Начало » Новини » Страната
07.11.2023 г.

Новите правила за сечи в горите улесняват държавата и общините в осигуряването на дърва за огрев

Новите правила за сечи в горите улесняват държавата и общините в осигуряването на дърва за огрев

От 31 октомври 2023 г. са в сила новите правила за сечите в горите, разписани в Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, съобщават от Министерство на земеделието и храните и уточняват, че актуализираната наредба ще подпомогне усилията на държавните и общински горски структури по осигуряване на населението с дърва за огрев през настоящия отоплителен сезон.

С утвърждаването на промените се определят начинът за изготвяне, издаване и одобряване на план-извлеченията и предписанията в изпълнение на чл. чл. 101, ал. 3, т. 8 от Закона за горите.

Наредбата прецизира начина за провеждане на санитарни и принудителни сечи, чрез наличието на горскостопански план или програма, издадено предписание или одобрено план – извлечение, когато няма утвърден горскостопански план, или за изменение на насоката на стопанисване при утвърден горскостопански план или програма. 

Определени са компетентните държавни и общински органи, които вземат решение при наличието на „Изключителни случаи“, както и условията и реда за това в изпълнение на Закона за горите. Разписано е, че решение за отсичане на дървета при потушаване на пожари и при възникнали природни бедствия и аварии може да се вземе от: служители на Изпълнителната агенция по горите или на нейните структури; служители на Министерството на вътрешните работи или Министерството на отбраната; областния управител или кмета на съответната община или упълномощени от тях лица; държавен или общински орган на изпълнителната власт, стопанисващ или контролиращ съответния инфраструктурен обект.

В 7-дневен срок след потушаване на пожара или приключване на природното бедствие служител на ИАГ съставя констативен протокол, в който описва причините, мястото, датата, отдел и подотдел, номер на имота съгласно кадастралния регистър или картата на възстановената собственост, в случай че е известен. В протокола се вписват още наименованието на инфраструктурния обект, броят на дърветата за отсичане по дървесни видове, приблизителния им обем по категории дървесина и временният склад, където при необходимост ще се преместват повалените дървета или части от тях.

За взетото решение в едномесечен срок се уведомява собственикът на горската територия и съответната регионална дирекция по горите, на които се представя и копие от констативния протокол. В случай че собственикът не може да бъде установен, копие от констативния протокол се предоставя на кмета на съответното населено място и се излага на видно място.

Когато повалената дървесина възпрепятства нормалното функциониране на инфраструктурните обекти, се премества и складира по възможност в границите на имота, от който е добита, по начин, който позволява функционирането на обектите.

Собственикът на имота организира транспорта на добитата дървесина, придружена с превозен билет, издаден на основание на позволително за сеч. Позволителното за сеч се издава въз основа на констативния протокол след маркирането на челата на пъновете на отсечените немаркирани дървета с контролна горска марка с жълт цвят.

В случаите, когато отсичането на дърветата е в насаждения/имоти, за които има действащо позволително за сеч, превозните билети се издават на основание позволителното за сеч, а констативният протокол се прилага към досието на насаждението.

Промяна на вида на сечта

Промяната на вида на сечта се извършва без изготвяне и одобряване на план-извлечение, в случай че се запазва насоката на стопанисване. Преминаването от дългосрочно-постепенна или изборна сеч към краткосрочно-постепенна сеч не се допуска. План-извлечението се изготвя от лице, регистрирано в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, оправомощено от собствениците или лицата, на които е предоставено управлението на съответната горска територия. Предложението за определяне или промяна на предвидената насока на стопанисване се подава до съответната регионална дирекция по горите, придружено с надлежни документи.

Необходимостта от промяната се установява от комисия, назначена от директора на регионалната дирекция по горите или оправомощено от него длъжностно лице. В комисиите могат да се включват и представители на лесозащитна станция, когато се предвижда провеждане на санитарна сеч; горска семеконтролна станция, когато се предлага провеждане на сеч в семепроизводствени насаждения и в насаждения с регистрирани източници за добив на горски репродуктивни материали; дирекция на природния парк, когато провеждането на сечта е в насаждение на територията на природен парк; собственикът или оправомощено от него лице.

В 1-месечен срок от постъпване на предложението комисията изготвя протокол за работата си, с който се произнася относно необходимостта от промяната на вида на сечта. В 14-дневен срок от предоставяне на протокола по ал. 6 и на влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда директорът на регионалната дирекция по горите или оправомощено от него длъжностно лице одобрява или мотивирано отказва да одобри план-извлечението за определяне или промяна на насоката на стопанисване. Одобреното план-извлечение се публикува на интернет страницата на съответната регионална дирекция по горите в 7-дневен срок.

Кой издава предписание за санитарни и/или принудителни сечи

Предписание за провеждане на санитарни и/или принудителни сечи се издава от директора на съответната регионална дирекция по горите или лесозащитна станция по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Директорът на съответната регионална дирекция по горите или лесозащитна станция издава или отказва да издаде предписание въз основа на изготвен констативен протокол от теренна проверка. Предписанието се публикува на интернет страницата на компетентния орган в седемдневен срок от издаването му.

Срокът на действие на предписанието се определя при отчитане на протокола от теренната проверка въз основа на вида, особеностите и развитието на вредителя, технологията на добив, обема на предвиденото ползване и други фактори. Срокът на позволителното за сеч не може да бъде по-дълъг от срока на предписанието. След изтичане на срока на предписанието и при доказана необходимост може да се издаде ново предписание след изготвяне на констативен протокол.

Актуализираната Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите е публикувана на официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните, в рубрика „Нормативни документи“ и може да бъде видяна тукhttps://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/naredbi/.

Новите правила за сечи в горите улесняват държавата и общините в осигуряването на дърва за огрев
2880
 

Последни материали
Виж
България е един от лидерите по изнасянето на летен диворастящ трюфел
Гъбари и търговци настояват разрешителното за месечен добив да важи за всички държавни и общински гори в България
Конфискуваха над 1000 литра ракия от дом в село Пофесор Иширково
Служители на „ДЛС Дикчан“ се борят с огъня
Голям пожар край Сатовча
На цени между 227 и 230 долара за тон с включени разходи за превоз
Китай закупи голямо количество фуражна царевица от Украйна
Отново бе закупено половината планирано количество при лек спад в цената
Българската пшеница пак не успя да спечели търга в Йордания
Премахнат е и монополът в товаро-разтоварната дейност
Вътев очаква удвоен капацитет на товарите с лабораторията на Капитан Андреево
Свързани материали
Виж
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини