Начало » Новини » Коментари
18.03.2024 г.

Точни примери как да прилагате през 2024 г. новия стандарт за угарите ДЗЕС 8

Списък с азотфиксиращите култури
Точни примери как да прилагате през 2024 г. новия стандарт за угарите ДЗЕС 8

Азотфиксиращи култури - грах Снимка: sinor.bg

В края на миналата седмица на страницата на агроминистерството бяха качени новите насоки за прилагане на стандарта за добро земеделско и екологично състояние 8, чието наименование е променено на стандарт за „Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени площи или обекти“. В методиката за кандидастването в Кампания 2023 г. този стандарт беше именуван „Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ“.

Ето и първата промяна в новия ДЗЕС 8 „Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени площи или обекти“. Според него, стопанство с обработваема земя, равна или по-голяма от ≥ 10 ха, трябва да задели и поддържа поне 4 % от обработваемата земя на ниво земеделско стопанство, предназначено за непроизводствени площи и обекти (особености на ландшафта), включително земя, оставена под угар. За 2024 г. земеделските стопани, които прилагат този стандарт, може да изпълнят първото му изискване, като заделят минимален дял от най-малко 4 % от обработваемата земя на ниво земеделско стопанство за:

непроизводствени площи и обекти, включително земя, оставена под угар; и/или

* култури, които обогатяват почвата с азот (азотфиксиращи култури); и/или

междинни култури.

Експертите дебело подчертават кои са изключенията за прилагане на този стандарт:

Този стандарт се отнася само за обработваемите земи и не се отнася за стопанствата под 10 ха – те са освободени от задълженията оставят угари.

Освободени са и тези стопанства, които притежават на повече от 75% от площите си фуражни, азотфиксиращи култури и/или постоянно затревени, и различната комбинация между тях.

Начините по които може да се изпълни изискването на този стандарт, са чрез оставяне на 4% дял от обработваемата земя за

* Непроизводствени площи и обекти, включително земя, оставена под угар: Непроизводствени площи са: земя, оставена под угар, буферни ивици край водни обекти, ивици по краищата на гори, тераси.

* Особености на ландшафта са: отделни дървета, дървета в редица, живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици, синори, дървета в група.

* Култури, които обогатяват почвата с азот (азотфиксиращи култури) са растителни видове, които се отличават със способността си да изграждат симбиоза с азотфиксиращи бактерии. Ограничението за 2024 г. върху площите, заявени с азотфиксиращи култури, е, че на тях не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ) през 2024 г. Забраната за ПРЗ започва със засяването на азотфискиращите култури и свършва след прибирането им.

* Междинни култури: това са видове от различни ботанически семейства, които се използват за запазване и подобряване на почвеното плодородие, и които принципно се засяват и са налични на полето между две основни култури. Тези култури могат да служат като фураж за изхранване на животни, или като зелено торене.

Дерогацията дава възможност на стопаните през 2024 г. вместо угар да се засеят междинните култури в рамките на необходимия 4%-ен дял от обработваема площ на стопанството. Ако междинните култури ще се отглеждат след прибиране на основната култура, е необходимо те да бъдат налични на полето в периода от 1 септември до 1 ноември 2024 г.

През този период не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ). Ще бъде недопустимо междинните култури да се оставят и заявяват като основна култура през 2024 г. За 2024 г., тегловният коефициент при преобразуване за целите на изпълнение на ДЗЕС 8 за азотфиксиращите култури и междинни култури, е 1,0.

За да се изпълни ДЗЕС 8 за непроизводствени площи през 2024 г., земеделските стопани могат да оставят угари, буферни ивици край водни обекти, ивици по краищата на гори, тераси и др,. и/или да решат да отглеждат междинни култури за поддържане и подобряване структурата на почвата, или да произведат допълнителна продукция от азотфиксиращи култури.

Ето и конкретен пример! Ако стопанството е с размер от 2 хиляди декара (200 ха) обработваема земя, следва да оставите 80 декара (8 ха) или с угарна площ, или да засеете например грах (или друга азотфиксираща) или междинна култура. Стандартът ще се изпълни и ако след прибирането на основната култура в същото стопанство – например след пшеница, рапица, ечемик, на 80 декара (8 ха) да има засята и налична за проверка междинна култура.

Тази дерогация за 2024 г. допуска изискването за 4% да се изпълни и с комбиниране – например с оставяне на угар от 2% от обработваемата земя + 2% азотфиксиращи и/или междинни култури.

За улеснение на земеделските стопани, списъци с примерни междинни и азотфиксиращи култури са посочени в Наръчника за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние в България.

Ето и списъкът с азотфиксиращи култури, които може да садите.

1. Люцерна (алфалфа) – Medicago sativa

Арабска люцерна - Medicago arabica (L.) Huds. Едногодишно растение.

Сърповидна люцерна - Medicago falcata L. Многогодишно растение.

Хмелна люцерна - Medicago lupulina L. Едногодишно, двугодишно или

многогодишно.

Ивичеста люцерна; Ивичест сминдух - Medicago medicaginoides (Retz.)

E.Small. Едногодишно.

Дребноплодна люцерна - Medicago minima (L.) Bartal. Едногодишно

растение.

Монпелийска люцерна - Medicago monspeliaca (L.) Trautv. Едногодишно

растение.

Полска люцерна - Medicago orbicularis (L.) Bartal. Едногодишно растение.

Твърда люцерна - Medicago rigidula (L.) All. Едногодишно растение.

Изменчива люцерна - Medicago polymorpha L. Едногодишно растение.

Синя люцерна - Medicago sativa L. Многогодишно растение.

2. Боб (обикновен фасул, полски фасул, неувивен фасул, нисък фасул,

пешак) – Phaseolus spp.

3. Боб (апсержов боб, вигна) – Vigna spp.

4. Нахут – Cicer spp.

5. Детелина – Trifolium spp.:

Александрийска детелина - Trifolium alexandrinum L. Едногодишно

растение.

Плевелна детелина - Trifolium arvense L. Едногодишно туфесто растение.

Златиста детелина - Trifolium aureum Pollich Едногодишно растение.

Кафява детелина - Trifolium badium Schreb. Многогодишно растение.

Полска детелина - Trifolium campestre Schreb. Двугодишно растение.

Херлерова детелина - Trifolium cherleri L. Едногодишно растение.

Бодлива детелина - Trifolium echinatum M.Bieb. Едногодишно растение.

Крехка детелина - Trifolium fragiferum M.Bieb. Едногодишно растение.

Жлезиста детелина - Trifolium glanduliferum Boiss. Едногодишно растение

Синя детелина - Trifolium grandiflorum Schreb. Едногодишно растение.

Влакнеста детелина - Trifolium hirtum All. Едногодишно растение.

Хибридна детелина - Trifolium hybridum L. Многогодишно растение.

Инкарнатна детелина - Trifolium incarnatum L. Едногодишно и двугодишно

растение.

Междинна детелина - Trifolium medium L. Многогодишно растение.

Мишелова детелина - Trifolium michelianum Savi. Едногодишно растение.

Дребноцветна детелина - Trifolium micranthum Viv. Едногодишно растение.

Планинска детелина - Trifolium montanum L. Многогодишно растение.

Чернееща детелина - Trifolium nigrescens Viv. Едногодишно растение.

Бледа детелина - Trifolium pallidum Waldst. & Kit. Едногодишно растение.

Панонска детелина - Trifolium pannonicum Jacq. Многогодишно растение.

Жълта детелина - Trifolium patens Schreb. Едногодишно растение.

Червена детелина; Ливадна детелина - Trifolium pratense L. Многогодишно

растение.

Бяла детелина - Trifolium repens L. Многогодишно растение.

Персийска детелина; Обърната детелина - Trifolium resupinatum L.

Едногодишно.

Тъмнолистна детелина - Trifolium retusum L. Едногодишно растение.

Себастианова детелина - Trifolium sebastianii Savi Едногодишно растение.

Кестенява детелина - Trifolium spadiceum L. Едногодишно до двугодишно

растение.

Жилеста детелина - Trifolium striatum L. Едногодишно растение.

Подземна детелина - Trifolium subterraneum L. Едногодишно растение.

Веленовскиева детелина - Trifolium velenovskyi Vand. Двугодишно

растение.

Четинеста детелина - Trifolium vesiculosum Savi. Едногодишно растение.

6. Леща – Lens culinaris

7. Лупина – Lupinus spp.

8. Грах – Посевен грах, фуражен грах - PiЕдногодишно.

9. Род Фий; Глушина - Vicia DC

Касубска глушина - Vicia cassubuca Scop. Многогодишно растение.

Птича глушина; Птичи фий. - Vicia cracca L. Многогодишно коренищно

растение.

Далматинска глушина - Vicia dalmatica A.Kern. Многогодишно растение.

Бурчак - Vicia ervilia (L.) Willd. Многогодишно растение.

Бакла - Vicia faba L. Многогодишно растение.

Едроцветна глушина - Vicia grandiflora Scop. Едногодишно или двугодишно

растение.

Влакнеста глушина - Vicia hirsuta Scop. Едногодишно растение.

Хибридна глушина - Vicia hybrida L. Едногодишно растение.

Трицветна глушина - Vicia melanops L. Едногодишно растение.

Бобовидна глушина - Vicia narbonensis L. Едногодишно или двугодишно

растение.

Панонска глушина; Панонски фий - Vicia pannonica Crantz. Едногодишно

растение.

Пролетен фий - Vicia sativa L. Едногодишно растение.

Назъбенолистна глушина - Vicia serratifolia Jacq. Едногодишно растение.

Италианска глушина - Vicia sparsiflora Ten. Едногодишно растение.

Теснолистен фий - Vicia tenuifolia Scop. Многогодишно коренищно

растение .

Четирисеменна глушина - Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Едногодишно

растение.

Пясъчен фий; Вълнеста глушина - Vicia villosa L. Едногодишно растение.

10. Еспарзета – Onobrychis spp.

Едрозъба еспарзета - Onobrychis aequidentata D'Urv. Едногодишно растение.

Пясъчна еспарзета - Onobrychis arenaria (Kit.) DC. Многогодишно растение.

Шлемовидна еспарзета - Onobrychis caput-galli (Kit.) DC. Едногодишно

растение.

Дългостъблена еспарзета - Onobrychis gracilis Bess. Многогодишно

растение.

Фиева еспарзета - Onobrychis viciifolia Scop. Многогодишно растение.

11. Звездан – Lotus corniculatus L

Обикновен звездан - Lotus corniculatus L. Многогодишна добре облистена

туфеста трева.

Южен звездан - Lotus ornithopodioides L. Едногодишно растение.

Блатен звездан - Lotus pedunculatus Cav. Многогодишно растение.

Соя – Glycine ma

Фъстъци – Arachis Hypogaea.

Точни примери как да прилагате през 2024 г. новия стандарт за угарите ДЗЕС 8
11202
 

Последни материали
Виж
Производителите на „Странджански манов мед“ получават 18 000 лева помощ de minimis
9 млн. лева получават развъдните асоциации през 2024 г.
Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо
1,1 млн. лева одобри ДФЗ за реализация на българско говеждо месо
Максималният бюджет на помощта до 2029 г. e до 30 000 000 лв.
ДФЗ насочи 5 млн. лева за борба с вредители по лозата
БАБХ
Започват проверките по морските курорти и капанчетата
Фитофтората вече нападна доматите
Свързани материали
Виж
Агроминистърът е оптимист за бюджетните средства за Украйна
България ще подкрепи искането на Румъния да отпаднат ДЗЕС-те 7 и 8
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини