене на птиците.

При наличие на храстовидна и/или дървесна растителност, почистване на сухи клони и ниски клони до 1.5 м. височина извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г.

Поддържане на граничните зони чрез косене най-малко 1 път годишно извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г.

Поддръжката на елемента може да се осъществява и само от страната на съответния ползвател или собственик.

Не се извършват третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ).

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2024 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери

и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

При ивици по краищата на гори

Косене най-малко 1 път годишно на териториите в границите на ивиците като дейностите следва да се извършат извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2024 г. Косенето да се извършва извън периода с риск за горски пожари с цел намаляване на риска от пожари.

Не се извършват третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ).

В заявените площи не се допуска унищожаване на храсти и дървета в екотон гора -открито местообитание.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2024 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

При буферни ивици

Поддържане на естествен тревостой, ако такъв съществува, без почвени обработки на площите. Не се извършват нарочни третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ) на тези територии. Поддържането се състои в косене най-малко 1 път годишно на териториите в границите на буферните ивици, като дейностите следва да се извършат извън периода на гнездене.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2024 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

Коефициентите за преобразуване и тегловни коефициенти за екологична инфраструктура

Първият е коефициент за преобразуване, следващият е тегловният коефициент, на трето място е площта на екологичната инфраструктура в кв. Метри.

Живи плетове или редици от дървета (на 1 м) – 6 - 1,5 - 9 кв.м;

Отделни дървета (за 1 дърво) – 20 - 1,5 - 30 кв.м;

Дървета в група (на 1 м²) – нула -1,5 1,5 кв.м;

Дървесни противо-ерозионни пояси (на 1 м²) – нула - 1,5 - 1,5 кв.м;

Синори (на 1 м) – 6 - 1,5 - 9 кв.м;

Влажни зони (на 1 м²) – нула -1,5 - 1,5 кв.м;

Зелени зони около водни течения (на 1 м) – 6 - 1,5 - 9 кв.м;

Тераси (на 1 м) – 6 - 1,5 - 9 кв.м;

Ивици по краищата на гори (на 1 м) – 6 - 1,5 - 9 кв.м;

Буферни ивици (на 1 м) – 6 - 1,5 - 9 кв.м;

Екологичната инфраструктура може да бъде разположена върху обработваеми земи, трайни насаждения или постоянно затревени площ.

Срокове и дейности, приложими през 2024 г. за екосхемата  Еко-БРЕИ
2923
 

Последни материали
Виж
Да се провери киселинността на почвата
Чести грешки при използването на дървесна пепел за подхранване на краставиците
Проекти на местни инициативни групи
Фестивал за цифровизацията в 8 общини се проведе от 26 до 28 юли в Априлци
Очаква се ДФЗ да утвърди бюджет за обезщетенията
Над 20 хил. дка и над 250 пчелни семейства са опожарени в община Болярово
В СЕУ вече се подават заявления за авансово плащане по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Във ферма с над 49 000 животни в iеверна Добруджа
Потвърдиха първо огнище на чума по дребните преживни животни в Румъния
За капак и поливането е ограничено заради недостига на електроенергия
И в Украйна зеленчуците се пържат на полето
Свързани материали
Виж
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини