Начало » Новини » Коментари
24.07.2023 г.

Най малко една община може да създаде местна инициативна група

Указания
Най малко една община може да създаде местна инициативна група

Само преди ден в Троян се проведе изложение за местните вина, организирано от български и румънски МИГ-е Снимка: МЗХ

И през новия програмен период 2023–2027 г. в страната ще се прилага подходът „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) и този път ще се изпълнява чрез многофондово финансиране. Това е записано в указанията за прилагане на този подход, които Министерството на земеделието качи на интернет страницата на ведомството в края на миналата седмица. Допустима за подпомагане по подхода ВОМР е местна инициативна група, обхващаща административните граници на най-малко една община от селските райони! И тази група е в правото си да разработва само една стратегия, която ще се прилага на територията на всички населени места, включени в местното партньорство, без да се допуска припокриване с териториалния обхват с други местни инициативни групи.

Подходът ВОМР ще получава подкрепа със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския социален фонд (ЕСФ+) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Подкрепата ще се извършва чрез прилагане на интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал.

България прилага този тип партньорство за трети програмен период на ниво община, част от община или група съседни общини с население между 10 000 и 150 000 жители. Подходът обхваща територията на цялата страна (включително селските райони и районите със специфични характеристики, дефинирани в Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г.), с изключение на градовете с население над 30 000 жители, в рамките на техните строителни граници.

Чрез стратегиите за ВОМР се осигурява финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес. Чрез тях се цели да бъдат създадени по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в населените места и да се подкрепи многосекторното развитие на местните икономики.

С прилагането на подхода ВОМР се цели и постигане на следните специфични цели за местно развитие:

* Подобряване на условията на живот на териториите на местните общности;

* Създаване на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;

* Подкрепа за териториалната идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;

* Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и подкрепа за алтернативни дейности;

* Подкрепа за въвеждането на иновации;

* Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии чрез подкрепа за иновации в предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика чрез подкрепа за инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност;

* Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и социално включване на уязвими и маргинализирани групи;

* Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;

* Приобщаващо образование и образователна интеграция.

При оценката за административно съответствие и допустимост на местните инициативни групи, които кандидатстват за финансиране на стратегия за ВОМР по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“, УО на СПРЗСР 2023 – 2027 г. ще следи за недопускане на припокриване на териториите на МИГ. В случай на констатирано застъпване на населени места и включването им в състава на две или повече МИГ съответните групи ще бъдат предложени за отхвърляне.

Стратегията за ВОМР съдържа следните задължителни елементи:

а) географският район и населението, обхванати от стратегията;

б) процесът на участие на общността в разработването на стратегията;

в) анализ на нуждите и потенциала за развитие на района;

г) целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултатите, и съответните планирани действия;

д) уредбата за управление, мониторинг и оценка, която показва капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията;

е) финансовият план, включително планираните средства от всеки фонд и всяка включена програма.

Включването на средства от ЕСФ+ и ЕФРР чрез програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“ е по преценка на МИГ и зависи от нуждите и потенциала за подпомагане на съответната територия, изведени в анализите към стратегията.

Максималният размер на бюджета, разчетен във финансовия план на една стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР чрез СПРЗСР 2023 – 2027 г., е в размер до левовата равностойност на:

а) 2 300 000 евро, включващ средства за изпълнение на проекти по стратегията, средства за изпълнение на дейности за сътрудничество и средства за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране, когато МИГ обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители (включително);

б) 3 милиона евро е бюджетът за МИГ-те, обхваще територия с население над 15 001 жители (включително). Курсът на еврото, който се прилага за изчисление на бюджета на стратегиите по ЕЗФРСР е 1,9558 лева за 1 евро.

Максималният размер на публичния принос за една стратегия от програмите, финансирани от ЕСФ+ и ЕФРР, е определен в указанията на съответните управляващи органи.

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект към стратегия за ВОМР, финансиран от ЕЗФРСР, е в размер до левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева). Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.

Максималният интензитет на помощта по проектите, финансирани от стратегиите за ВОМР е до 100 % от общата стойност на допустимите разходи в зависимост от посочения в конкретната мярка от стратегията за ВОМР интензитет, типа на конкретния получател и дейността, за която се предоставя финансиране.

Важно! Съгласно чл. 19а от Регламент (ЕС) 2021/1237 „Помощите за разходи, направени от МСП при участието им във водени от общностите проекти за местно развитие, определени като „местно развитие в рамките на LEADER“ по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1303/2013 или Регламент (ЕС) 2021/1060, както и за проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ, обхванати от член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора.

Допустимите разходи по проектите, финансирани със средства от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) се определят на база изискванията на Глава пета „Финансово управление и контрол“, раздел I от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ). За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. разходите са за дейности, съответстващи на предвидените в одобрения проект и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма;

2. разходите попадат във включени в насоките за кандидатстване и в одобрения проект категории разходи;

3. разходите не надхвърлят праговете за съответната категория в насоките за кандидатстване и в одобрения проект;

4. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги, строителни и монтажни работи и положен труд;

5. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство;

6. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;

7. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на Приложение XIII от Регламент (ЕС) 2021/1060 и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/1060;

8. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.

В допълнение, разходите са допустими ако са платени в срока за допустимост на разходите за програмния период.

Допустими за подкрепа от ЕЗФРСР чрез стратегиите за ВОМР са следните разходи:

1. разходи, определени като допустими, свързани с изпълнението на операции по интервенции от Регламент (EC) № 2021/2115;

2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по интервенции от Регламент (EC) № 2021/1060 и приоритетите на стратегията за ВОМР.

Като се съобразява с допустимите разходи по т. 1-3, МИГ определя конкретни видове допустими разходи за мерките от стратегията. Разходите са допустими за финансиране от ЕЗФРСР единствено когато ДФЗ действително е изплатил съответната помощ до 31 декември 2029 г.

Максималният период за изпълнение на операциите по проектите, финансирани по отделните мерки от ЕЗФРСР, включени в стратегиите за ВОМР, не може да надвишава 36 месеца. Срокът започва да тече от датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Не е допустимо в стратегиите за ВОМР да се включват операции от ЕЗФРСР, предвиждащи фиксирани плащания и интервенции, свързани със схеми за плащания на площ.

Като част от стратегиите за ВОМР не е допустимо включването на разходи за инфраструктура, свързани с пътища, водопреносни и канализационни системи, освен ако не са част от по-голям проект или не са свързани с дейности, отговарящи на концепцията за интелигентни селища.

Не е допустима и подкрепата за основни земеделски инвестиции – закупуването на машини, с изключение на такива, предвидени за социално земеделие и такива, свързани с колективни инвестиции.

Недопустимостта на категориите разходи по проектите, финансирани със средства от ЕСФРСР, се определя Регламент (EC) № 2021/2115.

Съгласно глава 5 „Финансово управление и контрол“, раздел I от ЗУСЕФСУ, не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.

Не е допустимо финансиране на следните разходи:

1. определени като недопустими в ПМС № 189 от 2016 г.;

2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг европейски фонд;

Съгласно Раздел 4 от СПРЗСР от стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи за:

1. закупуване на права за селскостопанска продукция и закупуване на права за получаване на плащане;

2. закупуване на земя на стойност над 10 % от общите допустими разходи за съответната операция, с изключение на закупуване на земя с цел опазване на околната среда и опазване на богатите на въглерод почви, или закупуване на земя от млади земеделски стопани чрез използване на финансови инструменти; при финансовите инструменти този таван се прилага за допустимите публични разходи, изплащани на крайния получател или, в случай на гаранции — до размера на базовия заем;

3. закупуване на животни и закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане с цел, различна от:

- възстановяване на земеделския или горския потенциал след природни бедствия, неблагоприятни климатични явления или катастрофално събитие;

- предпазване на селскостопанските животни от големи хищници или от използването им в горското стопанство вместо машини;

- отглеждане на застрашени породи съгласно определението в член 2, точка 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета (45) в рамките на задълженията, посочени в член 70; или

- опазване на сортове растения, застрашени от генетична ерозия, в рамките на задълженията, посочени в член 70;

4. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездни средства, отпуснати под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

5. инвестиции в залесяване, които не са съвместими с целите, свързани с околната среда и климата, в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, разработени в общоевропейските насоки за залесяване и повторно залесяване.

Най малко една община може да създаде местна инициативна група
9731
 

Последни материали
Виж
Седмична агрометеорологична прогноза за периода 19-25 април 2024 година
Неустойчиво време ще ограничава възможностите за работа на полето
Обзор на Софийска стокова борса за периода 16-19 април 2024 година
Купувачите на маслодаен слънчоглед на борсата вдигнаха оферти с до 40 лева на тон
От 23 до 26 април в Интер експо център
Над 100 изложители ще се представят на ТЕХНОМЕБЕЛ 2024
Практика
Бъдещи лесовъди посетиха разсадника в Локорско
Демонстрация на специализирани трактори и пръскачки за лозя
Kubota Bulgaria в стопанството на винарна Мидалидаре
Мнението на бранша
Бизнесът иска затвор за причинителите на птичи грип от малките дворове
Свързани материали
Виж
До 15 януари за стопанства в общините Тервел и Крушари
Добруджанска МИГ започва прием по подмярката за инвестиции
МИГ Костенец обяви прием по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“
Изменя се максималният размер на допустимите разходи за проекти на МИГ и МИРГ
Екшън планът срещу загубата на средства
Платени са още 1,7 млн. лева за проекти на рибарските общности
Предстоящо
На 22 юли в Орешак се провежда Фестивалът на виното
Връчване на договорите
Цели 80 малки общини с одобрени 107 проекта на МИГ-ове
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини