Начало » Новини » Коментари
14.02.2023 г.

До 31 март спешно се заявяват компенсации от пчелари и малинопреработватели

Нормативни промени
До 31 март спешно се заявяват компенсации от пчелари и малинопреработватели

sinor.bg

Много спешно, до 27 февруари малките предприятия, преработващи селскостопански продукти, трябва да прочетат и внесат предложения по Наредбата за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“, подготвена от агроведомството, като финансирането е от преходния бюджет на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Сроковете за подаване на заявленията са отчайващо къси – до 31 март тази година, затова и агроведомството много спешно пуска наребдата, която трябваше да е готова още в началото на януари.

Еднократното плащане ще бъде 15 хил. евро.

Бюджетът по мярката не може да превишава 5% от общото участие на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в Програмата за развитие на селските райони за периода 2021 – 2022 г. Самото подпомагане е под формата на еднократно плащане и то ще се отпусне до 15.10.2023 г.

Целта е преработвателите да имат ликвидни средства, предвид затрудненията в доставките на необходимите средства за преработката/маркетинга на селскостопански продукти, както и поради недостига и непрекъснато покачващите се цени на енергоносителите. Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за микро-, малки и средни предприятия, преработватели на селскостопански продукти, включително и групи/организации на производители, преработващи дори памук – не само мляко, плодове и зеленчуци.

Подпомагането ще е на база броя на наличните пчелни семейства, установен съобразно извършен есенен преглед за 2022 г. и отразен в протокол за извършен профилактичен преглед от ветеринарен лекар. Пчелите трябва да са в собствен животновъден обект, регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Подпомагането ще е на база установената от проверка на място площ, заети с ягоди или малини – оранжерийно производство, като ставката е една: в размер 15 000 лева. Необходимо е малините или ягодите да са отглеждани в съоръжения, снабдени със системи за капково напояване.

Един земеделски стопанин може да получи подпомагане в размер на не повече от 15 000 EUR (29 337 лева) – максимално допустимият съгласно европейското законодателство размер на помощта.  Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Платените компенсации за Украйна

За определяне на подпомагането на  групите/организациите е проведено анкетно проучване за финансовите им показатели за 2021 г. и 2022 г. Размерът на подкрепата на една група/организация на производителите е определен въз основа на получените от анкетата данни за приходите от и разходите за оперативна дейност. Средният приход и разход на една група или организация за отделен сектор представлява среднопретеглена стойност на приходите и разходите на всички групи или организации в съответния сектор. Така получените стойности са база за осредняване на приходите и разходите на една група/организация на производители общо от всички сектори.

В рамките на тези сектори на база наличните доказателства са определени и условията за допустимост. За да може по-лесно и бързо да достигне подпомагането до засегнатите малки и средни предприятия, тъй като помощта е определена от Европейската комисия като спешна, за кандидатите групи или организации на производители се използва като налично доказателство, например кандидатстването по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) на над 51% от членовете на групата/организацията.

През третото тримесечие на 2022 г. разходите за производство на пчелен мед нарастват средно с 27,1% г. спрямо 2021 г., докато цените на продукцията отбелязват увеличение средно с 11,8% за същия период. В резултат на това, формираната през 2021 г. отрицателна норма на рентабилност се влошава допълнително за деветте месеца на 2022 г. с 3,4 процентни пункта до минус 12,2%.

По отношение на оранжерийното производство на ягоди и малини данните сочат, че през третото тримесечие на 2022 г. индексът на цените на продукцията е нараснал с 12,9% спрямо предходната година, а индексът на разходите за производство – с 31,7%. Вследствие на изпреварващото нарастване на разходите нормата на рентабилност при оранжерийното производство на ягоди и малини през третото тримесечие на 2022 г. отбелязва понижение спрямо 2021 г. с 3,2%.

Земеделските стопани, заети в направление „Пчеларство“, настаняват пчелните семейства в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност животновъдният обект, в който се отглеждат селскостопански животни, за да получи удостоверение за регистрация е необходимо да отговоря на ветеринарномедицинските изисквания. Отглеждането на пчелни семейства не генерира торови маси. Това е единственото производство, което не замърсява околната среда, а допринася за опрашването на ентомофилните диворастящи и културни растения. Като допълнителен критерий, при административните проверки е предвидено, че Българската агенция по безопасност на храните ще предостави справка на Държавен фонд „Земеделие“ относно наличния брой пчелни семейства след извършените есенни прегледи. Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедициската дейност Българската агенция по безопасност на храните изготвя програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. В тази програма е предвидено осъществяването на есенни прегледи на пчелните семейства.

С цел намаляване на административната тежест е предвидено кандидатите да подават заявление за подпомагане в общинските служби по земеделие, без да прилагат допълнително документи. При земеделските стопани, отглеждащи малини или ягоди – оранжерийно производство, се изисква да имат и предоставят при проверка на място документи, които удостоверяват осъществяването управление на хранителните вещества или ефективно използване на ресурсите, които дейности са заложени в чл. 39в, т. 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. В проекта на наредба са изброени документите, които могат да се приемат, че доказват осъществяването на тези дейности.

Със Закона за подпомагане на земеделските производители се създаде правно основание министърът на земеделието да издава методики, с които да определя намаленията или отказите при установено неспазване на базовите изисквания, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита и изискванията по управление, определени в наредбите за прилагане на мерките и подмерките по чл. 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Държавен фонд „Земеделие“ намалява или отказва плащания по методики, утвърдени със заповед на министъра на земеделието. В тази връзка се правят съответните изменение в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Наредба № 7 от 20215 г. за прилагане на мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

До 31 март спешно се заявяват компенсации от пчелари и малинопреработватели
11550
 

Последни материали
Виж
Приеми за над 100 млн. лв. ще бъдат отворени по ПМДРА до края на 2024 г.
ДФЗ
Изплатени са близо 80,5 млн. лв. по еко схемата за разнообразяване на културите
ДФЗ
Преведени са над 30,5 млн. лева за биологично растениевъдство за 2023 - ето ставките!
Предстоящо
На 29 юни в Козлодуй ще се проведе Фестивалът на рибата
Министерство на иновациите и растежа
Меморандум за сътрудничество в областта на зеления водород
Наръчник Кампания 2024
Срокове и дейности, приложими през 2024 г. за екосхемата Еко-БРЕИ
Свързани материали
Виж
Седем браншови организации поискаха работна група за прилагането на мярка 22, подмярка 22.2
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини